Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản ghi phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 172/2001/QĐ-TTg Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 2001 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 172/2001/QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2001 V VI C X LÝ GIÃN N , KHOANH N , XÓA N THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Đ I V I NH NG DOANH NGHI P, CƠ S S N XU T KINH DOANH CÓ KHÓ KHĂN DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c các Lu t thu , Pháp l nh thu hi n hành; Căn c Ngh đ nh s 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph và Ngh đ nh s 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph v thành l p, t ch c l i, gi i th và phá s n doanh nghi p nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p nhà nư c thành Công ty c ph n; Căn c Ngh đ nh s 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph v giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p nhà nư c; Theo đ ngh c a B trư ng B Tài chính, T ng c c trư ng T ng c c H i quan, QUY T Đ NH: Đi u 1. Các doanh nghi p và cơ s s n xu t, kinh doanh n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c do các nguyên nhân khách quan đư c x lý giãn n , khoanh n , xóa n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c theo các quy đ nh dư i đây: 1. Giãn n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c trong các trư ng h p sau đây: a) Doanh nghi p n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhưng không có kh năng n p ngân sách nhà nư c đúng h n do các nguyên nhân khách quan như : thay đ i chính sách thu và thu ngân sách nhà nư c làm nh hư ng đ n k t qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p; di chuy n đ a đi m kinh doanh theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có th m quy n; thi t h i do thiên tai. Th i gian doanh nghi p đư c ch m n p các kho n n thu và các kho n ph i n p ngân sách t i đa là 12 tháng, k t ngày xác đ nh n .
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b) Doanh nghi p n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c do chưa đư c nhà nư c gi i quy t ngu n v n, thì đư c giãn n cho t i khi doanh nghi p đư c Nhà nư c gi i quy t ngu n v n. c) Doanh nghi p còn n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c t ngày 31 tháng 12 năm 1998 tr v trư c, ph i đăng ký k ho ch thanh toán các kho n n v i cơ quan thu thu . Th i h n các doanh nghi p ph i thanh toán h t các kho n n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c ch m nh t là ngày 31 tháng 12 năm 2002. Các doanh nghi p đư c giãn n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này ph i th c hi n n p đ thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c theo đúng th i h n đư c giãn n . Các doanh nghi p và cơ s s n xu t kinh doanh xu t nh p kh u còn n thu hàng xu t nh p kh u ph i có k ho ch tr n d n, tr m t ph n n cũ trư c khi m t khai nh p kh u và không đ phát sinh n thu các lô hàng nh p kh u m i. 2. Khoanh n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c cho các doanh nghi p n đ ng thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c nhưng không có kh năng n p do s n xu t kinh doanh thua l đang lâm vào tình tr ng ph i gi i th , phá s n. Khi doanh nghi p gi i th , phá s n thì áp d ng các bi n pháp và trình t thu h i n theo quy đ nh c a pháp lu t v gi i th , phá s n. 3. Gi i quy t h tr v n đ u tư cho trư ng h p sau đây : Doanh nghi p nhà nư c (bao g m c doanh nghi p nhà nư c nay đã chuy n sang công ty c ph n) có d án đ u tư đã đư c cơ quan có th m quy n phê duy t nhưng thi u v n ph i s d ng ti n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c tính đ n ngày 31 tháng 12 năm 1999 tr v trư c đ th c hi n d án đ u tư, đ n nay v n không có kh năng thanh toán, n u công trình đ u tư đã hoàn thành đưa vào s d ng thì doanh nghi p đư c xem xét gi i quy t h tr v n đ u tư t s thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c mà doanh nghi p đã s d ng đ b sung v n đ u tư. Đ i v i các kho n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c t ngày 01 tháng 01 năm 2000 tr đi doanh nghi p chưa n p mà s d ng đ đ u tư, thì doanh nghi p ph i có trách nhi m hoàn tr đ y đ ngay cho ngân sách nhà nư c và tùy theo m c đ vi ph m s b x ph t theo quy đ nh. 4. Xóa n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c cho các trư ng h p : a) Doanh nghi p nhà nư c thu c đ i tư ng giao, bán theo Ngh đ nh s 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph mà các kho n ph i tr l n hơn giá tr tài s n c a doanh nghi p ho c l n hơn s ti n thu t bán doanh nghi p. b) Doanh nghi p nhà nư c chuy n sang công ty c ph n, còn n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c, n u đã áp d ng các bi n pháp h tr v tài chính và tín d ng, mà doanh nghi p v n còn khó khăn không có kh năng thanh toán n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c) Doanh nghi p nhà nư c đư c phép sáp nh p vào doanh nghi p nhà nư c khác, đã đư c áp d ng các bi n pháp h tr v tài chính, tín d ng mà doanh nghi p nh n sáp nh p v n không có kh năng thanh toán n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c. S n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c đư c xóa t i đa b ng s l c a doanh nghi p sáp nh p. d) Doanh nghi p nhà nư c s n xu t kinh doanh b l , còn n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c c a năm 1998 tr v trư c do các nguyên nhân thay đ i cơ ch chính sách, do thiên tai gây thi t h i, do thi u v n đ u tư đ i m i công ngh , máy móc, thi t b , do khó khăn v gi i quy t s p x p lao đ ng, n u doanh nghi p không thu c lo i ph i gi i th , phá s n và các trư ng h p đư c xoá n quy đ nh t i các kho n a, b, c kho n 4 Đi u này, sau khi đã áp d ng các bi n pháp mi n thu , gi m thu theo lu t đ nh, h tr v tài chính, tín d ng và các bi n pháp khác mà doanh nghi p v n còn l và không có kh năng thanh toán n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c khác. S n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c đư c xoá t i đa b ng s l c a doanh nghi p tính đ n năm x lý xoá n . đ) Doanh nghi p ho t đ ng kinh doanh xu t kh u, nh p kh u b truy thu ti n thu , ti n ph t đ i v i ho t đ ng kinh doanh xu t kh u, nh p kh u do nguyên nhân khách quan như chính sách thay đ i, do văn b n hư ng d n th c hi n không rõ ràng, không đ y đ làm nh hư ng t i k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. Vi c x lý xoá n ti n thu , ti n ph t b truy thu do các nguyên nhân trên s xem xét cho t ng trư ng h p c th . e) H kinh doanh n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c nhưng cá nhân đ ng tên kinh doanh đã ch t mà trong h không còn ngư i ti p t c kinh doanh, không còn đ i tư ng đ thu h i n ; h kinh doanh n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c, nhưng nay đã chuy n đi nơi khác, không còn xác đ nh đư c đ i tư ng đ thu h i n . Đi u 2. Th m quy n x lý giãn n , khoanh n , xoá n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c : 1. B Tài chính xét và quy t đ nh khoanh n , giãn n , xoá n và gi i quy t h tr v n đ u tư đ i v i các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 1 (tr kho n 4e) c a Quy t đ nh này. 2. T ng c c H i quan ph i h p v i B Tài chính xem xét và quy t đ nh x lý n thu đ i v i hàng xu t nh p kh u theo Quy t đ nh này. 3. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xét và quy t đ nh xoá n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c đ i v i các h kinh doanh trên đ a bàn theo quy đ nh t i kho n 4e Đi u 1 c a Quy t đ nh này. Đi u 3. T ch c th c hi n 1. Các đ i tư ng đã đư c x lý khoanh n theo Ch th s 790/TTg ngày 26 tháng 10 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph và các văn b n hư ng d n th c hi n, đ n nay v n còn n ngân sách, đư c xác đ nh c th nguyên nhân và trư ng h p n đ ng đ x lý theo quy đ nh t i Quy t đ nh này.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Các quy đ nh v x lý giãn n , khoanh n , xoá n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c t i Quy t đ nh này không áp d ng đ i v i các trư ng h p sau đây: a) Nh ng doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh thu c đ i tư ng x lý n thu và các kho n n p ngân sách nhà nư c quy đ nh t i Đi u 1 Quy t đ nh này nhưng đang b vi ph m pháp lu t ho c chưa có k t lu n c a cơ quan có th m quy n. b) Doanh nghi p thu c đ i tư ng đang đư c xem xét x lý các kho n n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c theo Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph s 95/1998/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 1998 và Quy t đ nh s 05/2000/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v thanh toán công n thì không thu c đ i tư ng đư c x lý giãn n , khoanh n , xoá n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c quy đ nh t i Quy t đ nh này. 3. B Tài chính, T ng c c H i quan, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ki m tra xác đ nh đ i tư ng n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c đ x lý theo th m quy n, theo quy đ nh t i Quy t đ nh này. 4. Không tính ph t ch m n p đ i v i ti n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c đư c x lý giãn n , khoanh n , xoá n trong th i gian đư c giãn n , khoanh n , xoá n . 5. B trư ng B Tài chính, T ng c c trư ng T ng c c H i quan, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai th c hi n theo đúng Quy t đ nh này. B trư ng B Tài chính ph i t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu x lý giãn n , khoanh n , xoá n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c theo Quy t đ nh này. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. B trư ng B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Quy t đ nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản