Quyết định số 173/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
82
lượt xem
7
download

Quyết định số 173/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 173/2001/QĐ-TTg về việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2001-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 173/2001/QĐ-TTg

 1. T H T Ư NG C NG H Ò A XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T NAM CH Í NH PH c l p - T d o - H n h ph ú c S 173/2001/Q - Hà N i , n g à y 0 6 t h á n g 1 1 n ă m 2 0 0 1 TTG QUY T NNH C A TH TƯ NG C H ÍN H P H S 1 7 3 / 2 0 0 1 / Q -TTG NG ÀY 0 6 THÁNG 1 1 NĂM 2 0 0 1 V P HÁT TR I N K IN H T - XÃ H I VÙN G NG B NG S ÔNG C U LON G G IA I O N 2 0 0 1 – 2 0 0 5 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Xây d ng, Y t , Giáo d c và ào t o, Th y s n, QUY T NNH: i u 1 . nh hư ng chuy n d ch cơ c u s n xu t và phát tri n kinh t - xã h i vùng ng b ng sông C u Long giai o n 2001 - 2005, nh m: Khai thác ti m năng, l i th v v trí a lý, t ai, tài nguyên nư c (nư c ng t, nư c l , nư c m n), r ng... và lao ng ti p t c phát huy v th v xu t khNu lúa g o, th y s n và nông s n khác c a c nư c. Nâng cao hi u qu s n xu t các ngành: lương th c, rau qu , chăn nuôi, th y s n, công nghi p, bao g m: ch bi n nông, lâm, th y s n, cơ khí ph c v nông nghi p và các ngành ngh nông thôn; tri n khai xây d ng các c m công nghi p khí i n m Tây Nam và t o bư c chuy n d ch nhanh cơ c u kinh t theo hư ng tăng t tr ng công nghi p và d ch v ... Ti p t c u tư phát tri n k t c u h t ng kinh t - xã h i (giao thông, th y l i, y t , giáo d c và ào t o...), xây d ng c m, tuy n dân cư và nhà vùng lũ l t, vùng c a sông, ven bi n. Tăng cư ng kh năng phòng, ch ng thiên tai, h n ch thi t h i khi có lũ l t và thiên tai xNy ra, b o m ngư i dân vùng ng p lũ có cu c s ng an toàn n nh không ph i di d i khi có lũ l t xNy ra. Chuy n d ch cơ c u nông nghi p theo hư ng nâng cao hi u qu và phát tri n b n v ng, tăng giá tr t o ra trên m t ơn v di n tích, nâng cao thu nh p cho nông dân; t p trung phát tri n m ts ngành s n xu t, có s c c nh tranh cao, g n v i công nghi p ch bi n và th trư ng tiêu th , ng th i m b o các yêu c u phát tri n b n v ng, b o v môi trư ng sinh thái. i u 2 . M c tiêu ch y u v phát tri n kinh t - xã h i giai o n 2001 - 2005 ph i t ư c là: 1. T c tăng trư ng GDP hàng năm t trên 9,8%/năm, trong ó, nông, lâm, ngư nghi p v n là ngành s n xu t chính c a vùng, t c tăng trư ng bình quân 6%/năm; công nghi p và xây d ng tăng 13,5%/năm; d ch v tăng 10%/năm. 2. n năm 2005: t tr ng trong cơ c u GDP c a nông, lâm, nghi p, th y s n chi m 45,5%; công nghi p và xây d ng chi m 22,5%, d ch v chi m 31,5%. M c thu nh p bình quân u ngư i t trên 550 USD/năm. 3. T o vi c làm cho kho ng 1,8-2 tri u lao ng, bình quân 1 năm trên 35 v n lao ng. 4. n năm 2005 không còn h ói, t l h nghèo còn 10%; t l tr em suy dinh dư ng còn 22 - 25%; 70 - 80% s h nông thôn ư c cung c p i n; 75 - 80% s h dân thành ph và kho ng trên 60% s h dân vùng nông thôn ư c dùng nư c s ch. Không còn c u kh .
 2. 5. Thu hút tr em 5 tu i i h c m u giáo trư c khi vào ti u h c t t l 85 - 90%; t l h c sinh ti u h c trong tu i t 95 - 97%, t l h c sinh trung h c cơ s trong tu i t 78 - 80%; t l h c sinh trong tu i vào trung h c ph thông t 42 - 45%; phát tri n m nh các lo i hình giáo d c ngh nghi p. Tăng quy mô tuy n sinh trung h c chuyên nghi p hàng năm t 10 - 15%; m r ng quy mô sinh viên cao ng và i h c, ph n u t 60 -70 sinh viên trên 1 v n dân. T l lao ng ã qua ào t o trong vùng t 20 - 25%. 6. u tư xây d ng xong các c m, tuy n dân cư phù h p v i quy ho ch chung, b o m ngư i dân vùng ng p lũ không ph i di d i, các xã u có tr m y t , nhân dân ư c khám ch a b nh k p th i, h c sinh vùng ng p lũ không ph i ngh h c trong mùa lũ, t ng bư c có cu c s ng an toàn và n nh, xã h i ngày càng văn minh trong i u ki n hàng năm thư ng xuyên có lũ. 7. C i thi n và nâng cao rõ r t i s ng ng bào dân t c thi u s , nh t là ng bào Khơ me. Th c hi n có hi u qu các chương trình, m c tiêu v xoá ói, gi m nghèo, gi i quy t vi c làm, t s n xu t, hư ng d n cách làm ăn và h tr v nhà i v i h nghèo, h thu c di n chính sách. i u 3 . N i dung chuy n d ch cơ c u s n xu t và phát tri n kinh t - xã h i m t s ngành và lĩnh v c ch y u sau: 1. V s n xu t nông, lâm, ngư nghi p: a) V s n xu t lúa: S n xu t lúa v n là ngành s n xu t có l i th c a vùng ng b ng sông C u Long. n nh di n tích kho ng 1,8 tri u ha t có i u ki n th y l i tư i tiêu ch ng s n xu t 2 v ăn ch c, trong ó có 1 tri u ha tr ng lúa có ch t lư ng cao xu t khNu, duy trì m c s n lư ng lúa t 15 n 16 tri u t n/năm. i u ch nh l i cơ c u mùa v , cơ c u gi ng lúa cho phù h p v i di n bi n c a lũ l t và th trư ng tiêu th . Nâng trình công ngh s n xu t, ch bi n, b o qu n lúa g o n năm 2005 ngang m c tiên ti n trong khu v c, có s c c nh tranh cao trên th trư ng qu c t . i v i di n tích t tr ng lúa có năng su t th p, b p bênh; vùng t bãi ven sông, t cao không ng p lũ; di n tích tr ng lúa vùng ven ô, các tr c ư ng giao thông và các vùng khác thì chuy n d n sang tr ng các lo i cây tr ng có giá tr kinh t cao hơn ho c nuôi tr ng th y s n. b) V phát tri n các cây tr ng làm nguyên li u công nghi p: M r ng di n tích tr ng ngô, u tương... k t h p s d ng gi ng m i, năng su t cao cung c p nguyên li u s n xu t th c ăn chăn nuôi. n nh di n tích tr ng mía kho ng 90.000 ha m b o ngu n nguyên li u cho các nhà máy ư ng hi n có. áp d ng ti n b khoa h c - k thu t v gi ng k t h p v i thâm canh tăng năng su t cây mía n năm 2005 t bình quân trên 80 t n/ha. Ti p t c nâng cao công ngh ch bi n d a, a d ng và nâng cao giá tr s n phNm d a. ng th i t ng bư c nghiên c u các gi ng d a có năng su t, ch t lư ng cao, phù h p v i th hi u ngư i tiêu dùng thay th vư n d a ã già c i, năng su t th p; th c hi n phương th c xen canh cây d a v i các lo i cây tr ng khác ho c k t h p v i chăn nuôi, nuôi tr ng th y s n, nâng hi u qu s d ng t lên g p 1,5 - 2 l n hi n nay. Trên cơ s k t lu n khoa h c v hi u qu và kh năng phát tri n cây bông trong vùng, U ban nhân dân các t nh, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, T ng công ty D t May Vi t Nam có k ho ch và bi n pháp m r ng di n tích tr ng bông v i gi ng bông lai có năng su t, ch t lư ng cao nơi có i u ki n. Vi c phát tri n cây bông ph i g n v i phát tri n công nghi p cán bông và công nghi p d t. Phát tri n cây ay nơi có i u ki n làm nguyên li u bao bì và công nghi p gi y.
