Quyết định số 172/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
76
lượt xem
2
download

Quyết định số 172/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 172/QĐ-UBDT quy định về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của cơ quan Ủy ban Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 172/QĐ-UBDT

 1. Y BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ******** ******* S 172/Q -UBDT Hà N i, ngày 05 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH QUY NNH V VI C GI I QUY T KHI U N I, T CÁO VÀ TI P CÔNG DÂN C A CƠ QUAN Y BAN DÂN T C B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Căn c Lu t Khi u n i, t cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn c Lu t s a i, b sung m t s i u c a Khi u n i, t cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 53/2005/N -CP ngày 19 tháng 04 năm 2005 c a Chính ph "Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo"; Căn c Ngh nh s 51/2003/N -CP ngày 16/05/2003 c a Chính ph "Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Dân t c" Xét ngh c a Chánh Thanh tra y ban và Chánh văn phòng y ban Dân t c QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh v gi i quy t khi u n i, t cáo và ti p công dân c a cơ quan y ban Dân t c". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Quy nh này u bãi b . i u 3. Các ông Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V , Th trư ng các ơn v tr c thu c cơ quan y ban Dân t c ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG, CH NHI M Ksor Phư c QUY NNH
 2. V VI C GI I QUY T KHI U N I, T CÁO VÀ TI P CÔNG DÂN C A CƠ QUAN Y BAN DÂN T C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 172/Q -UBDT ngày05/06/2007 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng, ph m vi i u ch nh Quy nh này ư c áp d ng cho cơ quan, t ch c, cá nhân thu c thNm quy n qu n lý tr c ti p c u cơ quan y ban Dân t c. i u 2. ơn, ý ki n khi u n i, t cáo do công dân g i n cơ quan y ban Dân t c các v , ơn v tr c thu c y ban ph i ư c x lý k p th i, gi i quy t úng trình t , th t c, th i h n quy nh t i Lu t khi u n i, t cáo, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo và Ngh nh s 53/2005/N - CP ngày 19/04/2005 c a Chính ph " Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo". i u 3. ơn, ý ki n khi u n i, t cáo do công dân g i n ho c ph n ánh v i cơ quan y ban Dân t c, sau khi nh n ư c, các V , ơn v , cá nhân ph i chuy n cho Thanh tra y ban vào s t ng h p, theo dõi vi c xem xét, gi i quy t (trong trư ng h p khi chuy n i ơn ph i th c hi n úng quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Khi u n i, t cáo); Thanh tra y ban có trách nhi m phân lo i ơn thư, ý ki n, x lý theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Khi u n i, t cáo và văn b n Quy nh này; ơn g i ích danh B trư ng, Ch nhi m y ban, Phó Ch nhi m y ban thư ký B trư ng, công ch c giúp vi c Phó Ch nhi m có trách nhi m nghiên c u, báo cáo B trư ng, Ch nhi m y ban, Phó Ch nhi m y ban quy t nh vi c x lý; i v i ơn ki n ngh , ph n ánh, h i, góp ý...(không có n i dung khi u n i), Thanh tra y ban xem xét, n u liên quan n lĩnh v c qu n lý c a V , ơn v nào thì chuy n n cho V , ơn v ó xem xét, gi i quy t. i u 4. Khi nh n ư c ơn khi u n i, t cáo thu c trách nhi m c a mình thì Th trư ng V , ơn v có trách nhi m t ch c vi c xác minh, k t lu n, ki n ngh B trư ng, Ch nhi m y ban, ý ki n gi i quy t. Sau khi có k t qu gi i quy t, V , ơn v ó ph i g i thông báo cho Thanh tra y ban t ng h p, theo dõi. i u 5. Th trư ng các V , ơn v có trách nhi m gi i quy t khi u n i, t cáo thu c thNm quy n và ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m y ban v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo, ti p công dân c a V , ơn v mình; i v i nh ng ơn có n i dung khi u n i, t cáo thu c thNm quy n qu n lý Nhà nư c c a y ban Dân t c thì g i n Thanh tra y ban x lý theo thNm quy n;
 3. i v i nh ng ơn ki n ngh c a công dân có n i dung liên quan én gi i quy t ch , chính sách thu c thNm quy n qu n lý nhà nư c c a y ban Dân t c thì báo cáo lãnh o y ban Dân t c, xin ý ki n gi i quy t ho c chuy n n các V , ơn v ch c năng xem xét, gi i quy t và tr l i công dân theo úng quy nh c a pháp lu t v gi i quy t khi u n i, t cáo. K t qu gi i quy t, th trư ng V , ơn v ph i báo cáo b ng văn b n v i B trư ng, Ch nhi m y ban. i u 6. ơn khi u n i, t cáo do Thanh tra y ban chuy n n theo s y quy n c a B trư ng, Ch nhi m thì Th trư ng V , ơn v có trách nhi m gi i quy t. Khi gi i quy t xong ho c h t th i h n gi i quy t theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo, Th trư ng V , ơn v ph i báo cáo b ng văn b n k t qu gi i quy t Thanh tra y ban t ng h p, báo cáo B trư ng, Ch nhi m y ban. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ v gi i quy t khi u n i, t cáo. i u 7. i v i nh ng v vi c khi u n i, t cáo c n ph i thành l p oàn thanh tra c a y ban Dân t c xác minh, tùy theo tính ch t v vi c B trư ng, Ch nhi m y ban ho c Chánh Thanh tra y ban ra quy t nh thành l p oàn thanh tra. Các V , ơn v tr c thu c có trách nhi m c cán b úng thành ph n tham gia oàn thanh tra. i u 8. Các ông (bà) Chánh Văn Phòng, Chánh Thanh tra, Th trư ng các V , ơn v tr c thu c y ban Dân t c có nhi m v xác minh, k t lu n, ki n ngh B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c gi i quy t khi u n i, t cáo theo trách nhi m c th ư c giao t i b n Quy nh này. i u 9. Thanh tra y ban Dân t c ch u trách nhi m 1. Hư ng d n, ôn c các V , ơn v tr c thu c trong vi c x lý ơn khi u n i, t cáo, gi i quy t khi u n i, t cáo, thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i, quy t nh x lý t cáo theo úng quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 2. Ki m tra, thanh tra vi c th c hi n trách nhi m gi i quy t khi u n i, t cáo c a Th trư ng các cơ quan, ơn v . 3. Ki n ngh các bi n pháp nh m ch n ch nh công tác gi i quy t khi u n i, t cáo và ti p công dân c a cơ quan y ban Dân t c. Khi phát hi n có vi ph m pháp lu t v khi u n i, t cáo thì x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh các cơ quan có thNm quy n x lý. 4. T ng h p tình hình khi u n i, t cáo và vi c gi i quy t khi u n i, t cáo thu c ph m vi trách nhi m c a B trư ng, Ch nhi m y ban th c hi n ch báo cáo hàng tháng, quý, năm theo quy nh c a Thanh tra Chính ph . i u 10. Nhi m v , quy n h n c a Ban Thanh tra nhân dân cơ quan y ban Dân t c, ơn v s nghi p, doanh nghi p tr c thu c y ban Dân t c ư c th c hi n theo quy nh t i i u 27, m c 1, chương III, Ngh nh s 99.2005/N -CP ngày 28/07/2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thanh tra v t ch c và ho t ng c a Ban Thanh tra nhân dân. Chương 2:
