Quyết định số 1703/2004/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
5
download

Quyết định số 1703/2004/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1703/2004/QĐ-NHNN về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành , để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2003/TT-NHNN ngày 16/9/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định số 64/2004/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/1999/NĐ-CP...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1703/2004/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1703/2004/Q -NHNN Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 1703/2004/Q -NHNN NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2004 S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 10/2003/TT- NHNN NGÀY 16/9/2003 C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 174/1999/N -CP NGÀY 09/12/1999 C A CHÍNH PH V QU N LÝ HO T NG KINH DOANH VÀNG VÀ NGHN NNH S 64/2003/N -CP NGÀY 11/6/2003 C A CHÍNH PH S A I, B SUNG NGHN NNH S 174/1999/N -CP TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 174/1999/N -CP ngày 09/12/1999 c a Chính ph v qu n lý ho t ng kinh doanh vàng; Ngh nh s 64/2003/N -CP ngày 11/6/2003 c a Chính ph s a i, b sung Ngh nh s 174/1999/N -CP; Theo ngh c a V trư ng V Qu n lý Ngo i h i, QUY T NNH Đi u 1. S a i, b sung m t s n i dung t i Thông tư s 10/2003/TT-NHNN ngày 16/9/2003 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n thi hành Ngh nh s 174/1999/N -CP ngày 09/12/1999 c a Chính ph v qu n lý ho t ng kinh doanh vàng và Ngh nh s 64/2003/N -CP ngày 11/6/2003 c a Chính ph s a i, b sung Ngh nh s 174/1999/N -CP như sau: M c 1 Chương II đư c s a i, b sung như sau: "M c 1. i u ki n, ph m vi ho t ng kinh doanh vàng T ch c, cá nhân có nhu c u ho t ng kinh doanh mua bán vàng, s n xu t, gia công vàng trang s c, m ngh ph i áp ng i u ki n theo quy nh t i kho n 2 i u 1 Ngh nh s 64/2003/N -CP ngày 11/6/2003 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 174/1999/N -CP ngày 09/12/1999." 2. M c 1 Chương V ư c s a i, b sung như sau:
  2. "M c 1. Ch báo cáo 32. i v i các t ch c, cá nhân ho t ng kinh doanh vàng a. i v i các t ch c, cá nhân ư c phép ho t ng s n xu t vàng mi ng, xu t khNu, nh p khNu vàng Hàng năm, ch m nh t ngày 10 tháng 01 ph i báo cáo tình hình ho t ng kinh doanh vàng c a năm trư c ó theo m u t i Ph l c ban hành kèm theo Quy t nh này cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Qu n lý Ngo i h i) và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi t ch c có tr s chính, nơi cá nhân ăng ký kinh doanh. b. i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c s n xu t, gia công vàng trang s c, m ngh Ch m nh t ngày 10 tháng 01 hàng năm ph i báo cáo tình hình th c hi n xu t khNu, nh p khNu và tiêu th s n phNm t i Vi t Nam c a năm trư c ó theo m u t i Ph l c 7 ban hành kèm theo Thông tư s 10/2003/TT-NHNN cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Qu n lý Ngo i h i) và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p t tr s chính. 33. i v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Hàng năm, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ng h p báo cáo tình hình c p gi y phép t m nh p khNu vàng nguyên li u cho các t ch c, cá nhân có ăng ký kinh doanh vàng có h p ng gia công tái xu t v i nư c ngoài theo quy nh hi n hành c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v Ch báo cáo th ng kê áp d ng i v i các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c và t ch c tín d ng." 3. Bãi b Ph l c 4, Ph l c 5 và Ph l c 8 ban hành kèm theo Thông tư s 10/2003/TT-NHNN. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Các quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 3. V trư ng V Qu n lý Ngo i h i, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, t ch c, cá nhân có ho t ng kinh doanh vàng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phùng Kh c K ( ã ký)
  3. PH L C Tên t ch c: a ch : ... i n tho i: ... Fax: ... Kính g i: - Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam (V Qu n lý Ngo i h i) - Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ... BÁO CÁO TÌNH HÌNH HO T NG KINH DOANH VÀNG Năm... ơn v tính: kg (kh i lư ng), USD, VND (giá tr ) Ch tiêu Kh i lư ng Giá tr % + so (quy 99,99%) v i năm trư c 1. S n xu t vàng mi ng - S n xu t cho ơn v - Gia công t ch c, cá nhân 2. Doanh s mua vàng mi ng, vàng nguyên li u 3. Doanh s bán vàng mi ng, vàng nguyên li u 4. Nh p kh u (giá tr ghi USD) - Vàng nguyên li u - Vàng mi ng 5. Xu t kh u (giá tr ghi USD) - Vàng nguyên li u - Vàng mi ng L p bi u Ki m soát ..., ngày... tháng... năm... Ngư i i di n có th m quy n
  4. (ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản