Quyết định số 1708/QĐ-BKH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 1708/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1708/QĐ-BKH về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1708/QĐ-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 1708/Q -BKH Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH K HO CH THANH TRA, KI M TRA NĂM 2009 C A B K HO CH VÀ U TƯ B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Căn c Lu t Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 116/2008/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; Theo ngh c a Chánh Thanh tra B , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “K ho ch thanh tra, ki m tra năm 2009 c a B K ho ch và u tư”. Ngoài K ho ch này, khi c n thi t B K ho ch và u tư s t ch c thanh tra, ki m tra t xu t. i u 2. T ch c th c hi n K ho ch thanh tra, ki m tra năm 2009 1. K t qu th c hi n công tác ki m tra c a các ơn v thu c B ư c g i v Thanh tra B theo nh kỳ (báo cáo Quý, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm) t ng h p. 2. Giao Chánh thanh tra B : - Ki m tra, ôn c vi c tri n khai th c hi n K ho ch này. - Căn c tình hình tri n khai th c t và yêu c u c a công tác qu n lý xu t vi c i u ch nh K ho ch này cho phù h p trư c 30/6/2009. 3. Giao V trư ng V Giám sát và ThNm nh u tư: So n th o quy trình và n i dung ki m tra T ng th và u tư t i các B , ngành, a phương th ng nh t th c hi n. i u 3. Các ông Chánh Văn phòng B ; Chánh Thanh tra B ; Th trư ng các cơ quan, ơn v : V T ch c cán b ; V Kinh t a phương và lãnh th ; Vi n Chi n lư c phát tri n; V Qu c phòng an ninh, V Kinh t i ngo i; C c Qu n lý u th u; V Khoa
  2. h c, giáo d c, tài nguyên và môi trư ng; V Tài chính ti n t ; V Lao ng, văn hóa, xã h i; V Giám sát và ThNm nh u tư; V Kinh t nông nghi p; C c u tư nư c ngoài; Trư ng Cao ng Kinh t - k ho ch à N ng và các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; Thanh tra Chính ph ( b/c); - Các B : Lao ng Thương binh và Xã h i, Y t ; Giáo d c và ào t o; Văn hóa, Th thao và Du l ch, Qu c phòng; Công an; Giao thông v n t i; Nông nghi p và phát tri n nông thôn; Tài Võ H ng Phúc chính; Xây d ng ( ph i h p); - UBND các t nh, thành ph : Hà N i; TP H Chí Minh; Lào Cai; L ng Sơn, Cao B ng; Hà Nam; Ninh Bình; Phú Yên; Khánh Hòa; Lâm ng; c Nông; Ti n Giang; Trà Vinh; Thanh Hóa; Thái Nguyên; H i Phòng; Bình Dương; An Giang ( ph i h p); - Các t p oàn kinh t : T ng công ty i n l c d u khí Vi t Nam; T p oàn Than khoáng s n Vi t Nam; T p oàn Bưu chính vi n thông ( ph i h p); - Các BQL: BQL d án 85; BQL u tư và xây d ng th y l i (Ban 419); BQL các d án Lâm nghi p; BQL Lăng ch t ch H Chí Minh ( ph i h p); - Các cơ quan: Tòa án nhân dân t i cáo; Ban cơ y u Chính ph ( ph i h p); - Các /c Lãnh o B ( ch o); - Lưu: VT, TTr. K HO CH THANH TRA, KI M TRA NĂM 2009 C A B K HO CH VÀ U TƯ (Kèm theo Quy t nh s 1708/Q -BKH ngày 18 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B K ho ch và u tư) A. K HO CH THANH TRA Danh m c các d án ư c ơn v ch trì TT ơn v ph i h p Th i gian thanh tra thanh tra I Công tác qu n lý và th c hi n d án u tư b ng ngu n v n Nhà nư c D án nhà máy xi măng Tây Quý I, Ninh do Công ty c ph n xi II/2009 1 măng FICO Tây Ninh làm ch u tư D án Nhà máy th y i n Quý III, Pleikrông – Kon Tum do T ng IV/2009 2 công ty i n l c Vi t Nam làm ch u tư D án c i t o, m r ng i h c V Khoa h c, giáo d c, tài Quý II/2009 Y Dư c thành ph H Chí nguyên và môi trư ng 3 Minh do i h c Y Dư c thành
  3. ph H Chí Minh làm ch u tư. D án u tư xây d ng i h c V Khoa h c, giáo d c, tài Quý III/2009 Qu c gia H Chí Minh ( i nguyên và môi trư ng h c Khoa h c Xã h i và Nhân 4 văn, i h c Bách Khoa) do Trư ng i h c Khoa h c xã h i và Nhân văn và Trư ng i h c Bách Khoa làm ch u tư. D án xây d ng ư ng t Quý I, Vũng Áng n biên gi i Vi t II/2009 5 Lào do B Giao thông v n t i (Ban Qu n lý d án 85) làm ch u tư. II. Công tác quy ho ch, th c hi n quy ho ch và tri n khai xây d ng Khu kinh t Khu kinh t c a khNu t nh Lào Thanh tra B Quý IV/2009 Cai do Ban Qu n lý Khu Kinh 6 t c a khNu t nh Lào Cai làm ch u tư. B. K HO CH KI M TRA I. KI M TRA T NG TH V U TƯ 1. Ki m tra t i các B , ngành Tên B , ngành ư c ki m ơn v ch trì TT ơn v ph i h p Th i gian tra ki m tra V Giám sát và V Kinh t i ngo i; Quý II, 1 B Yt ThNm nh u V Lao ng, văn hóa, III/2009 tư xã h i V Khoa h c, giáo d c, tài nguyên và môi V Kinh t i trư ng; V Giám sát và Quý II, 2 B Giáo d c – ào t o ngo i ThNm nh u tư; V III/2009 T ng h p kinh t qu c dân. Các V : T ng h p kinh t qu c dân; Tài chính ti n t ; Giám sát và B Văn hóa – Th thao và Du Quý I, II, 3 ThNm nh u tư; Kinh l ch V Lao ng, III/2009 t i ngo i; V Khoa văn hóa, xã h i h c, giáo d c, tài nguyên và môi trư ng. 4 Các V : T ng h p kinh B Lao ng, Thương binh và Quý I, II, t qu c dân; Tài chính
  4. Xã h i ti n t ; Giám sát và III/2009 ThNm nh u tư; Kinh t i ngo i; V Khoa h c, giáo d c, tài nguyên và môi trư ng. 2. Ki m tra t i các a phương Tên T nh, thành ph ư c ơn v ch trì TT ơn v ph i h p Th i gian ki m tra ki m tra Các V : Giám sát và V Tài chính ThNm nh u tư; Khoa 5 L ng Sơn, Cao B ng Quý II/2009 ti n t h c, giáo d c, tài nguyên và môi trư ng Các v : Giám sát và 6 Hà Nam, Ninh Bình Thanh tra B ThNm nh u tư; Kinh Quý III/2009 t nông nghi p V Giám sát và Quý II, 7 Phú Yên, Khánh Hòa ThNm nh u III/2009 tư V Giám sát và ThNm V Tài chính 8 Lâm ng, c Nông nh u tư; Vi n Chi n Quý II/2009 ti n t lư c phát tri n V Giám sát và Quý II, 9 Ti n Giang, Trà Vinh ThNm nh u III/2009 tư II. KI M TRA TH T C U TƯ VÀ TH C HI N U TƯ CÁC D ÁN ơn v ch trì TT Tên d án ư c ki m tra ơn v ph i h p Th i gian ki m tra 1 D án C u Thanh Trì Quý I/2009 D án M r ng và hoàn thi n 2 Quý II/2009 ư ng Láng – Hòa L c D án ư ng cao t c C u R 3 Quý III/2009 - Ninh Bình D án Nhà máy nhi t i n V Giám sát và 4 ThNm nh u Các B và V liên quan Quý III/2009 Qu ng Ninh 1, 2 tư D án D án nâng cao an toàn 5 c u ư ng s t tuy n Hà N i – Quý II/2009 TP H Chí Minh Các d án u tư thu c T ng Quý III, 6 công ty i n l c d u khí Vi t IV/2009 Nam
  5. Các d án u tư thu c BQL V Giám sát và 7 u tư và Xây d ng Th y l i ThNm nh u Quý II/2009 10 (Ban 419) tư - Văn phòng Chính ph - Các B : Nông nghi p và phát tri n nông thôn; D án Th y L i Phư c Hòa 8 Tài chính Quý III/2009 (Vay v n ADB) - Các v : Giám sát và ThNm nh u tư; Kinh t i ngo i - Thanh tra B , V Giám sát và ThNm nh D án phát tri n ngành Lâm u tư nghi p (WB 3) năm 2006 – 9 Quý III/2009 2008 t i BQL các d án Lâm - B Nông nghi p và nghi p phát tri n nông thôn (V K ho ch) - Văn phòng Chính ph - Các B : Nông nghi p và phát tri n nông thôn; Chương trình b trí dân cư Tài chính 10 nh ng nơi c n thi t (theo Quý II/2009 V Kinh t nông Quy t nh 193/2006/Q -TTg) nghi p - Các V : Kinh t a phương và lãnh th ; Tài chính ti n t ; T ng h p kinh t qu c dân - Văn phòng Chính ph Chương trình ê bi n t Qu ng - Các B : Nông nghi p Ninh n Qu ng Nam theo và Phát tri n nông thôn; 11 Quý II/2009 Quy t nh 58/2006/Q -TTg Tài chính ngày 14/3/2006 - V T ng h p kinh t qu c dân - Các B : Nông nghi p và phát tri n nông thôn; B Tài chính D án c p nư c s ch và v 12 sinh nông thôn vùng ng b ng Quý II/2009 - Các V : Kinh t a sông H ng phương và lãnh th ; Kinh t i ngo i; Giám sát và ThNm nh u tư 13 D án kh c ph c khNn c p - Văn phòng Chính ph Quý III/2009 thiên tai năm 2005 vay v n
  6. ADB - Các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Tài chính - Các V : Kinh t a phương và lãnh th ; Kinh t i ngo i III. KI M TRA CÔNG TÁC U TH U Tên danh m c ư c ki m ơn v ch trì TT ơn v ph i h p Th i gian tra ki m tra Vi c ch nh th u Khu kinh t Nghi Sơn và th c hi n u Quý I, 1 th u m t s gói th u xây d ng II/2009 t i Thanh Hóa Vi c ch nh th u Khu tái nh cư n bù gi i phóng m t b ng Quý I, 2 c a Qu c l 3 và m t s d án II/2009 t i Thái Nguyên C ng ình Vũ và m t s d án Quý II, 3 t i H i Phòng III/2009 C c Qu n lý u Vi c ch nh th u d án C u th u Quý II, 4 ng Nai và m t s d án III/2009 khác t i B Giao thông V n t i Ch nh th u m t s gói th u Quý III, 5 t i B Giao thông v n t i IV/2009 Vi c th c hi n công tác u Quý III, 6 th u t i T p oàn Than IV/2009 Khoáng s n Vi t Nam Vi c th c hi n công tác u Quý III, 7 th u t i T p oàn Bưu chính IV/2009 vi n thông IV. KI M TRA CÁC D ÁN U TƯ NƯ C NGOÀI ơn v ch trì TT Tên d án ư c ki m tra ơn v ph i h p Th i gian ki m tra Các V : Qu n lý các Công tác qu n lý u tư nư c C c u tư (*) 1 khu kinh t ; Giám sát và Quý I/2009 ngoài t i Hà N i nư c ngoài ThNm nh u tư Các V : Qu n lý các Công tác qu n lý u tư nư c 2 khu kinh t ; Giám sát và Quý II/2009 ngoài t i TP H Chí Minh ThNm nh u tư
  7. - V Kinh t d ch v Ho t ng u tư nư c ngoài - Các B : Công thương; trong lĩnh v c kinh doanh Tài chính 3 Quý II/2009 thương m i (nh p khNu và phân ph i) - Các S : K ho ch và u tư; Công thương a phương Các V : Qu n lý các Công tác qu n lý u tư nư c 4 khu kinh t ; Giám sát và Quý III/2009 ngoài t i Bình Dương ThNm nh u tư Vi c th c hi n các quy nh - Các B : Tài nguyên và c a pháp lu t, c p và th c hi n Môi trư ng; Công gi y ch ng nh n u tư, gi y thương 5 phép khai thác khoáng s n c a Quý III/2009 các doanh nghi p ho t ng - V Khoa h c, giáo khai thác và ch bi n khoáng d c, tài nguyên và môi s n trư ng V. KI M TRA CÁC LĨNH V C KHÁC Tên danh m c ư c ki m ơn v ch trì TT ơn v ph i h p Th i gian tra ki m tra Tình hình tri n khai th c hi n Thanh tra B ; các v : k ho ch D tr Qu c gia c a T ng h p kinh t qu c 1 Quý II/2009 B Qu c phòng; B Công an dân; Tài chính, ti n t ; trong các năm 2007 – 2009 Kinh t d ch v Thanh tra B ; C c u K ho ch phân b và tri n khai th u; các V : Giám sát th c hi n v n u tư phát tri n và ThNm nh u tư; 2 năm 2007, 2008, 2009 t i Tòa Quý III/2009 T ng h p kinh t qu c án nhân dân t i cao và m t s dân; K t c u h t ng và Tòa án a phương V Qu c phòng, ô th K ho ch phân b và tri n khai an ninh Thanh tra B , các V : th c hi n v n u tư phát tri n Giám sát và ThNm nh 3 năm 2007, 2008, 2009 t i Ban Quý IV/2009 u tư; T ng h p kinh t qu n lý Lăng Ch t ch H Chí qu c dân Minh Thanh tra B ; C c u K ho ch phân b và tri n khai th u; các V : Giám sát th c hi n v n u tư phát tri n 4 và ThNm nh u tư; Quý III/2009 năm 2007, 2008, 2009 t i Ban T ng h p Kinh t qu c Cơ y u Chính ph dân. Công tác quy ho ch t ng th Vi n Chi n lư c Các V : Kinh t a Quý II, 5 phát tri n kinh t - xã h i c a phương và lãnh th ; k t III/2009 phát tri n t nh An Giang c u h t ng và ô th ; (tháng 6, 7,
  8. Kinh t d ch v ; Giám 8, 9, 10) sát và ThNm nh u tư; Qu n lý các khu kinh t ; Qu c phòng an ninh - Các B Tài chính; Giao thông v n t i; Nông nghi p và Phát D án s d ng v n Trái phi u tri n nông thôn V Kinh t a Chính ph do a phương Quý II, 6 phương và lãnh qu n lý, trong ó có ư ng ô - Thanh tra B ; các V : III/2009 th tô n trung tâm xã K t c u h t ng và ô th , Kinh t nông nghi p; T ng h p kinh t qu c dân. VI. KI M TRA HÀNH CHÍNH Tên danh m c ư c ki m ơn v ch trì TT ơn v ph i h p Th i gian tra ki m tra Công tác qu n lý và th c hi n các D án s d ng v n ODA V Khoa h c, giáo d c, và v n s nghi p môi trư ng 1 Thanh tra B tài nguyên và môi Quý I/2009 do V Khoa h c, giáo d c, tài trư ng nguyên và môi trư ng qu n lý th c hi n Vi c th c hi n ch , chính sách biên ch , tuy n d ng, luân chuy n, b nhi m, mi n nhi m, ào t o, lưu tr h sơ 2 Thanh tra B Quý II/2009 cán b , b o hi m xã h i và ch p hành k lu t lao ng c a TT Thông tin và D báo Kinh t - xã h i Qu c gia V T ch c Cán b Vi c th c hi n ch , chính sách biên ch , tuy n d ng, luân chuy n, b nhi m, mi n nhi m, 3 ào t o, lưu tr h sơ cán b , Thanh tra B Quý II/2009 b o hi m xã h i và ch p hành k lu t lao ng c a Báo u tư Vi c th c hi n k t lu n ki m Trư ng Cao 4 tra c a B K ho ch và u ng Kinh t K Quý I/2009 tư ho ch à N ng Kỳ thi h c kỳ I/2008 – 2009 5 Quý I/2009 (kh i l p chính quy) 6 Kỳ thi l i h c kỳ I/2008 – 2009 Phòng CTCT và Qu n lý Quý I/2009
  9. (kh i l p chính quy) Sinh viên Liên k t ào t o theo hình th c 7 Phòng ào t o – NCKH Quý II/2009 v a h c v a làm Kỳ thi t t nghi p Cao ng Theo quy t nh c a Quý II, 8 khóa tuy n 2006 – 2009 và Hi u trư ng III/2009 TCCN khóa 31 (2007 – 2009) Kỳ thi h c kỳ I/2009 – 2010 Phòng CTCT và Qu n lý 9 Quý IV/2009 (kh i chính quy) Sinh viên (*) Ph l c: Danh m c các ơn v ư c ki m tra c a C c u tư nư c ngoài 1. Công tác qu n lý u tư nư c ngoài t i Hà N i t i: S KH& T Hà N i, BQL các KCN và KCX Hà N i, BQL Khu công ngh cao Hòa L c; 2. Công tác qu n lý u tư nư c ngoài t i TP H Chí Minh t i: S KH T TP HCM, BQL các KCN-KCX TP HCM, BQL KCNC TP HCM, BQL Khu Nam, BQL khu Th Thiêm, BQL khu ô th Tây B c Thành ph , BQL Khu Nam Sài Gòn; 3. Ho t ng u tư nư c ngoài trong lĩnh v c kinh doanh thương m i (nh p khNu và phân ph i) t i: Công ty TNHH thương m i và D ch v Siêu th An L c, H p ng kinh doanh c a hàng mi n thu Sân bay N i Bài, Công ty liên doanh hàng mi n thu L ng Sơn (t i H u ngh quan), H p ng kinh doanh c a hàng mi n thu L ng Sơn (t i Tân Thanh), H p doanh c a hàng mi n thu t i C ng H i Phòng, Công ty phát tri n thương m i và du l ch L ng Sơn, Công ty TNHH TMQT và d ch v siêu th Bourbon Thăng Long, H p doanh C a hàng mi n thu Lào Cai, C a hàng mi n thu H i Phòng, công ty TNHH Metro Cash&Carry Vietnam, C a hàng mi n thu Tân Thanh – L ng Sơn, Công ty liên doanh u tư Minh Phong, H p ng HTKD c a hàng mi n thu Móng Cái, C a hàng mi n thu c ng Cái Lân, Công ty TNHH Thương m i qu c t và D ch v siêu th Bourbon H i Phòng, 02 H p ng kinh doanh c a hàng mi n thu sân bay N i Bài. 4. Công tác qu n lý u tư nư c ngoài t i Bình Dương t i: S KH T Bình Dương, BQL các KCN Bình Dương, BQL Khu công nghi p Vi t Nam – Singapore; 5. Vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t, c p và th c hi n gi y ch ng nh n u tư, gi y phép khai thác khoáng s n c a các doanh nghi p ho t ng khai thác và ch bi n khoáng s n t i: S KH T Yên Bái, Lai Châu, B c Giang, Cao B ng, Lào Cai, Sơn La, B c C n, Thái Nguyên, H i Dương, Công ty liên doanh Calcium Carbonate Yên Bái – Banpu, Công ty TNHH á CNm Th ch R.K Vi t Nam, Công ty liên doanh Khoáng s n Alliance Hùng i Dương, Công ty liên doanh ch tác á qu c t L c Yên, Công ty liên doanh á Lai Châu, Công ty TNHH KS B c Giang Vi t Trung, Công ty TNHH Khai thác khoáng s n Á Cư ng, Công ty than c c và khoáng s n Vi t – Trung, Công ty TNHH Khoáng s n và luy n kim Vi t - Trung, Công ty TNHH L c Phát, Công ty TNHH m Niken B n Phúc, H p ng h p tác kinh doanh vàng NaRì – B c K n, K m Vi t Thái, Công ty liên doanh Núi Pháo, CTLD xi măng Phúc Sơn.
Đồng bộ tài khoản