Quyết định số 17/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
17
download

Quyết định số 17/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 338 : 2005 "Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế" do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2005/QĐ-BXD

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 93/TB-VPCP Hà N i, ngày 23 tháng 03 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG TRƯƠNG VĨNH TR NG T I H I NGHN T NG K T CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG HIV/AIDS VÀ PHÒNG, CH NG T N N MA TÚY, M I DÂM NĂM 2008 VÀ PHƯƠNG HƯ NG NĂM 2009 Ngày 4 và 5 tháng 03 năm 2009, t i Hà N i, Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng – Ch t ch y Ban Qu c gia phòng ch ng AIDS và phòng ch ng t n n ma túy, m i dâm cùng các ng chí Phó Ch t ch y ban Qu c gia: Lê H ng Anh, B trư ng B Công an, Nguy n Th Kim Ngân, B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i, Nguy n Qu c Tri u, B trư ng B Y t và Hà Th Liên, y viên thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ã ch trì H i ngh t ng k t công tác phòng, ch ng HIV/AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm năm 2008 và phương hư ng năm 2009. Tham d H i ngh có i di n các Ban, ngành Trung ương, các thành viên y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm, i di n y ban nhân dân các S : Y t , Công an, Lao ng – Thương binh và Xã h i c a 63 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, i di n 27 T ch c qu c t , i s quán các nư c t i Hà N i và các cơ quan thông t n báo chí Trung ương và Hà N i. Sau khi nghe báo cáo c a các B : Công an, Y t , Lao ng – Thương binh và Xã h i, Thông tin và Truy n thông, Giáo d c và ào t o, Trung ương oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh, Trung ương H i Liên hi p ph n Vi t Nam, i di n các T ch c qu c t và các i s quán t i Hà N i và ý ki n th o lu n c a các i bi u theo chuyên phòng, ch ng ma túy, phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n m i dâm c a các i bi u d H i ngh , Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng ã k t lu n như sau: 1. Năm 2008, ho t ng c a y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm r t tích c c, ã t ư c m t s thành tích áng khích l , nhi u ho t ng m i so v i nh ng năm trư c ây ã ư c tri n khai, t o i u ki n huy ng ư c s óng góp tích c c hơn, trách nhi m hơn c a các thành viên y ban Qu c gia như: tham gia vào công tác t ng k t, ánh giá và ban hành các văn b n ch o c a ng, Qu c h i và Chính ph v công tác phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm. - T ng k t 10 năm th c hi n Ch th 06/CT-TƯ c a Ban Bí thư v phòng, ch ng ma túy; ban hành Ch th 21/CT-TW c a B Chính tr v công tác này.
  2. - Sơ k t, ánh giá vi c tri n khai th c hi n Ch th 54/CT-TW c a Ban Bí thư v tăng cư ng công tác phòng, ch ng HIV/AIDS; - T ng k t 5 năm tri n khai th c hi n Lu t phòng, ch ng ma túy và 5 năm th c hi n thí i m t ch c qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy t i thành ph H Chí Minh và các t nh, thành ph khác tr c thu c Trung ương theo Ngh quy t s 16/2003/QH11 c a Qu c h i, trên cơ s ó Qu c h i thông qua Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t phòng, ch ng ma túy; Phân công các thành viên y ban Qu c gia ki m tra, ánh giá th c tr ng tình hình công tác phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm t i 50 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và ánh giá các mô hình cai nghi n a d ng, có hi u qu như cai nghi n t i Công trư ng 06 c a t nh Tuyên Quang, cai nghi n t i gia ình và c ng ng c a t nh Nam nh và ch o i m v phòng, ch ng ma túy t i t nh Sơn La… Trong năm qua, công tác phòng, ch ng t n n ma túy và phòng, ch ng HIV/AIDS và phòng, ch ng t n n m i dâm ã làm t t công tác thông tin, truy n thông nâng cao nh n th c c a các t ng l p nhân dân v tác h i c a t n n này, nh t là các ho t ng v gi m tác h i d phòng lây nhi m HIV do tiêm chích ma túy. Vì v y, năm 2008 ã có 42/63 t nh, thành ph báo cáo có s ngư i nghi n ma túy gi m; k t qu i u tra, b t gi và x lý t i ph m ma túy t cao hơn so v i năm 2007; tăng 32% s v v i 41% s i tư ng ph m t i b b t gi … V công tác phòng, ch ng AIDS: bư c u ã ki m ch ư c t c gia tăng c a i d ch, s trư ng h p nhi m HIV m i có xu hư ng gi m, s b nh nhân AIDS và s ngư i t vong do AIDS gi m, nhưng s a bàn qu n, huy n, xã phư ng có ngư i nhi m HIV l i tăng lên (tăng 3 qu n, huy n và 337 xã, phư ng) so v i năm 2007, ây là v n c n ph i quan tâm xu t các gi i pháp phù h p. V công tác phòng, ch ng t n n m i dâm ã có nhi u c g ng trong vi c thanh tra, ki m tra các cơ s kinh doanh d ch v nh y c m; ban hành các quy nh và ch tài x ph t ng b và hi u qu hơn, vì th ã gi m ư c các hình th c m i dâm nơi công c ng, nh c nh i như nh ng năm trư c ây. M c dù ã t ư c nh ng k t qu nh t nh áng ghi nh n, nhưng v n còn nhi u t n t i, thi u sót c n ư c làm rõ kh c ph c trong th i gian t i như: trong công tác lãnh o, ch o m t s B , ngành và a phương chưa quan tâm úng m c, còn cho ây là trách nhi m c a các l c lư ng chuyên trách, d n n tình tr ng ch o chưa thư ng xuyên, thi u kiên quy t; vi c quán tri t và t ch c th c hi n các ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c còn ch m, nh t là vi c ban hành các văn b n hư ng d n thi hành lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t phòng, ch ng ma túy còn ch m so v i th i i m lu t có hi u l c; công tác ki m tra, ôn c, sơ k t, t ng k t ánh giá hi u qu c a mô hình cai nghi n và rút kinh nghi m chưa t t; m t s cơ quan, ơn v m c dù là thành viên y ban Qu c gia nhưng ho t ng còn m nh t như: có n trên 70% s ngư i nghi n ma túy tu i thanh, thi u niên nhưng Trung ương oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh ho t ng chưa tích c c, chưa có các bi n pháp hi u qu ; v th c tr ng c a tình hình chưa ánh giá ư c sâu v b n ch t, v s li u th ng kê thi u chính xác nên các ho t ng can thi p còn h n ch , nhi u m c tiêu c a chương trình phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng ma túy chưa
  3. t so v i yêu c u ra trong các chương trình ã ư c Chính ph phê duy t như: ch tiêu v can thi p gi m tác h i d phòng lây nhi m HIV, ch tiêu v gi m ngư i nghi n ma túy m i, ch tiêu v xây d ng xã, phư ng lành m nh không có t n n ma túy… Công tác ph i h p gi a các l c lư ng trong nhi m v xóa b cây có ch a ch t ma túy chưa t t do phân công nhi m v chưa phù h p v i kh năng c a t ng ơn v ; công tác qu n lý ti n ch t còn b t c p, m t s ti n ch t ã ư c Chính ph quy nh nhưng chưa có cơ quan qu n lý, còn b ng … ây là nh ng vi c ph i khNn trương rút kinh nghi m, c n phân công c th , rõ ràng các ơn v khNn trương tri n khai th c hi n. 2. nâng cao hi u qu công tác phòng, ch ng HIV/AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm trong năm 2009, c n t p trung làm t t m t s công vi c sau: a) B Y t : + Ki m tra, ôn c các B , ngành và các a phương ti p t c tri n khai th c hi n có hi u qu “Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng AIDS Vi t Nam n năm 2010, t m nhìn n năm 2020” và các chương trình hành ng c a Chi n lư c; + Ch trì, ph i h p v i các B : K ho ch và u tư, Tài chính, các ơn v , a phương có liên quan xây d ng, trình c p có thNm quy n phê duy t “Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS” thành chương trình m c tiêu qu c gia riêng; + Ch trì, ph i h p v i các B : N i v , K ho ch và u tư và Tài chính hoàn thi n án “Tăng cư ng năng l c h th ng phòng, ch ng HIV/AIDS:” trình Th tư ng Chính ph trong tháng 4 năm 2009; + Ti p t c nghiên c u, ánh giá hi u qu chương trình thí i m i u tr thay th nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng mathadone t i thành ph H i Phòng và thành ph H Chí Minh xây d ng k ho ch và l trình th c hi n t i m t s t nh, thành ph tr ng i m và ph c t p v t n n ma túy. b) B Công an: + Ki m tra, ôn c các B , ngành và các a phương nghiêm túc tri n khai th c hi n Ch th 21/CT-TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 c a B Chính tr v tăng cư ng s ch o, lãnh o công tác phòng, ch ng và ki m soát ma túy trong tình hình m i, chuNn b sơ k t, ánh giá 1 năm t ch c tri n khai th c hi n Ch th này; + Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ki m tra và ôn c các cơ quan ch trì các án và Ti u án trong Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy n năm 2010 tri n khai th c hi n nhi m v theo yêu c u và ti n ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; + Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan và các a phương xây d ng và hoàn thi n Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng ma túy Vi t Nam giai o n 2010 – 2015 và nh hư ng n năm 2020, trình Th tư ng Chính ph trong Quý II năm 2009;
  4. + Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan và các a phương xây d ng và hoàn thi n vi c xây d ng các văn b n pháp lu t hư ng d n th c hi n Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t phòng, ch ng ma túy trong Quý I năm 2009; + Ch trì, ph i h p v i l c lư ng phòng, ch ng ma túy chuyên trách c a các B : Qu c phòng và Tài chính nghiên c u cơ ch ph i h p tăng cư ng h p tác v i các nư c, các T ch c qu c t tranh th ngu n l c và k thu t ph c v cho công tác phòng, ch ng ma túy, c bi t là vi c ph i h p ki m soát ma túy trên các khu v c giáp biên gi i và trên bi n. c) B Lao ng – Thương binh và Xã h i: + Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan khNn trương xây d ng và trình c p có thNm quy n ban hành các văn b n pháp lu t hư ng d n th c hi n công tác cai nghi n theo quy nh c a Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t phòng, ch ng ma túy trong tháng 4 năm 2009. + Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan nghiên c u ch trương, chính sách v a phù h p v i o lý c a dân t c, v a phù h p v i tình hình hi n nay xu t các gi i pháp phòng, ch ng hi u qu hơn, c bi t là vi c buôn bán ph n , tr em vì m c ích m i dâm: ánh giá các mô hình hi u qu v công tác h tr và giúp nh ng ngư i l m l tr v hòa nh p cu c s ng c ng ng nhân r ng. d) B K ho ch và u tư và B Tài chính nghiên c u, xu t cơ ch h tr kinh phí các B , ngành th c hi n các án và Ti u án ( ã ư c các B , ngành phê duy t theo thNm quy n nhưng chưa ư c phân b kinh phí năm 2009) trong Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy n năm 2010; c n thi t, báo cáo Th tư ng Chính ph xin ng v n h tr có m c tiêu c a năm 2010 tri n khai th c hi n trong năm 2009; k t qu báo cáo Phó Th tư ng, Ch t ch y ban Qu c gia trong tháng 4 năm 2009. ) Các B , ngành là Thành viên y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm, căn c vào ch c năng, nhi m v ư c giao rà soát các văn b n pháp lu t, các cơ ch , chính sách không còn phù h p xu t s a i, b sung ho c ban hành m i t o i u ki n thu n l i cho vi c th c hi n nhi m v và hư ng d n các ơn v , a phương th c hi n có hi u qu công tác phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm. e) Ban ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c th hóa các n i dung, chương trình, k ho ch công tác năm 2009 ã ư c thông qua t i H i ngh này; căn c vào c i m, i u ki n, tình hình AIDS và t n n ma túy, m i dâm t i a phương u tư nhân l c và kinh phí phù h p, t o i u ki n th c hi n t t các nhi m v phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm, chú tr ng công tác gi m tác h i d phòng lây nhi m HIV do tiêm chích ma túy; nh kỳ báo cáo tình hình và k t qu th c hi n v các B : Y t , Công an, Lao ng – Thương binh và Xã h i t ng h p chung, báo cáo Th tư ng Chính ph .
  5. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành các thành viên y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Ban Bí thư TW ng ( báo cáo); - TTgCP, các PTTg CP; - y ban các v n xã h i c a Qu c h i; - Ban Tuyên giáo TW; - Các thành viên UBNQH phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t Nguy n Xuân Phúc n n ma túy, m i dâm; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Thư ng tr c phòng, ch ng ma túy, B Công an; - C c phòng, ch ng HIV/AIDS, B Y t ; - C c phòng, ch ng t n n xã h i, BL TBXH; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : NC, TH, PL, C ng TT T; - Lưu: VT, KGVX (5).
Đồng bộ tài khoản