Quyết định số 1709/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 1709/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1709/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí cho khối huyện, để thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1709/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 1709/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 16 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ CHO KHỐI HUYỆN, ĐỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2006/NĐ-CP NGÀY 20/6/2006 CỦA CHÍNH PHỦ. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 4069/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008; Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 258/TTr-STC-NS ngày 09/5/2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cấp bổ sung kinh phí cho khối huyện, số tiền là 12.786.000.000 đồng ( mười hai tỷ, bảy trăm tám mươi sáu triệu đồng ), từ nguồn cải cách tiền lương năm 2008, để thực hiện chế độ ưu đãi cho các đối tượng được hưởng theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ, như sau: ĐVT: Triệu đồng. Tổng nhu cầu Tổng nhu Đã cấp theo Địa kinh phí theo cầu kinh phí QDD342/QĐ- Cấp tiếp TT phương địa phương báo được thẩm UBND ngày đợt này cáo định 23/01/2008 1 Nam Giang 3.415 3.266 1.700 1.566 2 Phước Sơn 4.409 3.411 2.200 1.211 3 Nam Trà 6.830 5.826 3.400 2.426 My 4 Tây Giang 4.799 4.047 2.400 1.647 5 Đông 3.282 2.575 1.600 975
  2. Giang 6 Bắc Trà My 5.046 4.693 2.500 2.193 7 Hiệp Đức 2.491 2.179 1.200 979 8 Quế Sơn 825 802 400 402 9 Núi Thành 1.592 2.187 800 1.387 Tổng cộng 32.689 28.986 16.200 12.786 Điều 2. + Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp phát kinh phí cho các địa phượng. + Chủ tịch UBND các huyện nêu trên, có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, xác định đối tượng là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục hiện đang công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn còn được hưởng chế độ theo quy định của Nhà nước, mức của từng người được hưởng ở từng thời điểm cụ thể theo số tháng còn lại được hưởng, hệ số bậc lương của từng đối tượng được hưởng ... để thực hiện chi trả cho từng đối tượng theo đúng quy định và quyết toán ngân sách theo đúng quy định của Nhà nước. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện có tên tại Điều 1 và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như điều 3; - TTUBND tỉnh; - CPVP; - Lưu VT,KTTH(Mỹ-1). Nguyễn Đức Hải
Đồng bộ tài khoản