Quyết định số 17/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
26
lượt xem
3
download

Quyết định số 17/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Ba Đình giai đoạn 2001 - 2010 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 17/2002/Q -UB Hà N i, ngày 21 tháng 02 năm 2002 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I V VI C PHÊ DUY T QUI HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T XÃ H I QU N BA ÌNH GIAI O N 2001 - 2010 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn C Lu t T Ch c H nd Và Ubnd; Căn C Chi Th S 32/1998/CT-TTg ngày 23/9/1998 c a Th tư ng Chính ph v công tác qui ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i n năm 2010; Căn c k t lu n c a H i ng th m nh Qui ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i qu n, huy n c a Thành ph v k t qu th m nh qui ho ch kinh t - xã h i qu n Ba ình giai o n 2001 - 2010 t i thông báo s 322/TB-KH& T ngày 31/12/2001; Xét ngh c a Ch t ch UBND qu n Ba ình t i t trình s 77/TTr-UB ngày 28/01/2002; Xét ngh c a Giám c S k ho ch và u tư t i t trình s 141/TTr-KH& T ngày 08 tháng 2 năm 2002. QUY T NNH i u 1 : Phê duy t qui ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i qu n Ba ình giai o n 2001 - 2010 v i nh ng n i dung ch y u sau ây : 1. M c tiêu cơ b n phát tri n kinh t - xã h i qu n Ba ình giai o n 2001 - 2010. Xây d ng th tr n qu c phòng - an ninh v ng ch c, gi v ng n nh chính tr , m b o tr t t an toàn xã h i; nâng cao vai trò lãnh o c a ng, hi u l c qu n lý c a chính quy n, xây d ng các t ch c oàn th v ng m nh, phát huy quy n làm ch c a nhân dân; duy trì và Ny m nh s tăng trư ng kinh t , phát tri n l c lư ng s n xu t, c ng c và xây d ng quan h s n xu t phù h p v i tình hình m i; ti p t c nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân, th c hi n t t cu c v n ng "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá khu dân cư" Ny lùi các t n n xã h i; t p trung phát tri n ô th i ôi v i vi c qu n lý và xây d ng n p s ng tr t t , k cương theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá; qui ho ch th ng nh t, gi gìn ô th "sáng - xanh - s ch - p" 2. Các ch tiêu phát tri n ch y u. 2.1. Kinh t :
  2. -T c tăng giá tr s n xu t bình quân hàng năm giai o n 2001 - 2010 : 12,5 - 13,5%/năm, trong ó giai o n 2001 - 2005 là 12,5 - 13%/năm và giai o n 2006 - 2010 là 13 - 13,5%/năm. - Cơ c u giá tr s n xu t các ngành kinh t trên a bàn : + Năm 2005 : Công nghi p m r ng chi m 44,87%; D ch v 55,13% + Năm 2010 : Công nghi p m r ng 41,60%; D ch v 58,40%. - Cơ c u giá tr s n xu t các ngành kinh t do Qu n qu n lý : + Năm 2005 : Công nghi p m r ng chi m 31,80%; D ch v 68,20%. + Năm 2010 : Công nghi p m r ng 29%; D ch v 71%. - Ph n u tăng thu ngân sách bình quân 4,3%/năm giai o n 2001 - 2005 và trên 5% giai o n 2006 - 2010. - Thu nh p bình quân u ngư i c a Qu n cao hơn so v i bình quân chung toàn Thành ph t 1,2 - 1,3 l n. 2.2. Văn hoá - xã h i : - Duy trì k t qu ph c p trung h c cơ s ; ph n u n năm 2005 ph c p trung h c ph thông và tương ương cho 100% i tư ng trong tu i qui nh. - Gi m t l tăng dân s t nhiên xu ng 0,93% vào năm 2005 và 0,89% và năm 2010. n năm 2005 dân s Qu n kho ng 226.500 ngư i; năm 2010 là 248.900 ngư i. Ki m soát tích c c dòng di dân cơ h c vào a bàn Qu n cùng v i vi c ch ng tri n khai k ho ch dãn dân. - Ph n u n năm 2003 cơ b n xoá h nghèo, ngày càng nâng cao t l h giàu. Gi m t l th t nghi p xu ng dư i 5% vào năm 2010. Bình quân m i năm gi i quy t vi c làm cho kho ng 3.500 lao ng. T l lao ng qua ào t o năm 2005 là 55 - 57%, năm 2010 là 60 - 62%. 2.3. ô th : - T l giành cho giao thông ô th năm 2005 là 10%, năm 2010 là 11 - 12%. - m b o n năm 2010 có 100% dân cư ư c s d ng nư c s ch; m c c p nư c bình quân năm 2005 là 150 lít/ngư i/ngày - êm và năm 2010 là 180 lít/ngư i/ngày - êm; n năm 2010 ph n u gi m t l th t thoát k thu t xu ng dư i 15 - 20%, gi m t l th t thu tài chính xu ng dư i 10%. - Nâng m t xây d ng trung bình trong các ô ph lên 40 - 45%. Tăng h s s d ng t trung bình toàn Qu n lên 1,4 - 1,5 l n vào năm 2010 (t ng cao trung bình là 2,5 - 3). Di n tích cây xanh bình quân u ngư i năm 2005 là 7 - 7,5m2 và năm 2010 là 8 - 8,5 m2.
  3. - X lý ư c toàn b kh i lư ng ch t th i r n vào năm 2010, nâng t l thu gom trong ngày lên 90% năm 2005 và 100% năm 2010. 3. Nhi m v và nh hư ng phát tri n các ngành, lĩnh v c ch y u. 3.1. Phát tri n kinh t : a. Công nghi p : - Ph n u t t c tăng giá tr s n xu t công nghi p trên a bàn giai o n 2001 - 2005 bình quân 13 - 13,5%/năm, giai o n 2006 - 2010 là 10,5 - 11%, trung bình c a c giai o n là 12,5 - 13%/năm. - Huy ng m i ngu n l c, m i thành ph n kinh t tham gia phát tri n công nghi p; l a ch n các doanh nghi p i n hình, các s n phNm có kh năng c nh tranh cao ưa vào danh m c ưu tiên phát tri n; khuy n khích u tư i m i công ngh ; xây d ng cơ c u s n xu t k t h p v i cơ c u công ngh theo hư ng hi n i. - T p trung phát tri n nh ng ngành công nghi p liên quan n công ngh thông tin, công nghi p nh s n xu t hàng tiêu dùng ch t lư ng cao, ch bi n sâu (ch bi n th c phNm, rư u bia, gia công hàng may m c ...) - Phát tri n công nghi p b n v ng, h n ch các nh hư ng i v i sinh ho t, môi trư ng. b. D ch v : - Ph n u t t c tăng giá tr s n xu t các ngành d ch v giai o n 2001 - 2005 là 12 - 12,5%/năm, giai o n 2006 - 2010 là 14 - 14,5%, trung bình c giai o n là 13,5 - 14%/năm. - Phát tri n a d ng ho t ng thương m i - d ch v v i s tham gia tích c c c a nhi u thành ph n kinh t . T ch c, s p x p l i, hoàn thi n và phát tri n m ng lư i thương nghi p theo hư ng văn minh, hi n i. u tư xây d ng, nâng c p m t s ch , siêu th trên a bàn. - K t h p phát tri n thương m i v i du l ch; a d ng hoá và nâng cao ch t lư ng du l ch, t o ra nh ng s n phNm c áo g n v i Ba ình l ch s , Ba ình trong s nghi p i m i t nư c. 3.2. Phát tri n văn hoá - xã h i a. Giáo d c - ào t o. - Phát tri n giáo d c - ào t o v i t c nhanh, ch t lư ng cao, b n v ng; giáo d c và ào t o nh ng con ngư i phát tri n toàn di n c v tri th c và nhân cách. Xã h i hoá các ho t ng giáo d c - ào t o; phát tri n h th ng giáo d c ngoài công l p; giáo d c c ng ng, các lo i hình trư ng bán công, dân l p, tư th c các b c h c. M r ng dân ch trong giáo d c và tăng quy n t qu n cho các cơ s giáo d c - ào t o
  4. c a Qu n; ào t o ngu n nhân l c g n v i gi i quy t vi c làm. Ph n u n năm 2010, toàn Qu n có 5 trư ng t chuNn qu c gia. - B sung, nâng cao trình i ngũ giáo viên m b o v s lư ng, cơ c u. n năm 2010 có 100% giáo viên ti u h c t trình chuNn trong ó kho ng 70% trên chuNn; 100% giáo viên trung h c cơ s t trình chuNn trong ó 40 - 50% có trình i h c ho c trên i h c. - Duy trì ph c p giáo d c ti u h c và trung h c cơ s úng tu i 100%; ph n u hoàn thành ph c p trung h c ph thông và trình tương ương vào năm 2005; n năm 2005 có 100% các trư ng ti u h c h c 2 bu i/ngày. - Nâng t l tr trong tu i i nhà tr lên 30% - 40% vào năm 2010; m b o 90% tr trong tu i i h c m u giáo vào năm 2005 và 95 - 97% vào năm 2010. b. Văn hoá - thông tin. Xây d ng văn hoá Th ô tiên ti n, giàu b n s c văn hóa Thăng Long - Hà N i. Mang m nét c a Ba ình truy n th ng l ch s , cách m ng và anh hùng; xây d ng con ngư i Ba ình văn minh, thanh l ch, tinh t trong ng x , có b n lĩnh, sáng t o, có ki n th c ti p thu và ng d ng công ngh , k thu t, có phNm ch t c a con ngư i m i xã h i ch nghĩa, luôn t hào v truy n th ng Ba ình anh hùng, l ch s , xác nh trách nhi m tham gia xây d ng Th ô hi