Quyết định số 17/2004/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
76
lượt xem
3
download

Quyết định số 17/2004/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2004/QĐ-BCN về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Dầu thực vật Việt Nam đến năm 2010 do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2004/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2004/QĐ-BCN Hà N i, ngày 08 tháng 03 năm 2004 QUY T Đ NH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH D U TH C V T VI T NAM Đ N NĂM 2010 B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh s 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Công văn s 5810/VPCP-NN ngày 21 tháng 11 năm 2003 c a Văn phòng Chính ph v vi c thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph “Giao B trư ng B Công nghi p th m đ nh và phê duy t D án Quy ho ch phát tri n ngành D u th c v t Vi t nam đ n năm 2010; Căn c các văn b n góp ý cho D án c a các B , ngành: B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thương m i, B Khoa h c và Công ngh , Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Qu h tr đ u tư phát tri n; Theo đ ngh c a V trư ng V Công nghi p Tiêu dùng và Th c ph m, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n ngành D u th c v t Vi t Nam đ n năm 2010 n i dung sau: 1. Quan đi m, đ nh hư ng và m c tiêu phát tri n a. Quan đi m phát tri n ngành: Đáp ng đ nhu c u tiêu dùng trong nư c và xu t kh u. Đ y m nh phát tri n s n xu t nguyên li u trong nư c, g n cơ s ch bi n v i vùng nguyên li u. Huy đ ng ngu n l c t m i thành ph n kinh t đ phát tri n ngành. b. Đ nh hư ng chi n lư c phát tri n ngành: Phát tri n ngành theo hư ng đa d ng hoá s n ph m, đáp ng nhu c u th trư ng trong nư c và xu t kh u, nâng cao năng l c c nh tranh c a ngành, ch đ ng h i nh p thông qua áp d ng công ngh và k thu t tiên ti n. Đ y m nh phát tri n các lo i cây có d u có hi u qu kinh t cao, có kh năng c nh tranh thành các vùng nguyên li u l n. Nghiên c u tuy n ch n các cây có d u ch l c cho ngành. Th c hi n vi c xây d ng m t s cơ s ép, trích ly d u thô quy mô l n, hi n đ i t i các c ng, ban đ u s d ng nguyên li u nh p kh u sau đó thay d n b ng nguyên li u trong nư c. c. Các m c tiêu ch y u phát tri n ngành th i kỳ 2001-2010: M c tiêu t ng quát: Xây d ng và phát tri n ngành D u th c v t đ ng b t s n xu t nguyên li u đ n ch bi n s n ph m cu i cùng. Tăng d n t tr ng nguyên li u trong nư c đ s n xu t d u thô và cung
  2. c p khô d u cho ngành ch bi n th c ăn gia súc. Nâng cao năng l c c nh tranh c a Ngành đ phát tri n trong ti n trình h i nh p kinh t khu v c và th gi i. M c tiêu c th : TT Tên ch tiêu Đơn v 2005 2010 A B C 1 2 1 Giá tr s n xu t công nghi p (Giá T đ ng 4.000-4.500 6.000-6.500 c đ nh 1994) 2 T c đ tăng trư ng GTSXCN %/ năm 13-14 7,5-8,5 3 S n lư ng d u tiêu th 1000 t n 420-460 620-660 - Trong đó: đ xu t kh u 1000 t n 80-100 80-120 4 D u thô s n xu t trong nư c 1000 t n 70-75 210-220 5 Công su t tinh luy n d u 1000 t n 663 783 6 Công su t ép, trích ly d u thô 1000 t n ng. li u 628,6 933-1.306 7 S n lư ng h t ép, trích ly d u 1000 t n ng. li u 253,1-261,9 526-675 8 T tr ng d u thô trong nư c % 14,3 - 15 18,3 - 33 2. Quy ho ch vùng nguyên li u a. Quan đi m và đ nh hư ng phát tri n: T p trung khai thác di n tích tr ng các lo i cây có d u năng su t cao, ch t lư ng t t hi n có đ nâng cao s n lư ng