Quyết định số 17/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 17/2004/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2004/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Phân bón Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2004/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p – T do - H nh phúc ****** S : 17/2004/Q -BNV Hà N i, ngày 02 tháng 03 năm 2004 QUY T NH V VI C PHÊ DUY T B N I U L C A HI P H I PHÂN BÓN VI T NAM. B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 quy nh ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 88/2003/N -CP ngày 30/7/2003 quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Xét ngh c a Ch t ch Hi p h i Phân bón Vi t Nam và c a V trư ng V T ch c phi Chính ph , QUY T NH: i u 1. Phê duy t b n i u l c a Hi p h i Phân bón Vi t Nam ã ư c i h i thông qua. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch Hi p h i phân bón Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG ng Qu c Ti n I UL
  2. HI P H I PHÂN BÓN VI T NAM (ban hành kèm theo Quy t nh s 17/2004/Q -BNV ngày 02/3/2004). Chương 1: TÊN G I, M C ÍCH, TÔN CH i u 1. H i l y tên là Hi p h i Phân bón Vi t Nam. Tên ti ng Anh : Fertilizer Association of VietNam. Vi t t t là : FAV. i u 2. Hi p h i Phân bón Vi t Nam là hi p h i ngành ngh t nguy n c a các doanh nghi p, t ch c kinh t c a Vi t Nam thu c m i thành ph n kinh t , ho t ng trong các lĩnh v c s n xu t, kinh doanh, d ch v , nh p kh u, s d ng phân bón và các m t hàng liên quan. M c ích c a Hi p h i là liên k t, h p tác, h tr nhau v kinh t - k thu t trong s n xu t, kinh doanh, d ch v , nâng cao giá tr s n ph m, i di n và b o v l i ích h p pháp c a h i viên; góp ph n t o thêm vi c làm, c i thi n i s ng c a ngư i lao ng s n xu t, ch bi n, và d ch v , s d ng phân bón; thúc y và b o v n n s n xu t phân bón trong nư c phát tri n ph c v nông nghi p. i u 3. Hi p h i Phân bón Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng. Tr s chính t t i Hà N i, Hi p h i có văn phòng i di n trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Hi p h i Phân bón Vi t Nam ho t ng trong ph m vi c nư c, theo pháp lu t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và theo i u l này. Hi p h i là thành viên c a các t ch c phân bón Qu c t FADINAP và IFA ( ã ư c Chính ph cho phép). Chương 2: NHI M V , QUY N H N C A HI P H I. i u 5. Nhi m v , quy n h n c a Hi p h i : 1. T p h p, oàn k t các doanh nghi p s n xu t, nh p kh u và kinh doanh phân bón cùng có ti ng nói chung nh m xây d ng ngành phân bón có hi u qu , góp ph n t o th trư ng bình n; ng th i góp ph n thúc y, b o v , phát tri n n n s n xu t phân bón trong nư c và quy n l i c a ngư i nông dân.
  3. 2. i di n cho h i viên ki n ngh v i Nhà nư c v nh ng ch trương, chính sách, bi n pháp khuy n khích s n xu t, nh p kh u, kinh doanh phân bón và các m t có liên quan như khoa h c, công ngh , môi trư ng…giúp phát tri n ngành phân bón; b o v quy n l i chính áng c a H i viên, gi i quy t các trư ng h p, v vi c gây thi t h i n quy n l i c a ngành và c a h i viên; th c hi n nghĩa v i v i Nhà nư c. 3. Ki n ngh v i các cơ quan qu n lý nhà nư c v y m nh m r ng và xây d ng m i các nhà máy s n xu t phân bón trong nư c. Nghiên c u ng d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t trong s n xu t, nh p kh u, kinh doanh. Xây d ng mô hình t t v cung ng, ng d ng, s d ng ng b h p lý tham gia vi c th nghi m, kh o nghi m các lo i phân bón, các ch t kích thích cây tr ng có năng su t cao; xây d ng nh ng mô hình s n xu t, nh p kh u, kinh doanh phân bón và nhân r ng theo y quy n c a cơ quan qu n lý nhà nư c. 4. T ch c các h i th o, h i ngh , h i ch tri n lãm trong nư c và qu c t theo quy nh c a pháp lu t. 5. T ch c và t o i u ki n cho h i viên tham gia h i ch , tri n lãm, h i ngh , h i th o trong và ngoài nư c; tham quan, kh o sát th trư ng qu c t theo quy nh c a pháp lu t. 6. Xúc ti n thương m i, gi i thi u i tác, và các d ch v k thu t, tư v n, u tư. 7. Ph i h p v i các trư ng ào t o, b i dư ng chuyên môn nghi p v , các ngành ngh liên quan cho h i viên, nâng cao dân trí, trình khoa h c… góp ph n xây d ng s nghi p công nghi p hóa hi n i hóa nông nghi p nông thôn. 8. Xây d ng t ch c Hi p h i và phát tri n h i viên, xây d ng cơ s v t ch t và m r ng ph m vi c a Hi p h i. 9. T ch c các trung tâm ào t o, d ch v , tư v n, h i ch tri n lãm…tr c thu c Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t. 10. Xu t b n t p chí, b n tin nhanh, các tài li u ph bi n k thu t và qu n lý kinh t theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: H I VIÊN i u 6. H i viên 1. H i viên chính th c: Các doanh nghi p c a Vi t Nam, cơ quan ngôn lu n c a Hi p h i ho t ng trong các lĩnh v c : s n xu t, kinh doanh, nh p kh u, các ngành hàng có liên quan phân bón, tán thành i u l c a Hi p h i t nguy n vi t ơn gia nh p Hi p h i u có th tr thành h i viên chính th c c a Hi p h i.
  4. 2. H i viên thông thư ng: Nh ng công dân, các nhà qu n lý, các nhà khoa h c, k thu t và các t ch c pháp nhân n u tán thành i u l ư c Hi p h i m i làm h i viên thông thư ng. 3. H i viên liên k t: Các t ch c, cá nhân có liên quan n s n xu t, kinh doanh, nh p kh u và các ngành hàng có liên quan n phân bón và các t ch c có v n nư c ngoài…tán thành i u l c a Hi p h i, có ơn xin gia nh p u có th tr thành h i viên liên k t c a Hi p h i. i u 7. Quy n l i c a H i viên 1. ư c tham gia i h i, b u c i bi u tham d i h i c a Hi p h i. 2. ư c th o lu n, bi u quy t, ch t v n, phê bình m i công vi c c a Hi p h i; ư c ki n ngh , t ý ki n c a mình và các cơ quan nhà nư c thông qua Hi p h i. 3. ư c ng c , c và b u vào Ban ch p hành Hi p h i và các ch c v khác c a Hi p h i. 4. ư c Hi p h i ph bi n kinh nghi m s n xu t, b i dư ng ngh nghi p, nâng cao trình khoa h c k thu t b ng các hình th c: cung c p thông tin, tài li u, d h i th o, các l p ào t o, hu n luy n, trình di n k thu t, chuy n giao công ngh , tham quan, kh o sát trong và ngoài nư c. 5. ư c Hi p h i giúp , b o tr các công trình nghiên c u, các sáng ki n phát minh ngành ngh , b o v quy n l i chính sách trong s n xu t, tiêu th s n ph m theo úng lu t c a Nhà nư c. 6. ư c Hi p h i giúp khi có v n ách t c, r i ro trong s n xu t, kinh doanh, nh p kh u,…và ư c Hi p h i xu t lên các cơ quan có th m quy n giúp gi i quy t. 7. ư c quy n ra kh i Hi p h i. 8. H i viên liên k t và h i viên thông thư ng ư c hư ng các quy n như h i viên chính th c, tr các quy n ng c , b u c và bi u quy t. i u 8. H i viên có nghĩa v 1. Nghiêm ch nh ch p hành ư ng l i, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và các quy nh t i i u l này; th c hi n ngh quy t c a Hi p h i; tuyên truy n phát tri n h i viên m i 2. Tham gia các ho t ng và sinh ho t Hi p h i; oàn k t, h p tác v i các h i viên khác xây d ng t ch c h i ngày càng v ng m nh. 3. Cung c p thông tin, s li u c n thi t ph c v cho ho t ng c a Hi p h i. 4. óng l phí gia nh p và h i phí hàng năm y theo quy nh. Các y viên Ban ch p hành là ngư i i di n có th m quy n c a các T ng công ty, T ng biên t p cơ quan phát ngôn, tuyên truy n c a Hi p h i (n u có), công ty, xí nghi p và óng h i phí tr c ti p v Trung ương Hi p
  5. h i phân bón. Các h i viên là ơn v t ng i lý, i lý, t , i, c a hàng… óng h i phí cho các h i phân bón các t nh, thành ph . Chương 4: NGUYÊN T C T CH C VÀ HO T NG i u 9. Nguyên t c ho t ng Hi p h i Phân bón Vi t Nam ư c t ch c và ho t ng theo nguyên t c t nguy n, t qu n, t trang tr i v tài chính và bình ng v i m i h i viên. Các cơ quan ch p hành ho t ng trên cơ s bàn b c dân ch , lãnh o t p th , thi u s ph c tùng a s . i u 10. T ch c Hi p h i g m: - Trung ương Hi p h i g m : + Ban Ch p hành Hi p h i. + Ban Thư ng tr c. + Ban Thư ng v . + Kh i văn phòng Hi p h i. - Văn phòng Hi p h i - Các Ban chuyên môn giúp vi c. - Các h i, t nh, thành. i u 11. ih i i bi u toàn qu c Hi p h i Phân bón Vi t Nam: 1. i h i toàn th toàn qu c Hi p h i Phân bón Vi t Nam là cơ quan có th m quy n cao nh t c a Hi p h i. i h i ư c t ch c 5 năm m t l n, tính t khi i u l c a Hi p h i ư c B N i v phê duy t và có hi u l c. i h i do Ban Ch p hành Trung ương tri u t p. 2. Nhi m v chính c a i h i: - Th o lu n báo cáo t ng k t nhi m kỳ và phương hư ng ho t ng m i c a Hi p h i. - Quy t nh phương hư ng và chương trình công tác c a Hi p h i; - Quy t nh s a i và b sung i u l c a Hi p h i;
  6. - Th o lu n và quy t nh m t s v n quan tr ng c a Hi p h i vư t quá th m quy n gi i quy t c a Ban Ch p hành Hi p h i. - Th o lu n, phê duy t quy t toán tài chính và thông qua k ho ch tài chính khóa m i; - B u Ban Ch p hành Hi p h i. 3. i h i i bi u b t thư ng b u Ch t ch thay th và gi i quy t nh ng v n c p bách c a Hi p h i theo ngh c a 2/3 y viên Ban Ch p hành Hi p h i. 4. Công b vi c i tên H i và ra các bi n pháp c ng c t ch c H i cho phù h p v i nhi m v Hi p h i n u th y c n thi t. 5. Các Ngh quy t c a i h i ư c thông qua theo nguyên t c a s quá bán. i u 12. Ban Ch p hành Hi p h i: 1. Ban Ch p hành Hi p h i là cơ quan lãnh o gi a 2 nhi m kỳ i h i. S lư ng y viên Ban Ch p hành Hi p h i do i h i quy t nh và ư c b u tr c ti p b ng phi u kín ho c giơ tay. Ngư i c c ph i t trên 50% s phi u b u h p l . y viên Ban Ch p hành Hi p h i có th ư c b u l i ho c b mi n nhi m trư c th i h n theo quy t nh c a i h i, ho c theo ngh c a 2/3 s y viên Ban Ch p hành. Nhi m kỳ c a Ban Ch p hành Hi p h i là 5 năm, ho t ng theo quy ch ư c i h i thông qua. 2. Ban Ch p hành Hi p h i h p thư ng kỳ 1-2 l n/ năm. 3. Nhi m v , quy n h n c a Ban Ch p hành Hi p h i: - Quy t nh các bi n pháp th c hi n ngh quy t, chương trình ho t ng nhi m kỳ c a i h i. - Quy t nh chương trình, k ho ch công tác hàng năm và thông báo k t qu ho t ng c a Ban Ch p hành Hi p h i cho các chi h i bi t. - Phê duy t k ho ch và quy t toán tài chính hàng năm. - Quy nh t ch c và ho t ng các Ban chuyên môn, văn phòng Hi p h i; Quy nh các nguyên t c, ch s d ng và qu n lý tài s n, tài chính c a Hi p h i. - B u c và bãi mi n ch c danh lãnh o c a Hi p h i : Ch t ch, Phó ch t ch kiêm T ng thư ký và các Phó Ch t ch ; b u Ban thư ng tr c; b u Ban Thư ng v và b u Ban ki m tra. - C trư ng các Ban chuyên môn.
  7. - Chu n b n i dung, chương trình ngh s và tài li u trình i h i. - Quy t nh tri u t p i h i nhi m kỳ, i h i b t thư ng ho c H i ngh i bi u hàng năm. - Xét k t n p, khai tr h i viên. i u 13. Ban thư ng tr c. Ban thư ng tr c do Ban Ch p hành Hi p h i b u, g m : Ch t ch, Phó Ch t ch kiêm T ng thư ký và m t s Phó Ch t ch t 3-5 ng chí. Nhi m v c a Ban thư ng tr c: 1. Ban thư ng tr c thay m t Ban thư ng v Hi p h i t ch c ch o, i u hành m i ho t ng c a Hi p h i gi a 2 kỳ h p và ph i báo cáo ki m i m công tác trong các kỳ h p c a Ban Ch p hành Hi p h i. 2. Ban thư ng tr c 3 tháng h p m t l n. i u 14. Ban thư ng v . Ban thư ng v g m : Ch t ch, Phó Ch t ch kiêm T ng thư ký, các Phó Ch t ch, các Phó T ng thư ký, các trư ng ban ho c tương ương và m t s y viên Ban Ch p hành, s lư ng không quá 1/3 s y viên Ban Ch p hành. Ban thư ng v h p 6 tháng m t l n theo ngh c a T ng thư ký. Nhi m v c a Ban thư ng v : 1. Ban thư ng v có nhi m v chuyên sâu v th trư ng, bàn b c, xu t ưa ra nh ng ki n ngh i u ti t v cung, c u, giá c và bình n th trư ng. 2. Gi i quy t nh ng công vi c liên quan gây c n n nhi u n i dung ph c t p. 3. Ban thư ng v thay m t Ban Ch p hành ra các ch trương nh ng công tác liên quan l n n nhi u lĩnh v c. i u 15. Ch t ch. Ch t ch là ngư i ư c i h i toàn qu c b u. Ch t ch thay th ph i do i h i b t thư ng b u. i h i b t thư ng th c hi n như i m 3 i u 11 Chương IV. Ch t ch Hi p h i có quy n h n và trách nhi m: - Ph trách chung và i di n pháp nhân c a Hi p h i trư c pháp lu t .
  8. - T ch c tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a i h i, c a H i ngh i bi u và các quy t nh c a Ban Ch p hành Hi p h i. - Phê duy t các chương trình l n c a Hi p h i. - Ch u trách nhi m trư c Ban Ch p hành Hi p h i và toàn th h i viên v các ho t ng c a Hi p h i. i u 16. Phó Ch t ch kiêm T ng Thư ký Hi p h i: - Là ngư i i u hành tr c ti p m i ho t ng c a kh i văn phòng các Ban chuyên môn. ư c Ch t ch y quy n thay m t Ch t ch i u hành nh ng công vi c c th v i n i và i ngo i. - Xây d ng Quy ch ho t ng c a Văn phòng, các Ban chuyên môn; Quy ch qu n lý tài chính, tài s n c a Hi p h i. - Thay m t Ban thư ng tr c, Ban thư ng v ki m tra ôn c nh kỳ báo cáo cho Ban thư ng tr c và Ban ch p hành Hi p h i v các ho t ng c a Hi p h i. - L p báo cáo hàng năm, báo cáo nhi m kỳ c a Ban Ch p hành Hi p h i. - Qu n lý danh sách, h sơ và tài li u v các h i viên và các t ch c tr c thu c. - Ch u trách nhi m trư c Ban ch p hành Hi p h i và trư c pháp lu t v ho t ng c a kh i Văn phòng Hi p h i. i u 17. Các Phó Ch t ch Các Phó Ch t ch Hi p h i là ngư i giúp vi c cho Ch t ch, ư c Ch t ch phân công gi i quy t t ng v n c th và có th ư c y quy n c a Ch t ch i u hành công vi c c a Ban Ch p hành Hi p h i. Chương 5: TÀI CHÍNH, TÀI S N C A HI P H I i u 18. Ngu n thu c a Hi p h i : - L phí gia nh p Hi p h i. - H i phí c a H i viên óng góp theo quy nh t l doanh thu c a ơn v thành viên có b ng quy nh riêng. - Tài tr c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. - Các kho n thu h p pháp khác.
  9. i u 19. Các kho n chi c a Hi p h i. - Chi cho các ho t ng c a Hi p h i và óng niên li m qu c t . - Chi cho các h i ngh , h i th o. - Tr lương, ph c p lương, ph c p thù lao c ng tác viên. - B i dư ng nghi p v , ào t o hư ng nghi p. - i h i và h p Ban thư ng tr c, Ban ch p hành. - Xây d ng cơ s v t ch t, trang thi t b , tài s n, phúc l i và các chi phí khác. i u 20. Qu n lý, s d ng tài chính và tài s n. 1. Ban Ch p hành Hi p h i quy nh vi c qu n lý, s d ng tài chính và tài s n c a Hi p h i phù h p v i quy nh c a Nhà nư c. 2. Ban ki m tra có trách nhi m ki m tra và báo cáo tài chính, tài s n công khai hàng năm cho h i viên bi t. Chương 6: KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 21. Khen thư ng. Nh ng h i viên, thành viên Ban Ch p hành Hi p h i, Ban thư ng tr c, Ban thư ng v , cán b , nhân viên c a Hi p h i có nhi u thành tích óng góp vào s nghi p phát tri n ngành, xây d ng Hi p h i s ư c Hi p h i khen thư ng x ng áng và có th ư c Hi p h i ngh các cơ quan nhà nư c khen thư ng. i u 22. K lu t. Nh ng h i viên, thành viên Ban Ch p hành Hi p h i, Ban thư ng tr c, Ban thư ký, cán b , nhân viên c a Hi p h i ho t ng trái v i i u l , Ngh quy t c a Hi p h i, làm t n thương n uy tín, danh d c a Hi p h i, b sinh ho t thư ng kỳ nhi u l n không có lý do chính áng, không óng h i phí m t năm, s tùy m c mà phê bình ho c xóa tên trong danh sách H i viên. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH
  10. i u 23. Vi c s a i, b sung i u l ph i ư c i h i i bi u toàn qu c Hi p h i Phân bón Vi t Nam nh t trí ki n ngh và ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t m i có giá tr th c hi n. i u 24. B n i u l này có 7 chương, 24 i u ã ư c Ban Ch p hành H i Phân bón Vi t Nam nh t trí thông qua. B n i u l s không còn hi u l c khi Hi p h i ng ng ho t ng ho c gi i th ./.
Đồng bộ tài khoản