 3. c) V các lo i cây ăn qu : Phát tri n các lo i cây ăn qu nhi t i có l i th c nh tranh, có giá tr hàng hoá kinh t cao như xoài, nhãn, cam sành, quýt ư ng, bư i, d a, vú s a, măng c t, s u riêng và các cây ăn qu khác. Vi c phát tri n các lo i cây ăn qu ph i g n v i th trư ng xu t khNu và thay th nh p khNu. Vùng thư ng xuyên b ng p l t c n chuy n i cơ c u cây tr ng và mùa v thích h p v i i u ki n ng p nư c. d) V chăn nuôi: ti p t c phát tri n àn l n, gia c m, bò th t và phát tri n nhanh àn bò s a áp ng nguyên li u cho các nhà máy ch bi n s a Long An, C n Thơ và m t s a phương khác. ) V phát tri n lâm nghi p: B o v và phát tri n r ng ng p m n Nam B , nh t là r ng ng p m n ven bi n t i các t nh Cà Mau, B c Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh ... coi ây là v n s ng còn c a h sinh thái toàn vùng Nam B . G n b o v và phát tri n r ng c d ng, khu b o t n thiên nhiên, các khu r ng là a danh l ch s v i phát tri n hình th c du l ch sinh thái. Ny m nh tr ng r ng kinh t trên các vùng t phèn và nơi có i u ki n; tr ng m i kho ng 100 ngàn ha r ng tràm vùng trũng ng Tháp Mư i, t giác Long Xuyên, Tây sông H u và Nam bán o Cà Mau. Tăng cư ng b o v và phát tri n r ng các vùng sinh thái t ng p nư c, khoanh nuôi, tái sinh r ng g n v i nuôi tr ng th y s n, nâng cao năng l c phòng h , m b o hi u qu kinh t c a ngh r ng và b o v môi trư ng sinh thái. Phát tri n m nh tr ng cây phân tán, cây ch n sóng, coi tr ng tr ng cây l y g các khu dân cư t p trung, các tuy n, c m dân cư, d c các tuy n ư ng, b kênh, xung quanh nhà c a dân. ưa t l che ph c a r ng các t nh vùng ng b ng sông C u Long t trên 15%. e) V phát tri n th y s n: Phát huy ti m năng và l i th c a vùng s n xu t và xu t khNu th y s n l n nh t c nư c. Phát tri n m nh nuôi tr ng th y s n trên các lo i m t nư c (ng t, l và m n); ng th i t ng bư c phát tri n nuôi bi n các lo i tôm, cá và các lo i nhuy n th có giá tr cao, theo quy ho ch chung c a vùng và t ng a phương. n trư c năm 2005 di n tích nuôi tr ng th y s n toàn vùng t trên 700.000 ha, s n lư ng ánh b t và nuôi tr ng th y s n t 1,7 tri u t n, giá tr xu t khNu t trên 1.500 tri u USD. a d ng hoá các phương th c nuôi tr ng th y s n: xen canh, luân canh, chuyên canh, thâm canh, bán thâm canh, nuôi sinh thái và a d ng hoá các i tư ng nuôi nh m t hi u qu kinh t cao, b o v môi trư ng sinh thái, h n ch r i ro, áp ng các nhu c u c a th trư ng trong nư c và qu c t , c bi t là i v i th trư ng có ti m năng l n. ưu tiên u tư xây d ng h th ng cơ s h t ng cho nuôi tr ng th y s n, nh t là h th ng các công trình th y l i ( ê, kênh, c ng chính c p nư c, thoát nư c, tr m bơm i n...) hình thành các vùng d án có quy mô v a và l n cho nuôi tr ng th y s n ư c u tư ng b , m b o yêu c u phát tri n ngu n th y s n nhanh, b n v ng và có hi u qu cao. Khai thác h i s n xa b ph i g n v i d ch v trên bi n nâng cao hi u qu kinh t ; t ch c l i s n xu t và t o vi c làm cho ngư dân ven b theo hư ng chuy n m nh sang nuôi tr ng th y s n, làm d ch v và b o v ngu n l i th y s n vùng ven b .
 4. T p trung u tư i m i công ngh ch bi n, gi m d n ch bi n thô, tăng t tr ng hàm lư ng ch bi n có giá tr gia tăng cao, a d ng hoá s n phNm và s n phNm có ch t lư ng cao, áp ng các nhu c u c a th trư ng; ng th i th c hi n t t qu n lý ch t lư ng, m b o v sinh an toàn th c phNm th y s n. 2. V phát tri n công nghi p: t p trung u tư phát tri n các ngành công nghi p ch y u: a) Ch bi n nông, lâm, th y s n, nh t là công nghi p ch bi n th y s n. Ưu tiên c i t o m r ng và nâng cao ch t lư ng cơ s ch bi n th y s n t i Cà Mau, Sóc Trăng, C n Thơ, Trà Vinh,.... ưa công su t ch bi n lên hơn 25 v n t n/năm vào năm 2005; s d ng t i a công su t các nhà máy ch bi n s a tươi, s a chua và kem Long An và C n Thơ. b) Cơ khí ph c v phát tri n cơ s h t ng, s n xu t nông nghi p và phát tri n nông thôn. c) S n xu t v t li u xây d ng phát tri n cơ s h t ng và xây d ng nhà . n năm 2005 s n lư ng xi măng tăng 4,17 tri u t n, trong ó xi măng t nh Kiên Giang (kho ng 3,05 tri u t n). d) Ngành d t may, xây d ng 2 c m liên h p d t, may, nhu m C n Thơ và Long An có quy mô m i c m: kéo s i 2 - 3 v n c c, d t v i m c (v i nh ) v i t ng công su t 20 tri u mét/năm; d t kim 1.500 t n/năm, nhu m hoàn t t cho v i bông, t ng h p 45 tri u mét/năm. Thu hút kho ng hơn 20.000 lao ng dư th a t nông nghi p. ) S n xu t da gi y, hoá ch t, phân bón, bao bì, gi y, ch bi n g ... các a phương có i u ki n phát tri n các ngành ngh ti u, th công nghi p. e) V ngành i n, u tư xây d ng nhà máy i n Ô Môn (I + II) công su t 600 MW, h th ng dây d n i n 110 KW và tr m ng b v i nhà máy. Tri n khai xây d ng nhà máy i n tuabin khí h n h p Cà Mau công su t 720 MW và h th ng ư ng dây cao th Cà Mau - Ô Môn; khNn trương xây d ng công nghi p i n, m t i Cà Mau và C n Thơ (tri n khai xây d ng nhà máy s n xu t phân m 800.000 t n/năm t i Cà Mau trong năm 2002) theo quy ho ch khu công nghi p khí - i n - m Cà Mau ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 776/Q -TTg ngày 26 tháng 6 năm 2001. g) V s n xu t thu c lá, n nh s n lư ng 230 - 240 tri u bao/năm; ti p t c u tư theo chi u sâu hi n i hoá các nhà máy, nâng cao ch t lư ng thu c lá i u, ưa thu c lá có u l c, bao c ng lên 90%. h) V ngành rư u, bia, nư c gi i khát, t p trung nâng cao ch t lư ng bia thu c 5 ơn v qu c doanh a phương, m r ng công su t, t ch c s p x p l i cơ s nâng cao ch t lư ng áp ng nhu c u tiêu dùng trong vùng. Gi i quy t th trư ng tiêu th , nâng cao ch t lư ng s n phNm các lo i nư c gi i khát trái cây, nư c ng t có ga và không ga; nghiên c u u