nguyên li u cho ch bi n. Quy ho ch m r ng di n tích các cây có d u truy n th ng thành các vùng nguyên li u t p trung đ đáp ng m t ph n nguyên li u cho ch bi n D u th c v t. Đ u tư m r ng và hình thành các vùng chuyên canh các lo i cây có d u theo hư ng s n xu t hàng hoá đ có th c nh tranh v i các nư c trong khu v c. Phát tri n cây có d u g n li n v i chương trình chuy n đ i cơ c u cây tr ng, góp ph n xoá đói, gi m nghèo; g n v i chương trình tr ng 5 tri u ha r ng c a Chính ph . b. Quy ho ch phát tri n ngu n nguyên li u: Các cây có d u ch y u nư c ta có th l a ch n là: đ u tương, l c, v ng, d a, s , tr u, bông và cám g o. Riêng cây hư ng dương c n tr ng th nghi m đ i trà m i có cơ s đ l p k ho ch phát tri n. Quy ho ch phát tri n ngu n nguyên li u đ n năm 2010 như sau: 2005 2010 Lo i cây Di n tích Di n tích Kh i lư ng đ Kh i lư ng đ có gieo tr ng ch bi n d u gieo tr ng ch bi n d u d u (1.000 t n) (1.000 t n) (1.000 ha) (1.000 ha) 1 2 3 4 5 Đ u t- ương 169,10 29,17 205,00-400,00 31,40-433,20
  3. L c 302,40 15,90-17,80 368,60 32,90-47,20 V ng 49,90 10,80-17,73 58,10 28,50-35,10 D a (copr a) 151,00 39,32 159,10 39,36-53,30 S 20,00 0,90 100,00 18,00-72,00 Cám g o - 150,00 - 300,00 Tr u - 1,80 28,00 12,60 Bông 60,00 30,00 150,00 90,00 D ki n nhu c u v n đ u tư phát tri n các lo i cây có d u đ n năm 2010: - V n đ u tư tr ng l c, v ng, đ u tương: 1.537,6 - 2.652,6 t đ ng - V n đ u tư tr ng d a: 394,0 - 399,8 t đ ng - V n đ u tư tr ng và chăm sóc cây s , tr u: 680,8 t đ ng T ng c ng: 2.612,4 - 3.733,2 t đ ng 3. Quy ho ch phát tri n công nghi p ch bi n D u th c v t a. Quy ho ch khâu tinh luy n d u: Đ phù h p v i các m c tiêu phát tri n ngành đã đ ra trên, d ki n cân đ i phát tri n công su t tinh luy n d u và nhu c u D u th c v t đ n năm 2010: Năm T ng nhu c u Công su t tinh luy n (t n/năm) (t n/năm) 2005 448.950 663.000 2010 638.600 783.000 Quy ho ch đ n năm 2010: - Đưa nhà máy tinh luy n d u Bình Dương công su t 120.000 t n/năm c a công ty DASO vào ho t đ ng (năm 2004). - VOCARIMEX đ u tư di chuy n Nhà máy d u Tư ng An và k t h p xây d ng m i nhà máy tinh luy n d u t i khu công nghi p Phú M 1, thu c t nh Bà R a - Vũng Tàu công su t 180.000 t n/năm. V n đ u tư ư c kho ng 300 t đ ng. - VOCARIMEX đ u tư xây d ng m i nhà máy tinh luy n d u t i C ng D u th c v t, Qu n 7, Thành ph H Chí Minh, ho c t nh Bà R a – Vũng T u công su t 180.000 t n/năm, v n đ u tư ư c kho ng 300 t đ ng. b. Quy ho ch khâu ép và trích ly: Theo tính toán, đ n năm 2005, ngu n nguyên li u trong nư c m i đáp ng đư c t 14,3- 15% nhu c u c a ngành, năm 2010, có th đáp ng đư c t 18,3-32,6% nhu c u. Đ các vùng nguyên li u có đi u ki n phát tri n, các nhà máy ép, trích ly d u thô c n đi trư c m t
  4. bư c. Giai đo n đ u có th s d ng nguyên li u nh p (đ u tương), sau đó t ng bư c thay th b ng nguyên li u trong nư c. Quy ho ch công su t ép và trích ly d u thô như sau: Năm Công su t trích ly Công su t ép T ng công su t (t n ng.li u/năm) (t n ng.li u/năm) (t n ng.li u/năm) 2005 420.000 208.600 628.600 2010 660.000 - 900.000 273.100 - 406.000 933.100 - 1.306.000 Đ n năm 2005: - Đ u tư ph c h i và nâng c p thêm m t s nhà máy và xư ng ép d u s n có t i các đ a phương (12 cơ s ), d ki n v n đ u tư kho ng 10 t đ ng. - Đưa nhà máy trích ly d u cám và các lo i h t khác công su t 120.000 t n/năm t i C n Thơ vào ho t đ ng (trong năm 2003). - Đ u tư xây d ng m i nhà máy trích ly đ u nành t i C ng D u th c v t Nhà Bè, Qu n 7, Thành ph H Chí Minh, ho c t nh Bà R a Vũng Tàu, công su t 300.000 t n/năm, v n đ u tư kho ng 300 t đ ng. - Xây d ng xư ng phân lo i và ép d u v ng t i An Giang, công su t 10.000 t n/năm, v n đ u tư kho ng 4 t đ ng. Đ n năm 2010: - Đ u tư nâng c p m r ng 5 xư ng ép d u t i các đ a phương, v n đ u tư d ki n 20 t đ ng. - Đ u tư m r ng Nhà máy trích ly d u cám và h t có d u C n Thơ lên g p đôi, v n đ u tư ư c kho ng 60 t đ ng. - Đ u tư xây m i m t nhà máy trích ly d u đ u nành t i Qu ng Ninh, công su t 240.000 t n/năm, v n đ u tư ư c kho ng 180 t đ ng. - Đ u tư xây m i 2 nhà máy trích ly d u đ u nành t i Thanh Hoá, Hà Tĩnh, công su t 120.000 t n/năm, v n đ u tư kho ng 100 t đ ng. - Đ u tư xây m i thêm 3 xư ng ép d u t i: Hà Giang, công su t 5.000 t n/năm; Sơn La, công su t 30.000 t n/năm, Bình Thu n, công su t 5.000 t n/năm, v n đ u tư ư c kho ng 16 t đ ng. - Đ u tư m r ng các xư ng ép d u t i: Bình Đ nh (lên 60.000 t n/năm), Đak Lak (lên 30.000 t n/năm)); Đ ng Nai (lên 20.000 t n/năm), Bình Dương lên 60.000 t n/năm. T ng v n đ u tư kho ng 62 t đ ng. c. Nhu c u v n đ u tư ch bi n D u th c v t đ n năm 2010 Các h ng m c đ u tư Đơn v 2005 2010 Khâu ép và trích ly: T đ ng 214 200 - 438 - Đ u tư c i t o, m r ng T đ ng 10 80 - 142 - Đ u tư m i T đ ng 204 120 - 296
  5. Khâu tinh luy n (đ u tư m i): T đ ng 300 200 T ng c ng T đ ng 514 400 - 638 T ng h p nhu c u v n đ u tư toàn ngành đ n năm 2010: - V n đ u tư phát tri n ngu n nguyên li u: 2.612,4 - 3.733,2 t đ ng - V n đ u tư cho công nghi p ch bi n: 1.014,0 - 1.252,0 t đ ng T ng c ng: 3.626,4 - 4.985,2 t đ ng D ki n cơ c u huy đ ng v n đ u tư: - Tranh th v n ngân sách t các chương trình c a Nhà nư c đ u tư tr ng tr u, s đ làm r ng đ u ngu n, phòng h : 13,9% - V n vay ưu đãi tín d ng Nhà nư c xây d ng các nhà máy ch bi n và phát tri n vùng nguyên li u t p trung: 29,8% - V n đ u tư nư c ngoài ( FDI,ODA và các ngu n t i tr khác): 5,0% - V n c a dân tr ng l c, v ng, d a và ép d u thô: 51,3% T ng c ng 100,0% d. Đ nh hư ng phân vùng: Đ i v i công đo n tinh luy n, nh ng d án đ u tư m i s đư c b trí nh ng nơi có th trư ng tiêu th và h t ng phát tri n. Đ i v i công đo n ép và trích ly d u thô, tuỳ t ng trư ng h p các D án đ u tư m i có th đư c b trí g n vùng tr ng cây nguyên li u t p trung l n. Đ u tư k t h p t n d ng nh ng cơ s v t ch t s n có hi n nay, nh ng xư ng ép và trích ly d u thô đ u tư m i quy mô l n s b trí v tinh g n các nhà máy ch bi n, tinh luy n, g n c ng bi n nh m t n d ng cơ s h t ng s n có, gi m b t chi phí ban đ u, h giá thành s n ph m, tăng tính c nh tranh v i d u thô nh p ngo i, đ c bi t có th k t h p s d ng nguyên li u trong nư c l n nguyên li u nh p kh u. Đi u 2. M t s gi i pháp và chính sách đ h tr phát tri n ngành D u th c v t và vùng nguyên li u đ n năm 2010: Các chính sách và gi i pháp th c hi n quy ho ch 1. V th trư ng: Các doanh nghi p c n th c hi n vi c đăng ký nhãn hi u, m u mã và ch t lư ng s n ph m c a mình theo quy đ nh. Tăng cư ng tuyên truy n cho nhân dân hi u rõ l i ích hơn h n c a D u th c v t đ khuy n khích nhu c u. B Công nghi p ph i h p v i B Thương m i và các Thương v Đ i s quán Vi t Nam nư c ngoài giúp cung c p thông tin, xúc ti n m r ng th trư ng cho các doanh nghi p xu t kh u D u th c v t. 2. V đ u tư: Các cơ s ép, trích ly d u thô b ng nguyên li u trong nư c đ t các vùng nguyên li u đư c hư ng các chính sách ưu đãi theo lu t khuy n khích đ u tư trong nư c như : h tr đ n bù gi i phóng m t b ng, xây d ng cơ s h t ng, mi n, gi m ti n thuê đ t, thu thu nh p trong nh ng năm đ u m i đ u tư. 3. V nghiên c u khoa h c, chuy n giao công ngh :
  6. Xây d ng đ án nghiên c u phát tri n cây có d u m t cách t ng th đ ph c v cho ngành D u th c v t, quan tâm đ u tư nghiên c u ch n t o ra các gi ng cây có d u có năng su t cao, ch t lư ng t t đáp ng yêu c u ch bi n, đ ng th i tri n khai ra s n xu t các gi ng đã đư c khu v c hoá và công nh n gi ng qu c gia phù h p v i đi u ki n t nhiên c a Vi t Nam. Xây d ng chương trình xúc ti n, h tr nông dân s d ng gi ng d a m i đ c i t o vư n d a c a các vùng tr ng đi m B n Tre, Trà Vinh, Ti n Giang, Cà Mau, Bình Đ nh, Phú Yên... Xây d ng chương trình nghiên c u th nghi m cây Hư ng dương Tây Nguyên đ nhanh chóng nhân r ng thành vùng nguyên li u t p trung các vùng đ t phù h p. Đ u tư tăng cư ng cơ s v t ch t, k thu t cho các vi n, trung tâm nghiên c u ( Vi n nghiên c u d u th c-Tinh d u-hương li u- M ph m Vi t Nam ) đ có đ năng l c nghiên c u, th nghi m và nhân gi ng m i các cây có d u đ b o đ m vi c phát tri n nguyên li u trong nư c. Nhà nư c h tr m t ph n kinh phí cho các doanh nghi p nghiên c u s n ph m m i, áp d ng công ngh m i, đ c bi t nghiên c u s d ng nguyên li u trong nư c thay th nh p kh u, thúc đ y s n xu t nông nghi p, nông thôn. 4. V phát tri n ngu n nguyên li u Đ i v i cây tr u, cây s c n l ng ghép phát tri n vùng nguyên li u v i v i các chương trình tr ng r ng đ u ngu n, r ng phòng h và ph xanh đ t tr ng đ i núi tr c đ tranh th v n đ u tư t ngân sách. Chương trình tr ng s v i quy mô l n đang tri n khai t i các t nh Ngh An, Thanh Hoá, Hà Giang, L ng Sơn, Qu ng Ninh... c n nhân r ng ra các t nh trung du mi n núi phía B c và các t nh B c Trung B khác. Khuy n khích nông dân đưa các gi ng cây có D u m i như : đ u tương, l c, v ng vào s n xu t đ i trà k t h p v i thâm canh, m r ng di n tích gieo tr ng phát tri n thành các vùng nguyên li u quy mô l n. Khuy n khích các doanh nghi p ch bi n D u tiêu th nông s n hàng hoá thông qua h p đ ng v i các h nông dân theo Quy t đ nh s 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 c a Chính ph đ đư c hư ng các chính sách ưu đãi c a Nhà nư c. 5. Phát tri n ngu n nhân l c: Chú tr ng đào t o và b i dư ng cán b qu n lý, cán b k thu t các doanh nghi p và các đ a phương nh m nâng cao năng l c qu n lý cho các đơn v . Đào t o công nhân có trình đ tay ngh cao, có đ năng l c ti p thu công ngh m i, T ch c các bu i t p hu n k thu t và ph bi n kinh nghi m cho bà con nông dân v gieo tr ng, chăm sóc và thu ho ch, b o qu n s n ph m cây có d u, thông qua h th ng khuy n nông các đ a phương. 6. V huy đ ng v n: V n ngân sách Nhà nư c t p trung cho các d án giao thông, th y l i nh ng vùng nguyên li u, h t ng ngoài hàng rào nhà máy, tr giá gi ng cây, đào t o ngu n nhân l c cho ngành k c b i dư ng ki n th c KHKT và kinh nghi m s n xu t cho nông dân, nghiên c u khoa h c công ngh , xúc ti n thương m i. Tranh th ngu n v n tín d ng ưu đãi, v n t các chương trình c a nhà nư c đ ưu tiên cho các d án đ u tư phát tri n ch bi n d u th c v t s d ng nguyên li u trong nư c, khai hoang, ph c hoá phát tri n di n tích gieo tr ng cây có d u.