n i, văn minh và giàu p; g n k t m t thi t gi a xây d ng văn hoá, xây d ng con ngư i v i phát tri n kinh t - xã h i. L y văn hoá làm ng l c thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i, l y con ngư i làm tr ng tâm c a m i chính sách. Ph n u nâng t l h t tiêu chuNn gia ình văn hoá lên 95% vào năm 2005. c. Y t : - M r ng và nâng cao ch t lư ng, hi u qu chăm sóc s c kho ; th c hi n công b ng xã h i trong công tác chăm sóc s c kho . a d ng hoá các mô hình chăm sóc s c kho c ng ng, ph c v khám ch a b nh theo yêu c u. Th c hi n t t chính sách b o hi m y t , nh t là i v i các i tư ng ưu tiên, ngư i nghèo và tr em. Huy ng toàn xã h i tham gia chương trình chăm sóc, giáo d c và b o v tr em. - Th c hi n t t các chương trình y t , phòng ch ng các b nh xã h i và b nh d ch nguy hi m. Nâng cao th l c, gi m t l m c b nh và t vong, tăng tu i th trung bình c a ngư i dân. m b o 100% tr sơ sinh ư c l p phi u theo dõi s c kho ; gi m t l tr suy dinh dư ng dư i 5 tu i xu ng còn 9% vào năm 2005 và kho ng 6% năm 2010; 100% s ph n có thai ư c tiêm phòng u n ván y và ư c khám thai t 4 - 5 l n tr lên. Nâng cao ch t lư ng dân s , chăm sóc s c kho , b o v s c kho bà m tr em; ph n u s ngư i trong tu i sinh s d ng các bi n pháp tránh thai t t l 90 - 95%, gi m t l sinh bình quân hàng năm 0,02%/năm. d. Th d c th thao. - Phát tri n m nh th d c th thao qu n chúng, b i dư ng ào t o tài năng th thao nh cao. u tư chi u sâu vào các môn th thao có ưu th như các môn võ thu t, c u mây, bóng á n .
  5. - Nâng d n t l ngư i dân tham gia luy n t p th d c th thao thư ng xuyên, t 30% so v i t ng dân s vào năm 2005 và 35% vào năm 2010. S ngu i luy n t p thư ng xuyên trong l c lư ng vũ trang ph n u t 100%; m b o 1 ngư i dân có t i thi u 1m2 di n tích cho ho t ng th d c th thao; thành l p m t s c m văn hoá, th thao. Nâng cao ch t lư ng ho t ng c a Trung tâm th d c th thao và Trư ng th thao thi u niên 10/10. 3.3. Phát tri n h th ng h t ng k thu t ô th . - Ph n u n năm 2010 t l di n tích t giao thông trên di n tích t ô th kho ng 11 - 12% t ng quĩ t; t ng chi u dài ư ng 70 - 72km, v i m t ư ng 7km/km2. V n t i hành khách công c ng áp ng 40 - 45% nhu c u i l i c a nhân dân. - Ti n hành c i t o, nâng c p, l p t h th ng ư ng ng phân ph i nư c ng b ; m b o 100% ngư i dân ư c c p nư c s ch v i m c bình quân là 150 lít/ngư i/ngày - êm năm 2005 và 180 lít/ngư i/ngày - êm vào năm 2010; n năm 2010 ph n u gi m t l th t thoát k thu t xu ng dư i 15 - 20%, gi m t l th t thu tài chính xu ng dư i 10%. - Xây d ng ng b h th ng thoát nư c và x lý rác th i. n năm 2010 gi i quy t d t i m tình tr ng úng ng p, t l rác thu gom 100%. - Nâng c p h th ng lư i i n và các tr m trung, h th cũ; ti n hành xây d ng h th ng cáp i n ng m trong các khu v c xây d ng m i, t ng bư c ng m hoá lư i i n trên toàn Qu n; c i t o, nâng c p h t ng k thu t các làng trong khu ô th ; m b o chi u sáng cho t t c các khu v c, các ư ng ph , ngõ, xóm trên a bàn. Tăng nhanh di n tích h nư c, cây xanh; ph n u n năm 2005 tăng di n tích cây xanh, h nư c lên 7 - 7,5m2/ngư i và 8 - 8,5 m2/ngư i năm 2010. 