Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
164
lượt xem
10
download

Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 170/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 7 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH CHU N NGHÈO ÁP D NG CHO GIAI O N 2006 - 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 06/2005/NQ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph v phiên h p thư ng kỳ tháng 4 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, QUY T NNH : i u 1. Ban hành chuNn nghèo áp d ng cho giai o n 2006 - 2010 như sau: 1. Khu v c nông thôn: nh ng h có m c thu nh p bình quân t 200.000 ng/ngư i/tháng (2.400.000 ng/ngư i/năm) tr xu ng là h nghèo. 2. Khu v c thành th : nh ng h có m c thu nh p bình quân t 260.000 ng/ngư i/tháng (dư i 3.120.000 ng/ngư i/năm) tr xu ng là h nghèo. i u 2. Các B , ngành có liên quan b sung, s a i chính sách h tr h nghèo, ngư i nghèo theo chuNn nghèo m i quy nh t i i u 1 Quy t nh này. i u 3. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c i u tra h nghèo theo chuNn m i và xây d ng Chương trình m c tiêu qu c gia v gi m nghèo giai o n 2006 - 2010. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i quy nh t i Quy t nh này. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP;
  2. - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Qu c h i; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; Phan Văn Kh i - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: VT, VX (5 b n). A. 305
Đồng bộ tài khoản