  7. Thu hút các ngu n v n trong dân cư, v n c ph n hoá, bán c phi u, trái phi u trên th trư ng ch ng khoán, v n đ u tư nư c ngoài bao g m c v n ODA và các ngu n tài tr khác đ đ u tư phát tri n ngành. Đi u 3. T ch c th c hi n 1-B Công nghi p : a) Ch trì ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B K ho ch và Đ u tư và UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c qu n lý phát tri n ngành theo quy ho ch. b) T ch c tri n khai quy ho ch phát tri n ngành D u th c v t theo nhóm s n ph m và theo vùng lãnh th . c) Ph i h p v i các B , ngành h u quan ban hành các văn b n liên quan đ n ho t đông s n xu t kinh doanh và vi c tri n khai quy ho ch c a ngành D u th c v t. d) Căn c vào m c tiêu và các ch tiêu trong quy ho ch, ch đ o th c hi n, t ch c đánh giá đ nh kỳ vi c th c hi n quy ho ch và đ xu t đi u ch nh quy ho ch phù h p v i đi u ki n kinh t và xã h i. 2- B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn : Ch đ o vi c phát tri n vùng nguyên li u t p trung thông qua h th ng khuy n nông và các chương trình c a nhà nư c, ch đ o xây d ng quy ho ch chi ti t các vùng nguyên li u t p trung th ng nh t trong c nư c. 3- Các B : K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Thương m i, Khoa và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Qu h tr phát tri n theo ch c năng c a mình ph i h p v i B Công nghi p đ h tr các doanh nghi p, các đ a phương trong vi c tri n khai quy ho ch đã đư c phê duy t. 4- UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: thông qua h th ng qu khuy n công và các chính sách c a mình khuy n khích phát tri n các cơ s ch bi n d u th c v t g n li n v i các vùng nguyên li u đ a phương. Ch trì quy ho ch chi ti t và b trí đ t cho vi c phát tri n các vùng nguyên li u t p trung và đ t cho các nhà máy ch bi n D u th c v t đ a phương. 5- Công ty D u th c v t - Hương li u - M ph m Vi t Nam : Là doanh nghi p l n c a nhà nư c có trách nhi m ph i h p cùng các đ a phương tri n khai th c hi n chi n lư c đã đư c phê duy t. Ch đ o các doanh nghi p ch bi n ký h p đ ng bao tiêu s n ph m h t có d u v i nông dân các đ a phương và các vùng tr ng đi m. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. Các quy đ nh trư c đây trái v i quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 5. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Vi n trư ng Vi n nghiên c u Chi n lư c, Chính sách Công nghi p, Công ty D u th c v t - Hương li u - M ph m Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như đi u 5, - Văn phòng Chính ph , - Ban Kinh t Trung ương, Hoàng Trung H i - Đ/c B trư ng, các Đ/c Th trư ng, - Các B : K ho ch và Đ u tư, Nông nghi p và Phát
  8. tri n Nông thôn, Thương m i, Tài chính, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - UBND các t nh, Thành ph tr c thu c TW, - Công báo - Lưu VP, TDTP.
Đồng bộ tài khoản