Quyết định số 170/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 170/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 170/2004/QĐ-UB về việc Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết khu nhà ở mở rộng Ao Lò Ngói-Ngà Kéo, tỷ lệ: 1/500Địa điểm: phường Hoàng Văn Thụ và phường Vĩnh Hưng-quận Hoàng Mai-Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 170/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 170/2004/Q -UB Hà N i, ngày 22 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU NHÀ M R NG AO LÒ NGÓI - NGÀ KÉO, T L : 1/500 a i m: Phư ng Hoàng Văn Th và Phư ng Vĩnh Hưng - Qu n Hoàng Mai - Hà N i Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th . Căn c Quy t nh s 169/2004/Q - UB ngày 22 tháng 11 năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t khu nhà m r ng Ao Lò Ngói - Ngà Kéo, t l : 1/500. Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t khu nhà m r ng Ao Lò Ngói - Ngà Kéo t , l : 1/500. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph ; Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Xây d ng, Giao thông công chính; Ch t ch U ban nhân dân qu n Hoàng Mai; Ch t ch UBND phư ng Vĩnh Hưng; Ch t ch UBND Phư ng Hoàng Văn Th ; T ng Giám c T ng Công ty u tư phát tri n nhà Hà N i, Giám c Công ty u tư xây d ng phát tri n nhà s 7 Hà N i; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  2. Nguy n Qu c Tri u I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU NHÀ M R NG AO LÒ NGÓI - NGÀ KÉO, T L : 1/500 a i m: Phư ng Hoàng Văn Th và Phư ng Vĩnh Hưng - Qu n Hoàng Mai - Hà N i (Ban hành theo Quy t nh s 170/2004/Q - UB ngày 22 tháng 11 năm 2004 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t Khu nhà m r ng Ao Lò Ngói - Ngà Kéo, t l : 1/500 ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 169/2004/Q -UB ngày 22 tháng 11 năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i. i u 2: Ngoài nh ng quy nh nêu trong i u l này vi c qu n lý xây d ng trong khu nhà m r ng Ao Lò Ngói - Ngà Kéo còn ph i tuân th các quy nh pháp lu t khác có liên quan c a Nhà nư c. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: Ch t ch UBND qu n Hoàng Mai, Giám c S Quy ho ch Ki n trúc và Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng khu nhà m r ng Ao Lò Ngói - Ngà Kéo thu c phư ng Hoàng Văn Th và phư ng Vĩnh Hưng - qu n Hoàng Mai - Hà N i theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: V trí, Ranh gi i và quy mô khu quy ho ch: * V trí: Khu nhà m r ng Ao Lò Ngói-Ngà kéo thu c a bàn phư ng Hoàng Văn Th và phư ng Vĩnh Hưng - qu n Hoàng Mai - Hà N i. * Ranh gi i : + Phía B c giáp sông G o.
  3. + Phía ông B c Giáp ư ng Lĩnh Nam m r ng + Phía ông giáp ư ng khu v c Minh Khai -Vĩnh Tuy-Yên Duyên theo quy ho ch. + Phía Tây giáp khu nhà tái nh cư và kinh doanh t i phư ng Hoàng Văn Th + Phía Nam giáp ư ng khu v c m H ng- Giáp Bát - Lĩnh Nam. *Quy mô: T ng di n tích khu v c l p quy ho ch: kho ng 10,0428 ha T ng s dân theo quy ho ch: kho ng 2000 ngư i i u 6: Quy ho ch s d ng t: * T ng di n tích khu v c quy ho ch : 10,0428 ha. Bao g m: - t ư ng khu v c có m t c t 40m có di n tích : 0,4923 ha - t ư ng nhánh chính có di n tích : 0,6880 ha - t xây d ng công trình công c ng ơn v g m1ô t có di n tích : 0,1198 ha (có ký hi u CC trên b n v s d ng d t). - t nhà tr , M u giáo g m 1 ô t có di n tích : 0,4778 ha (có ký hi u NT trên b n v s d ng t) - t cây xanh, công viên vui chơi, gi i trí g m 1 ô t có di n tích: 1,8925 ha (có ký hi u CX trên b n v s d ng t) - t cây xanh cách ly (hành lang b o v tuy n i n cao th 110 Kv) có di n tích: 0,1958 ha (có ký hi u CL trên b n v s d ng t). - H i u hoà g m 1ô t có di n tích : 3,000ha (có ký hi u H trên b n v s d ng t) - t g m5ô t có t ng di n tích : 3,1766 ha (có ký hi u CT và TT trên b n v s d ng t) i u 7: t xây d ng công trình công c ng c p ơn v có di n tích: 0,1198 ha g m 1 ô t (ô s IV - 1). Các ch tiêu cho t ng ô t ư c quy nh c th như sau: STT Ch c Ký Di n Di n Di n Các ch tiêu quy ho ch
  4. năng hi u tích tích tích T ng M t H s s t xây sàn cao XD SD d ng (m2) d ng (m2) trung t (m2) bình (%) IV- 1 Công CC 1.198 472 944 2 39,4% 0,79 trình công c ng h n h p - Khi thi t k xây d ng các công trình ki n trúc ph i tuân th các yêu c u v ki n trúc và k thu t ô th như sau: ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s ng d t... Chi u cao công trình có th cao hơn quy nh, nhưng c n ư c xem xét theo thi t k c th và có ý ki n tho thu n c a cơ quan qu n lý, ư c c p có thNm quy n phê duy t. Hình th c công trình ph i p và m b o hài hoà v i các công trình lân c n, óng góp b m t ki n trúc cho khu v c. i u 8: t nhà tr , m u giáo g m 1 ô t có di n tích: 0,4778 ha (ô s III - 1) Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: Di n Các ch tiêu quy ho ch Di n Ch c Di n tích tích T ng M t H s năng Ký tích t xây STT sàn cao d XD SD s hi u d ng d ng (m2) trung 2 (m2) bình (%) t (m ) III- 1 Nhà tr NT 4.778 1.051 2.102 2 22% 0,44 m u giáo - Yêu c u v ki n trúc quy ho ch: Khi thi t k xây d ng hình th c ki n trúc ph i p, phù h p v i tính ch t công trình. C n tr ng cây xanh, cây c nh và t o sân chơi cho tr em trong khuôn viên t xây d ng c a công trình. i u 9: - t cây xanh, công viên vui chơi, gi i trí g m 1 ô t có di n tích: 1,8925 ha (ô s V-1). Các ch tiêu cho t ng lô ư c quy nh c th như sau: Di n Các ch tiêu quy ho ch Di n Ch c Di n tích M t tích T ng H s năng Ký tích t xây d STT sàn cao SD s hi u d ng XD d ng (m2) trung (m2) bình t (m2) (%)
  5. V- 1 Cây CX 18.925 961 961 1 5 0,05 xanh, công viên vui chơi, gi i trí - Yêu c u v ki n trúc quy ho ch: là i m cây xanh, công viên vui chơi, gi i trí cho dân cư trong ơn v . Khi thi t k xây d ng ph i m b o cao c t san n n, xây d ng h th ng thoát nư c hoàn ch nh cùng v i h th ng chi u sáng, ư ng d o. B trí cây xanh bóng mát, t o c nh quan và c i thi n vi khí h u cho khu nhà . Các công trình ph c v vui chơi gi i trí c n thi t k phù h p v i c nh quan khu v c. i u 10: t cây xanh cách ly (hành lang b o v tuy n i n cao th 110Kv) g m 1 ô t có di n tích: 0,1158 ha (ô s VI -1). Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: Di n Các ch tiêu quy ho ch tích Di n Di n T ng Ch c tích M t H s Ký tích t cao STT năng s xây sàn d XD SD hi u d ng d ng (m2) trung (m2) (%) t (m )2 bình VI-1 Hành CL 1.958 0 0 lang b o v tuy n i n 110Kv - Yêu c u v ki n trúc quy ho ch: tuy t i không xây d ng công trình trong ph m vi ô t, có th k t h p làm bãi xe và tr ng cây xanh, ư ng d o t o c nh quan cho khu v c. i u 11: H i u hoà g m 1 ô t có di n tích: 3,0000 ha (ô s VII -1) Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: Di n Các ch tiêu quy ho ch tích Di n Di n T ng M t Ch c H s Ký tích t tích sàn cao d STT năng s xây SD hi u XD d ng d ng (m2) (m2) trung t (m )2 bình (%) VII-1 H i u H 30.000 0 hoà
  6. - Yêu c u v ki n trúc quy ho ch: có th k t h p t ch c các công trình vui chơi, gi i trí khai thác m t nư c, t o không khí sôi ng cho khu v c. Khi thi t k xây d ng c n k t h p v i khu cây xanh, t ch c ư ng d o, sân vư n, các i m ph c v công c ng tr thành m t khu vui chơi, ngh ngơi, gi i trí cho dân cư trong toàn khu v c. i u 12: t g m 5 ô t có t ng di n tích là: 3,1766 ha (các ô s I -1, I -2, II -1, II -2 và II -3 trên b n v QH s d ng t) Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: Di n Các ch tiêu quy Di n tích Di n ho ch tích tích T ng H Ch c năng Ký M t STT t xây sàn cao s s d ng hi u d XD d ng SD (m2) (m2) trung 2 (m ) (%) bình t I-1 Nhà cao CT 12.598 5.161 51.937 10 41% 4,12 t ng k t h p d ch v , thương m i t ng 1 I -2 Nhà cao CT 6.382 1.721 14.143 8,2 27% 2,22 t ng k t h p d ch v , thương m i t ng 1 II - 1 Nhà vư n, TT 7.643 3.612 10.936 3 47,3% 1,43 bi t th II - 2 Nhà vư n, TT 1.946 990 2.970 3 50,9% 1,53 bi t th II - 3 Nhà vư n, TT 3.197 1.318 3.854 2,9 41,2% 1,21 bi t th - Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch: + C n tuân th các yêu c u v ki n trúc k thu t ô th như: Ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. + Các công trình ti p giáp m t ư ng chính có th xây d ng cao t ng hơn quy nh nhưng ph i có ý ki n tho thu n c a cơ quan qu n lý. + Hình th c ki n trúc p, có m u s c hài hoà, phù h p v i ch c năng s d ng công trình nhà . C n t ch c cây xanh, sân vư n và ư ng n i b k t h p v i vi c b trí nơi xe, m b o yêu c u c a ngư i s d ng. i u 13: H th ng giao thông
  7. - Tuy n ư ng Lĩnh Nam phía ông B c khu quy ho ch có m t c t ngang r ng 22,5 m bao g m lòng ư ng r ng 11,5 (3 làn xe), hè hai bên r ng 5,5 m (dài kho ng 160m). - Tuy n ư ng khu v c phía ông khu quy ho ch có m t c t ngang r ng 40m g m hai d i xe chính r ng 11,25m (3 làn xe), d i phân cách trung tâm r ng 3m, hè hai bên r ng 7,25m (dài kho ng 250m). - Tuy n ư ng khu v c phía Nam khu quy ho ch có m t c t ngang r ng 40 m lòng ư ng g m hai d i xe chính m i d i r ng 11,25 m (3 làn xe) d i phân cách trung tâm r ng 3m, hè hai bên r ng 7,25 m. - Tuy n ư ng Phía Tây khu quy ho ch có m t c t ngang r ng 17,5 m (lòng ư ng r ng 7,5 m , hè hai bên r ng 5 m), (dài kho ng 270 m). ây là tuy n ư ng nhánh n i tuy n ư ng khu v c phía Nam v i tuy n ư ng nhánh phía B c khu quy ho ch. - Tuy n ư ng phía B c khu quy ho ch d c theo b phía Nam sông G o có m t c t ngang r ng 13,5 m lòng ư ng r ng7,5 m, hè hai bên r ng 3 m (dài kho ng 300m). - Tuy n ư ng ch y quanh h i u hoà có m t c t ngang r ng 11,5 m lòng ư ng r ng 5,5 m, hè hai bên r ng 3 m (dài kho ng 450m) có tính ch t gi i h n khu v c nhà v i khu công viên cây xanh, h i u hoà phía Nam khu v c quy ho ch. - Các ư ng vào nhà: ư c thi t k phù h p v i quy ho ch s d ng t và quy ho ch ki n trúc c nh quan, phân b giao thông t các ư ng nhánh t i các công trình và c m công trình. Các ư ng vào nhà ch y u có m t c t ngang r ng 10,5 - 11,5 m ( lòng ư ng r ng 5,5 m, hè hai bên r ng 2,5-3m ), m b o b trí các ư ng dây ư ng ng k thu t t các tuy n chính t i các công trình và c m công trình d c theo ư ng. Các tuy n ư ng vào nhà ch u n i v i các ư ng nhánh ng th i hình thành vòng kín, liên thông trong ph m vi quy ho ch. - Nơi xe: ư c b trí g n v i t ng công trình (có th làm bãi xe ng m liên thông dư i các tòa nhà cao t ng). i u 14: H th ng thoát nư c mưa và san n n: * Thoát nư c mưa: + Hư ng thoát nư c: hư ng thoát nư c chính c a khu v c quy ho ch là sông G o phía B c và tuy n c ng xây d ng d c theo tuy n ư ng phía Nam khu quy ho ch. + Phân chia các lưu v c thoát nư c sau: căn c vào hư ng thoát nư c chính và tình hình hi n tr ng, khu v c nghiên c u ư c chia thành các lưu v c thoát nư c sau: § Lưu v c1: n m phía B c c a khu quy ho ch, thoát nư c vào sông G o r i x vào sông Kim Ngưu phía Tây khu quy ho ch. § Lưu v c2: N m phía Nam khu quy ho ch thoát nư c vào tuy n c ng xây d ng d c tuy n ư ng khu v c phía Nam khu quy ho ch r i x vào sông Kim Ngưu phía Tây.
  8. i v i khu v c công viên cây xanh, nư c mưa ư c thoát tr c ti p vào h i u hoà di n tích 3 ha. * San n n: Cao n n ô t ư c thi t k theo phương pháp ư ng ng m c thi t k , chênh cao gi a 2 ư ng ng m c H=0,1m. d c mái n n thi t k i >= 0,004 m b o thoát nư c t ch y. Khu v c công viên, cây xanh thi t k san n n hư ng d c, cao mép h H= 5,85 , cao áy h H= 2,7 m, mái taluy h m=1:1,5. i u 15: H th ng c p nư c: * Ngu n nư c: Nư c c p cho khu v c quy ho ch là nhà máy nư c Nam Dư ang xây d ng (công su t giai o n 1 là 30.000 m3/ngày êm) thông qua các ng truy n d n ã xây d ng d c theo ư ng Lĩnh Nam ( t nhà máy nư c Nam Dư n ư ng Tam Trinh) và tuy n ng truy n d n d ki n xây d ng d c theo ư ng quy ho ch phía Nam ô t ( tuy n m H ng - Giáp Bát- Lĩnh Nam ). * C p nư c ch a cháy: B trí các h ng nư c c u ho d c theo các tuy n ư ng m H ng- Giáp Bát- Lĩnh Nam, ư ng Nguy n Tam Trinh và ư ng phía ông B c khu v c v i kho ng cách 100 n 150m/h ng, khi nhà máy nư c Nam Dư và h th ng truy n d n i vào ho t ng. T i ư ng d o xung quanh h i u hoà có b trí 1 s bãi xe ch a cháy l y nư c d phòng. i u 16: H th ng c p i n và thông tin bưu i n: 1. C p i n: Ngu n c p: t tr m bi n áp 110/22kv 2 x 40 MVA Mai ng hi n có cách 1 km v phía Tây nam thông qua tuy n cáp tr c 22KV: 2XLPE - 240mm2 i ng m trên hè ư ng quy ho ch phía Nam khu nhà . 2. Thông tin bưu i n: * Ngu n c p: ư c l y t t ng ài v tinh N11-6000 s d ki n xây d ng phía Nam khu nhà Lò Ngói – Ngà Kéo. Trư c m t khi t ng ài v tinh N11-6000 s chưa ư c xây d ng, t m th i l y ngu n t m ng cáp i n tho i hi n có trên ư ng Lĩnh Nam. i u 17: H th ng thoát nư c th i và v sinh môi trư ng 1.Thoát nư c th i
  9. - H th ng thoát nư c th i khu quy ho ch là h th ng thoát nư c riêng gi a nư c th i và nư c mưa. Các tuy n c ng thoát nư c th i c a khu v c ư c thi t k mb o thoát nư c tri t cho t ng ô t. Thi t k ư ng ng theo nguyên t c t ch y v tr m bơm. T ng chi u dài c ng, sâu chôn c ng là nh nh t. - Trư c m t khi chưa có h th ng thoát nư c th i c a Thành ph , nư c th i c a khu v c quy ho ch sau khi x lý c c b t i các công trình ư c thoát vào các tuy n c ng nhánh D300mm ( t d c theo ư ng n i b ) t ch y v tr m bơm chuy n b c, t ó nư c th i ư c bơm vào ư ng ng thoát nư c mưa. 2. V sinh môi trư ng Rác th i sinh ho t ư c thu gom b ng xe Ny theo gi c nh ho c thu gom vào các thùng rác và Container kín dung tích 0,4 - 1m3. S lư ng, v trí các thùng và Container ch a rác ư c tính toán theo bán kính ph c v kho ng 100m và do ơn v d ch v công c ng có ch c năng v n chuy n t i khu x lý c a Thành ph . Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 18: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 19: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 20: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Quy ho ch chi ti t và quy nh c th c a i u l này hư ng d n th c hi n xây d ng. i u 21: án quy ho ch chi ti t khu nhà m r ng ao Lò Ngói - Ngà Kéo t l : 1/500 và b n i u l này ư c n hành và lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t và th c hi n: - UBND Thành ph Hà N i - S Quy ho ch Ki n trúc - S Xây d ng - S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t - UBND qu n Hoàng Mai
Đồng bộ tài khoản