 4. QUY NNH V CÔNG TÁC GI I QUY T KHI U N I C A CƠ QUAN Y BAN DÂN T C i u 11. Trách nhi m, thNm quy n gi i quy t khi u n i c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c 1. B trư ng, Ch nhi m y ban có trách nhi m a) Gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n theo trình t , th t c quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo; b) Thi hành, t ch c thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i có hi u l c pháp lu t trong ph m vi trách nhi m c a mình; ki m tra, ôn c cơ quan, ơn v , cá nhân thu c thNm quy n qu n lý trong vi c thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t. Trong trư ng h p ngư i có trách nhi m không ch p hành nghiêm ch nh quy t nh gi i quy t khi u n i thì áp d ng các bi n pháp theo thNm quy n bu c h ph i ch p hành; x lý ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n x lý i v i ngư i không thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i có hi u l c pháp lu t; c) Khi nh n ư c văn b n ki n ngh ho c yêu c u c a T ng thanh tra, B trư ng, Ch nhi m y ban có trách nhi m xem xét l i v vi c khi u n i. Th i h n trình t , th t c xem xét l i v vi c khi u n i theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo. d) Ki m tra, ôn c Th trư ng V , ơn v c p dư i ã có quy t nh hành chính hành vi hành chính b khi u n i th c hi n trách nhi m quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo". 2. B trư ng, Ch nhi m y ban có thNm quy n a) Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a mình, c a cán b , công ch c, viên ch c do mình qu n lý tr c ti p. Trong trư ng h p này, quy t nh gi i quy t khi u n i c a B trư ng, Ch nhi m y ban là Quy t nh gi i quy t khi u n i l n u; b) Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a mình, c a cán b , công ch c, viên ch c do mình qu n lý tr c ti p ã gi i quy t l n u nhưng còn khi u n i; c)Gi i quy t khi u n i có n i dung thu c quy n qu n lý nhà nư c c a y ban Dân t c mà Ch t ch y ban Nhân dân, Giám c S ho c c p tương ương thu c y ban Nhân dân c p t nh; khi u n i mà Th trư ng V , ơn v tr c thu c y ban Dân t c ã gi i quy t l n u còn nh ng ki u n i; d) Ch trì ho c tham gia gi i quy t khi u n i có liên quan n nhi u a phương, nhi u lĩnh v c qu n lý nhà nư c theo ch o c a Th tư ng Chính ph ; xem xét l i quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng có vi ph m pháp lu t gây thi t h i n l i ích c a Nhà nư c, quy n, l i ích h p pháp c a công dân, cơ quan, t ch c theo ki n ngh c a T ng Thanh tra.
 5. e) Gi quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t do mình ban hành. Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t mà Th trư ng V , ơn v tr c thu c ã gi i quy t l n u nhưng còn khi u n i. Quy t nh gi i quy t khi u n i này là quy t nh cu i cùng. g) Quy t nh gi i quy t khi u n i c a B trư ng, Ch nhi m y ban quy nh t i i m b và i m c kho n 2, quy nh t i kho n 5 i u này là quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng; i u 12. Trách nhi m, thNm quy n gi i quy t khi u n i c a Chánh Thanh tra y ban Dân t c 1. Chánh Thanh tra y ban có trách nhi m a) Giúp B trư ng, Ch nhi m y ban th c hi n các n i dung qu n lý nhà nư c v công tác gi i quy t khi u n i trong ph m vi qu n lý c a y ban Dân t c; b) T ng h p tình hình khi u n i và gi i quy t khi u n i thu c trách nhi m c a B trư ng, Ch nhi m y ban và th c hi n ch báo cáo theo quy nh c a Thanh tra Chính ph ; c) Khi nh n ư c khi u n i thu c thNm quy n c a Th trư ng V , ơn v nào nh ng ã quá th i h n quy nh mà chưa ư c gi i quy t thì Chánh Thanh tra y ban chuy n yêu c u th trư ng V , ơn v ó gi i quy t, ng th i có trách nhi m ch o, ki m tra, ôn c vi c gi i quy t. Trư ng h p c n thi t thì ki n ngh B trư ng, Ch nhi m y ban x lý i v i t ch c, cá nhân thi u trách nhi m ho c c tình trì hoãn vi c gi i quy t ó. d) Th c hi n các trách nhi m khác theo quy inh c a pháp lu t. 2. Chánh Thanh tra y ban có thNm quy n a) Xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t c a B trư ng, Ch nhi m y ban; b) Xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i k lu t công ch c, viên ch c thu c thNm quy n c a B trư ng, Ch nhi m y ban khi ư c giao; c) X lý các ơn khi u n i không thu c thNm quy n c a B trư ng, Ch nhi m y ban; d) Ki m tra, thanh tra trách nhi m trong vi c gi i quy t khi u n i c a Th trư ng các V , ơn v tr c thu c theo y quy n qu n lý công tác t ch c, cán b c a B trư ng, Ch nhi m y ban; khi phát hi n có vi ph m pháp lu t thì x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh v i B trư ng, Ch nhi m y ban x lý; ki n ngh các bi n pháp nh m ch n ch nh công tác này trong ph m vi qu n lý c a B trư ng, Ch nhi m y ban. i u 13. Trách nhi m, thNm quy n gi i quy t khi u n i c a Th trư ng các V , ơn v tr c thu c y ban Dân t c
 6. 1. Trách nhi m gi i quy t khi u n i a) Khi u n i i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a Th trư ng V , ơn v ho c cán b , công ch c, viên ch c do mình tr c ti p qu n lý thì phân công cán b ti n hành xác minh, k t lu n, ki n ngh Th trư ng gi i quy t. b) i v i khi u n i quy t nh k lu t cán b , công ch c, viên ch c do Th trư ng V , ơn v ký thì giao cho b ph n t ch c cán b ti n hành xác minh, k t lu n, ki n ngh Th trư ng gi i quy t. c) ơn khi u n i do i bi u Qu c h i, i bi u H i ng Nhân dân, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n ho c cơ quan báo chí chuy n n thì Th trư ng V , ơn v ch u trách nhi m x lý theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo. d) Khi gi i quy t khi u n i, Th trư ng V , ơn v ph i ra quy t nh gi i quy t khi u n i v i n i dung theo quy nh t i i u 38, i u 45 c a Lu t Khi u n i, t cáo; không ư c dùng công văn, thông báo ho c hình th c văn b n khác thay th quy t nh gi i quy t khi u n i. ) Th trư ng V , ơn v có trách nhi m gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t thu c thNm quy n; trong trư ng h p c n thi t thì giao cho cơ quan, b ph n qu n lý nhân s ho c cơ quan thanh tra cùng c p ti n hành xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t. e) Khi ki n ngh B trư ng, Ch nhi m y ban gi i quy t khi u n i kèm theo d a th o quy t nh gi i quy t khi u n i v i n i dung theo quy nh t i i u 38, i u 39, i u 45 c a Lu t Khi u n i, t cáo; không ư c dùng công văn, thông báo ho c hình th c văn b n khác thay th quy t nh gi i quy t khi u n i. 2. ThNm quy n gi i quy t khi u n i ư c quy nh như sau Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a mình c a bán b , công ch c, viên ch c do mình qu n lý tr c ti p; gi i quy t các quy t nh k lu t cán b , công ch c, viên ch c do mình ban hành theo quy nh c a pháp lu t v công tác qu n lý cán b , công ch c, viên ch c. Chương 3: QUY NNH V CÔNG TÁC GI I QUY T T CÁO C A CƠ QUAN Y BAN DÂN T C i u 14. Trách nhi m, thNm quy n gi i quy t t cáo c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c. 1. B trư ng, Ch nhi m y ban có trách nhi m Gi i quy t t cáo thu c thNm quy n quy n theo trình t , th t c quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo; trong
 7. trư ng h p c n thi t thì giao cho cơ quan Thanh tra ho c cơ quan có thNm quy n khác ti n hành thNm tra, xác minh, k t lu n và ki n ngh bi n pháp x lý t cáo. 2. B trư ng, Ch nhi m y ban có thNm quy n a) Gi i quyêt t cáo hành vi vi ph m pháp lu t, hành vi vi ph m v nhi m v , công v c a ngư i ng u, c p phó c a ngư i ng u V , ơn v tr c thu c và nh ng ngư i khác do mình b nhi m và qu n lý tr c ti p; b) Gi i quy t t cáo mà Th trư ng V , ơn v ã gi i quy t theo thNm quy n ho c theo y quy n qu n lý công tác t ch c, cán b c a B trư ng, Ch nhi m y ban nhưng còn t cáo và có cơ s th lý gi i quy t. i u 15. Trách nhi m, thNm quy n gi i quy t t cáo c a Chánh Thanh tra y ban Dân t c. 1. Chánh Thanh tra y ban có trách nhi m a) Giúp B trư ng, Ch nhi m y ban th c hi n các n i dung qu n lý nhà nư c công tác gi i quy t t cáo trong ph m vi qu n lý c a y ban Dân t c; b) Hư ng d n các v , ơn v thu c x lý ơn t cáo, gi i quy t t cáo, thi hành quy t nh x lý t cáo; c) T ng h p tình hình t cáo và gi i quy t t cáo thu c trách nhi m c a B trư ng, Ch nhi m y ban và th c hi n ch báo cáo theo quy nh c a Thanh tra Chính ph ; d) Th c hi n các trách nhi m khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Chánh Thanh tra y ban có thNm quy n a) Xác minh, k t lu n n i dung t cáo, ki n ngh bi n pháp x lý t cáo thu c thNm quy n gi i quy t c a B trư ng, Ch nhi m y ban khi ư c giao; b) Xem xét, k t lu n n i dung t cáo mà th trư ng cơ quan c p dư i tr c ti p c a B trư ng, Ch nhi m y ban ã gi i quy t nhưng có vi ph m pháp lu t; trong trư ng h p k t lu n vi c gi i quy t t cáo có vi ph m pháp lu t thì ki n ngh ngư i ã gi i quy t xem xét, gi i quy t l i. i u 16. Trách nhi m, thNm quy n gi i quy t t cáo c u Th trư ng các V , ơn v tr c thu c y ban Dân t c 1. Trách nhi m gi i quy t t cáo T cáo hành vi vi ph m pháp lu t, hành vi vi ph m quy nh v nhi m v , công v c a cán b , công ch c, viên ch c do Th trư ng V , ơn v tr c ti p qu n lý thì Th trư ng phân công cán b ti n hành xác minh, k t lu n, ki n ngh Th trư ng gi i quy t theo thNm quy n.
 8. 2. ThNm quy n gi i quy t t cáo a) T cáo hành vi vi ph m pháp lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c do mình b nhi m và qu n lý tr c ti p theo quy nh c a pháp lu t v công tác qu n lý cán b , công ch c, viên ch c. b) T cáo hành vi vi ph m v nhi m v , công v c a cán b , công ch c, viên ch c thu c V , ơn v mình. i u 17. Trách nhi m, thNm quy n gi i quy t t cáo c a Thanh tra y ban Dân t c 1. Chuy n ơn t cáo hành vi vi ph m quy nh v nhi m v , công v cho Th trư ng V , ơn v xem xét g i quy t, n u ngư i b t cáo thu c thNm quy n qu n lý c a V , ơn v ó. 2. Chuy n ơn t cáo thu c hành vi vi ph m quy nh v nhi m v , công v cho Th trư ng V , ơn v xác minh, k t lu n và ph i h p v i Thanh tra y ban ki n ngh B trư ng, Ch nhi m y ban gi i quy t, n u ngư i b t cáo thu c thNm quy n qu n lý c a V , ơn v ó. 3. T cáo hành vi vi ph m quy nh v nhi m v , công v c a Th trư ng, c p phó c a Th trư ng các V , ơn v thì Thanh tra y ban trình B trư ng, Ch nhi m y ban quy t nh vi c gi i quy t. 4. T cáo hành vi vi ph m pháp lu t mà n i dung liên quan n trách nhi m qu n lý nhà nư c c a y ban Dân t c thì giao cho V , ơn v có ch c năng liên quan xác minh, k t lu n, ki n ngh B trư ng, Ch nhi m y ban gi i quy t. 5. T cáo mà Th trư ng V , ơn v ã gi i quy t nhưng có bi u hi n vi ph m pháp lu t thì Thanh tra y ban xác minh, k t lu n, ki n ngh v i ngư i ã gi i quy t t cáo ó xem xét gi i quy t l i. 6. T cáo hành vi ph m t i thì chuy n cho cơ quan i u tra, Vi n ki m soát x lý theo quy nh t i i u 71 c a Lu t Khi u n i, t cáo. 7. Không xem xét, gi i quy t nh ng ơn t cáo gi u tên, m o tên, không rõ a ch , không có ch ký tr c ti p mà sao ch p ch ký ho c nh ng t cáo ã ư c c p có thNm quy n xem xét, k t lu n nay t cáo l i nhưng không có thêm b ng ch ng m i. Chương 4: CÔNG TÁC TI P CÔNG DÂN i u 18. Công tác ti p công dân c a cơ quan y ban Dân t c th c hi n theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo và Ngh nh s 53/2005/N -CP ngày 19/04/2005 c a Chính ph "Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo", Ngh nh s 89/CP ngày 07/08/1997 c a Chính ph ban hành quy ch t ch c ti p công dân, Ch th s 36/2004/CT-TTg ngày 27/10/2004
 9. c a Th tư ng Chính ph v vi c ch n ch nh và tăng cư ng trách nhi m c a Th trư ng các cơ quan hành chính nhà nư c trong công tác gi i quy t khi u n i, t cáo i u 19. Trách nhi m c a B trư ng, Ch nhi m y ban 1. B trư ng, Ch nhi m U ban ph i có l ch ti p công, tuỳ theo yêu c u c a công vi c b trí s l n ti p dân trong tháng. B trư ng, Ch nhi m U ban có th u nhi m cho Phó Ch nhi m U ban ti p công dân nhưng ít nh t m i quý B trư ng, Ch nhi m U ban ph i b trí th i gian ti p công dân 1 bu i. 2. Ch o Thanh tra U ban, Văn phòng U ban và Th trư ng các V , ơn v tr c thu c ph i h p th c hi n nghiêm túc nhi m v ti p dân khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh ; k p th i gi i quy t theo thNm quy n khi u n i, t cáo. i u 20. Trách nhi m c a Văn phòng U ban Dân t c 1. B trí phòng ti p công dân các i u ki n, trang thi t b c n thi t ph c v công tác ti p công dân t i tr s cơ quan U ban Dân t c; ch d n, ti p ón công dân theo úng quy nh. 2. Thông báo k p th i cho Thanh tra U ban khi có công dân n yêu c u gi i quy t khi u n i, t cáo. 3. B trí l ch lãnh o U ban ti p công dân hàng tháng theo quy nh c a pháp lu t và ngh c a Chánh Thanh tra U ban. i u 21. Trách nhi m c a Thanh tra U ban 1. B trí cán b thư ng tr c ti p công dân t i phòng ti p công dân c a cơ quan y ban Dân t c. Vi