Quyết định số 1716/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
16
lượt xem
2
download

Quyết định số 1716/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1716/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1716/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** ******* Số: 1716/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tờ trình số 79/TTr- LĐTBXH ngày 17 tháng 12 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1733/TTr-BTĐKT ngày 19 tháng 12 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 tập thể và 18 cá nhân thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong xây dựng và phát triển của tổ chức Làng Trẻ em SOS Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Bộ LĐ-TB&XH;; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b). Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1716/QĐ-TTg, ngày 24/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Văn phòng Làng Trẻ em SOS Việt Nam; 02. Làng Trẻ em SOS Hà Nội, thành phố Hà Nội; 03. Làng Trẻ em SOS Hải Phòng, thành phố Hải Phòng; 04. Làng Trẻ em SOS Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; 05. Làng Trẻ em SOS Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng; 06. Làng Trẻ em SOS Cà Mau, tỉnh Cà Mau; 07.Trường Phổ thông Dân lập Hermann Gmeiner Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; 08. Trường Phổ thông Dân lập Hermann Gmeiner Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; 09. Ông Đỗ Tiến Dũng, Giám đốc Quốc gia Văn phòng Làng Trẻ em SOS Việt Nam; 10. Bà Trần Thị Kim Dung, Phó Giám đốc Quốc gia Văn phòng Làng Trẻ em SOS Việt Nam; 11. Ông Đỗ Tác Bé, Giám đốc Làng Trẻ em SOS Hải Phòng, thành phố Hải Phòng; 12. Ông Trần Quốc Cường, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân lập Hermann Gmeiner Vinh, tỉnh Nghệ An; 13. Ông Huỳnh Bá Trúc, Giám đốc Làng Trẻ em SOS Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng; 14. Ông Phan Hồng Nghi, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân lập Hermann Gmeiner Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; 15. Ông Đinh Thế Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân lập Hermann Gmeiner Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; 16. Bà Nguyễn Thị Khuyến, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân lập Hermann Gmeiner Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; 17. Bà Tôn Nữ Anh Đào, Giáo viên Trường Phổ thông Dân lập Hermann Gmeiner Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;
  3. 18. Ông Huỳnh Công Bình, Giám đốc Làng Trẻ em SOS Bến Tre, tỉnh Bến Tre; 19. Ông Võ Anh Dũng, Phó Giám đốc Làng Trẻ em SOS Bến Tre, tỉnh Bến Tre; 20. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Làng Trẻ em SOS Bến Tre, tỉnh Bến Tre; 21. Bà Trần Hoàng Mai, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân lập Hermann Gmeiner Bến Tre, tỉnh Bến Tre; 22. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân lập Hermann Gmeiner Bến Tre, tỉnh Bến Tre; 23. Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Giáo viên Trường Phổ thông Dân lập Hermann Gmeiner Bến Tre, tỉnh Bến Tre; 24. Bà Đặng Thị Kim Lang, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân lập Hermann Gmeiner Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; 25. Bà Trần Thị Tuyết Trinh, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân lập Hermann Gmeiner Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; 26. Ông Phạm Văn Đấu, Kế toán Làng Trẻ em SOS Cà Mau, tỉnh Cà Mau./.
Đồng bộ tài khoản