Quyết định số 1717/2006/QĐ/BNN-KL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
73
lượt xem
3
download

Quyết định số 1717/2006/QĐ/BNN-KL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1717/2006/QĐ/BNN-KL về việc phê duyệt chương trình nâng cao năng lực kiểm lâm địa bàn xã đến năm 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1717/2006/QĐ/BNN-KL

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc S : 1717 QĐ/BNN - KL Hà n i, ngày 13 tháng 6 năm 2006. QUY T Đ NH PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG L C KI M LÂM Đ A BÀN XÃ Đ N NĂM 2010 B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Ki m lâm, QUY T Đ NH: Đi u 1: Phê duy t “ Chương trình nâng cao năng l c ki m lâm đ a bàn xã đ n năm 2010 ” ( kèm theo Quy t đ nh này). Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. Đi u 3: Chánh văn phòng B , V trư ng V t ch c cán b , C c trư ng C c ki m lâm, Giám đ c S nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như đi u 3. - Lưu VP B Cao Đ c Phát
 2. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG L C KI M LÂM NA BÀN XÃ N NĂM 2010 ( Ban hành kèm theo Quy t nh s : 1717 /Q /BNN – KL ngày 13 tháng 6 năm 2006 c a B Nông nông nghi p và phát tri n nông thôn phê duy t Chương trình nâng cao năng l c ki m lâm a bàn xã n năm 2010) HÀ N I, THÁNG 6 NĂM 2006 2
 3. PH N I ĐÁNH GIÁ 5 NĂM TRI N KHAI TH C HI N CH TRƯƠNG PHÂN CÔNG CÔNG CH C KI M LÂM PH TRÁCH Đ A BÀN XÃ Th c hi n ch trương c a Đ ng và Nhà nư c v xã h i hoá công tác qu n lý, b o v r ng, ngày 17/10/2000, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đã ban hành quy t đ nh s 105/2000/QĐ-BNN-KL v nhi m v c a công ch c Ki m lâm ph trách đ a bàn (sau đây g i t t là quy t đ nh s 105/2001/QĐ-BNN-KL). V i phương châm “Ki m lâm bám dân, bám r ng và bám chính quy n cơ s ” đ tham mưu cho chính quy n cơ s th c hi n ch c năng qu n lý v r ng và đ t lâm nghi p theo tinh th n quy t đ nh s 245/QĐ- TTg c a Th tư ng Chính ph ; Đánh giá t ng quát v vi c đưa công ch c ki m lâm v ph trách đ a bàn xã trên các m t ch y u sau: I. Tình hình tri n khai ki m lâm ph trách đ a bàn xã 1. Công tác ch đ o. Th c hi n quy t đ nh s 105/2000/QĐ-BNN-KL, vi c t ch c tri n khai ki m lâm đ a bàn xã đã đư c các đơn v trong toàn l c lư ng ki m lâm th c hi n trên ph m vi toàn qu c. Các Chi c c Ki m lâm đã xây d ng đ án ho c phương án t ch c ki m lâm ph trách đ a bàn xã đ t ch c th c hi n và đã đư c U ban nhân dân c p t nh phê duy t . N i dung cơ b n là: - Xác đ nh s xã có r ng và biên ch c n thi t đ b trí ki m lâm ph trách đ a bàn xã. - C ng c và ki n toàn t ch c và biên ch t văn phòng Chi c c đ n các đơn v tr c thu c theo phương châm gi m biên ch gián ti p đ tăng cư ng cho cơ s . - T ch c nhi u l p t p hu n 7 nhi m v cho ki m lâm đ a bàn theo “Chương trình, tài li u b i dư ng nghi p v công ch c ki m lâm đ a bàn” c a B ban hành t i Quy t đ nh s 4699/QĐ/BNN – TCCB ngày 30/12/2004. - T ch c tuyên truy n sâu r ng ch trương đưa ki m lâm viên v ph trách đ a bàn xã cho chính quy n các c p cơ s . Qua đó đ ngư i dân hi u và ph i h p th c hi n. - Xác đ nh m t s ch đ ph c p, h tr cho ki m lâm đ a bàn xã. 2. Th c tr ng ki m lâm đ a bàn xã a) V s lư ng công ch c Ki m lâm đ a bàn xã: Hi n nay, đã có 55/61 t nh phân công Ki m lâm đ a bàn xã. Bao g m 4.003 công ch c ki m lâm đ a bàn xã chuyên trách ho c kiêm nhi m 4.716 xã trong t ng s 5.985 xã có nhi u r ng. Trong đó: 1.982 công ch c Ki m lâm ph trách đ a bàn 1xã 2.021 công ch c Ki m lâm ph trách ho c kiêm nhi m đ a bàn c a 2 hay nhi u xã Hi n v n còn 1.269 xã có di n tích r ng t 200 ha tr lên chưa có ki m lâm đ a bàn. b) V trình đ đào t o c a ki m lâm đ a bàn xã như sau: + Trình đ đ i h c: 28,14%; + Trình đ trung c p: 62,79%; + Trình đ sơ c p: 8,71%; + Chưa đào t o: 0,36%. c) Các ho t đ ng ch y u c a Ki m lâm đ a bàn: - Tham mưu cho U ban nhân dân c p xã t ch c th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v r ng và đ t lâm nghi p, qua đó vai trò trách nhi m c a các c p u Đ ng và chính quy n cơ s đã đư c nâng lên và có nh ng chuy n bi n tích c c, công tác b o v r ng đã đư c quan tâm. Đ n nay, t i nhi u xã đã ch đ ng xây d ng phương án, k ho ch hàng năm v qu n lý b o v r ng và phát tri n r ng. - Nhi m v chuyên môn ch y u ki m lâm đ a bàn xã th c hi n trong th i gian qua: + Hư ng d n các ch r ng xây d ng phương án, k ho ch phòng cháy, ch a cháy r ng (PCCCR), xây d ng các công trình PCCCR và giám sát vi c th c hi n, nh m phát hi n k p th i và huy đ ng l c lư ng, phương ti n t i ch d p t t đám cháy khi m i phát sinh, không đ cháy lan; 3
 4. + Ph i k t h p v i các đơn v liên quan trên đ a bàn ki m tra, b o v r ng, s m phát hi n và có bi n pháp ngăn ch n các hành vi vi ph m Lu t b o v và phát tri n r ng; + N m tình hình và theo dõi di n bi n r ng và đ t lâm nghi p, tình hình qu n lý, s d ng r ng c a các ch r ng và báo cáo theo đ nh kỳ v i các c p có th m quy n; + Tham mưu cho U ban nhân dân xã xác nh n lâm s n có ngu n g c h p pháp theo đ ngh c a ch r ng; + T ch c tuyên truy n, ph bi n các chính sách c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà nư c v qu n lý, b o v r ng trong c ng đ ng dân cư, thôn b n. m t s nơi ki m lâm đ a bàn xã đã tham gia v n đ ng nhân dân th c hi n công tác đ nh canh, đ nh cư; hư ng d n đ ng bào canh tác nương r y. V n đ ng, giác ng các đ i tư ng thư ng xuyên vi ph m pháp lu t v b o v r ng chuy n sang làm công vi c khác; + T ch c và hư ng d n c ng đ ng dân cư xây d ng và th c hi n quy ư c, hương ư c b o v và phát tri n r ng; + T i m t s đ a phương, Ki m lâm đ a bàn còn tham gia các ho t đ ng khuy n lâm, hư ng d n xây d ng mô hình kinh t nông- lâm k t h p như: l a ch n các loài v t nuôi, cây tr ng có hi u qu kinh t , s d ng nhiên li u thay th và ti t ki m c i như xây b p c i ti n, b p Biogas...vv. 3. Phương th c t ch c Ki m lâm đ a bàn xã Hi n nay, Ki m lâm đ a bàn xã đư c b trí t i xã theo 3 phương th c sau: 3.1 Tr m Ki m lâm đ a bàn: H u h t Ki m lâm đ a bàn xã đư c b trí t i các Tr m Ki m lâm đ a bàn (các Tr m này đ t khu v c r ng đ theo dõi 3 - 5 xã). M i Tr m thư ng b trí 3 công ch c Ki m lâm đ a bàn. Mô hình này t p trung các t nh mà tình hình ch t phá r ng còn ph c t p, nh ng nơi chính quy n c p xã chưa có đi u ki n b trí nơi sinh ho t cho Ki m lâm đ a bàn xã. Các Tr m Ki m lâm đ a bàn kiêm nhi m thêm c nhi m v ki m soát c a r ng, trong nh ng trư ng h p c n thi t có th huy đ ng l c lư ng c a c Tr m đ ngăn ch n các hành vi phá r ng. Tuy v y, mô hình này chưa t o đư c s g n k t thư ng xuyên gi a ki m lâm đ a bàn và chính quy n xã. 3.2 Không có tr s n đ nh: m t s t nh (Đi n Biên, Sơn La, Lai Châu) Ki m lâm đ a bàn sinh ho t t i xã, nh t i nhà dân ho c trư ng h c, tr s U ban nhân dân xã đ th c hi n nhi m v đư c phân công. Mô hình đ m b o cho ki m lâm đ a bàn thư ng xuyên làm vi c t i xã, s g n k t v i chính quy n và ngư i dân t t hơn. Tuy nhiên, n u không có s h tr và giám sát c a chính quy n cơ s thì khó phát huy đư c hi u qu , l c lư ng phân tán, trong khi biên ch m ng cũng d n t i nh hư ng đ n k t qu công tác chung. Th c ti n nh ng năm qua đang có xu hư ng chuy n sang mô hình Tr m ki m lâm đ a bàn. 3.3 Ki m lâm đ a bàn làn công vi c c a Ban lâm nghi p xã: M t s đ a phương c a t nh Đ c L c Ki m lâm đ a bàn đư c giao nhi m v làm thành viên thư ng tr c c a Ban lâm nghi p xã. Tuy nhiên, công ch c Ki m lâm đ a bàn cũng ch ho t đ ng kho ng 50% qu th i gian làm vi c t i xã còn cũng đư c b trí H t ki m lâm ho c Tr m ki m lâm đ a bàn. 4. Đánh giá hi u qu th c hi n ch trương đưa Ki m lâm v ph trách đ a bàn xã trong th i gian qua T k t qu tri n khai trên cho th y, vi c ch đ o c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v phân công Ki m lâm đ a bàn xã là m t ch trương đúng đ n, đã t o ra chuy n bi n tích c c trong nh n th c và t ch c th c hi n các nhi m v c a l c lư ng Ki m lâm trong đi u ki n r ng và ngh r ng đã đư c xã h i hoá, đ ng th i t o ra bư c ti n m i trong công tác b o v và phát tri n r ng. 4.1. Nh ng k t qu đ t đư c: - Đã làm thay đ i cơ b n nh n th c, quan đi m v phương th c ho t đ ng c a Ki m lâm trong đi u ki n m i. V i vai trò tham mưu, ki m lâm đ a bàn đã góp ph n nâng cao vai trò trách nhi m và năng l c qu n lý đi u hành c a c p u Đ ng, chính quy n đ a phương trong th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v r ng và đ t lâm nghi p. - Góp ph n nâng cao ý th c trách nhi m c a c ng đ ng, các ch r ng, c a ngư i dân trong vi c tu n tra b o v r ng, phòng cháy, ch a cháy r ng. Ki m lâm phân công v qu n lý đ a bàn t o cho ngư i làm r ng, ch r ng yên tâm đ u tư vào ngh r ng hơn do có kh năng đư c b o đ m hơn v vi c khai thác, s d ng r ng sau này, nh t là vi c t o thu n l i hơn v vi c gi i quy t các th t c khai thác, s d ng r ng thu n l i và đơn gi n hơn. - Ho t đ ng c a l c lư ng Ki m lâm đã thay đ i cơ b n v ch t: t ch ch y u ki m tra, ki m soát lâm s n trong khâu lưu thông theo l i “trình - ki m” t i Tr m, H t Ki m lâm chuy n sang t ch c b o 4
 5. v r ng t i “g c” và t i nơi tiêu th , ch bi n (không ch t p trung ki m soát g ) đang t ng bư c đư c hoàn thi n. - Ki m lâm đ a bàn ph i h p v i các đoàn th qu n chúng, v i trư ng thôn, trư ng b n đã làm t t công tác tuyên truy n cho hàng v n lư t ngư i. N i dung tuyên truy n là các ch trương chính sách c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà nư c v b o v và phát tri n r ng đư c c th hoá b ng các văn b n quy ph m pháp lu t v lâm nghi p, các chính sách, quy n, nghĩa v c a m i ngư i, nh ng đi u pháp lu t nghiêm c m và nh ng đi u pháp lu t cho phép làm. Hình th c tuyên truy n thư ng xuyên đư c đ i m i và đa d ng như h p dân, thông qua h th ng loa phóng thanh, áp phích, t rơi.... xây d ng và t ch c th c hi n trên 31.218 quy ư c b o v r ng và 22.084 t đ i qu n chúng b o v r ng, phòng cháy, ch a cháy r ng. Tham mưu cho U ban nhân dân xã trong vi c xây d ng phương án phòng cháy, ch a cháy r ng, phát hi n theo dõi và gi i quy t các đi m nóng v phá r ng t i cơ s và vi c t ch c th c hi n các bi n pháp qu n lý b o v r ng; theo dõi di n bi n r ng và đ t lâm nghi p; phát hi n, ngăn ch n và x lý k p th i hàng ngàn v vi ph m pháp lu t v lâm nghi p. 4.2 Nh ng t n t i và b t c p ch y u - Trong khi biên ch c a l c lư ng ki m lâm nói chung còn chưa đ đ th c hi n nhi m v (theo quy đ nh 1.000 ha r ng/01 biên ch ki m lâm) nên vi c b trí và tăng cư ng ki m lâm ph trách đ a bàn là h t s c khó khăn. Th c t hi n nay nhi u đ a phương ch b trí ki m lâm kiêm nhi m công tác ph trách đ a bàn ho c 1 công ch c ki m lâm ph trách t hơn 2 xã. Có nh ng đơn v không tri n khai đư c do thi u biên ch vì th nên đ n nay có kho ng 1.269 xã có r ng chưa b trí đư c ki m lâm ph trách đ a bàn. - Trình đ nghi p v c a Ki m lâm đ a bàn còn h n ch , nh t là v k năng tuyên truy n, v n đ ng qu n chúng. Nhi u Ki m lâm đ a bàn chưa hi u rõ công vi c tham mưu cho U ban nhân dân xã, còn ch y theo s v , không ch đ ng trong công vi c. Còn m t s ít Ki m lâm đ a bàn có bi u hi n ng i khó, s kh nên không dành th i gian tho đáng đ th c hi n nhi m v t i xã. Nhìn chung, ch có kho ng 30 - 40% Ki m lâm đ a bàn hoàn thành cơ b n nhi m v theo quy t đ nh 105/2000/QĐ-BNN-KL. - Nhi u nơi s ph i h p gi a Ki m lâm đ a bàn v i U ban nhân dân xã thi u đ ng b (ho c do U ban xã thi u quan tâm, ho c do Ki m lâm đ a bàn xã không hoàn thành trách nhi m c a mình). Chưa có cơ ch g n k t rõ ràng gi a chính quy n c p xã và Ki m lâm ph trách đ a bàn. S quan tâm ch đ o c a các c p chính quy n còn h n ch , s ph i h p gi a các ngành liên quan thi u đ ng b , nhi u đ a phương còn coi công tác qu n lý, b o v r ng là nhi m v c a ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nói chung và Ki m lâm nói riêng. M t khác, nh ng cơ ch chính sách hi n nay cũng chưa th t s khuy n khích và t o đi u ki n cho chính quy n các c p đ th c hi n đ y đ ch c năng, nhi m v v qu n lý b o v và phát tri n r ng. - Ch đ chính sách hi n hành chưa khuy n khích cho Ki m lâm đ a bàn xã: + Ch đ ph c p t 100.000đ - 140.000đ/ngư i/tháng áp d ng tuỳ theo khu v c là quá th p so v i nhi m v ph c t p và đi u ki n làm vi c khó khăn. + Nơi , nơi làm vi c không có ho c t m b . Đ u tư cơ s v t ch t và trang thi t b cho cán b Ki m lâm đ a bàn r t h n ch và chưa có chính sách c th . Vi c t ch c Ki m lâm ph trách đ a bàn các t nh không th ng nh t như: m t s đ a phương xây d ng các Tr m Ki m lâm đ a bàn t o đi u ki n cơ s v t ch t, nơi ăn, và làm vi c đ tri n khai xu ng xã như Ngh An: 33 tr m, Ninh Thu n 6 tr m, Bình Phư c 12 tr m, Đ c Nông 12 tr m, TP H Chí Minh 3 tr m, Kon Tum 16 tr m, B c Giang 15 tr m, Yên Bái 23 tr m, Bình Dương 9 tr m, Qu ng Tr 15 tr m, Thái Nguyên 19 tr m, Tuyên Quang 30 tr m … M t s đ a phương phân công các cán b ph trách theo t ng đ a bàn xu ng tr c ti p ăn , sinh ho t t i xã như Sơn La, Đi n Biên ... Ph n 2: CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG L C KI M LÂM Đ A BÀN XÃ Đ N NĂM 2010 I. Quan đi m, m c tiêu 1. Ki m lâm đ a bàn xã là công ch c Nhà nư c thu c biên ch c a H t Ki m lâm huy n đư c phân công v công tác t i đ a bàn xã, phư ng, th tr n có r ng, ch u s qu n lý v m i m t c a H t trư ng 5
 6. H t Ki m lâm, đ ng th i ch u s ch đ o và giám sát tr c ti p c a c p u , U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n. 2. Nâng cao năng l c Ki m lâm lâm đ a bàn xã, t ng bư c t ch c Ki m lâm xã nh m th c hi n toàn di n các nhi m v v qu n lý, b o v và phát tri n r ng, làm d ch v công v b o v , phát tri n r ng cho ch r ng và ngư i dân. 3. G n ho t đ ng c a Ki m lâm đ a bàn t i cơ s v i yêu c u tham mưu cho U ban nhân dân c p xã t ch c th c hi n toàn di n các ho t đ ng qu n lý, b o v và phát tri n r ng. - Đi u ch nh h th ng t ch c Ki m lâm và b sung biên ch đ đ m b o 100% s xã có r ng đư c b trí Ki m lâm đ a bàn theo đ nh m c: + Đ i v i xã có t 500 ha r ng tr lên có ít nh t 1 Ki m lâm đ a bàn xã. + Xã có dư i 500 ha ít nh t 1 ki m lâm đ a bàn ph trách 2 xã. - Nâng cao trình đ nghi p v c a Ki m lâm đ a bàn đ đ đi u ki n th c hi n các nhi m v đư c giao. - Ưu tiên tuy n d ng ngư i đ a phương và s a đ i b sung ban hành m i cơ ch , chính sách, pháp lu t có liên quan đ t ng bư c chuy n hư ng Ki m lâm đ a bàn thành ki m lâm xã. II. Nhi m v và trách nhi m c a ki m lâm đ a bàn xã 1. Ki m lâm đ a bàn xã có nh ng nhi m v sau đây: 1.1. Tham mưu cho Ch t ch U ban nhân dân c p xã th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v r ng, đ t lâm nghi p: xây d ng các t , đ i qu n chúng b o v r ng, phòng cháy, ch a cháy r ng, phòng tr sâu h i r ng; xây d ng phương án, k ho ch qu n lý, b o v r ng và phát tri n r ng; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n sau khi phương án đư c phê duy t; huy đ ng l c lư ng dân quân t v , các l c lư ng và phương ti n khác trong vi c phòng cháy, ch a cháy r ng, phòng ch ng phá r ng trái phép. 1.2. Giúp Ch t ch UBND xã và H t trư ng H t Ki m lâm trong vi c th ng kê, ki m kê r ng, đ t lâm nghi p trên đ a bàn đư c phân công; ki m tra vi c s d ng r ng c a các ch r ng trên đ a bàn; xác nh n v ngu n g c lâm s n h p pháp theo đ ngh c a ch r ng trên đ a bàn; 1.3. Ch trì, ph i h p v i các l c lư ng b o v r ng trên đ a bàn t ch c th c hi n vi c b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng; hư ng d n và giám sát các ch r ng trong vi c b o v và phát tri n r ng; 1.4. Hư ng d n, v n đ ng c ng đ ng dân cư thôn, b n xây d ng và th c hi n quy ư c b o v r ng t i đ a bàn; 1.5. Tuyên truy n, v n đ ng nhân dân th c hi n pháp lu t v b o v và phát tri n r ng; 1.6.T ch c ki m tra, phát hi n và tham mưu cho Ch t ch UBND xã, đ ng th i báo cáo H t trư ng H t Ki m lâm có bi n pháp ngăn ch n k p th i các hành vi vi ph m Lu t B o v và Phát tri n r ng; x lý các vi ph m hành chính theo th m quy n và giúp Ch t ch U ban nhân dân xã x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý b o v r ng, qu n lý lâm s n theo quy đ nh c a pháp lu t; 1.7. Trong quá trình th c hi n nhi m v , ki m lâm đ a bàn xã báo cáo và xin ý ki n ch đ o tr c ti p c a Ch t ch U ban nhân dân xã và thư ng xuyên báo cáo tình hình b o v và phát tri n r ng trên đ a bàn xã cho H t trư ng H t ki m lâm huy n; ch u s ch đ o c a H t trư ng H t Ki m lâm huy n và s giám sát, ki m tra c a U ban nhân dân xã. 1.8. Th c hi n các nhi m v khác v phát tri n lâm nghi p theo s phân công c a U ban nhân dân xã và H t trư ng H t Ki m lâm. 2. Ki m lâm đ a bàn xã có trách nhi m sau: 2.1. Ch u trách nhi m v tính đúng đ n v s li u di n bi n v r ng, đ t lâm nghi p trên đ a bàn. 2.2. Ch u trách nhi m v tình tr ng phá r ng trên đ a bàn (t vi c ch m hay không phát hi n đư c tình tr ng phá r ng, không báo cáo đ xu t k p th i v i U ban nhân dân xã và H t ki m lâm tri t phá các đi m nóng v phá r ng ...) n u không th c hi n đ y đ trách nhi m đư c giao. 2.3. Ch u trách nhi m v vi c không xác nh n hay xác nh n sai trái ngu n g c g ,và lâm s n cho các ch r ng trên đ a bàn theo quy đ nh. III. Trách nhi m và quy n h n c a các c p liên quan 6
 7. 1. U ban nhân dân c p xã a) Ch đ o, giám sát ho t đ ng c a Ki m lâm đ a bàn xã. b) Ch đ o vi c ph i h p ho t đ ng c a Ki m lâm đ a bàn xã v i l c lư ng công an xã và các t ch c, cá nhân có liên quan trên đ a bàn trong b o v r ng, qu n lý lâm s n và phòng cháy, ch a cháy r ng. c) T ch c và t o đi u ki n cho Ki m lâm đ a bàn tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v qu n lý r ng, b o v r ng, đ u tranh ngăn ch n các hành vi vi ph m pháp lu t v r ng và giám sát, giúp đ các ho t đ ng c a l c lư ng ki m lâm cơ s . d) B trí nơi làm vi c, sinh ho t và gi i quy t các chi phí cho các ho t đ ng c a Ki m lâm đ a bàn xã đ i v i các công vi c th c hi n theo ch đ o c a U ban nhân dân xã. 2. H t Ki m lâm c p huy n a) Ch đ o, qu n lý, ki m tra ho t đ ng nghi p v c a Ki m lâm đ a bàn xã th c hi n các nhi m v c a công ch c Nhà nư c. b) Ph i h p v i U ban nhân dân xã qu n lý công ch c Ki m lâm đ a bàn xã; gi i quy t các ch đ lương, ph c p lương và kinh phí ho t đ ng cho Ki m lâm đ a bàn xã theo quy đ nh c a pháp lu t. IV. Gi i pháp tri n khai 1. Đ m b o s lư ng Ki m lâm đ a bàn xã 1.1.Đ m b o biên ch ki m lâm như sau: - Nh ng xã có trên 10.000 ha r ng tr lên có 3 ki m lâm đ a bàn. - Nh ng xã có trên 3.000 ha đ n 10.000 ha t ng có 2 ki m lâm đ a bàn. - Nh ng xã có trên 1.000 ha - đ n 3.000 ha r ng có 01 ki m lâm đ a bàn. - Nh ng xã có dư i 1.000 ha r ng, tuỳ theo tính ch t b o v r ng mà có th b trí 01 ki m lâm đ i bàn xã qu n lý 1 – 2 xã. T ng nhu c u ki m lâm đ a bàn xã là 6.175 ngư i (xem ph l c 2). 1.2. Cân đ i ngu n công ch c ki m lâm đ a bàn. a) S p x p, b trí và t chưc l i ki m lâm: Chi c c ki m lâm c p t nh có Đ i ki m soát cơ đ ng và phòng cháy, ch a cháy r ng v i s lư ng biên ch phù h p v i t ng đ a phương, H t ki m lâm c p huy n có T ki m lâm cơ đ ng và phòng cháy, ch a cháy r ng, gi m ki m soát trong khâu lưu thông (b H t phúc ki m lâm s n, gi m Tr m ki m soát lâm s n, tăng cho ki m lâm đ a bàn xã chuyên trách. Cân đ i nhu c u biên ch l c lư ng ki m lâm toàn qu c như sau: - T ng biên ch hi n có: 8.804 ngư i (không k s lao đ ng h p đ ng – xem ph l c 1). - Nhu c u biên ch b trí t i các đơn v ki m lâm các c p: 5.840 ngư i. (xem ph l c 2). - Nhu c u biên ch ki m lâm đ a bàn xã là 6.175. Như v y, nhu c u tuy n d ng b sung là 3.211 (5.840 + 6.175 – 8.804). Bi n pháp gi i quy t s biên ch còn thi u như sau: - Tuỳ theo yêu c u b trí l c lư ng, yêu c u v năng l c c a công ch c ki m lâm theo t ng v trí công tác, t ng ch c danh b sung cho l c lư ng ki m lâm. Trong đó, ưu tiên tuy n d ng s lao đ ng h p đ ng hi n có 1.846 ngư i (xem ph l c 1) vào biên ch ki m lâm. - Tuy n d ng m i kho ng t kho ng 1.500 ngư i. b) Đ nh hư ng tuy n d ng m i ki m lâm đ a bàn xã trong th i gian t i là ưu tiên tuy n d ng ngư i t i đ a bàn xã. Đ i v i các xã có nhi u r ng, ph c t p trong b o v r ng, có th t ch c h p đ ng lao đ ng b o v r ng và xây d ng các t , đ i qu n chúng b o v r ng. Tuỳ theo tình hình c th mà đ a phương quy t đ nh s lư ng c th . 2. Nâng cao trình đ nghi p v cho Ki m lâm đ a bàn 7
 8. Đ đáp ng đư c yêu c u qu n lý, b o v r ng theo Lu t b o v và phát tri n r ng năm 2004, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đã có Quy t đ nh s 1187 QĐ/BNN-TCCB ngày 21/4/2006 v vi c phê duy t “Chương trình đào t o b i dư ng công ch c ki m lâm và ch r ng giai đo n 2006 - 2010”. Chương trình này góp ph n nâng cao năng l c, trình đ chuyên môn nghi p v c a công ch c ki m lâm đ a bàn, ch r ng trong công tác qu n lý, b o v và phát tri n r ng. 3. Hoàn thi n th ch , chính sách v Ki m lâm đ a bàn xã - Quy đ nh c th v ch đ làm vi c và sinh ho t c a Ki m lâm đ a bàn xã t i cơ s . Có chính sách thu hút đ i v i nh ng ki m lâm tình nguy n làm vi c lâu dài t i đ a bàn xã như: c p đ t đ làm nhà và giao di n tích r ng cho gia đình h khoán b o v r ng. - T ng bư c hoàn thi n th ch , chính sách và pháp lu t có liên quan đ chuy n Ki m lâm đ a bàn xã thành Ki m lâm xã . - S a đ i quy đ nh v h p đ ng lao đ ng b o v r ng theo th i v hi n nay (Thông tư 12/1998/TT – BLĐTBXH ngày 16/11/1998 c a B Lao đ ng thương binh và xã h i hư ng d n ch đ đ i v i nh ng ngư i đư c c p xã h p đ ng làm công tác b o v r ng trong các tháng mùa khô) t o đi u ki n cho các xã có nhi u r ng có th ký h p đ ng lao đ ng dài h n đ ph i h p v i Ki m lâm đ a bàn xã trong công tác b o v và phát tri n r ng. V. T ch c th c hi n 1. C c Ki m lâm ch trì và ph i h p v i các đơn v có liên quan t ch c th c hi n các công vi c ch y u sau: - Ch đ o tri n khai chương trình này. T ch c thí đi m t i 3 t nh là: Đi n Biên, Qu ng Nam, Cà Mau v vi c đưa Ki m lâm v đ a bàn xã (không b trí Tr m Ki m lâm đ a bàn) t tháng 6/2006- 6/2007 đ nhân r ng. - Kiên quy t ch đ o s p x p các tr m ki m soát lâm s n trên các tuy n đư ng cho phù h p v i ch trương c a Nhà nư c và c a B . - T ng h p nhu c u biên ch Ki m lâm c nư c trình B đ B trình Chính ph b sung hàng năm. - T ch c vi c đào t o nghi p v theo chương trình đã đư c B duy t. - T ng h p, theo dõi, ki m tra, sơ k t hàng năm vi c th c hi n chương trình này, k p th i báo cáo B đ ch đ o. 2. Chi c c Ki m lâm các t nh có trách nhi m: - Xây d ng chương trình c th nâng cao năng l c ki m lâm đ a bàn xã đ a phương trình U ban nhân dân t nh phê duy t và ch u s ch đ o, hư ng d n c a C c Ki m lâm. - Xây d ng nhu c u v biên ch ki m lâm và h p đ ng b o v r ng trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét, gi i quy t. 3. Kinh phí: Trung ương: Hàng năm C c Ki m lâm l p k ho ch kinh phí ho t đ ng thư ng xuyên cho vi c th c hi n Chương trình nâng cao năng l c ki m lâm đ a bàn xã đ n năm 2010 trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t; bao g m các công vi c như: công tác tuyên truy n, ch đ o đi u hành, t p hu n, ph bi n h c t p kinh nghi m. đ a phương: Các Chi c c Ki m lâm l p k hoach kinh phí c th chi ti t cho vi c tri n khai th c hi n Chương trình này đ trình U ban nhân dân t nh phê duy t và gi i quy t t ngu n ngân sách đ a phương. PH L C1 HI N TR NG BIÊN CH KI M LÂM TOÀN QU C (Đ n ngày 01 . 01 . 2006) KL Biên ch Ki m KL T ng T ng Bi n ch LĐ r ng c aĐ i KL đ a Đơn v lõm phỳc lao bi n hành ch nh h p đ c KLCĐ- bàn huy n ki m đ ng ch VP Chi c c đ ng d ng PCCCR 8
 9. S S S T l ngư i đ i ngư i 1. An Giang 2 - 2 89 86 20% 16 3 1 20 19 2. Bình Đ nh 10 - - 172 109 15% 16 63 1 22 70 3. Bình Dương 4 - 1 73 67 20% 13 6 1 15 18 4. B c Giang 7 - 1 169 150 15% 22 19 1 25 84 5. B c K n 8 1 1 174 161 15% 24 13 1 20 99 6. B c Liêu 1 2 1 44 40 30% 12 4 1 10 8 7. B c Ninh - 2 - 54 43 30% 13 11 1 12 3 8. Bình Phư c 6 - - 160 151 15% 22 9 1 22 46 9. Bà R a V.Tàu 5 - - 100 74 20% 14 26 1 15 22 10. Bình Thu n 8 5 2 347 303 10% 30 44 1 25 60 11. B n Tre 3 - - 26 25 30% 8 1 - - 11 12. Cao B ng 13 - - 140 136 15% 20 4 1 18 80 13. Cà Mau 7 - 3 175 174 15% 26 1 1 25 39 14. Đi n Biên 8 1 1 160 153 15% 23 7 1 20 83 15. Đăk Lăk 19 4 2 403 325 30 78 1 25 112 16. Đ ng Nai 8 - - 116 116 15% 17 - 1 20 35 17. Đăk Nông 6 1 2 217 190 15% 28 27 1 25 41 18. Đ ng Tháp - - - 21 21 30% 6 - 1 8 4 19. Gia Lai 14 2 1 377 333 30 44 1 25 138 20. H u Giang - - - 11 10 30% 4 1 1 5 - 21. Hòa Bình 11 1 4 235 190 15% 28 45 1 25 123 22. TP HCM 2 - - 78 44 30% 13 34 1 18 39 23. H i Dương 2 1 - 39 34 30% 10 5 1 10 20 24. Hà Giang 11 1 4 199 199 15% 30 - 1 25 99 25. Hà Nam 2 - - 27 24 30% 7 3 1 8 11 26. TP Hà N i 1 2 1 99 72 20% 14 27 1 20 6 27. TP H i Phòng 4 1 - 25 23 30% 7 2 - - 15 28. Hà Tây 4 3 - 88 74 20% 15 14 1 15 32 29. Hà Tĩnh 11 - - 272 233 10% 23 39 1 25 107 30. Hưng Yên 1 - - 7 5 5 2 - - - 31. Kiên Giang 5 - - 71 64 20% 13 7 1 10 14 32. Khánh Hòa 8 1 - 173 127 15% 19 46 1 15 69 33. Kon Tum 9 4 1 251 170 15% 25 81 1 20 117 34. Long An 5 1 - 54 49 30% 15 5 1 8 - 35. Lào Cai 9 2 - 199 167 15% 25 32 1 20 147 36. Lai Châu 6 4 - 138 117 15% 18 21 1 18 92 37. Lâm Đ ng 12 2 - 268 268 10% 27 - 1 25 112 38. L ng Sơn 13 - 10 212 212 10% 21 - 1 25 85 9
 10. 39. Ngh An 18 3 3 493 376 30 117 1 25 290 40. Ninh Bình 3 1 1 52 42 30% 13 10 1 10 22 41. Nam Đ nh 2 - 1 28 28 30% 8 - 1 8 11 42. Ninh Thu n 5 1 - 98 93 20% 19 5 1 12 29 43. Phú Th 11 2 1 226 199 15% 30 27 1 25 127 44. Phú Yên 9 - 2 172 149 15% 22 23 1 20 76 45. Qu ng Bình 7 - - 235 212 10% 21 23 1 25 60 46. Qu ng Nam 15 1 2 265 241 10% 24 24 1 25 134 47. Qu ng Ngãi 12 - - 140 83 20% 17 57 1 12 23 48. Qu ng Ninh 12 - - 332 332 30 - 1 25 112 49. Qu ng Tr 7 - 1 159 127 15% 19 32 1 20 80 50. Sơn La 10 2 2 235 235 10% 24 - 1 25 135 51. Sóc Trăng 2 - 2 34 22 30% 7 12 1 5 4 52. Thanh Hóa 14 2 3 380 305 30 75 2 40 121 53. Thái Nguyên 10 2 1 214 151 15% 23 63 2 36 62 54. Tây Ninh 4 - - 71 64 20% 13 7 1 10 21 55. Vĩnh Phúc 5 - - 58 54 20% 11 4 1 8 27 56. Yên Bái 9 1 - 242 242 10% 24 - 1 25 161 57. T.Thiên Hu 8 1 - 231 229 10% 23 2 1 25 63 58. Trà Vinh 1 - - 29 24 30% 7 5 1 6 - 59. Tuyên Quang 8 - 2 211 195 15% 30 16 1 20 155 60. TP Đà N ng 2 - 3 88 74 20% 15 14 1 12 14 61. C c Ki m lâm - - - 50 50 50 2 - - - 62. TT KTBVR I - - - 37 37 40 - - - - 63. TT KTBVR II - - - 40 40 40 - - - - 64. TT KTBVR III - - - 28 28 40 - - - - 65. VQG B n En 1 - - 56 54 60 2 - - 50 66. VQG B ch Mã 1 - 7 83 41 90 42 1 - 41 67. VQG Ba Vì - - 1 40 35 45 5 - - 34 68. VQG Cúc Phương - - 12 64 58 80 6 1 - 13 - - - 115 115 115 - - - 42 70. VQG Tam Đ o 1 - 1 68 58 85 10 1 - - 71. VQG Yokdon 1 - - 76 72 90 4 1 - 36 T NG S 423 57 82 10.113 8.804 1.864 1.311 1.848 1.063 4.003 Ghi chú: T l cơ c u biên ch hành chính c a các Chi c c ki m lâm như sau: - Chi c c có t ng biên ch trên 200 ngư i, biên ch hành chính chi m 10%. - Chi c c có t ng biên ch t 100 ngư i đ n 200 ngư i, biên ch hành chính chi m 15%. - Chi c c có t ng biên ch t 50 ngư i đ n 100 ngư i, biên ch hành chính chi m 20%. 10
 11. - Chi c c có t ng biên ch t dư i 50 ngư i biên ch hành chính chi m 30%. Biên ch c a Đ i ki m lâm cơ đ ng Ph thu c vào s biên ch hi n có c a t ng Chi c c Ki m lâm và tình hình th c t c a đ a phương PH L C II: NHU C U BIÊN CH C A L C LƯ NG KI M LÂM NHU C U TT ĐƠN V T ng s CHIA RA VPCC KLCĐ VP H T T KLCĐ KLĐB I C c Ki m lâm 55 TTKTBVR s I 40 TTKTBVR s II 45 TTKTBVR s III 40 II Ki m lâm đ a phương 1. An Giang 90 10 10 12 20 38 2. Bình Đ nh 200 20 24 30 50 76 3. Bình Dương 80 10 15 15 20 20 4. B c Giang 200 20 25 24 40 91 5. B c K n 200 25 20 30 50 75 6. B c Liêu 60 8 10 12 20 10 7. B c Ninh 60 10 12 6 10 22 8. Bình Phư c 200 30 25 18 30 97 9. Bà R a V.Tàu 100 15 15 15 25 30 10. Bình Thu n 350 30 25 45 70 180 11. B n Tre 30 8 6 10 6 12. Cao B ng 150 20 20 39 50 21 13. Cà Mau 200 20 20 30 40 90 14. Đi n Biên 250 15 20 30 40 145 15. Đăk Lăk 450 30 25 75 110 210 16. Đ ng Nai 120 15 15 24 24 42 17. Đăk Nông 220 20 25 27 40 108 18. Đ ng Tháp 40 6 10 6 6 12 19. Gia Lai 450 30 25 51 100 244 20. H u Giang 15 4 6 0 0 5 21. Hòa Bình 250 25 25 48 60 92 22. TP HCM 80 10 15 6 8 41 23. H i Dương 40 6 5 9 10 10 11
 12. 24. Hà Giang 230 20 15 48 47 100 25. Hà Nam 30 5 4 6 5 10 26. TP Hà N i 100 15 25 12 15 33 27. H i Phòng 30 6 0 8 0 16 28. Hà Tây 100 15 25 12 15 33 29. Hà Tĩnh 300 25 25 33 45 172 30. Hưng Yên 10 5 0 5 0 0 31. Kiên Giang 80 10 7 12 11 40 32. Khánh Hòa 200 20 15 24 31 110 33. Kon Tum 350 25 25 30 65 205 34. Long An 70 10 8 15 20 17 35. Lào Cai 250 20 15 27 30 158 36. Lai Châu 250 20 25 40 50 115 37. Lâm Đ ng 300 25 25 33 45 172 38. L ng Sơn 250 20 25 40 50 115 39. Ngh An 600 30 45 90 100 335 40. Ninh Bình 60 10 7 12 0 31 41. Nam Đ nh 40 8 5 6 0 21 42. Ninh Thu n 110 15 10 15 20 50 43. Phú Th 250 20 25 30 30 145 44. Phú Yên 220 20 15 27 35 123 45. Qu ng Bình 350 30 25 20 60 215 46. Qu ng Nam 400 30 35 60 70 205 47. Qu ng Ngãi 150 14 10 36 40 50 48. Qu ng Ninh 400 25 25 40 50 260 49. Qu ng Tr 160 15 10 20 25 90 50. Sơn La 300 20 25 30 35 190 51. Sóc Trăng 40 8 5 6 0 21 52. Thanh Hóa 450 30 25 40 70 285 53. Thái Nguyên 280 20 25 30 40 165 54. Tây Ninh 80 7 10 12 8 43 55. Vĩnh Phúc 70 5 8 15 8 34 56. Yên Bái 300 20 25 27 35 193 57. T.Thiên Hu 250 20 25 27 35 143 58. Trà Vinh 50 8 5 4 10 23 59. Tuyên Quang 250 15 20 24 35 156 60. TP Đà N ng 100 10 12 6 8 64 65. VQG B n En 60 10 0 3 5 42 66. VQG B ch Mã 90 0 0 5 15 70 12
 13. 67. VQG Ba Vì 50 0 0 5 15 30 68. VQG Cúc Phương 70 0 0 5 15 50 69. VQG Cát Tiên 120 0 0 5 25 90 70. VQG Tam Đ o 70 0 0 5 15 50 71. VQG Yokdon 80 0 0 5 35 40 T ng s : 12.015 1.018 1.028 1.513 2.101 6.175 13
Đồng bộ tài khoản