Quyết định số 1722/QĐ-BTC

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định số 1722/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1722/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An để khắc phục hậu quả mưa lũ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1722/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1722/Q -BTC Hà N i, ngày 15 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C XU T G O D TR QU C GIA H TR T NH NGH AN KH C PH C H U QU MƯA LŨ B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 1000/Q -TTg ngày 10/7/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr kinh phí, g o cho các a phương kh c ph c h u qu mưa lũ; Theo ngh c a C c trư ng C c D tr qu c gia, QUY T NNH i u 1. C c D tr qu c gia xu t c p (không thu ti n) 1.000 t n g o t ngu n d tr qu c gia h tr t nh Ngh An c u ói k p th i cho dân b thi t h i do mưa lũ. i u 2. C c D tr qu c gia có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân t nh Ngh An, khNn trương t ch c giao, nh n g o t i trung tâm huy n l theo k ho ch phân b c a t nh. C c D tr qu c gia ghi gi m v n d tr qu c gia s lư ng g o nói trên theo giá h ch toán ang theo dõi trên s k toán và báo cáo quy t toán hàng c u tr theo úng quy nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. C c trư ng C c D tr qu c gia, V trư ng V Ngân sách Nhà nư c, V trư ng V K ho ch Tài chính, C c trư ng C c Qu n lý giá và Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - B K ho ch và u tư; - B Lao ng - Thương binh và Xã h i; - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - UBND t nh Ngh An; Ph m S Danh - Lưu: VT (2b), C c DTQG.
Đồng bộ tài khoản