3.4. B o v môi trư ng sinh thái. Thu gom và x lý ch t th i r n. n năm 2005 thu gom 90% t ng s rác th i trong ngày và n 2010 thu gom 100% t ng s rác th i trong ngày; có k ho ch thu gom và v n chuy n ch t th i xây d ng n bãi th i ho c nh ng nơi c n san l p ngay trong a bàn Qu n. Rác th i b nh vi n c n t p trung ưa vào các lò t. X lý và tiêu thoát nư c mưa, nư c th i. n năm 2003 có 100% ư ng mương, c ng thoát nư c trong các phư ng ư c xây d ng kín m b o v sinh môi trư ng. Các cơ quan óng trên a bàn qu n ph i xây d ng xong h th ng x lý nư c th i vào năm 2002. Năm 2010, 100% nư c th i t các nhà máy, b nh vi n, cơ s s n xu t trên a bàn Qu n ph i ư c x lý trư c khi ư c x vào h th ng thoát nư c chung c a Qu n. 4. Các tr ng i m u tư và danh m c nh ng d án u tư l n trên a bàn. Giai o n 2001 - 2005. Hoàn thành qui ho ch chi ti t cho m t s phư ng tr ng i m; xây d ng các ư ng liên khu v c (c p thành ph ); xây d ng các tuy n ư ng m i : i C n - Hoàng Hoa Thám, Hoàng Qu c Vi t, Kim Mã - Th L - Nghĩa ô -
  6. Hoàng Hoa Thám; c i t o công viên Bách Th o; nâng cao ch t lư ng nư c các h Gi ng Võ, Ng c Khánh, Trúc B ch; xây d ng h t ng k thu t xung quanh h Trúc B ch; xây d ng khu di dân Vĩnh Phúc; xây d ng cung th thao Qu n Ng a, hoàn thi n trung tâm th d c th thao Qu n. Giai o n 2006 - 2010. Hoàn ch nh Trung tâm thương m i Thành ph ; xây d ng các công trình hành chính qu c gia trên a bàn Qu n; hoàn thi n h th ng c p nư c; h th ng x lý nư c th i b nh vi n và các nhà máy gây ô nhi m; tôn t o, khôi ph c khu v c thành c Hà N i; xây d ng các nhà v sinh công c ng trên a bàn Qu n. i u 2 : T ch c th c hi n qui ho ch. * UBND qu n Ba ình có nhi m v : - Công b công khai qui ho ch các cơ quan, t ch c, cá nhân và nhân dân bi t và th c hi n nghiêm ch nh. - Ch trì, có s giúp c a các S , Ngành liên quan c a Thành ph , căn c m c tiêu, các ch tiêu và nh hư ng phát tri n c a qui ho ch này t ch c xây d ng các chương trình phát tri n kinh t - xã h i; xây d ng các chương trình m c tiêu và d án u tư phù h p, ng th i ra các gi i pháp ng b nh m phát huy t i a các ngu n l c ph c v s phát tri n c a Qu n và thành ph . - Nghiên c u ban hành ho c ki n ngh v i Thành ph ban hành các cơ ch , quy ch phù h p các qui nh c a Nhà nư c th c hi n qui ho ch. - Th c hi n i m i t ch c, qu n lý và c i cách hành chính, t o môi trư ng thu n l i khuy n khích thu hút u tư trong nư c và nư c ngoài. Ch ng khai thác các ti m năng, c bi t và t ai, lao ng, v n và các ngu n l c khác th c hi n t t m c tiêu phát tri n và cac nh hư ng c a qui ho ch này. - Ch o u tư t p trung, có tr ng i m nhanh chóng mang l i hi u qu thi t th c, ưu tiên u tư phát tri n các ngành, lĩnh v c mà qu n có th m nh. - Theo dõi, ch o th c hi n qui ho ch, nh kỳ t ch c ánh giá và xu t i u ch nh qui ho ch cho phù h p v i b i c nh kinh t - xã h i c th c a Qu n và Thành ph . * Các ngành ch c năng c a Thành ph có trách nhi m ph i h p, h tr , hư ng d n qu n Ba ình trong quá trình th c hi n qui ho ch này t ư c m c tiêu ã ra. Các ơn v c a Trung ương và Thành ph óng trên a bàn Qu n có trách nhi m cùng Qu n th c hi n t t m c tiêu c a qui ho ch. i u 3 : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Chánh Văn phòng H ND và UBND thành ph , Ch t ch UBND qu n Ba ình, Giám c các S , Ban, Ngành, Th trư ng các cơ quan thu c Thành ph Hà N i và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
  7. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản