Quyết định số 1716/1999/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 1716/1999/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1716/1999/QĐ-BYT về việc ban hành bản "Quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Ban phòng chống AIDS - Ngành y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1716/1999/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1716/1999/Q -BYT Hà N i, ngày 04 tháng 6 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 1716/1999/Q -BYT NGÀY 4 THÁNG 6 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH B N |"QUY NNH V T CH C VÀ CH C NĂNG, NHI M V C A BAN PHÒNG CH NG AIDS - NGÀNH Y T CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG" B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t . Theo ngh c a ông V trư ng V T ch c cán b và ông V trư ng V Y t d phòng - B Y t , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh v t ch c và ch c năng, nhi m v c a Ban phòng ch ng AIDS Ngành Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương". i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 3: Các ông, bà Chánh Văn phòng, V trư ng các V : T ch c cán b , Y t d phòng, i u tr , Pháp ch B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguyên Phương ( ã ký) QUY NNH V T CH C VÀ CH C NĂNG, NHI M V C A BAN PHÒNG CH NG AIDS - NGÀNH Y T CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1716/1999/Q -BYT ngày 04 tháng 6 năm 1999 c a B trư ng B Y t )
  2. Chương 1 T CH C B MÁY C A BAN PHÒNG CH NG AIDS - S YT Ban phòng ch ng AIDS - S Y t do Giám c S Y t quy t nh thành l p. Các thành viên trong Ban là các cán b kiêm nhi m có các ch c danh sau ây: 1. Lãnh o Ban: Trư ng ban: Giám c ho c Phó Giám cS Yt . Phó Trư ng ban thư ng tr c: Giám c ho c Phó Giám c Trung tâm Y t d phòng. Phó trư ng ban: Trư ng phòng nghi p v Y ho c Trư ng phòng nghi p v - S Y t . 2. Các thành viên: Giám c b nh vi n a khoa t nh, thành ph ho c Giám c b nh vi n Trung ương óng trên a bàn t nh (t i nh ng t nh không có b nh vi n a khoa t nh, thành ph ), Giám c Trung tâm Da li u (n u có), ho c Giám c Trung tâm phòng ch ng b nh xã h i, Giám c Trung tâm B o v s c kho bà m tr em và K ho ch hoá gia ình ho c Giám c B nh vi n Ph s n (n u có). 3. T thư ký Ban phòng ch ng AIDS - S Y t Giúp vi c cho Ban phòng ch ng AIDS - S Y t là t thư ký t t i Trung tâm Y t d phòng ho c Phòng nghi p v Y ho c Phòng nghi p v - S Y t tuỳ theo i u ki n, hoàn c nh c a t ng t nh, thành ph . S lư ng cán b kiêm nhi m t 2 - 5 cán b . 4. Các Ti u ban c a Ban phòng ch ng AIDS - S Y t Ban phòng ch ng AIDS - S Y t có các Ti u ban chuyên môn tr c thu c sau: 4.1. Ti u ban Huy t h c - Truy n máu do Trư ng khoa HHTM - B nh vi n a khoa t nh, thành ph ho c Trư ng khoa Huy t h c truy n máu - B nh vi n Trung ương óng t i t nh ( i v i m t s t nh, thành ph không có b nh vi n a khoa t nh, thành ph ) làm trư ng Ti u ban; 4.2. Ti u ban giám sát do Trư ng khoa d ch t - Trung tâm Y t d phòng t nh, thành ph ph trách công tác AIDS làm Trư ng Ti u ban; 4.3. Ti u ban i u tr do Trư ng khoa truy n nhi m - B nh vi n a khoa t nh, thành ph ho c Trư ng khoa truy n nhi m - B nh vi n Trung ương óng t i t nh ( i v i m t s t nh, thành ph không có b nh vi n a khoa t nh, thành ph ) làm Trư ng Ti u ban;
  3. 4.4. Ti u ban Da li u do Giám c B nh vi n Da li u ho c Giám c Trung tâm Da li u t nh, thành ph ho c Giám c Trung tâm Phòng ch ng b nh xã h i ( nh ng t nh không có B nh vi n Da li u và không có Trung tâm Da li u) làm Trư ng Ti u ban; 4.5. Ti u ban phòng ch ng lây nhi m HIV trong h th ng S n Nhi do Giám c Trung tâm B o v s c kho bà m tr em và K ho ch hoá gia ình ho c Giám c B nh vi n ph s n t nh, thành ph làm Trư ng Ti u ban; 4.6. Ti u ban thông tin, truy n thông - giáo d c phòng ch ng HIV/AIDS do Giám c Trung tâm Truy n thông Giáo d c s c kho ho c Trư ng phòng nghi p v Y ho c Trư ng Phòng nghi p v làm Trư ng Ti u ban. Chương 2 CH C NĂNG VÀ NHI M V C A BAN PHÒNG CH NG AIDS - S YT 1. V trí, ch c năng c a Ban phòng ch ng AIDS - S Y t : Ban phòng ch ng AIDS - S Y t là m t Ban kiêm nhi m, ch u s qu n lý Nhà nư c và ch o tr c ti p c a Giám c S Y t , ch u s qu n lý, ch o v chuyên môn nghi p v c a Ban phòng ch ng AIDS - B Y t . Ban phòng ch ng AIDS - S Y t có ch c năng tham mưu cho Giám c S Y t và ph i h p v i các Ban ngành trong U ban phòng ch ng AIDS t nh, thành ph t ch c th c hi n công tác phòng ch ng HIV/AIDS trên a bàn t nh, thành ph . 2. Nhi m v c a Ban phòng ch ng AIDS - S Y t : 2.1. L p k ho ch ho t ng phòng ch ng HIV/AIDS trình Giám c S Y t và t ch c th c hi n k ho ch sau khi ư c phê duy t. 2.2. Ch u trách nhi m qu n lý, i u hành và ch o toàn b các ho t ng phòng ch ng HIV/AIDS trong ngành Y t c a t nh, thành ph bao g m: B o m an toàn trong truy n máu và phòng lây nhi m HIV qua các d ch v y t . Giám sát, xét nghi m phát hi n, theo dõi và t ng h p s li u ngư i nhi m HIV/AIDS trong ph m vi c a t nh, thành ph , nh kỳ báo cáo Giám c S Y t và Ban phòng ch ng AIDS - B Y t . Ch u trách nhi m th c hi n công tác qu n lý, chăm sóc, i u tr và tư v n ngư i nhi m HIV/AIDS trong lĩnh v c Y t trên a bàn t nh, thành ph . Ch u trách nhi m th c hi n công tác phòng ch ng các b nh lây truy n qua ư ng tình d c. Thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng ch ng HIV/AIDS cho cán b y t và nhân dân trong t nh, thành ph c bi t tuy n y t cơ s nh m nâng cao hi u bi t th c hành phòng ch ng HIV/AIDS.
  4. 2.3. Qu n lý, i u ph i và s d ng có hi u qu các ngu n l c c a Chương trình phòng ch ng AIDS bao g m ngân sách u quy n, trang thi t b , sinh phNm, thu c i u tr c a ngành Y t theo các quy nh c a pháp lu t. 2.4. Hư ng d n ch o, ki m tra ôn c các Ti u ban chuyên môn và các Ban phòng ch ng AIDS Trung tâm Y t tuy n huy n th c hi n công tác phòng ch ng HIV/AIDS. 2.5. Quan h v i U ban phòng ch ng AIDS t nh, thành ph và ph i h p v i các Ban, Ngành h u quan trên a bàn th c hi n t t công tác phòng ch ng HIV/AIDS. 2.6. T ch c thanh tra, ki m tra công tác phòng ch ng HIV/AIDS ngành Y t trên a bàn t nh, thành ph . 2.7. T ng h p s li u, tình hình ho t ng, nh kỳ báo cáo Giám c S Y t , U ban phòng ch ng AIDS t nh, thành ph và Ban phòng ch ng AIDS - B Y t . 3. Phân công nhi m v cho Lãnh o và thành viên Ban phòng ch ng AIDS - S Yt . 3.1. Nhi m v c a Trư ng ban phòng ch ng AIDS - S Y t i u hành toàn b các ho t ng phòng ch ng HIV/AIDS c a ngành Y t ư c Giám c S Y t và Ban phòng ch ng AIDS - B Y t giao. Xây d ng k ho ch ho t ng, k ho ch ngân sách phòng ch ng HIV/AIDS hàng năm c a Ban phòng ch ng AIDS - S Y t trình Giám c S Y t phê duy t. T ch c, ch o, th c hi n và t ng h p báo cáo Giám c S Y t , U ban phòng ch ng AIDS t nh, thành ph và Ban AIDS - B Y t . Ch o, ki m tra, ánh giá toàn b các ho t ng c a Chương trình phòng ch ng AIDS Ngành Y t trong a bàn t nh, thành ph . Ph i h p v i U ban phòng ch ng AIDS t nh, thành ph và các cơ quan h u quan trên a bàn t nh, thành ph th c hi n t t công tác phòng ch ng HIV/AIDS. Xây d ng, xu t v i Giám c S Y t v các v n liên quan n ho t ng phòng ch ng HIV/AIDS c a ngành Y t . i u hành các h i ngh t ng k t, ánh giá ho t ng chương trình hàng năm, hàng quý và b t thư ng c a Ban phòng ch ng AIDS - S Y t . 3.2. Nhi m v c a các Phó trư ng ban do Trư ng Ban phòng ch ng AIDS - S Y t quy t nh. 3.3. Nhi m v c a T thư ký Ban phòng ch ng AIDS - S Y t Là thư ng tr c giúp vi c cho Ban phòng ch ng AIDS - S Y t
  5. T ng h p k ho ch phòng ch ng HIV/AIDS c a các cơ s Y t trên a bàn t nh, thành ph , xây d ng, xu t, tri n khai th c hi n k ho ch phòng ch ng AIDS c a Ngành Y t . D th o, thu th p, t ng h p s li u báo cáo Trư ng Ban và g i báo cáo các cơ quan c p trên theo quy nh. Kinh phí ho t ng c a Ban phòng ch ng AIDS và c a T thư ký Ban phòng ch ng AIDS - S Y t ư c trích trong kinh phí u quy n c p cho ho t ng phòng ch ng AIDS c a Ngành Y t do U ban Qu c gia phòng ch ng AIDS chuy n v a phương và chi tiêu theo các quy nh c a pháp lu t. Ph i h p v i Ban phòng ch ng AIDS - B Y t ti n hành ki m tra, giám sát các ho t ng phòng ch ng HIV/AIDS c a Ngành Y t . 3.4. Nhi m v c a các Ti u ban chuyên môn tr c thu c Ban phòng ch ng AIDS - S Yt Xây d ng và tri n khai th c hi n các nhi m v chuyên môn, k thu t theo k ho ch ư c phê duy t. Ch o th c hi n các bi n pháp chuyên môn, k thu t ph c v công tác phòng ch ng HIV/AIDS ư c B Y t ban hành. T p h p s li u, hàng tháng báo cáo k t qu ho t ng, các n i dung chuyên môn v Ban phòng ch ng AIDS - S Y t . nh kỳ (quý 1 l n) t ch c ki m tra, hư ng d n các ho t ng chuyên môn theo chuyên ngành cơ s , xu t các bi n pháp gi i quy t t n t i, báo cáo Ban phòng ch ng AIDS - S Y t . xu t, xây d ng các nh hư ng chuyên môn, k thu t c a chuyên ngành theo các nh hư ng c a Ban phòng ch ng AIDS - B Y t . Tham gia các cu c h p nh kỳ, các h i ngh ki m i m công tác phòng ch ng AIDS c a Ban phòng ch ng AIDS - S Y t . Chương 3 BAN PHÒNG CH NG AIDS TRUNG TÂM Y T HUY N, QU N, THN XÃ, THÀNH PH THU C T NH (Sau ây g i chung là Trung tâm Y t huy n) Ban phòng ch ng AIDS - Trung tâm Y t huy n do Giám c Trung tâm Y t huy n quy t nh thành l p. 1. T ch c Ban phòng ch ng AIDS - Trung tâm Y t tuy n huy n - Trư ng ban: Giám c ho c Phó Giám c Trung tâm Y t huy n.
  6. - Phó trư ng ban: i trư ng i Y t d phòng - Các thành viên: G m các ch c danh thu c Trung tâm Y t huy n sau ây: Trư ng khoa xét nghi m (n u có) Trư ng khoa Da li u (n u có) Trư ng khoa Truy n nhi m (n u có) Trư ng khoa S n (n u có) - Thư ký c a Ban phòng ch ng AIDS Trung tâm Y t huy n là cán b kiêm nhi m c a i Y t d phòng ho c phòng K ho ch - Nghi p v , g m 1 - 3 cán b . 2. Nhi m v c a Ban phòng ch ng AIDS - Trung tâm Y t tuy n huy n: Nhi m v c a Ban và c a t ng thành viên trong Ban phòng ch ng AIDS Trung tâm Y t tuy n huy n th c hi n như quy nh v ch c năng, nhi m v c a Ban phòng ch ng AIDS - S Y t trên a bàn huy n. Chương 4 T CH C TRI N KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CH NG AIDS - TR M Y T XÃ, PHƯ NG, THN TR N (Sau ây g i chung là Tr m Y t xã) Trư ng tr m Y t xã ch u trách nhi m: Tri n khai th c hi n k ho ch phòng ch ng HIV/AIDS do Ban phòng ch ng AIDS Trung tâm y t huy n giao. T ch c tri n khai th c hi n công tác thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng ch ng AIDS cho nhân dân trên a bàn xã. m b o công tác vô trùng, ti t trùng phòng lây nhi m HIV/AIDS trong các d ch v y t . Tri n khai th c hi n công tác qu n lý, chăm sóc và tư v n ngư i nhi m HIV/AIDS trên a bàn xã. Thu th p s li u và báo cáo Ban phòng ch ng AIDS Trung tâm Y t huy n theo quy nh. Chương 5 CH SINH HO T VÀ BÁO CÁO 1. Ch sinh ho t
  7. 1.1. Ban phòng ch ng AIDS - S Y t t ch c sinh ho t nh kỳ hàng tháng, dư i s ch trì c a Trư ng Ban ki m i m, ánh giá các ho t ng ã tri n khai trong tháng và gi i quy t các t n t i và tri n khai các n i dung ho t ng trong tháng t i. 1.2. Ban phòng ch ng AIDS - Trung tâm y t huy n t ch c sinh ho t nh kỳ hàng tháng. N i dung sinh ho t theo Ban phòng ch ng AIDS - S Y t . 2. Ch báo cáo: 2.1. Báo cáo s li u ngư i nhi m HIV/AIDS theo hư ng d n ã ban hành t i công văn s 4981/YT-DP ngày 27/7/1998 v vi c ban hành hư ng d n giám sát HIV/AIDS. 2.2. Vào ngày 15 hàng tháng, Tr m Y t xã t ng h p s li u, báo cáo v Ban phòng ch ng AIDS Trung tâm Y t huy n. Vào ngày 20 hàng tháng, Ban phòng ch ng AIDS - Trung tâm y t huy n g i báo cáo ho t ng v Ban phòng ch ng AIDS - S Y t . 2.3. Ban phòng ch ng AIDS - S Y t có trách nhi m t ng h p, báo cáo ho t ng vào ngày 25 tháng th 3 m i quý lên U ban phòng ch ng AIDS t nh, thành ph và Ban phòng ch ng AIDS - B Y t . 2.4. Các báo cáo chuyên môn theo s ch o c a Giám c S Y t và Ban phòng ch ng AIDS - B Y t (các Ti u ban chuyên môn, k thu t). Các báo cáo t xu t theo yêu c u c a c p trên.
Đồng bộ tài khoản