Quyết định số 172/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
119
lượt xem
12
download

Quyết định số 172/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 172/2008/QĐ-TTg về việc bổ sung quyết định số 108/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 – 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 172/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 172/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C B SUNG QUY T NNH S 108/2007/Q -TTG NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2007 C A TH TƯ NG CHÍNH PH PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA PHÒNG, CH NG M T S B NH XÃ H I, B NH DNCH NGUY HI M VÀ HIV/AIDS GIAI O N 2006 – 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v s c kh e nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; Căn c Quy t nh s 108/2007/Q -TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006 – 2010; Xét ngh c a B trư ng B Y t , B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. 1. B sung vào kho n 6 i u 1 Quy t nh s 108/2007/Q -TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006 – 2010 như sau: a) D án phòng, ch ng s t xu t huy t: - Gi m 15% t l ngư i b s t xu t huy t/100.000 dân so v i t l ngư i b s t xu t huy t/100.000 dân trung bình trong 5 năm giai o n 2003 – 2007; - Gi m 10% t l t vong do s t xu t huy t/s ngư i m c s t xu t huy t so v i t l t vong do s t xu t huy t/s ngư i m c s t xu t huy t trung bình trong 5 năm giai o n 2003 – 2007; - Tăng cư ng h th ng giám sát: b nh nhân, huy t thanh, virút, véctơ truy n b nh s t xu t huy t t i các tuy n, t i các t nh, thành ph tr ng i m s t xu t huy t; - Nâng cao năng l c chNn oán, phân lo i và i u tr b nh nhân s t xu t huy t t i các cơ s y t ;
  2. - Duy trì và phát tri n m ng lư i c ng tác viên phòng, ch ng s t xu t huy t t i c ng ng, t i các t nh, thành ph tr ng i m s t xu t huy t; - Nâng cao nh n th c, thái và hành vi phòng, ch ng s t xu t huy t cho nhân dân trên ph m vi c nư c. b) D án phòng, ch ng b nh tăng huy t áp: - Nâng cao nh n th c c a nhân dân v d phòng và ki m soát b nh tăng huy t áp. Ph n u t ch tiêu 50% ngư i dân hi u úng v b nh tăng huy t áp và các bi n pháp phòng, ch ng b nh tăng huy t áp; - ào t o và phát tri n ngu n nhân l c làm công tác d phòng và qu n lý b nh tăng huy t áp t i tuy n cơ s . Ph n u t ch tiêu 80% cán b y t ho t ng trong ph m vi d án ư c ào t o v bi n pháp d phòng, phát hi n s m, i u tr và qu n lý b nh tăng huy t áp; - Xây d ng, tri n khai và duy trì b n v ng mô hình qu n lý b nh tăng huy t áp t i tuy n cơ s ; - Ph n u t ch tiêu 50% s b nh nhân tăng huy t áp ư c phát hi n s ư c i u tr úng phác do B Y t quy nh. c) D án phòng, ch ng b nh ái tháo ư ng - Ph n u t ch tiêu 50% ngư i dân trong c ng ng hi u bi t v b nh ái tháo ư ng và các y u t nguy cơ i v i s c kh e do b nh ái tháo ư ng gây ra; - Gi m t l ngư i m c b nh ái tháo ư ng không ư c phát hi n trong c ng ng xu ng dư i 60%; - Xây d ng, tri n khai và duy trì mô hình qu n lý b nh ái tháo ư ng trên ph m vi c nư c; - Theo dõi và i u tr có h th ng 50% s ngư i m c b nh ái tháo ư ng ã ư c phát hi n theo phác B Y t quy nh. 2. Lo i b n i dung m c tiêu a và c t i kho n 1 i u 1 Quy t nh s 77/2002/Q - TTg ngày 17 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình phòng, ch ng m t s b nh không lây nhi m giai o n 2002 – 2010. i u 2. B Y t ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư xem xét trình Th tư ng Chính ph i u ch nh b sung v n cho Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006 – 2010 th c hi n 3 d án m i ư c b sung; B Tài chính xem xét, b trí v n cho các d án m i ư c b sung t năm 2008; không b trí v n th c hi n 2 m c tiêu ã lo i b kh i Chương trình phòng, ch ng m t s b nh không lây nhi m giai o n 2002 – 2010. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  3. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n Thi n Nhân - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản