Quyết định số 1718/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 1718/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1718/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1718/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1718/Q -BNV Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM THÔNG TIN B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh s 64/2007/N -CP ngày 10/4/2007 c a Chính ph v ng d ng Công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c; Xét ngh c a Giám c Trung tâm Thông tin và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. V trí và ch c năng 1. Trung tâm Thông tin là t ch c chuyên trách v công ngh thông tin c a B N i v , có ch c năng tham mưu, giúp B trư ng th ng nh t qu n lý ho t ng ng d ng công ngh thông tin trong toàn ngành; ph c v ch c năng qu n lý nhà nư c c a B và s ch o, i u hành c a Lãnh o B ; t ch c xây d ng, qu n lý, v n hành h t ng k thu t, cơ s d li u và các h th ng thông tin tin h c c a B ; 2. Trung tâm Thông tin là ơn v s nghi p có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng. 3. Trung tâm Thông tin có tr s t t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch ng d ng công ngh thông tin: a. Trình B trư ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch ng d ng công ngh thông tin trong toàn ngành và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t; b. Xây d ng k ho ch ng d ng công ngh thông tin c a cơ quan B ; thNm nh k ho ch ng d ng công ngh thông tin c a các ơn v và t ch c thu c B ; t ng h p xây d ng k ho ch ng d ng công ngh thông tin trong toàn ngành trình B trư ng phê duy t;
  2. c. Hư ng d n các cơ quan, ơn v thu c B xây d ng k ho ch và tri n khai ho t ng ng d ng công ngh thông tin theo k ho ch ã ư c phê duy t; d. T ch c nghiên c u, phân tích d báo các v n có liên quan n ng d ng công ngh thông tin ph c v cho yêu c u qu n lý c a B . 2. Qu n lý các ho t ng ng d ng công ngh thông tin: a. Trình B trư ng ban hành các ch , chính sách liên quan n vi c qu n lý ng d ng công ngh thông tin c a toàn ngành; b. Trình B trư ng ban hành các quy nh v ng d ng công ngh thông tin áp d ng th ng nh t trong toàn ngành, bao g m chuNn công ngh thông tin, ch b o m t và an toàn thông tin; c. Trình B trư ng ban hành ho c ban hành theo y quy n c a B các văn b n hư ng d n các cơ quan, ơn v thu c B trong vi c tri n khai th c hi n k ho ch phát tri n và ng d ng công ngh thông tin và th c hi n các quy nh c a B và các cơ quan qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c ng d ng công ngh thông tin, trong vi c qu n lý và cung c p thông tin qu n lý chuyên ngành thu c ph m vi qu n lý c a B ; d. Ch trì ho c ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng và trình B trư ng ban hành các nh m c chi phí cho các ho t ng tri n khai ng d ng công ngh thông tin áp d ng cho toàn ngành; . Tham gia ý ki n, xu t vi c phân b các ngu n v n s d ng cho ho t ng phát tri n và ng d ng công ngh thông tin phù h p v i k ho ch phát tri n và ng d ng công ngh thông tin ã ư c phê duy t; e. T ch c, hư ng d n, ch o, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t ã ban hành v lĩnh v c công ngh thông tin ư c áp d ng trong ngành; g. ThNm nh v m t k thu t và công ngh i v i các d án ng d ng công ngh thông tin c a các cơ quan, ơn v thu c B . 3. Ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c trong lĩnh v c phát tri n và ng d ng công ngh thông tin: a. Ki m tra vi c th c hi n k ho ch ng d ng công ngh thông tin c a các cơ quan, ơn v thu c B ; b. Ph i h p v i các cơ quan liên quan ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a B trong ho t ng ng d ng công ngh thông tin t i các cơ quan, ơn v thu c h th ng; c. Trình B trư ng x lý nh ng trư ng h p sai ph m c a các cơ quan, ơn v thu c B trong ho t ng ng d ng công ngh thông tin. 4. Xây d ng và qu n lý v n hành Cơ s d li u chuyên ngành qu c gia, Cơ s d li u chuyên ngành mà B ư c giao qu n lý:
  3. a. Xây d ng, tri n khai và v n hành Cơ s d li u chuyên ngành qu c gia, Cơ s d li u chuyên ngành mà B ư c giao qu n lý, m b o thu nh n, x lý và k t xu t thông tin y , tin c y, nhanh chóng, chính xác và an toàn theo yêu c u qu n lý c a B ; b. T ch c thu th p, x lý và cung c p các thông tin d li u chuyên ngành theo quy nh c a pháp lu t và c a B ; ph i h p v i các cơ quan, ơn v thu c B tri n khai vi c cung c p và trao i thông tin v i các cơ s d li u thông tin chuyên ngành; c. Ch trì xây d ng, qu n lý k thu t, i u hành và duy trì ho t ng c a c ng ho c trang thông tin i n t c a B . 5. Tr c ti p xây d ng, tri n khai, v n hành các ng d ng công ngh thông tin chính trong ngành: a. Xây d ng, tri n khai, qu n tr v n hành và h tr k thu t cho: - H th ng h t ng k thu t và chương trình ng d ng công ngh thông tin trong cơ quan B ; - H th ng h t ng truy n thông th ng nh t c a ngành; - H th ng h t ng k thu t và chương trình ng d ng công ngh thông tin ph c v Cơ s d li u chuyên ngành, Cơ s d li u qu c gia mà B ư c giao qu n lý, Trung tâm tích h p d li u c a B ; -B o m tương thích v công ngh trong h th ng thông tin trong ngành. b. T ch c xây d ng và tri n khai các chương trình ng d ng công ngh thông tin dùng chung và tích h p gi a các h th ng trong toàn ngành. c. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan ch o thu th p, lưu tr , x lý thông tin ph c v s ch o, i u hành, qu n lý c a Lãnh o B : - Xây d ng và tri n khai công tác tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c và t o n n t ng cho Chính ph i n t , ph c v công tác qu n lý, i u hành c a B trư ng; - Ch o, hư ng d n, giám sát, qu n lý th c hi n cơ s d li u qu c gia chuyên ngành, các h th ng thông tin qu n lý và các ph n m m qu n lý chuyên ngành; - Làm u m i t p trung qu n lý và x lý cơ s d li u ph c v các nhi m v do B trư ng phân công. d. T ch c tri n khai, b o m k thu t cho vi c cung c p d ch v hành chính công trên m ng thu c ph m vi qu n lý c a B và theo quy nh c a pháp lu t; . Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v thu c B và các t ch c có liên quan th c hi n công tác b o m an toàn và b o m t h th ng tin h c, các cơ s d li u i n t c aB .
  4. 6. T ch c t p hu n b i dư ng nghi p v và các k năng v công ngh thông tin, c p nh t ki n th c m i và chuy n giao các ng d ng công ngh thông tin chuyên ngành cho các i tư ng s d ng theo k ho ch và chương trình ư c duy t. 7. T ch c biên t p, xu t b n các n phNm, t p san, thông tin v cơ ch chính sách, các ho t ng qu n lý; t ch c các s ki n, ph c v yêu c u ch o c a Lãnh o B và các cơ quan, ơn v trong ngành N i v . 8. T ch c th c hi n, tham gia các ho t ng h p tác qu c t v công ngh thông tin, tin h c và truy n thông theo quy nh c a pháp lu t và c a B . 9. Tư v n, cung c p các d ch v v công ngh thông tin, tin h c hóa qu n lý hành chính liên quan n ch c năng qu n lý nhà nư c c a B và ngành. 10. V nghiên c u phát tri n ng d ng công ngh thông tin trong các ho t ng c a B và ngành: a. Ch trì, ph i h p v i các t ch c, ơn v v khoa h c và công ngh nghiên c u, phát tri n ng d ng công ngh thông tin và các s n phNm công ngh thông tin; b. Ký k t và th c hi n các h p ng v nghiên c u, t o l p, khai thác, s d ng, cung c p thông tin và các ho t ng v công ngh thông tin, tin h c theo quy nh c a pháp lu t và c a B . 11. Ph i h p v i V K ho ch - Tài chính và các cơ quan, ơn v có liên quan th c hi n ng d ng công ngh thông tin trong công tác th ng kê. 12. Qu n lý i ngũ cán b , công ch c, viên ch c; qu n lý tài chính, tài s n theo các quy nh, ch c a Nhà nư c và c a B . 13. Trung tâm Thông tin ư c quy n: a. M i và ch trì các cu c h p, h i th o v chuyên môn qu n lý thông tin và công ngh thông tin; b. D các h i ngh c a B , c a các B , ngành và a phương thu th p thông tin ph c v cho các trang thông tin i n t , công tác qu n lý c a B và s ch o, i u hành c a Lãnh o B ; c. ư c ngh các cơ quan, ơn v thu c B và các V (Ban) T ch c cán b c a các B , ngành, S N i v c a các a phương cung c p thông tin và các d li u thông tin liên quan n ph m vi qu n lý nhà nư c c a B th c hi n nhi m v , ph c v công tác qu n lý, i u hành c a Lãnh o B ; d. Cung c p các thông tin lưu gi theo quy nh c a pháp lu t và c a B ; . Trao i thông tin v i các cơ quan trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t và c a B ; e. ư c s d ng công tác viên thông tin và công ngh thông tin.
  5. 14. Trình B trư ng ban hành Quy t nh v Quy ch ho t ng c a Trung tâm Thông tin. 15. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c và cơ ch ho t ng c a Trung tâm Thông tin 1. Cơ c u t ch c c a Trung tâm Thông tin bao g m: a. Phòng Hành chính - T ng h p; b. Phòng Qu n tr và phát tri n h th ng; c. Phòng Thông tin và cơ s d li u; d. Phòng Trang thông tin i n t . M i Phòng có m t Trư ng phòng và không quá hai Phó trư ng phòng. Các Trư ng phòng và Phó trư ng phòng do Giám c Trung tâm Thông tin b nhi m. Ch c năng, nhi m v và quy n h n c a các phòng do Giám c Trung tâm Thông tin quy nh. 2. Cơ ch ho t ng: a. Trung tâm Thông tin ho t ng theo ch Th trư ng. Trung tâm Thông tin có Giám c và các Phó Giám c, Giám c Trung tâm Thông tin do B trư ng B N i v b nhi m và ch u trách nhi m trư c B trư ng B N i v và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Trung tâm. Giúp vi c Giám c có các Phó giám c. Các Phó giám c do Giám c ngh B trư ng B N i v b nhi m. Các Phó Giám c ch u trách nhi m trư c Giám c và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. Khi Giám c v ng m t, m t Phó giám c ư c Giám c y quy n i u hành các ho t ng c a Trung tâm; b. Công ch c, viên ch c c a Trung tâm Thông tin ư c s p x p và b nhi m vào các ng ch, b c, ch c danh chuyên môn theo các quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B N iv . 3. Biên ch c a Trung tâm Thông tin: Căn c vào ch c năng, nhi m v , kh i lư ng công vi c, tính ch t và c i m c a Trung tâm Thông tin, Giám c Trung tâm Thông tin trình B trư ng B N i v quy t nh. Trung tâm Thông tin ư c s d ng lao ng h p ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. Cơ ch tài chính: a. Trung tâm Thông tin ư c áp d ng cơ ch t ch c a ơn v s nghi p ph c v ch c năng qu n lý nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t.
  6. b. Trung tâm Thông tin ư c B N i v c p kinh phí ho t ng theo quy nh c a Lu t ngân sách, Lu t công ngh thông tin và các ngu n khác theo quy nh c a Nhà nư c và B N i v . i u 4. Giám c Công ngh thông tin 1. Giám c Trung tâm Thông tin m nh n ch c danh Giám c Công ngh thông tin, ch u trách nhi m t ch c và i u hành ho t ng ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a B . 2. Nhi m v , quy n h n và trách nhi m: Giám c Công ngh thông tin th c hi n nhi m v , quy n h n theo Kho n 2 i u 47 Ngh nh s 64/2007/N -CP ngày 10/4/2007 c a Chính ph v ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 41/2003/Q - BNV ngày 17/7/2003 c a B trư ng B N i v v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm Tin h c và các quy nh khác trư c ây trái v i Quy t nh này. 2. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , Giám c Trung tâm Thông tin, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B và các cán b , công ch c, viên ch c c a Trung tâm Thông tin ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - B Thông tin và Truy n thông; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Lưu: VT, TTTT(05), TCCB (02). Tr n Văn Tu n
Đồng bộ tài khoản