Quyết định số 17/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
400
lượt xem
40
download

Quyết định số 17/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2005/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam lần thứ V do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 17/2005/QĐ-BYT Hà N i, ngày 01 tháng 07 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH DANH M C THU C THI T Y U VI T NAM L N TH V B TRƯ NG B YT Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 11/7/1989 và Đi u l thu c phòng b nh, ch a b nh ban hành kèm theo Ngh đ nh s 23/HĐBT, ngày 24/01/1991 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ); Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003 c a Chính ph qui đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Theo đ ngh c a Ông C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam và Ông V trư ng V Y h c c truy n; QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này: 1. Danh m c thu c thi t y u Vi t Nam l n th V, bao g m: - Danh m c thu c thi t y u tân dư c, - Danh m c thu c thi t y u y h c c truy n. 2. B n hư ng d n s d ng Danh m c thu c thi t y u Vi t Nam l n th V. Đi u 2. 1. Danh m c thu c thi t y u là cơ s pháp lý đ : - Xây d ng th ng nh t các chính sách c a Nhà nư c v : Đ u tư, qu n lý giá, v n, thu liên quan đ n thu c phòng ch a b nh cho ngư i nh m t o đi u ki n có đ thu c trong danh m c thu c thi t y u ph c v công tác b o v chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân. - Cơ quan qu n lý nhà nư c xây d ng ch trương, chính sách trong vi c t o đi u ki n c p s đăng ký lưu hành thu c, xu t nh p kh u thu c. - Các đơn v trong Ngành Y t t p trung các ho t đ ng c a mình trong các khâu: Xu t kh u, nh p kh u, s n xu t, phân ph i, t n tr , s d ng thu c thi t y u an toàn, h p lý đ t hi u qu cao nh m đáp ng nhu c u b o v chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân . - Các trư ng chuyên ngành y, dư c t ch c đào t o, gi ng d y, hư ng d n s d ng thu c cho các h c viên, sinh viên. 2. Các cơ s kinh doanh thu c c a Nhà nư c, tư nhân ph i đ m b o Danh m c thu c thi t y u v i giá c thích h p, hư ng d n s d ng thu c an toàn, h p lý, hi u qu . Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo và bãi b Quy t đ nh s 2285/1999/QĐ-BYT ngày 28/7/1999 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Danh m c thu c thi t y u Vi t Nam l n th IV. Đi u 4. Các Ông, bà: C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, V trư ng V Y h c c truy n, V trư ng V Đi u tr ph i h p v i các đơn v liên quan hư ng d n, theo dõi và đánh giá vi c th c hi n Quy t đ nh này. Đi u 5. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra, C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, V trư ng V Y h c c truy n, V trư ng V Đi u tr và các V , C c có liên quan, Th
  2. trư ng các đơn v tr c thu c B , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t Ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG B YT Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản