Quyết định số 17/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
88
lượt xem
12
download

Quyết định số 17/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2008/QĐ-BYT về việc phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng đến năm 2010 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 17/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 28 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG PHÒNG, CH NG TAI N N, THƯƠNG TÍCH T I C NG NG N NĂM 2010 B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph v vi c Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 197/2001/Q -TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chính sách qu c gia phòng ch ng tai n n, thương tích giai o n 2002 - 2010; Căn c Quy t nh s 255/2006/Q -TTg ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c qu c gia y t d phòng Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; Xét ngh c a C c trư ng C c Y t d phòng và Môi trư ng-B Y t , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chương trình hành ng phòng, ch ng tai n n, thương tích t i c ng ng n năm 2010 v i nh ng n i dung sau: 1. M c tiêu chung: Nâng cao năng l c phòng, ch ng tai n n, thương tích nh m gi m t l tai n n, thương tích trong c ng ng. 2. M c tiêu c th : a) Trên 80% các t nh, thành ph tr c thu c trung ương t ch c thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng tai n n, thương tích; b) Trên 80% các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có h th ng giám sát tai n n, thương tích; c) 30% t nh, thành ph tr c thu c trung ương thi t l p m ng lư i c p c u và v n chuy n c p c u tai n n, thương tích, cơ s y t các tuy n ư c trang b theo quy nh c aB Yt ; d) 30% các cán b làm công tác phòng ch ng tai n n, thương tích t i các tuy n ư c ào t o và ào t o l i v ki n th c và k năng phòng, ch ng tai n n, thương tích;
  2. ) Trên 50% các t nh, thành ph tr c thu c trung ương t ch c tri n khai các mô hình an toàn t i c ng ng. 3. Th i gian, ph m vi th c hi n c a chương trình: a) Th i gian th c hi n: 03 năm, t 2008-2010. b) Ph m vi th c hi n trên toàn qu c. 4. N i dung ho t ng: Chương trình hành ng phòng, ch ng tai n n, thương tích t i c ng ng n năm 2010 bao g m 5 n i dung chính sau: a) T ch c các ho t ng thông tin, giáo d c, truy n thông nh m nâng cao nh n th c c a các c p chính quy n và c ng ng v phòng, ch ng tai n n, thương tích trên ph m vi 64 t nh, thành ph tr c thu c trung ương, bao g m: - Th c hi n thư ng xuyên, liên t c các ho t ng thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng tai n n, thương tích thông qua các phương ti n thông tin i chúng, áp phích, khNu hi u, t rơi; chú tr ng truy n thông tr c ti p qua c ng tác viên truy n thông t i c ng ng; t ch c và phát ng các cu c thi tìm hi u v phòng, ch ng tai n n, thương tích; - L ng ghép tri n khai phòng, ch ng tai n n, thương tích trong các phong trào v y t t i c ng ng như làng văn hoá s c kho , ngày S c kh e th gi i 7/4 và chuNn qu c gia v y t xã, Tháng an toàn v sinh th c phNm h ng năm; - Xây d ng các mô hình truy n thông v phòng, ch ng tai n n, thương tích cho ngư i thân và gia ình n n nhân t i các cơ s khám b nh, ch a b nh. b) Xây d ng h th ng giám sát tai n n, thương tích bao g m: - Xây d ng k ho ch t ng th tri n khai h th ng giám sát tai n n, thương tích ngành y t , trong ó c n xác nh ưu tiên c a giai o n 2008 - 2010 là t p trung xây d ng và tăng cư ng năng l c cho ơn v giám sát tuy n trung ương và theo các vùng sinh thái; - Hoàn thi n các m u, ph n m m ghi chép tai n n, thương tích, quy trình thu th p s li u theo các ngu n khác nhau; - Ti n hành thu th p s li u t vong do tai n n, thương tích t c ng ng; s li u tai n n giao thông theo tu n, tháng; cung c p s li u m c, t vong ưa vào niên giám th ng kê y t ; giám sát thương tích t i các b nh vi n tr ng i m; - Cung c p các trang thi t b ph c v cho vi c nh p s li u, lưu tr và truy n s li u, báo cáo v tai n n, thương tích cho công tác th ng kê t i a phương và trung ương; - Ph bi n và t ng bư c áp d ng k t qu giám sát tai n n, thương tích cho các ho t ng l p k ho ch, theo dõi và ánh giá hi u qu các can thi p và chương trình phòng, ch ng tai n n, thương tích.
  3. c) Xây d ng m ng lư i và nâng cao năng l c sơ c u, c p c u c a các tuy n bao g m: - Xây d ng và trình lãnh o B ban hành các văn b n tiêu chuNn s c kh e c a ngư i i u khi n phương ti n cơ gi i, tiêu chuNn v trang thi t b và phân tuy n k thu t chăm sóc ch n thương thi t y u; b sung trang thi t b c p c u theo úng phân tuy n k thu t; - Thành l p các tr m c p c u và b n các tr m c p c u tai n n giao thông trên các qu c l tr ng i m v i kho ng cách gi a các tr m h p lý và theo quy nh; xây d ng và công b r ng rãi danh m c các a i m c p c u tai n n thương tích; thí i m các hình th c v n chuy n c p c u khác; - Ph bi n ki n th c và hu n luy n các k năng c p c u ban u cho cán b y t và các i tư ng liên quan n c u h , c u n n và gi i quy t tai n n giao thông và các lo i tai n n khác. d) Nâng cao năng l c cho cán b làm công tác phòng, ch ng tai n n, thương tích các tuy n bao g m: - Xây d ng n i dung ào t o d phòng và c p c u tai n n, thương tích và l ngghép vào chương trình ào t o c a các trư ng i h c, cao ng và trung h c y t ; - Xây d ng k ho ch ào t o, ào t o l i cho các cán b y t làm công tác d phòng và c p c u tai n n thương tích t t c các tuy n, trong ó t p trung vào vi c ào t o k năng v truy n thông phòng, ch ng tai n n, thương tích, giám sát, th ng kê, báo cáo tai n n, thương tích, sơ c u, c p c u trư c khi n b nh vi n và chăm sóc ch n thương thi t y u t i các cơ s y t ; ) Tri n khai các mô hình an toàn t i c ng ng: - Ti p t c c ng c và nâng cao hi u qu ho t ng xây d ng c ng ng an toàn t i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ã tri n khai công tác phòng, ch ng tai n n, thương tích; - T ch c tri n khai các mô hình an toàn như trư ng h c an toàn, gia ình an toàn, an toàn cho tr em, an toàn du l ch bi n o, an toàn giao thông ư ng b , nơi làm vi c an toàn và các mô hình an toàn khác phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i c a t ng vùng khác nhau t ng bư c ti n t i xây d ng c ng ng an toàn t i t t c các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - T ch c công nh n các c ng ng t tiêu chuNn c ng ng an toàn theo quy nh c a B trư ng B Y t . - Ny m nh các nghiên c u v y u t nguy cơ, ánh giá hi u qu c a các gi i pháp và mô hình an toàn ã tri n khai và xu t ng d ng các gi i pháp an toàn trên th gi i vào Vi t Nam; tăng cư ng h p tác, trao i v i các nư c ã có kinh nghi m trong phòng ch ng tai n n, thương tích. 5. Ngu n kinh phí th c hi n
  4. Kinh phí th c hi n chương trình ư c b trí t các ngu n ngân sách c a ngành y t hàng năm theo phân c p hi n hành và huy ng t c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. T ng ngu n v n ngân sách c p cho Chương trình trong giai o n 2008-2010 là 50 t ng ư c k t c u trong ngân sách thư ng xuyên c a ngành y t . i u 2. T ch c th c hi n 1. C c Y t d phòng và Môi trư ng là cơ quan ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t trong vi c t ch c tri n khai chương trình có trách nhi m: a) Xây d ng k ho ch phòng, ch ng tai n n, thương tích ng n h n, dài h n c a ngành; Ch o, ki m tra, giám sát, hư ng d n các a phương xây d ng k ho ch, tuyên truy n phòng, ch ng tai n n, thương tích, xây d ng c ng ng an toàn hàng năm; Rà soát s a i, b sung ho c ban hành m i các văn b n quy ph m pháp lu t v phòng, ch ng tai n n, thương tích; b) Xây d ng bi u m u, th ng kê, báo cáo tình hình tai n n, thương tích t i các cơ s y t theo quy nh, ch o nâng cao ch t lư ng ghi chép, th ng kê báo cáo các trư ng h p m c và t vong do tai n n thương tích; c) Xây d ng các mô hình an toàn phòng, ch ng tai n n, thương tích t i c ng ng; ) H p tác qu c t , huy ng kinh phí t các t ch c qu c t , th c hi n các ch c năng, nhi m v c a Trung tâm h p tác c a T ch c Y t th gi i v phòng, ch ng tai n n, thương tích và xây d ng c ng ng an toàn t i Vi t Nam; e) Ph i h p v i các ơn v c a B , ngành liên quan trong vi c t ch c, tri n khai các ho t ng phòng, ch ng tai n n, thương tích, xây d ng c ng ng an toàn. 2. C c Qu n lý khám, ch a b nh có trách nhi m: a) Xây d ng, trình ban hành quy t nh tiêu chuNn chăm sóc ch n thương thi t y u cho các cơ s y t các tuy n; tiêu chuNn s c kh e c a ngư i i u khi n phương ti n cơ gi i; cơ ch th c hi n khám, ki m tra t xu t, nh kỳ s c kh e c a ngư i i u khi n phương ti n cơ gi i; quy nh thành l p các tr m c p c u tai n n giao thông trên các qu c l ; b) Ch o các S Y t các B nh vi n tr c thu c trung ương, b nh vi n b , ngành xây d ng m ng lư i các tr m c p c u; m b o áp ng tiêu chuNn chăm sóc ch n thương thi t y u, c p c u k p th i các trư ng h p b tai n n, thương tích; ghi chép các trư ng h p b tai n n thương tích n khám t i các cơ s y t ; t ch c tuyên truy n v sơ c p c u, phòng, ch ng tai n n, thương tích t i vi n; c) Hư ng d n chuyên môn v x trí, c p c u, v n chuy n n n nhân b tai n n, thương tích t i c ng ng; d) Ph i h p v i C c Y t d phòng và Môi trư ng trong tri n khai các ho t ng chăm sóc ch n thương trư c vi n.
  5. 3. V K ho ch – Tài chính có trách nhi m: a) B trí ngân sách c a Chương trình theo k ho ch ngân sách h ng năm ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; T ch c thNm nh và trình lãnh o B phê duy t k ho ch th c hi n; b) Ph i h p v i C c Y t d phòng và Môi trư ng trong vi c trình ban hành bi u m u báo cáo tai n n, thương tích, trao i, i chi u, cung c p s li u v tai n n thương tích, tai n n giao thông, ưa vào niên giám s li u m c và t vong do tai n n, thương tích. 4. V Khoa h c ào t o có trách nhi m: a) ưa n i dung phòng, ch ng tai n n, thương tích, sơ c p c u, chăm sóc ch n thương vào chương trình ào t o c a các trư ng trung h c, cao ng và i h c y; b) Ch o các trư ng i h c, cao ng, trung c p Y xây d ng tài li u ào t o cho sinh viên i h c y và k thu t viên y t các c p v d phòng và c p c u tai n n, thương tích; ti n hành nghiên c u nguy cơ gây thương tích, ánh giá hi u qu các bi n pháp phòng, ch ng áp d ng trên toàn qu c. 5. C c Qu n lý Dư c, C c An toàn v sinh th c phNm và các V , C c có liên quan theo ch c năng nhi m v ư c phân công có trách nhi m ph i h p v i C c Y t d phòng và Môi trư ng tri n khai các ho t ng phòng, ch ng tai n n, thương tích t i c ng ng. 6. Các Vi n Trung ương và khu v c thu c h y t d phòng có trách nhi m: a) Hư ng d n và ph i h p v i các cơ quan y t ánh giá tình hình tri n khai ho t ng phòng, ch ng tai n n, thương tích, xây d ng c ng ng an toàn. b) Nghiên c u các nguy cơ gây thương tích, ánh giá hi u qu các bi n pháp phòng, ch ng có th ph bi n áp d ng r ng trên toàn qu c. c) Hư ng d n chuyên môn, xây d ng các tài li u t p hu n, tuyên truy n phòng, ch ng tai n n, thương tích, xây d ng c ng ng an toàn. 7. Trung tâm Truy n thông Giáo d c s c kh e ch u trách nhi m xây d ng chương trình l ng ghép tuyên truy n, ph bi n các ho t ng quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tai n n, thương tích cho cán b ngành y t và t i c ng ng. 8. S Y t các t nh, thành ph , y t các B , ngành có trách nhi m th c hi n chương trình phòng, ch ng tai n n, thương tích t i a phương, ơn v và t p trung vào các n i dung sau: a) Thư ng tr c c a Ban ch o Phòng ch ng tai n n thương tích c a t nh, tham mưu cho U ban nhân dân t nh xây d ng k ho ch ho t ng, k ho ch ngân sách hàng năm cho công tác phòng, ch ng tai n n, thương tích, xây d ng c ng ng an toàn c a a phương;
  6. b) Ch o các ơn v y t a phương c ng c h th ng thu th p, báo cáo, giám sát tai n n, thương tích; tri n khai th c hi n các công tác tuyên truy n, ào t o v ho t ng phòng, ch ng tai n n, thương tích, xây d ng c ng ng an toàn; c) C ng c , hoàn thi n m ng lư i y t cơ s ; tăng cư ng ngu n l c cho h th ng c p c u tai n n, thương tích; d) Ti n hành khám s c kh e nh kỳ, t ch c các l p t p hu n ki n th c và k năng phòng, ch ng, c p c u tai n n cho các cán b trong cơ quan, xí nghi p, doanh nghi p, trư ng h c trong ó l ng ghép tiêu chuNn ki m tra s c kh e i u ki n i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i; ) Ti n hành ki m tra, giám sát, ánh giá các ho t ng phòng, ch ng tai n n, thương tích c a a phương. 9. Trách nhi m c a y ban nhân dân các c p a) Thành l p Ban Ch o phòng ch ng tai n n, thương tích, xây d ng c ng ng an toàn các c p v i s tham gia c a các ban ngành có liên quan. b) Ch o xây d ng Chương trình hành ng phòng, ch ng tai n n, thương tích, xây d ng c ng ng an toàn c a a phương mình; ph i h p gi a các ban ngành t i a phương nh m tri n khai t t các ho t ng phòng, ch ng tai n n, thương tích, xây d ng c ng ng an toàn. d) B trí kinh phí cho vi c th c hi n các ho t ng phòng, ch ng tai n n, thương tích và xây d ng c ng ng an toàn t i a phương. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c Y t d phòng và Môi trư ng, T ng C c trư ng T ng C c Dân s -K ho ch hoá Gia ình, C c trư ng, V trư ng các C c/V thu c B Y t , Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t ngành và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản