Quyết định số 17/2002/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 17/2002/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2002/QĐ-BTC về phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2002 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2002/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2002/Q -BTC Hà N i, ngày 26 tháng 2 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 17/2002/Q -BTC NGÀY 26 THÁNG 2 NĂM 2002 V PHÂN B M C V N VAY TÍN D NG ƯU ÃI TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH KIÊN C HOÁ KÊNG MƯƠNG, Ư NG GIAO THÔNG NÔNG THÔN, CƠ S H T NG NUÔI TR NG THU S N, CƠ S H T NG LÀNG NGH NÔNG THÔN NĂM 2002. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính. Căn c Quy t nh s 132/2001/Q -TTg ngày 7/9/2001 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch tài chính th c hi n chương trình phát tri n ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng thu s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn và ngh c a a phương. Căn c Quy t nh s 196/2001/Q -TTg ngày 27/12/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách nhà nư c năm 2002. QUY T NNH i u 1: Phân b t ng m c v n tín d ng ưu ãi th c hi n chương trình kiên c hoá kênh mương, ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng thu s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn năm 2002 cho t nh (thành ph )................. là................. tri u ng. Trên cơ s t ng m c v n, t nh (thành ph ) th c hi n vi c phân b c th cho các m c tiêu cho phù h p v i yêu c u th c t c a a phương và có báo cáo v B Tài chính t ng h p theo dõi. i u 2: U ban nhân dân t nh (thành ph ) có trách nhi m ch o các c p, các ngành liên quan a phương tri n khai s d ng kho n v n tín d ng trên theo úng quy nh t i Quy t nh s 132/2001/Q -TTg ngày 7/9/2001. Thông tư s 72/2000/TT-BTC ngày 19/7/2000 và Thông tư s 79/2001/TT-BTC ngày 28/9/2001 c a B Tài chính. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản