Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành để sửa đổi bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã An Khê năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH GIA LAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------- ---------- Số: 17/2009/QĐ-UBND Pleiku, ngày 15 tháng 6 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BẢNG GIÁ ĐẤT BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 87/2008/QĐ-UBND NGÀY 23/12/2008 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN KHÊ NĂM 2009 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004; Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; Căn cứ Nghị quyết số 34/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX tại kỳ họp thứ mười bảy về phê chuẩn giá đất của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2009; Căn cứ Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã An Khê năm 2009; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 176/TT-TNMT ngày 05/03/2009 về điều chỉnh danh mục bảng giá đất cây lâu năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi Bảng số 6, phần A ban hành kèm theo Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh như sau: Nội dung “Bảng số 06 : Bảng giá đất rừng sản xuất” điều chỉnh lại là “Bảng số 06: Bảng giá đất trồng cây lâu năm”. Điều 2. Các Ông Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã An Khê và Thủ trưởng các Sở ban ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Đào Xuân Liên
Đồng bộ tài khoản