Quyết định số 17/2001/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 17/2001/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2001/QĐ-BKHCNMT về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vật liệu mới" do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2001/QĐ-BKHCNMT

  1. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH VÀ MÔI TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2001/Q -BKHCNMT Hà N i, ngày 11 tháng 6 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 17/2001/Q -BKHCNMT NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2001 V VI C PHÊ DUY T M C TIÊU, N I DUNG CH Y U THU C CHƯƠNG TRÌNH KHOA H C VÀ CÔNG NGH TR NG I M C P NHÀ NƯ C GIAI O N 5 NĂM 2001-2005: "NGHIÊN C U KHOA H C VÀ PHÁT TRI N CÔNG NGH V T LI U M I" B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Căn c Quy t nh s : 82/2001/Q -TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t phương hư ng, m c tiêu, nhi m v Khoa h c và Công ngh ch y u và Danh m c các Chương trình Khoa h c và Công ngh tr ng i m c p Nhà nư c giai o n 5 năm 2001-2005; Xét ngh c a các Ông, Bà V trư ng V Qu n lý khoa h c và công ngh công nghi p, V trư ng V K ho ch, QUY T NNH i u 1: Phê duy t m c tiêu, n i dung ch y u c a Chương trình khoa h c và công ngh tr ng i m c p Nhà nư c giai o n 5 năm 2001-2005: "Nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh v t li u m i", Mã s : KC.02 (Ph l c kèm theo). i u 2: Các Ông, Bà V trư ng V Qu n lý khoa h c và công ngh công nghi p, V trư ng V K ho ch, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và Th trư ng các cơ quan, t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Chu Tu n Nh ( ã ký) PH L C M C TIÊU, N I DUNG CH Y U C A CHƯƠNG TRÌNH KHOA H C VÀ CÔNG NGH TR NG I M C P NHÀ NƯ C GIAI O N 5 NĂM 2001-2005
  2. "NGHIÊN C U KHOA H C VÀ PHÁT TRI N CÔNG NGH V T LI U M I", MÃ S : KC.02 (Kèm theo Quy t nh s 17/2001/Q -BKHCNMT ngày 11 tháng 6 năm 2001 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng) a. M c tiêu: - Xây d ng ti m l c khoa h c và công ngh làm cơ s cho vi c ti p nh n, thích nghi, làm ch , c i ti n và phát tri n công ngh v t li u m i. - Nghiên c u m t s công ngh t o cơ s cho vi c nh p, chuy n giao và phát tri n công ngh trong lĩnh v c v t li u. - Nghiên c u l a ch n công ngh m i và v t li u m i ph c v tri n khai m t s d án và chương trình kinh t -xã h i c a nhà nư c. b. N i dung ch y u: - Nghiên c u và ng d ng công ngh hi n i trong luy n gang, thép, nhôm và m t s kim lo i khác phù h p v i tài nguyên và i u ki n th c t Vi t Nam. - Nghiên c u và ng d ng công ngh tinh luy n, bi n tính, h p kim hoá, úc và gia công gang thép, nhôm và các s n phNm kim lo i ch t lư ng cao ph c v cho ngành ch t o máy, xây d ng, s n xu t xi măng, hoá ch t và qu c phòng. - Hoàn thi n công ngh s n xu t các s n phNm g m, s , thu tinh cao c p, , v t li u x p có b n cao v.v.... - Nghiên c u và phát tri n v t li u polyme, polyme nano-compozit trên n n nh a nhi t d o, v t li u polyme compozit gia cư ng b ng m t lo i s i ng nh t ho c lai t o v i v i s i th c v t (tre, n a, ay, d a,...) gi m thi u ô nhi m môi trư ng và h giá thành s n phNm, ng d ng công ngh úc kéo, ép ùn, ép phun, ép nóng trong khuôn, cu n trên máy gia công các v t li u nh n ư c. - M r ng ng d ng các lo i polyme t h p trên cơ s các lo i nh a nhi t d o và cao su thiên nhiên, cũng như các lo i v t li u t h p khác nâng cao ch t lư ng và h giá thành s n phNm. - Nghiên c u và phát tri n các lo i v t li u polymer y - sinh h c trên cơ s carbon, compozit carbon, polyuretan... Nâng cao ch t lư ng và m r ng ng d ng các s n phNm trên cơ s chitin/chitosan. - Nghiên c u v t li u và công ngh b o v các công trình giao thông, xây d ng qu c phòng, công trình bi n và h i o. - Nghiên c u v t li u quang i n t và quang t , v t li u bi n i năng lư ng, v t li u t tính cao c p,v t li u c u trúc nanô. Nghiên c u v t li u xúc tác x lý khí th i b ng t hi m, công ngh s n xu t nam châm t hi m.
Đồng bộ tài khoản