tư thêm nhà máy có công su t trên 10 tri u lít/năm tiêu th s n phNm trái cây có s n lư ng l n như xoài, nhãn, cam, quýt, chôm chôm ... i) Phát tri n và thu hút các nhà u tư vào 6 khu công nghi p t p trung hi n có, ng th i t ng bư c quy ho ch và hình thành thêm m t s khu công nghi p m i v i quy mô v a và nh . Ti p t c hình thành các khu công nghi p t p trung, các c m, i m công nghi p th tr n, huy n áp ng nhu c u b o qu n, ch bi n nông s n, phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p, làng ngh s n xu t ra nhi u s n phNm áp ng nhu c u tiêu dùng trong nư c, Ny m nh xu t khNu, góp ph n kích c u và Ny nhanh quá trình công nghi p hoá nông thôn. 3. V phát tri n thương m i, du l ch và d ch v : a) Làm t t công tác d báo, thông tin th trư ng, xúc ti n thương m i nh m m r ng th trư ng trong nư c và ngoài nư c b ng các ngu n v n c a doanh nghi p, tài tr c a các t
 5. ch c và cá nhân, có s h tr c a nhà nư c. Xây d ng và phát tri n kinh t c a khNu nh ng t nh có i u ki n. Khuy n khích thành l p và nâng cao vai trò c a các Hi p h i ngành hàng. Nghiên c u thành l p Qu xúc ti n thương m i, các Qu b o hi m cây tr ng, v t nuôi; xây d ng và t ch c th c hi n chương trình nâng cao kh năng c nh tranh c a t ng m t hàng, c a t ng doanh nghi p và c vùng ng b ng sông C u Long. Xây d ng và phát tri n các trung tâm thương m i, trung tâm thông tin th trư ng, trung tâm xúc ti n thương m i, h th ng kho ch a và b o qu n nông s n, h th ng ch bán buôn nông s n, th y s n... u tư cơ s h t ng k thu t thương m i (ch , trung tâm thương m i...) cho các a phương vùng có nhi u ng bào dân t c, vùng sâu, vùng xa. Nâng t c tăng trư ng t ng m c bán l hàng hoá và d ch v tiêu dùng xã h i c a toàn vùng t 15%/năm và t c tăng trư ng xu t khNu t 18 - 20%/năm. b) Khai thác các ti m năng và l i th c a vùng phát tri n du l ch, du l ch sinh thái. Ph n u t c tăng trư ng c a ngành du l ch th i kỳ 2001 - 2005 t hơn 20%/năm, n năm 2005 doanh thu c a ngành du l ch t trên 800 t ng. c) a d ng hoá và nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh các ngành d ch v , trong ó phát tri n nhanh các lo i hình d ch v thúc Ny s n xu t hàng hoá, Ny m nh xu t khNu và ph c v dân sinh như: giao thông v n t i, bưu chính - vi n thông, ngân hàng, b o hi m, kho ngo i quan, quá c nh, chuy n khNu, t m nh p - tái xu t, xu t khNu lao ng, d ch v chuy n giao công ngh , d ch v v t tư, k thu t u vào, u ra cho nông nghi p, th y s n. T c tăng trư ng c a ngành d ch v th i kỳ 2001 - 2005 t t 8 - 10%/năm. 4. V khoa h c, công ngh và môi trư ng: a) Nâng cao năng l c khoa h c và công ngh trong vùng, huy ng l c lư ng khoa h c và công ngh ngoài vùng, t o bư c phát tri n m i, có hi u qu trong nghiên c u, ng d ng khoa h c và công ngh nh m nâng cao giá tr óng góp c a khoa h c và công ngh vào giá tr gia tăng c a các s n phNm hàng hoá, t o ng l c phát tri n kinh t - xã h i vùng ng b ng sông C u Long. Ti p t c nghiên c u sâu hơn v quy lu t phân b và di n bi n, có lu n c khoa h c có bi n pháp x lý lũ l t, s t l v.v... và các gi i pháp công trình như ê ven bi n, ê cù lao, ê b o v các khu dân cư t p trung; x lý môi trư ng nông thôn và môi trư ng các khu nuôi tr ng t p trung có hi u qu . u tư nâng c p các cơ s nghiên c u khoa h c nông, lâm, ngư nghi p c a vùng nh m ưa nhanh các ti n b khoa h c ph c v vi c chuy n i cơ c u s n xu t, nh t là v các khâu gi ng (cây tr ng, v t nuôi, th y s n), công nghi p ch bi n và b o qu n các s n phNm nông nghi p, th y s n, lâm nghi p, áp ng nhu c u n i a và xu t khNu. b) ng d ng thành t u khoa h c và công ngh m i v xây d ng, s n xu t v t li u và k t c u công trình... thích h p v i vùng t y u, vùng thư ng xuyên b thiên tai lũ l t; nghiên c u n o vét lu ng tàu nh An vào c ng C n Thơ tàu 1 v n t n ra vào c ng. c) Nghiên c u thi t l p công ngh ph n m m t i C n Thơ và xây d ng, khai thác m ng Internet c a vùng. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ph i h p v i y ban nhân dân các t nh và các B , ngành liên quan có k ho ch b trí kinh phí trong k ho ch nghiên c u 5 năm (2001 - 2005) và hàng năm cho các chương trình và d án ph c v m c tiêu chuy n i cơ c u kinh t vùng ng b ng sông C u Long. 5. V y t , giáo d c và ào t o: a) V y t :
 6. C ng c và phát tri n h th ng các b nh vi n a khoa ph c v công tác chăm sóc s c kho ban u, phòng ch ng d ch, khám ch a b nh cho nhân dân. S m hoàn thành vi c u tư xây d ng b nh vi n a khoa c a vùng t i thành ph C n Thơ, nh m áp ng nhu c u khám ch a b nh v i ch t lư ng cao hơn cho nhân dân trong vùng. Ti p t c c ng c , nâng c p m ng lư i y t cơ s , nh t là tuy n xã và thôn p; có chính sách khuy n khích ưa bác sĩ v xã, n năm 2005 s có kho ng 80% xã có bác sĩ. m b o cơ s thu c d phòng c n thi t cho các vùng ng p lũ, ng th i tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c v vi c s d ng nư c s ch, s d ng thu c an toàn, h p lý. Có bi n pháp phòng, ch ng, h n ch các b nh nguy hi m như: thương hàn và các lo i b nh khác. b) V giáo d c và ào t o: Nhanh chóng t o bư c chuy n bi n cơ b n i v i giáo d c và ào t o áp ng nhu c u giáo d c c a các t ng l p dân cư và phát tri n kinh t - xã h i c a vùng; chú tr ng thu hút con em ng bào dân t c Khơ me và các dân t c thi u s khác n trư ng. C ng c và hoàn thi n quy ho ch m ng lư i trư ng h c m m non và ph thông (bao g m c trư ng dân t c n i trú) g n li n v i quy ho ch c m dân cư, phù h p v i vùng thư ng xuyên b lũ l t; cơ b n xoá phòng h c 3 ca trong năm h c 2001 - 2002, n năm 2005 xây d ng trư ng ph thông kiên c và bán kiên c t t l 80%, b o m n nh vi c h c t p và là nơi tránh lũ khi có lũ l t. Trên cơ s quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c và cao ng ã ư c Chính ph phê duy t, xúc ti n vi c thành l p m t s trư ng i h c và cao ng nh ng t nh có i u ki n nâng cao năng l c ào t o ngu n nhân l c t i ch , áp ng nhu c u phát tri n kinh t - xã h i c a vùng, nh t là các ngành nông nghi p, th y s n, ch bi n nông, lâm, th y s n, y khoa và ào t o i ngũ giáo viên. Trên cơ s khoa Y dư c hi n có c a trư ng i h c C n Thơ, tri n khai trong năm 2002 vi c thành l p và u tư xây d ng trư ng i h c Y dư c, ào t o cán b chuyên khoa, a khoa cho các t nh vùng ng b ng sông C u Long. Gi i quy t d t i m v n thi u giáo viên ti u h c vào năm 2002, giáo viên trung h c cơ s và trung h c ph thông vào năm 2005. Trư c m t tăng quy mô ào t o giáo viên cho Khoa sư ph m c a trư ng i h c C n Thơ, trư ng cao ng Sư ph m k thu t Vĩnh Long và m t s trư ng cao ng Sư ph m a phương b sung k p th i và nâng cao trình i ngũ giáo viên trong vùng. Tri n khai trong năm 2002 vi c thành l p và u tư xây d ng trư ng i h c Sư ph m ào t o giáo viên cho vùng. Tăng d n t l u tư cho giáo d c và ào t o vùng ng b ng sông C u Long lên kho ng 22% t ng ngân sách giáo d c ào t o vào giai o n 2001 - 2005. c) V lao ng và vi c làm: Cùng v i vi c chuy n i cơ c u kinh t , phát tri n m nh các ngành ngh truy n th ng, u tư xây d ng k t c u h t ng nông thôn phù h p v i quy ho ch, chuy n i cơ c u s n xu t, t o thêm nhi u vi c làm m i thu hút lao ng t i ch . Các t nh vùng ng b ng sông C u Long ph i h p ch t ch v i các B , ngành và các T ng công ty 91 nghiên c u, b sung hoàn thi n chương trình ào t o, d y ngh áp ng nhu c u v ngu n nhân l c; ph n u chuy n m i năm kho ng 24 v n ngư i trong s lao ng t khu v c nông thôn sang khu v c công nghi p và d ch v ; gi m t l th t nghi p khu v c ô th xu ng dư i 4%; ưa cơ c u lao ng trong vùng n năm 2005 khu v c nông, lâm nghi p 53%, công nghi p 17%, khu v c d ch v kho ng 30%. i u 4 . V phát tri n cơ s h t ng:
 7. Ti p t c Ny m nh phát tri n các cơ s h t ng nh m t o i u ki n phát tri n nhanh kinh t - xã h i trong vùng (có Ph l c chi ti t kèm theo Quy t nh này). Các quy ho ch v giao thông, xây d ng, quy ho ch c m, tuy n dân cư và nhà c a dân, quy ho ch i n, nư c .... ph i ư c ti p t c b sung, i u ch nh cho phù h p v i quy ho ch th y l i, quy ho ch ki m soát lũ nh m áp ng yêu c u thoát lũ; ng th i b o m an toàn cho các công trình cơ s h t ng khi lũ l t xNy ra hàng năm. 1. V th y l i: u tư xây d ng các h th ng công trình th y l i g n v i phát tri n giao thông, xây d ng c m, tuy n, i m dân cư theo n i dung Quy t nh s 99/TTg ngày 09 tháng 02 năm 1996 ph c v có hi u qu vi c chuy n i cơ c u s n xu t và dân sinh. Trên cơ s các s li u v lũ năm 2000 và năm 2001, giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh b sung, hoàn ch nh quy ho ch t ng th v h th ng th y l i, tiêu thoát lũ, thau chua, x phèn, ngăn m n, gi ng t... áp ng các yêu c u c a chương trình chuy n i cơ c u kinh t c a vùng; b sung, i u ch nh l i quy ho ch ki m soát lũ, trên cơ s tính hoàn nguyên lũ năm 2000, g n v i toàn lưu v c sông Mê Kông cho phù h p v i di n bi n lũ l t và các v n m i nNy sinh, b o m yêu c u phát tri n nhanh và b n v ng v kinh t - xã h i c a vùng. a) M c tiêu n năm 2005, hoàn thành h th ng công trình th y l i và ki m soát lũ ch y u c a vùng nh m áp ng t t hơn yêu c u c a s n xu t, gi m thi u thi t h i do lũ l t gây ra, m b o an toàn tính m ng và tài s n c a nhân dân, an toàn các cơ s kinh t và k t c u h t ng. Ti p t c tri n khai và hoàn ch nh h th ng th y l i k t h p tư i tiêu, r a phèn, ngăn m n v i ki m soát lũ t i vùng t giác Long Xuyên. Ny nhanh vi c nghiên c u có căn c khoa h c tri n khai u tư xây d ng các công trình th y l i, công trình ki m soát lũ vùng ng Tháp Mư i và vùng sông Vàm C . b) Hoàn thành các h ng m c thu c d án vay v n c a Ngân hàng Th gi i (WB) là Qu n L - Ph ng Hi p, Nam Măng Thít và Ô Môn - Xà No; d án th y l i Ba Lai, t nh B n Tre...; xây d ng ng b h th ng th y l i n i ng tư i tiêu ch ng cho di n tích quy ho ch s n xu t lúa xu t khNu kho ng 1 tri u ha; xây d ng h th ng th y l i ng b và hoàn ch nh ph c v cho kho ng 700 nghìn ha di n tích nuôi tôm và th y s n các lo i. Tri n khai các h th ng th y l i vùng Tây sông H u, Nam bán o Cà Mau... các vùng U Minh Thư ng, U Minh H áp ng yêu c u phát tri n a d ng c a s n xu t. Rà soát, hoàn ch nh l i quy ho ch ê bi n, ê c a sông các t nh ven bi n nh m áp ng vi c chuy n i cơ c u s n xu t, b o v dân cư và thoát lũ c a vùng. 2. V giao thông v n t i: a) Trong 5 năm t i gi i quy t ư c cơ b n v giao thông, trong ó chú ý c giao thông ư ng b và khai thác th m nh c a giao thông ư ng th y c a vùng; các tuy n qu c l và t nh l vào c p và kiên c b n v ng, t 90% nh a hoá; m m t s tuy n m i N1, N2 song song v i tr c B c Nam qu c l 1A, m tuy n Qu n L - Ph ng Hi p, tuy n Nam sông H u (91c). b) Nâng c p h th ng qu c l , t nh l và huy n l quan tr ng t o thành h th ng giao thông ư ng b thông su t trên toàn vùng ng p lũ ng b ng sông C u Long. Vi c xây d ng các tuy n giao thông, h th ng c u, c ng c n ph i ph i h p ch t ch v i các công trình th y l i t o thành m t h th ng ng b ki m soát lũ, khai thác tài nguyên nư c, b o v môi trư ng b n v ng, xây d ng các c m, tuy n và i m dân cư. c) Trư c m t, t p trung hoàn thành các công trình tr ng i m, c i t o nâng c p m t s tuy n giao thông và m t s c ng chính, th c hi n u tư t p trung nh m t hi u qu thi t th c, t o ng l c ph c v k p th i cho lưu thông, xu t khNu và phát tri n s n xu t c a vùng, c ng c th tr n an ninh, qu c phòng.
 8. Kh i công m i tuy n N2, o n Th nh Hoá - c Hoà, tuy n N1 o n B n Thu - T nh Biên - Hà Tiên, tuy n Nam sông H u (91c), tuy n Qu n L - Ph ng Hi p. M qu c l 1A o n thành ph H Chí Minh - Trung Lương, qu c l 60 (B n Tre - Trà Vinh, Sóc Trăng và 2 b n phà C Chiên, i Ng i; qu c l 80 ( o n M Thu n - Vàm C ng), qu c l 50 o n C u Nh Thiên ư ng - Gò Công - M Tho), c u Tô Châu qu c l 80 và m t s tuy n ư ng n i ra các c a khNu; tri n khai xây d ng c u C n Thơ; khôi ph c qu c l 1 o n Cà Mau - Năm Căn. Tri n khai d án ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - C n Thơ (giai o n 1), c u R ch Mi u, c u Vàm C ng theo hình th c BOT. d) Ti p t c xây d ng m ng lư i ư ng nông thôn liên huy n, liên xã, liên thôn p t các ngu n v n: v n ngân sách, huy ng trong dân, v n c a các nhà tài tr JBIC, ADB và WB; s m hoàn thành chương trình xoá c u kh , xây d ng c u nông thôn m i; ph n u n năm 2005, các xã u có ư ng ô tô n trung tâm xã. ) u tư cơ b n hoàn thành các tuy n giao thông b trên các o (ch y u là o Phú Qu c) m b o cho phòng th và an ninh, cùng v i gi i quy t v n i n, nư c, c u c ng, y t , giáo d c... nh m nâng cao i s ng nhân dân và phát tri n s n xu t. e) Nâng c p các c ng sông n m trên tuy n v n t i chính: c ng Vĩnh Long, c ng Cao Lãnh trên sông Ti n; c ng M Th i trên sông H u, các c ng sông Cà Mau, c ng M Tho (Ti n Giang), c ng i Ng i; nâng khNu c u M t Tháng Giêng, Sóc Trăng, c u Vĩnh Thu n, nâng c p c u Sa éc, xây d ng c u Th i Bình. Hoàn thành d án 2 tuy n ư ng th y phía Nam và c ng C n Thơ; ti p t c giai o n 2 nâng c p c ng C n Thơ g m làm ti p n i 76 m c u tàu, xây d ng ư ng bãi, trang b b c x p. u tư xây d ng c ng Cái Cui (C n Thơ), c ng C n Giu c (Long An), c ng nh An (Trà Vinh). B Giao thông v n t i ph i h p ch t ch v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tính toán, xác nh khNu di n, v trí c u trên các l giao thông v i h th ng kênh tr c th y l i, có gi i pháp công trình thích h p (vư t lũ, c u c n, ư ng tràn thoát lũ...) v a b o m giao thông, v a không nh hư ng dòng ch y và nâng cao m c nư c lũ. 3. V k ho ch xây d ng c m, tuy n dân cư và nhà c a nhân dân vùng thư ng xuyên b ng p l t. a) Xây d ng các c m, tuy n, i m dân cư vư t lũ, (l y nh lũ năm 1961 và năm 2000 làm chuNn). Vi c xây d ng các c m, tuy n dân cư, các công trình phúc l i công c ng như trư ng h c, tr m xá ..., ph i b o m không b ng p l t so v i m c nư c lũ năm 1961 và lũ năm 2000, ngư i dân vùng ng p lũ có cu c s ng an toàn, n nh, không ph i di d i khi lũ l t xNy ra; ng th i t o i u ki n thu n l i phát tri n s n xu t, phù h p v i i u ki n và t p quán sinh ho t c a nhân dân vùng này, ưa cu c s ng nhân dân toàn vùng phát tri n theo hư ng văn minh, hi n i, áp ng yêu c u công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p và phát tri n nông thôn. Các tuy n, c m dân cư, nhà c a dân u ư c xây d ng theo quy ho ch g m các phương th c tôn n n, bao ê ho c làm sàn nhà trên c c, b o m an toàn trong mùa lũ phù h p v i quy ho ch do y ban nhân dân t nh duy t sau khi có ý ki n thNm nh c a B Xây d ng. T o ư c các cơ s phúc l i công c ng (giáo d c, y t , văn hóa - xã h i...) ho t ng bình thư ng trong mùa lũ. b) Ph i b sung, hoàn ch nh quy ho ch xây d ng, b trí dân cư theo c m, tuy n dân cư, ê bao b o v khu dân cư t p trung g n v i các cơ s h t ng kinh t - xã h i ph c v i s ng nhân dân, trư c m t ưu tiên làm trư c i v i các vùng ng p sâu.
 9. - i v i các th xã, th tr n, th t ông dân cư: k t h p nâng n n c c b và làm ê bao b o v khu dân cư, cùng v i các gi i pháp c p thoát nư c, v sinh môi trư ng và các công trình phúc l i công c ng c p thi t, phù h p v i i u ki n c th c a t ng nơi. - i v i các c m trung tâm xã, trong ó có tr s xã, trư ng h c, tr m xá, ch , nhà .... th c hi n gi i pháp tôn n n vư t lũ là ch y u v i quy mô phù h p kho ng t 3 - 5 ha; c m dân cư thì có th t ch c v i quy mô kho ng 2 - 3 ha cho kho ng 100 - 120 h dân, g n v i ng ru ng phù h p v i i u ki n sinh ho t, s n xu t c a nhân dân và b trí các công trình phúc l i. - Tuy n dân cư xây d ng trên cơ s tuy n kênh tr c, kênh c p I và các tr c l giao thông là chính. Trên các tuy n b trí các c m dân cư. C m dân cư có th ư c b trí m t ho c c hai bên tr c kênh, tr c ư ng, có th liên t c ho c t ng o n trên tuy n phù h p v i quy ho ch thoát lũ và i u ki n c th c a t ng vùng. - i v i ê bao b o v s n xu t và sinh ho t c a dân có di n tích l n qui mô c p, xã, huy n ph i ư c quy ho ch c th , nh t thi t không ư c làm t phát tràn lan, có l i c c b nhưng gây thi t h i chung. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i xem xét, phê duy t quy ho ch c th cho t ng t nh trên cơ s quy ho ch th y l i và quy ho ch ki m soát lũ chung c a c vùng. c) Trong k ho ch 5 năm 2001 - 2005, t p trung u tư cơ b n hoàn thành vi c xây d ng tuy n, c m dân cư và cơ s h t ng thi t y u trong vùng ng p lũ và các vùng c a sông ven bi n; m b o h th ng trư ng h c, b nh vi n, cơ s y t , văn hoá... ho t ng bình thư ng trong mùa lũ l t, t ng bư c kiên c , b o m không b ng p l t. Trong 2 năm 2001 - 2002 hoàn thành l p quy ho ch chi ti t xây d ng các trung tâm xã, các c m dân cư trong vùng ng p lũ; t p trung ch o hoàn thành ng b 5 khu dân cư thí i m vùng ng p lũ ang u tư d dang, t ng k t rút kinh nghi m nhân r ng. n năm 2005, ph i xây d ng xong các tuy n, c m dân cư vư t lũ. B Xây d ng ch trì cùng các t nh l p chương trình k ho ch xây d ng các c m, tuy n dân cư an toàn trong vùng ng p lũ và chương trình phát tri n nhà vùng ng b ng sông C u Long 5 năm 2001 - 2005 trình Th tư ng Chính ph phê duy t và ch o th c hi n chương trình. d) Th c hi n chính sách h tr phù h p v nhà i v i các gia ình chính sách, ng bào nghèo, c bi t là s h gia ình ng bào Khơ me có i s ng khó khăn, không có kh năng t t o l p nhà . B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p v i các B , ngành có liên quan xây d ng chính sách h tr c th trình Th tư ng Chính ph trong quý IV năm 2001. Cùng v i chính sách h tr c a nhà nư c, các a phương và nhân dân trong vùng v n ng phong trào giúp ng bào gi i quy t v t ai, xây d ng nhà nh m n nh i s ng. ) Rà soát, i u ch nh quy ho ch các vùng dân cư, các th tr n, th t , trong ó ph i k t h p t t vi c ch nh trang, nâng c p m r ng các khu ô th cũ g n li n v i vi c u tư xây d ng các khu ô th m i; nâng c p, c i t o h t ng cơ s các th tr n, th t c a vùng; ph i h p cùng các a phương ch o th c hi n có hi u qu các chính sách h tr và t o i u ki n c i thi n ch cho nhân dân, nh t là i v i nhân dân vùng ng p lũ. e) Nhà nư c khuy n khích các a phương huy ng ngu n l c và t ch c th c hi n có hi u qu chương trình u tư phát tri n cơ s h t ng nông thôn như u tư ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng th y s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn ...; gi i quy t nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn, x lý t t môi trư ng các khu công nghi p, khu dân cư, sông r ch. i u 5 . M t s cơ ch chính sách Cơ ch chính sách i v i vùng ng b ng sông C u Long ph i m b o thúc Ny nhanh vi c chuy n d ch cơ c u kinh t có hi u qu ; phát tri n k t c u h t ng; gi i quy t các v n n i c m
 10. c a vùng như ói nghèo, d ch b nh, h c hành, nâng cao i s ng ng bào dân t c, nh t là ng bào Khơ me. 1. V huy ng ngu n l c u tư phát tri n s n xu t: Khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia u tư phát tri n kinh t - xã h i, t o công ăn vi c làm và ào t o ngành ngh ; ngân sách nhà nư c dành kinh phí ưu tiên u tư xây d ng cơ s h t ng ch y u. i v i các d án nuôi tr ng th y s n vùng m i khai hoang, các a phương có quy ho ch dành t và khuy n khích các nhà u tư b v n u tư, doanh nghi p làm ch u tư xây d ng h t ng sau ó th c hi n bán, khoán, cho thuê thu h i v n như cơ ch u tư i v i khu công nghi p. 2. V tiêu th s n phNm hàng hoá nông, lâm, th y s n: Xây d ng cơ ch t ch c liên k t: h nông dân - h p tác xã - doanh nghi p v i các cơ ch chính sách thích h p, hư ng t i ph n l n ngư i nông dân s n xu t hàng hóa ư c s n xu t theo h p ng. n năm 2005, có trên 50% s h nông dân s n xu t hàng hóa ư c s n xu t theo h p ng v i các t ch c kinh t h p tác và các doanh nghi p ch bi n và doanh nghi p thương m i. Trư c h t, th c hi n s n xu t theo h p ng kinh t i v i mía, bông, s a bò, th y s n và t ng bư c m r ng s n xu t theo h p ng i v i nguyên li u s n xu t khác. Vi c ký h p ng tiêu th s n phNm hàng hoá là m t nghĩa v c a các doanh nghi p ch bi n và tiêu th thu c m i thành ph n kinh t . Hình thành các Hi p h i giúp nhau trong s n xu t và tiêu th s n phNm, b o v quy n l i ngư i s n xu t, kinh doanh c a t ng ngành hàng. 3. V u tư: Ngân sách (bao g m ngân sách Trung ương và ngân sách a phương), huy ng s c dân và các ngu n tài tr t bên ngoài tăng thêm ngu n l c u tư xây d ng k t c u h t ng kinh t xã h i như: giao thông, th y l i, giáo d c, y t , các tuy n dân cư, c m dân cư và các công trình phúc l i công c ng t i c m dân cư. Có chính sách khuy n khích các thành ph n kinh t u tư s n xu t v t li u xây d ng phù h p làm nhà , xây d ng cơ s h t ng kinh t - xã h i cho vùng ng b ng sông C u Long. 4. V tín d ng: a) Tín d ng u tư phát tri n c a nhà nư c b o m v n cho các d án u tư phát tri n kinh t , d án s n xu t ch bi n hàng xu t khNu, d án nông, lâm, th y s n, ... vay v n theo quy nh t i Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph , Quy t nh s 02/2001/Q -TTg ngày 02 tháng 01 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 133/2001/Q -TTg ngày 10 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . Qu h tr phát tri n nhanh chóng tri n khai các hình th c tín d ng: b o lãnh, h tr sau u tư theo quy nh t i Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1999. Dành m t ph n v n t tín d ng u tư phát tri n c a nhà nư c cho h chính sách, h nghèo vay v i lãi su t ưu ãi làm n n nhà và nhà theo phương th c tr d n trong nhi u năm; h tr u tư tuy n dân cư, c m dân cư. B Tài chính ch trì, ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Qu h tr phát tri n và các B , ngành có liên quan xây d ng cơ ch chính sách cho vay c th trình Th tư ng Chính ph quy t nh. b) Ngân hàng Thương m i th c hi n cho ngư i s n xu t hàng hoá vay v n theo quy nh, ng th i s m ban hành qu b o lãnh tín d ng giúp ngư i không có i u ki n v tài s n
 11. th ch p vay ư c v n c a ngân hàng. Khuy n khích m r ng các hình th c d ch v v v n cho ngư i s n xu t, c bi t khuy n khích các doanh nghi p d ch v v n cho dân dư i hình th c ng v n trư c và thu h i b ng s n phNm nông s n. 5. Xây d ng chính sách khuy n công: h tr ào t o ngh ; mi n, gi m ti n s d ng t cho các nhà u tư, ưu ãi tín d ng cho các lo i doanh nghi p u tư s n xu t công nghi p, ti u, th công nghi p vào vùng ng b ng sông C u Long. Xây d ng Qu khuy n công ( ư c hình thành t ngân sách nhà nư c, tài tr c a các t ch c, cá nhân và thu h i v n h tr ...) phát tri n công nghi p và ti u, th công nghi p. 6. Gi i quy t cơ b n v n nông dân không có t, thi u t s n xu t: T o thêm qu t b ng cách khai hoang. Rà soát l i qu t c a các t ch c, nông, lâm trư ng qu c doanh thu h i ngay trong năm 2001 và u năm 2002 di n tích t không s d ng ho c s d ng kém hi u qu giao l i cho a phương giao cho các h nông dân s n xu t. T o i u ki n m t b ph n nông dân thi u t ho c không có t ư c n l p nghi p các vùng kinh t m i. Tăng cư ng qu n lý t ai, hoàn thành h sơ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, qu n lý ch t ch bi n ng t ai. Nghiêm c m vi c chuy n như ng t ai không úng pháp lu t, gi i quy t d t i m vi c khi u n i, tranh ch p t ai. Ti p t c th c hi n t t chính sách mi n thu s d ng t nông nghi p cho vùng lũ l t và các a phương có khó khăn v th trư ng tiêu th . Mi n thu s d ng t cho các h nghèo (theo tiêu chí m i), cho các h dân các xã thu c Chương trình 135. 7. i v i ng bào dân t c thi u s : ti p t c th c hi n chính sách tr cư c, tr giá cho ng bào dân t c phù h p v i i u ki n và t p quán c a ng bào; nhà nư c có chính sách h tr phù h p i v i các h ng bào Khơ me th c s khó khăn v nhà . ưu tiên gi i quy t cho ng bào vay v n s n xu t t ngân hàng ngư i nghèo và các ngu n v n khác; th c hi n t t công tác khuy n nông và tăng cư ng hư ng d n cách làm ăn, s n xu t cho ng bào. T năm 2002, th c hi n i v i các gia ình ng bào dân t c nghèo, h chính sách: - Mi n óng góp xây d ng trư ng, óng h c phí, ti n sách giáo khoa cho các con em i h c; ưu tiên gi i quy t vi c làm cho con em ng bào dân t c ã qua ào t o. - Mi n phí ti n khám, ch a b nh t i các tr m y t , Trung tâm y t , b nh vi n. i u 6 . T ch c th c hi n: 1. y ban nhân dân các t nh vùng ng b ng sông C u Long ph i xác nh vi c th c hi n các n i dung c a Quy t nh này là nhi m v ch y u c a các c p y ng, chính quy n a phương các c p và nhân dân trong vùng; ng th i ph i h p ch t ch v i các B , ngành Trung ương trong vi c xây d ng và t ch c th c hi n các chương trình, d án ra. Trên cơ s th ng nh t v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Xây d ng, B Th y s n, T ng c c a chính và các cơ quan liên quan, các t nh rà soát i u ch nh l i quy ho ch xây d ng các khu dân cư, quy ho ch s d ng t, quy ho ch chi ti t vùng s n xu t (lúa - tôm; lúa - hoa màu, cây ăn qu , phát tri n lâm nghi p ...) trên a bàn t nh, Ch t ch y ban nhân dân t nh phê duy t quy ho ch chi ti t vùng s n xu t phù h p v i c i m c a a phương; c th hoá thành các chương trình, k ho ch và t ch c th c hi n. 2. Các B , ngành căn c ch c năng, nhi m v c a mình, ch trì cùng v i các t nh vùng ng b ng sông C u Long t ch c và ch o th c hi n các chương trình, d án c th . Các B ,
 12. ngành, a phương m i năm 01 l n báo cáo Th tư ng Chính ph v k t qu th c hi n n i dung c a Quy t nh này. 3. gi i quy t v n nhà cho các h thu c di n chính sách và h nghèo vùng ng p sâu, giao B Xây d ng ch trì, ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Tài chính xây d ng chính sách cho vay b ng hi n v t nhà , trình Th tư ng Chính ph quy t nh. Các d án xây d ng c m, tuy n dân cư c p bách trong năm 2001 - 2002, ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, không ph i l p và trình duy t báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u kh thi mà ch c n trình duy t thi t k k thu t và t ng d toán theo quy nh và cho phép ư c áp d ng hình th c ch nh th u th c hi n, nhưng không ư c x y ra tiêu c c. Trư c m t, B Xây d ng làm vi c c th v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và y ban nhân dân các t nh vùng ng p lũ, xác nh, l a ch n các công trình xây d ng c m, tuy n dân cư, ê bao b o v các khu dân cư t p trung c p bách vùng ng p sâu, phù h p v i quy ho ch u tư trư c trong năm 2001 - 2002 trình Th tư ng Chính ph . Mi n thu ti n chuy n m c ích s d ng t nông nghi p xây d ng tuy n, c m dân cư. 4. Giao B K ho ch và u tư, B Tài chính xem xét và b trí c p kinh phí cho chương trình gi ng; b trí k ho ch v n u tư xây d ng các công trình giao thông, th y l i, xây d ng dân cư c p bách. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch o ưu tiên dành ngu n tín d ng ưu ãi cho dân vay u tư phát tri n s n xu t và xây d ng cơ s h t ng nông thôn. B K ho ch và u tư tranh th s ng tình và h tr c a các nư c và các t ch c qu c t , ưu tiên s d ng ngu n v n ODA, h tr th c hi n các chương trình và d án phát tri n cơ s kinh t và xã h i. 5. T ng c c Khí tư ng th y văn ti p t c tăng cư ng năng l c o c, i u tra, kh o sát thu th p y , chính xác s li u khí tư ng th y văn, môi trư ng nư c làm t t công tác d báo khí tư ng th y văn, nghiên c u y hơn quy lu t th i ti t, th y văn c a vùng; t o cơ s khoa h c các ngành, a phương xem xét, i u ch nh, b sung quy ho ch nh m hoàn thi n các gi i pháp ki m soát và s d ng nư c lũ vùng ng b ng sông C u Long m t cách h p lý, hi u qu . i u 7 . Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 8 . Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh vùng ng b ng sông C u Long ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
 13. PH L C I CÁC D ÁN T H Y L I PH C V A M C T I Ê U VÀ CÁ C D ÁN NÔ NG, L ÂM NGH I P 5 NĂ M 2 0 0 1 -2 0 0 5 VÙNG NG B NG S Ô N G C U L O NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 173/2001/Q -TTg ngày 06 tháng 11 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ) S Tên d án a i m Quy mô Nhi m v công Kh i công th trình xây d ng t 2001- 2005 Di n Chi u Th y l i Dân cư tích dài (ha) (1000 (km) ngư i) (ha) T ng s 24.453 1.930 990.705 3.401 A Vùng ng p lũ 23.673 1.855 403.806 2.644 I. T giác Long Xuyên 10.177 707 59.862 1.070 1 CT Ba Hòn - T3 Kiên Giang 15.400 2 HTTL ven bi n Tây Kiên Giang 35.900 3 C ng Luỳnh Quỳnh Kiên Giang 6.562 4 C ng Vàm Răng Kiên Giang 5 C ng Bình Giang 1 Kiên Giang 8 2 6 C ng Bình Giang 2 Kiên Giang 8 2 7 C ng kênh Cái Tre Kiên Giang 8 2 8 C ng Tam B n Kiên Giang - - 9 C ng Tà Xăng Kiên Giang - - 10 C ng kênh Sơn Kiên Kiên Giang 5 1 11 Kênh Trà Sư-Tri Tôn AG-KG 75 20 12 Kênh Hà Giang Kiên Giang 20 5 13 Kênh T2 Kiên Giang 22 6 14 Kênh Nông trư ng Kiên Giang 20 5 15 K. M Thái-10 Châu AG-KG 50 15 Phú 16 Kênh Ba Thê AG-KG 50 15 17 K.Kiên H o-Núi AG-KG 50 15 Chóc-Năng Gù 18 K. R ch Giá - Long AG-KG 50 15 Xuyên - C. Cà ao 19 Kênh Tròn AG-KG 50 15
 14. 20 Kênh Cái S n (k t AG-KG 50 15 h p giao thông) 21 Kênh Ba Thê M i An Giang 20 5 22 Kênh M c C n Dưng An Giang 40 10 23 Kênh C n Th o An Giang 21 5 24 Kênh ào An Giang 20 5 25 DA B c Vàm Nao An Giang 26 Kênh Tám Ngàn AG-KG 35 10 27 Kênh H7 Kiên Giang 20 5 28 Kênh H9 Kiên Giang 20 5 29 Tuy n dân cư b Nam AG-KG 65 10 kênh Vĩnh T 30 M t s ê bao c p thi t 31 Tr m bơm 3/2 An Giang 2.000 32 Các d án khác II ng Tháp Mư i 7.000 1.133 60.000 903 1 K. S H - Cái C - T-LA 90 22 Long Kh t 2 Kênh Tân Thành - Lò T-LA 53 13 G ch 3 Kênh H ng Ng T-LA 43 10 4 Kênh An Bình T-LA 35 7 5 Kênh ng Ti n - T-LA 80 20 D.V. Dương - Lagrang 6 Kênh An Phong - M T-LA 85 20 Hòa - B c ông 7 Kênh Nguy n Văn T-LA-TG 93 45 Ti p 8 Kênh 2/9 - c Vàng T 35 9 Thư ng 9 Kênh Kháng Chi n T 40 10 10 Kênh Bình Thành T 37 10 11 K.Tân C Chi - Phú T 50 15 Hi p - c Vĩnh H 12 Kênh Sa Rài - Phú T 32 10 c 13 Kênh T. Thành- T 50 15 ư ng Thét
 15. 14 Kênh Cái Cái - Phư c LA-TG 80 40 Xuyên - 28 15 Kênh 79 LA 70 20 16 D án T Thư ng T 10 17 Kênh 61 LA 45 22 18 Kênh 28 LA 47 15 19 Kênh Sông Trăng-C LA 25 6 G a 20 Kênh Tân Hưng LA 25 6 21 Kênh Hưng i n LA 26 6 22 Kênh R ch Chàm - LA 32 8 M Bình 23 Kênh Trà Cú Thư ng LA 30 7 24 Kênh Ba Reng - R ch LA 30 7 G c 25 M t s ê bao c p thi t 26 D án B o nh LA-TG 60.000 27 Kênh 12 LA 28 Kênh Bà Vòm LA 29 5 kênh B c QL1 TG 30 Các d án khác III Vùng Tây Sông H u 2.654 194.944 269 1 D án Ô Môn - Xà CT-KG 50.000 No 2 Kênh Nàng Mau 2 CT 22.419 3 D án C n Thơ - CT 122.525 Long M 4 D án Cái S n-Th t CT-KG N t 5 Ô Môn CT-KG 6 M ts ê bao c p thi t 7 Các d án khác IV Vùng gi a Sông Ti n 3.842 15 89.000 402 - Sông H u 1 Kênh 7 xã An Giang 15 30.000 8 2 D án B c L p Vò T 18.000 3 D án Nam L p Vò T 34.000
 16. 4 D án X o Mát - Cái T-VL 7.000 V n 5 M ts ê bao c p thi t 6 D án Bưng Trư ng - VL Ngãi Chánh 7 D án ê bao vư n VL cây ăn qu 8 Kè TX Vĩnh Long VL 9 Kè TT Tam Bình VL 10 Kè TT Măng Thít VL 11 Các d án khác B Vùng nh hư ng xâm 553.440 nh p m n I D án Qu n l Ph ng ST-BL-CM 204.814 Hi p II D án Nam Măng VL-T.Vinh 171.626 Thít III D án Ba Lai B n Tre 88.500 1 C ng p Ba Lai B n Tre 2 Công trình Giao Hòa B n Tre 3 Công trình Ch t S y B n Tre 4 Công trình B n R B n Tre 5 HTTL C u S p B n Tre 6 Các công trình khác B n Tre IV D án Hương M B n Tre 1 C ng Cái Quao B n Tre 2 HTTL M Cày B n Tre 3 Các công trình khác B n Tre V Các d án khác 88.500 1 Kênh Xuân Hòa - TG C u Ngang 2 D án U Minh H CM 3 DA U Minh Thư ng KG 300 4 H Dương ông CM 5 Kè Gành Hào CM 6 Công trình th y l i BL s n xu t mu i
 17. 7 Công trình th y l i ph c v nuôi tr ng thu s n 8 Nư c s ch - VSMT nông thôn 9 Nâng c p ê bi n, ê c a sông 10 Các công trình khác C Các d án v nông nghi p 1 Vi n Lúa BS C u Long 2 Vi n Cây ăn qu 3 Chương trình gi ng các t nh D Các d án lâm nghi p 1 Chương trình r ng sinh thái Cho m i t nh
 18. PH L C II K H O CH U T Ư GI AO T H Ô NG Ư NG B GI AI O N 2 0 0 1 - 2 0 0 5 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 173/2001/Q -TTg ngày 06 tháng 11năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ) TT Danh m c d án Kh i công Năng l c D ki n t ng Kh i công hoàn m c u tư xây d ng thành (t ng) 2001 - 2005 1 2 3 4 5 6 T ng c ng: I. Các d án ODA (Tr USD) 1 Khôi ph c QL1 - WB3 2001- 2 005 232 km 143,7 2 C u C n Thơ 2002 - 2004 1.120 mét 295,0 3 C u giai o n 3 - C n Thơ - 2003 - 2005 80,0 Năm Căn 4 Tuy n Nam sông H u 2002 - 2007 120 km 60,0 5 C uB nL c 2002 - 2005 600 mét 10,0 6 C u Tân An 2002 - 2005 450 mét 12,0 7 Các d án khác 2002 - 2005 100,0 Quy i VN (t ng) II. Các d án BOT 1 ư ng cao t c thành ph H 2002 - 2005 60 km 7.000,0 Chí Minh - C n Thơ giai o n I 2 C u R ch Mi u 2002 - 2005 3.030 mét 600,0 3 C u Vàm C ng 2002 - 2005 1.500 mét 800,0 III. Các d án v n trong nư c 1 Qu c l 1 - m r ng thành ph H 2001 - 2003 62 km 217,0 Chí Minh - Trung Lương 2 Qu c l 30 - nâng c p o n 2001 - 2002 36 km 90,0 An H u - Cao Lãnh 3 Qu c l 50 - Nh Thiên 2001 - 2005 50 km 220,0 ư ng - Gò Công 4 Qu c l 53: - o n Trà Vinh + c u LT 2000 - 2002 100,0 - o n Vĩnh Long 2002 - 2005 22 km 90,0 5 Qu c l 54 ( ng Tháp - 2000 - 2003 167 km 248,0 Vĩnh Long - Trà Vinh)
 19. 6 Qu cl 57(B nTre-VĩnhLong) 2000 - 2003 48 km 124,0 7 Qu c l 60 (B n Tre - Trà 2001 - 2002 116 km 202,0 Vinh - Sóc Trăng) 8 Qu c l 61 (C n Thơ - Kiên 2000 - 2003 60 km 250,0 Giang) 9 Qu c l 62: - Tân An - Tân Th nh 1998 - 2001 81,5 - Tân Th nh - Bình Hi p 2000 - 2002 31 km 91,0 10 Qu c l 63 (Kiên Giang - Cà 2000 - 2003 174,0 Mau) 11 Qu c l 80 - Nam M Thu n - Vàm C ng 2003 - 2005 60 km 300,0 - L T - R ch S i 2002 - 2006 75 km 200,0 12 Qu c l 91 - o n Nguy n Trung Tr c 2000 - 2003 65 km 240,0 - B n Th y 13 Qu c l 91 B 2001-2006 16 km 185,0 14 Tuy n N1 - o n B n Th y - T nh Biên 2002 - 2005 65 km 150,0 - Hà Tiên (91 kéo dài) - Các o n khác 2003 - 2008 230 km 1.331,0 15 Tuy n N2 - o n Th nh Hóa - c Hòa 2001 - 2003 40 km 344,0 - Các o n khác 2003 - 2006 210 km 1.154,0 16 Tuy n Qu ng L - Ph ng 2003 - 2008 101 km 1.700,0 Hi p Các c u l n 17 C u Tô Châu 2000 - 2002 538 mét 82,0 18 S a ch a c u B n L c 2000 - 2001 538 mét 26,4 19 S a ch a c u Tân An 2000 - 2001 406 mét 25,4 20 Phà C Chiên - i Ngãi 2002 - 2005 50,0 công trình chuy n ti p 21 Qu c l 1 - Cà Mau - Năm Căn 1999 - 2001 54 km 192,0 22 Kh c ph c bão lũ năm 2000 2000 - 2001 200,0 23 Các công trình khác 500,0
 20. PH L C II I K H O CH T Ô N N N VƯ T L Ũ CÁC C M T UY N D Â N CƯ VÙN G N G P L Ũ NG B N G S Ô NG C U L O NG GI AI O N 2001 -2 005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 173/ 2001/ Q -TTg ngày 06 tháng 11 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ) STT Năm T ng s Vùng ng p sâu > 3m Vùng ng p v a Vùng ng p nông Vùng ven bi n, c a D ki n c m tuy n sông 2 - 3m 1 - 2m Kinh phí u tư (t ng) S i m D ki n S i m D ki n S i m D ki n S i m D ki n Kinh phí Kinh phí Kinh phí Kinh phí (t (t ng) (t ng) (t ng) ng) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2002 164 77 256 51 150 36 94 - - 500 2 2003 415 90 333 150 495 150 405 25 68 1.300 3 2004 388 19 72 128 435 176 510 65 176 1.200 4 2005 76 - - - - 50 135 26 70 200 C ng 1.043 186 661 329 1.081 412 1.144 116 313 3.200
Đồng bộ tài khoản