Quyết định số 170/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 170/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 170/QĐ-UBDT về việc công bố danh sách cán bộ, công chức lãnh đạo cấp vụ của các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 170/QĐ-UBDT

  1. U BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 170/Q -UBDT Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2008 QUY T NNH V VI C CÔNG B DANH SÁCH CÁN B , CÔNG CH C LÃNH OC PV C A CÁC V , ƠN VN TR C THU C Y BAN DÂN T C B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN DÂN T C Căn c Ngh inh s 60/2008/N -CP ngày 09/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Dân t c; Căn c Ngh quy t s : 54-NQ/BCS ngày 27/6/2008 c a Ban Cán s ng y ban Dân t c v vi c ki n toàn nhân s ; b trí s p x p cán b theo Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 09/5/2008 c a Chính ph ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c Cán b , QUY T NNH: i u 1. Công b danh sách cán b , công ch c gi ch c v lãnh o c p V c a các V , ơn v tr c thu c y ban Dân t c theo Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 09/5/2008 c a Chính ph , nhi m kỳ 2007-2011 (có danh sách kèm theo). Các quy t nh b nhi m, b nhi m l i, i u ng, luân chuy n i v i t ng ngư i có quy t nh riêng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01/7/2008. i u 3. Chánh Văn phòng y ban Dân t c, V trư ng V T ch c Cán b , Th trư ng các Vu, ơn v tr c thu c y ban Dân t c và các ông, bà có tên trong danh sách ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Giàng Seo Ph DANH SÁCH
  2. CÁN B , CÔNG CH C, LÃNH O C P V C A CÁC V , ƠN VN TR C THU C Y BAN DÂN T C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 170/Q -UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2008 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c) I. DANH SÁCH BAN NGHIÊN C U, BIÊN SO N LNCH S C A Y BAN DÂN T C (HÀM V TRƯ NG) 1. Nguy n H u Ngà 2. H a Văn Ng c 3. Bùi Th Tung II. DANH SÁCH CÁN B , CÔNG CH C LÃNH ÃO C P V C A CÁC V , ƠN VN TR C THU C Y BAN DÂN T C 1. V K ho ch - Tài chính. V trư ng: Lê Kim Khôi Phó V trư ng: Nguy n Văn Tr ng Phó V trư ng: Tr n Huy Thi p 2. V T ch c Cán b . V trư ng: Ph m Văn Dương Phó V trư ng: Nguy n Trí Dũng 3. V Pháp ch . V trư ng: Hoàng Th Phương Hoa 4. V H p tác Qu c t . V trư ng: Tr nh Công Khanh Phó V trư ng: Ma Văn Uyên Phó V trư ng: H Th Thanh Trúc 5. Thanh tra. Chánh Thanh tra: Nguy n H u Gi ng Phó Chánh Thanh tra: Lò Th Nu
  3. 6. Văn Phòng. Chánh Văn phòng: Nguy n Lâm Thành Phó Chánh Văn phòng: Bùi Văn L ch Phó Chánh Văn phòng: Tr nh Xuân Thành Phó Chánh Văn phòng: Lương Thu Châu 7. V T ng h p: V trư ng: Hoàng Văn Ph n 8. V Chính sách Dân t c V trư ng: Tr n Văn Thu t Phó V trư ng: Vy Xuân Hoa Phó V trư ng: Võ Văn B y 9. V Tuyên truy n Quy n V trư ng: Nguy n c Sơn Phó V trư ng: Chu Tu n Thanh Phó V trư ng: Vũ Bá Cư ng 10. V a phương I. V trư ng: inh Qu H i Phó V trư ng: Tri u H ng Sơn 11. V a phương II. V trư ng: Nguy n Xuân c Phó V trư ng: Nay Kỳ Hi p Phó V trư ng: Lê Văn Khương 12. V a phương III. V trư ng: Sơn Phư c Hoan Phó V trư ng: Ph m Văn Th i
  4. Phó V trư ng: Huỳnh Th Sômaly 13. Vi n Dân t c. Vi n trư ng: Ph m Văn Hùng Phó Vi n trư ng: Lò Giàng Páo Phó Vi n trư ng: inh Văn T 14. Trư ng Cán b Dân t c. Hi u trư ng: Quàng Văn T ch Phó Hi u trư ng: Nguy n Thành Vinh Phó Hi u trư ng: Hoàng H u Bình 15. Trung tâm Thông tin. Giám c: Cao C Tú Phó Giám c: Hoàng c Thành 16. T p chí Dân t c T ng Biên t p: Nguy n Phương Th o Phó T ng Biên t p: Lê Vui 17. Báo Dân t c và Phát tri n. Phó T ng biên t p, ph trách: inh cC n Phó T ng biên t p: Hoàng Xuân nh ( ang ch ý ki n hi p y c a Ban Tuyên giáo Trung ương, B Thông tin và Truy n thông b nhi m ch c v T ng biên t p).
Đồng bộ tài khoản