c ti p công dân và gi i quy t khi u n i, t cáo th c hi n úng quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo và ti p công dân. 2. Yêu c u Th trư ng các V , ơn v có liên quan c cán b có năng l c cùng tham gia ti p công dân t i phòng ti p công dân khi c n thi t. 3. Hư ng d n, tr l i vi c khi u n i, t cáo, ki n ngh c a công dân. 4. Ch ng ph i h p v i các V , ơn v có liên quan chuNn b h sơ, tài ki u (khi có yêu c u) lãnh o y ban ti p công dân. 5. Th c hi n ch báo cáo v i lãnh o y ban Dân t c và T ng Thanh tra v công tác ti p công dân. i u 22. Trách nhi m c a Th trư ng các V , ơn v tr c thu c y ban Dân t c. 1. Th trư ng các V , ơn v có trách nhi m ph i h p v i Chánh Thanh tra y ban trong vi c ti p công dân, x lý khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh c a công dân. 2. C cán b có chuyên môn theo úng yêu c u c a Thanh tra y ban cùng ph i h p ti p công dân t i phòng ti p công dân; c cán b tham gia oàn thanh tra, ki m
 10. tra x lý các v vi c c th theo ch o c a Lãnh o y ban và yêu c u c a Thanh tra y ban. i u 23. Trách nhi m c a Trư ng Cơ quan Thư ng tr c khu v c Tây B c, khu v c Tây Nguyên và khu v c ng b ng sông C u Long Ngoài trách nhi m ã nêu t i i m 1, i m 2, c a i u 24, Trư ng Cơ quan Thư ng tr c khu v c Tây B c, khu v c Tây Nguyên và khu v c ng b ng sông C u Long còn có trách nhi m sau: 1. B trí phòng ti p và cán b thư ng tr c ti p công dân trên a bàn khu v c ư c phân công ph trách, t i phòng ti p dân c a cơ quan. Vi c ti p công dân và gi i quy t khi u n i, t cáo th c hi n úng theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo và ti p công dân. 2. Ph i có l ch ti p công dân, tùy theo yêu c u vi c b trí s l n ti p dân trong tháng. Trư ng Cơ quan Thư ng tr c có th y nhi m cho Phó Trư ng cơ quan ti p công dân nhưng ít nh t m i tháng Trư ng Cơ quan ph i b trí th i gian ti p công dân 1 bu i. 3. Ch o các phòng ch c năng tr c thu c ph i h p th c hi n nghiêm túc nhi m v ti p dân n khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh các t ch c, cá nhân có thNm quy n; k p th i gi i quy t các khi u n i, t cáo ó 4. Hư ng d n, tr l i công dân g i ơn khi u n i, t cáo n úng cơ quan có thNm quy n gi i quy t; i v i nh ng ơn có n i dung khi u n i, t cáo thu c thNm quy n qu n lý Nhà nư c c a y ban Dân t c thì g i n Thanh tra y ban x lý theo thNm quy n; i v i nh ng ơn ki n ngh c a công dân có n i dung liên quan n gi i quy t ch , chính sách thu c thNm quy n qu n lý Nhà nư c c a y ban Dân t c thì báo cáo lãnh o y ban Dân t c, xin ý ki n gi i quy t ho c chuy n n các v , ơn v ch c năng xem xét, gi i quy t và tr l i công dân theo úng quy nh c a pháp lu t v gi i quy t khi u n i, t cáo. K t qu gi i quy t, Trư ng Cơ quan ph i báo cáo b ng văn b n v i B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c. 5.Th c hi n ch báo cáo Lãnh o y ban và Thanh tra y ban v công tác ti p dân. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 24. B n quy nh này là c th hóa các quy nh c a pháp lu t, nh m tăng cư ng qu n lý Nhà nư c v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t v gi i quy t khi u n i, t cáo và ch áp d ng cho cơ quan y ban Dân t c. i u 25. Th trư ng các V , ơn v tr c thu c y ban Dân t c ch u trách nhi m th c hi n quy nh này.
 11. Chánh thanh tra y ban ch trì ph i h p v i V Pháp ch , V T ch c Cán b t ch c tri n khai, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy inh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Ksor Phư c
Đồng bộ tài khoản