Quyết định số 173/2003/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
86
lượt xem
3
download

Quyết định số 173/2003/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 173/2003/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp ngành đào tạo Y sỹ đa khoa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 173/2003/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 173/2003/QĐ-BYT Hà N i, ngày 13 tháng 01 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO D C TRUNG H C CHUYÊN NGHI P NGÀNH ĐÀO T O Y S ĐA KHOA B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t . Căn c Ngh đ nh c a Chính ph s 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Giáo d c. Căn c Quy t đ nh s 21/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 6/6/2001 c a B trư ng B Giáo d c và đào t o ban hành Chương trình khung giáo d c Trung h c chuyên nghi p. Căn c vào văn b n tho thu n s 8899/THCN&DN ngày 7/10/2002 c a B Giáo d c và Đào t o. Theo đ ngh c a Ông V trư ng V Khoa h c đào t o - B Y t . QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Chương trình khung giáo d c trung h c chuyên nghi p ngành đào t o Y s đa khoa, thu c nhóm ngành S c kho . Đi u 2. Chương trình khung đào t o Y s đa khoa đư c áp d ng trong các trư ng cao đ ng, trung h c chuyên nghi p Y t t năm h c 2003. Đi u 3. V trư ng V Khoa h c đào t o ti p t c ch đ o và hư ng d n các trư ng xây d ng chuơng trình chi ti t, biên so n và phê duy t các giáo trình, tài li u gi ng d y, h c t p. Đi u 4. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, C c trư ng, V trư ng các V c a B y t , Hi u trư ng các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng GI I THI U T NG QUÁT NGÀNH ĐÀO T O 1. B c h c: Trung h c chuyên nghi p 2. Nhóm ngành đào t o: S c kho 3. Ngành đào t o: Y sĩ đa khoa 4. Mã s đào t o: 367201 5. Ch c danh khi t t nghi p: Y sĩ trung h c 6. Th i gian đào t o: 2 năm 7. Hình th c đào t o: Chính quy 8. Đ i tư ng tuy n sinh: T t nghi p trung h c ph thông 9. Cơ s đào t o: Trư ng Trung h c y t .
 2. 10. Cơ s làm vi c Ngư i có b ng t t nghi p Y sĩ đa khoa đư c tuy n d ng vào làm vi c t i các Tr m y t xã, phư ng thu c các t nh mi n núi, vùng sâu, vùng xa. 11. B c h c sau trung h c: Ngư i Y s đa khoa n u có nguy n v ng và đ tiêu chu n có th đư c đào t o thành Bác s đa khoa (phương th c giáo d c không chính quy) theo Quy ch tuy n sinh hàng năm c a B Giáo d c và đào t o và B Y t . MÔ T NHI M V C A NGƯ I Y SĨ TRUNG H C 1. Khám và ch a b nh thông thư ng trong ph m v quy đ nh c a phân tuy n k thu t. 2. Tr giúp Bác s trong khám, ch a b nh và th c hi n các k thu t chăm sóc ngư i b nh t i Tr m yt . 3. S lý ban đ u các b nh c p c u và các v t thương thông thư ng. 4. Tham gia sơ c u các tai n n và th m ho x y ra t i đ a phương. 5. Tham gia các ho t đ ng chuyên môn, tư v n và cung c p các d ch v v S c kho sinh s n và Dân s - K ho ch hoá gia đình. 6. Hư ng d n và tư v n cho nhân dân th c hi n v sinh phòng b nh. 7. Chăm sóc và hư ng d n ph c h i ch c năng cho ngư i b tàn t t, thương t t t i c ng đ ng. 8. áp d ng Y h c c truy n đ c bi t là phương pháp ch a b nh không dùng thu c trong công tác chăm sóc s c kho nhân dân. Hư ng d n nhân dân tr ng, nuôi và s d ng các cây, con làm thu c. 9. Hư ng d n nhân dân s d ng thu c an toàn, h p lý. 10. Phát hi n s m các nguy cơ gây b nh, gây d ch t i c ng đ ng; đ xu t và tham gia các bi n pháp gi i quy t; báo cáo k p th i khi có d ch. 11. Qu n lý, theo dõi, chăm sóc các b nh nhân m c b nh xã h i, b nh m n tính t i cơ s y t , t i nhà. 12. Tham gia l p k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch b o v , chăm sóc s c kho cho c ng đ ng, gia đình và cá nhân t i đ a phương. 13. Tham gia công tác truy n thông, giáo d c s c kho , tư v n cho các cá nhân, gia đình và c ng đ ng v các v n đ s c kho . 14. Th c hi n các chương trình y t t i đ a phương 15. Tham gia hư ng d n, hu n luy n nhân viên, h c sinh y t th c t p t i đơn v . 16. Qu n lý và b o qu n thu c, d ng c , trang thi t b y t c a Tr m y t 17.Tham gia công tác hành chính, qu n lý Tr m y t . 18.Th c hi n Lu t B o v s c kho nhân dân và các quy đ nh v chuyên môn c a B Y t . M C TIÊU ĐÀO T O T NG QUÁT Đào t o ngư i Y sĩ đa khoa có ki n th c, k năng chuyên môn y h c trình đ trung c p; làm nhi m v b o v , chăm sóc s c kho nhân dân t i tuy n y t cơ s thu c các t nh mi n núi, vùng sâu, vùng xa; có đ o đ c lương tâm ngh nghi p, ý th c t ch c k lu t, có tinh th n trách nhi m trư c s c kho và tính m ng ngư i b nh; có đ s c kho ; không ng ng h c t p đ nâng cao trình đ .
 3. PHÂN PH I TH I GIAN KHOÁ H C (Đơn v tu n l ) Lao T ng Thi Ngh D tr H c Lý thuy t và th c đ ng s Năm h c TH C T P kỳ hành môn h c T t H c kỳ Hè L t t nghi p Năm th I 20 1 3 1 1 26 nh t II 18 1 6 1 26 I 18 2 tu n th c t p t i c ng đ ng 1 3 1 1 26 Năm th hai II 13 8 tu n th c t p t t nghi p 1 4 26 T ng c ng 69 10 4 4 6 6 2 3 104
 4. T NG QUAN CÁC MÔN H C Th i gian Th c TT Môn h c T ng Lý Th c t p môn s thuy t hành h c Các môn h c chung 420 253 167 1 Chính tr 90 82 8 2 Giáo d c qu c phòng 75 22 53 3 Th d c th thao 60 4 56 4 Ngo i ng 120 100 20 5 Tin h c 45 20 25 6 Giáo d c Pháp lu t 30 25 5 Các môn h c cơ s 324 208 116 7 Gi i ph u - sinh lý 80 50 30 8 Vi sinh - Ký sinh trùng 24 16 8 9 Dư c lý 40 36 4 10 Dinh dư ng 20 16 4 11 V sinh phòng b nh 30 20 10 12 K năng giao ti p & Giáo d c S.kho 30 20 10 13 Qu n lý và t ch c y t 30 20 10 14 Đi u dư ng cơ b n và K thu t đi u dư ng 70 30 40 100 Các môn h c chuyên môn 528 418 110 15 B nh N i khoa 75 65 10 150 16 B nh Ngo i khoa 60 50 10 150 17 S c kho Tr em 70 60 10 140 18 S c kho Sinh s n 70 55 15 140 19 Dân s - K ho ch hoá gia đình 20 16 4 20 B nh truy n nhi m, xã h i 60 50 10 80 21 B nh chuyên khoa 50 40 10 40 22 Y t c ng đ ng 24 16 8 23 Y h c c truy n 45 30 15 40 24 C p c u ban đ u 24 16 8 25 Ph c h i ch c năng 30 20 10 40 * Th c t p c ng đ ng 80 * Th c t p t t nghi p 320 T ng c ng 1272 879 393 1280 C ng toàn khoá 2552
 5. PHÂN B CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O TOÀN KHOÁ QUY Đ NH MÔN THI HO C KI M TRA, S TI T VÀ H S MÔN H C TƯƠNG NG, TH C T P VÀ TH C T P T T NGHI P Năm th Nh t Năm th Hai Phân b các môn h c H c kỳ I H c kỳ II H c kỳ I H c kỳ II TT Môn thi Môn Ktra Môn thi Môn Ktra Môn thi Môn Ktra Môn thi Môn Ktra Tên môn h c S ti t S H S H S H S H S H S H S H S H ti t s ti t s ti t s ti t s ti t s ti t s ti t s ti t s CÁC MÔN H C CHUNG 1 Chính tr 90 ..... ..... 45 3 ..... ..... ..... ..... 45 3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 2 Giáo d c qu c phòng 75 ..... ..... 75 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 3 Th d c th thao 60 ..... ..... 30 1 ..... ..... 30 1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 4 Ngo i ng 120 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 60 3 60 3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 5 Tin h c 45 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 45 2 ..... ..... ..... ..... 6 Pháp lu t 30 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 30 2 CÁC MÔN H C CƠ S 7 Gi i ph u - sinh lý 80 80 4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 8 Vi sinh - Ký sinh trùng 24 ..... ..... 24 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 9 Dư c lý 40 ..... ..... 40 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 10 Dinh dư ng 20 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 20 1 ..... ..... ..... ..... 11 V sinh phòng b nh 30 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 30 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 12 K năng giao ti p & GDSK 30 ..... ..... ..... ..... 30 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 13 Qu n lý và t ch c y t 30 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 30 2 ..... ..... 14 Đi u dư ng cơ b n và K thu t ĐD 70 70 3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... Các Môn h c chuyên môn 15 B nh N i khoa 75 75 4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 16 B nh Ngo i khoa 60 60 3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 17 S c kho Tr em 70 ..... ..... ..... ..... 70 4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 18 S c kho Sinh s n 70 ..... .... ..... ..... 70 4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 19 Dân s - k ho ch hoá gia đình 20 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 20 1 ..... ..... ..... ..... 20 B nh truy n nhi m, xã h i 60 ..... ..... ..... ..... 60 3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
 6. 21 B nh chuyên khoa 50 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 50 3 ..... ..... ..... ..... 22 Y t c ng đ ng 24 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 24 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 23 Y h c c truy n 45 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 45 2 ..... ..... 24 C p c u ban đ u 24 ..... ..... 24 1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 25 Ph c h i ch c năng 30 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 30 2 PH N TH C T P * ĐDCB - K thu t đi u dư ng 100 ..... ..... 100 3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... * Khoa N i 150 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 60 2 ..... ..... 40 1 50 2 ..... ..... * Khoa Ngo i 150 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 60 2 ..... ..... 40 1 50 2 ..... ..... * Khoa S n - Ph và KHHGĐ 140 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 40 1 60 2 ..... ..... ..... ..... 40 1 * Khoa Nhi 140 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 40 1 60 2 ..... ..... ..... ..... 40 1 * Khoa Truy n nhi m 80 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 40 1 40 1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... * Khoa Y h c c truy n 40 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 40 1 * Các chuyên khoa 40 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 40 1 ..... ..... ..... ..... * Khoa VLTL/Ph c h i ch c năng 40 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 40 1 * Th c t p c ng đ ng 80 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 80 2 ..... ..... ..... ..... * Th c t p t t nghi p 320 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 320 4 ..... .....
 7. C U TRÚC TH I GIAN KHOÁ H C (Tính theo ti t / gi h c ) 1. Th i gian toàn khoá: 2552 - S ti t h c các môn chung 420 S ti t h c các môn cơ s 424 S ti t h c các môn chuyên môn 1708 2. Th i gian th c t p, th c hành: 1673 - Th i gian th c t p t i trư ng 393 - Th i gian th c hành t i b nh vi n 880 - Th i gian th c t p t i c ng đ ng 80 - Th i gian th c t p t t nghi p 320 3. T l th i gian th c hành và lý thuy t Th c hành 1673 = = 1,86 Lý thuy t 897 S ti t h c th c hành / lý thuy t = 1,86 K HO CH ĐÀO T O THEO H C KỲ H C KỲ I - NĂM TH NH T Qu th i gian: 20 Tu n T ng s ti t: 651 - 2 Tu n h c Giáo d c qu c phòng: 2T = 75 gi - 13 Tu n h c t i trư ng: 13T x 32 ti t = 416 ti t - 5 Tu n h c t i trư ng và b nh vi n: + Th c t p t i b nh vi n (bu i sáng): 5T x 20 ti t = 100 ti t + H c t i trư ng (bu i chi u): 5T x 12 ti t = 60 ti t X p lo i / h S ti t TT Môn h c s môn h c T ng LT TH Thi K Tra 1 Giáo d c qu c phòng 75 22 53 2 2 Chính tr ( I ) 45 40 5 3 3 Th d c th thao ( I ) 30 4 26 1 4 Gi i ph u - Sinh lý 80 50 30 4 5 Vi sinh - Ký sinh trùng 24 16 8 2 6 ĐD cơ b n K thu t ĐD 70 30 40 3 7 Dư c lý 40 36 4 2 8 B nh n i khoa 75 65 10 4 9 B nh ngo i khoa 60 50 10 3 10 C p c u ban đ u 24 16 8 1 C ng 523 329 194 * Th c t p b nh vi n (k thu t đi u dư ng) 100 100 3 T ng c ng 623 329 294 H C KỲ II - NĂM TH NH T Qu th i gian: 18 Tu n T ng s ti t: 576
 8. - 6 Tu n h c t i trư ng: 6T x 32 ti t = 192 ti t - 12 Tu n h c t i trư ng và b nh vi n: + Th c hành t i b nh vi n (bu i sáng ): 12T x 20 gi = 240 gi + H c t i trư ng (bu i chi u ): 12T x 12 ti t = 144 ti t X p lo i / h S ti t TT Môn h c s môn h c T ng LT TH Thi K Tra 1 Th d c th thao (II) 30 0 30 1 2 Ngo i ng (I ) 60 50 10 3 3 S c kho tr em 70 60 10 4 4 B nh truy n nhi m, xã h i 60 50 10 3 5 S c kho Sinh s n 70 55 15 4 6 K năng giao ti p & GDSK 30 20 10 2 7 Y t c ng đ ng 24 16 8 2 C ng 344 251 93 * Th c t p t i khoa N i 60 60 2 * Th c t p ta khoa Ngo i 60 60 2 * Th c t p t i khoa S n - Ph 40 40 1 * Th c t p t i khoa Nhi 40 40 1 * Th c t p t i khoa Truy n nhi m 40 40 1 T ng c ng 584 251 333 H C KỲ I - NĂM TH HAI Qu th i gian: 18 Tu n và 2 Tu n th c t p t i c ng đ ng T ng s ti t: 656 - 4 Tu n h c t i trư ng: 4T x 32 ti t = 128 ti t - 14 Tu n h c t i trư ng và b nh vi n: - Th c t p t i b nh vi n (bu i sáng): 14T x 20 gi = 280 gi - H c t i trư ng (bu i chi u): 14T x 12 ti t = 168 ti t - Th c t p c ng đ ng: 2T x 40 gi = 80 gi X p lo i / h S ti t TT Môn h c s môn h c T ng LT TH Thi K Tra 1 Ngo i ng ( II ) 60 50 10 3 2 Chính tr ( II ) 45 42 3 3 3 Tin h c 45 20 25 2 4 B nh chuyên khoa 50 40 10 3 5 Dinh dư ng 20 16 4 1 6 Dân s - KHHGĐ 20 16 4 1 7 V sinh phòng b nh 30 20 10 2 C ng 270 204 66 * Th c t p t i khoa N i 40 40 1 * Th c t p t i khoa Ngo i 40 40 1 * Th c t p t i khoa S n- Ph 60 60
 9. * Th c t p t i khoa Nhi 60 60 * Th c t p t i khoa Tr. nhi m 40 40 2 * Th c t p các chuyên khoa 40 40 2 1 * Th c t p c ng đ ng 80 80 1 2 T ng c ng 630 204 426 H C KỲ II - NĂM TH HAI Qu th i gian: 13 Tu n và 8 tu n th c t p t t nghi p T ng s ti t: 736 - 13 Tu n h c t i trư ng và b nh vi n, trong đó: + Th c hành t i b nh vi n (bu i sáng): 13T x 20 gi = 260 gi + H c t i trư ng (bu i chi u ): 13T x 12 ti t = 156 ti t - Th c t p t t nghi p 8T x 40 gi = 320 gi X p lo i / h S ti t TT Môn h c s môn h c T ng LT TH Thi K Tra 1 Giáo d c Pháp lu t 30 25 5 2 2 Ph c h i ch c năng 30 20 10 2 3 Y h c c truy n 45 30 15 2 4 Qu n lý và t ch c y t 30 20 10 2 C ng 135 95 40 * Th c t p t i khoa N i 50 50 2 * Th c t p t i khoa Ngo i 50 50 2 * Th c t p t i khoa Nhi 40 40 1 * Th c t p t i khoa S n- ph 40 40 1 * Th c t p t i BV/khoa YHCT 40 40 1 * Th c t p PHCN/VLTL 40 40 1 * Th c t p t t nghi p 320 320 4 T ng c ng 715 95 620 HƯ NG D N TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH Chương trình khung ngành đào t o Y s đa khoa là văn b n quy ph m pháp lu t c th hoá cơ c u n i dung, s môn h c, th i lư ng c a các môn h c, t l th i gian gi a lý thuy t và th c hành, th c t p c a khoá h c 2 năm, đư c c u trúc thành m t h th ng hoàn ch nh và phân b h p lý v th i gian theo quy đ nh c a Chương trình khung giáo d c trung h c chuyên nghi p nh m đáp ng m c tiêu và yêu c u ch t lư ng đào t o. Chương trình khung này ch áp d ng cho hình th c đào t o chính quy theo niên ch , các hình th c đào t o không chính quy đư c th c hi n theo chương trình khung riêng. Chương trình khung đào t o Y s đa khoa đư c áp d ng t năm h c 2003. Căn c vào Chương trình khung đã đư c quy đ nh, Hi u trư ng các trư ng đư c phép đào t o đ i tư ng này t ch c xây d ng và ban hành Chương trình chi ti t c a trư ng mình, sau khi đã đư c th m đ nh theo Quy đ nh c a Đi u 8 Ngh đ nh c a Chính ph s 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 v quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Giáo d c. Đ th c hi n Chương trình khung đã ban hành, Hi u trư ng các trư ng c n nghiên c u k nh ng quy đ nh c a Chương trình khung đ th c hi n trong trư ng mình. 1- C u trúc c a Chương trình khung: N i dung các ho t đ ng trong khoá đào t o Y s đa khoa g m : Các môn h c chung; các môn h c cơ s ; các môn h c chuyên môn; th c t p và th c t p t t nghi p; thi- ki m tra k t thúc môn h c và thi
 10. t t nghi p; ngh hè, l , t t; lao đ ng công ích và m i năm h c d tr 1 Tu n. Ph n này đã đư c quy đ nh t i B ng phân ph i qu th i gian khoá h c. M i năm h c đư c chia làm 2 H c kỳ. Th i gian c a các ho t đ ng trong khoá h c đư c tính theo Tu n. Th i gian gi ng d y lý thuy t và th c hành các môn h c đư c tính theo ti t, m i ti t là 45 phút. M i ngày có th b trí h c 1 ho c 2 bu i, m i bu i không quá 6 ti t. M i Tu n không b trí quá 32 ti t lý thuy t. Th i gian th c t p, th c t p t t nghi p và lao đ ng s n xu t đư c tính theo gi , m i ngày không b trí quá 8 gi . Ph n này đã đư c quy đ nh t i các b n K ho ch đào t o c a t ng H c kỳ. Chương trình đào t o Y s đa khoa h c g m 25 môn h c. M i môn h c đã đư c xác đ nh s ti t h c (bao g m s ti t lý thuy t và th c hành), h s môn h c, x p lo i môn h c ( môn thi hay môn ki m tra) và xác đ nh th i gian th c hi n môn h c theo H c kỳ c a t ng năm h c. Ph n này đã đư c quy đ nh t i B ng phân b chương trình đào t o toàn khoá. Hi u trư ng các trư ng căn c vào Chương trình khung đ xây d ng chương trình chi ti t và l p k ho ch đào t o toàn khoá và k ho ch đào t o t ng năm. 2- Đánh giá h c sinh: Vi c đánh gía k t qu h c t p c a h c sinh trong đào t o và khi k t thúc khoá h c đư c th c hi n theo Quy t đ nh s 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o v vi c ban hành Quy ch ki m tra, thi, xét lên l p và công nh n t t nghi p Trung h c chuyên nghi p h chính quy. 3- Th c hi n môn h c: Các môn h c trong chương trình đào t o Y s đa khoa g m 2 ho c 3 ph n sau đây: + Gi ng d y lý thuy t + Th c t p t i các phòng th c hành c a nhà trư ng + Th c t p t i các b nh vi n, cơ s khám-ch a b nh và t i c ng đ ng 3.1- Gi ng d y lý thuy t: Th c hi n t i các l p h c c a nhà trư ng. Đ nâng cao ch t lư ng gi ng d y, các trư ng c n cung c p đ y đ giáo trình môn h c cho h c sinh, các phương ti n, đ dùng d y, h c cho Thày và Trò, các giáo viên gi ng d y môn h c c n áp d ng phương pháp gi ng d y tích c c, th c hi n lư ng giá, đánh giá theo các quy đ nh cho t ng môn h c. 3.2- Th c t p t i các phòng th c hành c a nhà trư ng: V i các môn h c có ph n th c t p t i phòng th c hành c a nhà trư ng, các trư ng t ch c đ h c sinh đư c th c t p đúng kh i lư ng th i gian và n i dung đã quy đ nh. Có th phân chia l p h c thành các nhóm nh đ h c sinh đư c tr c ti p th c hi n các n i dung th c hành. Đ đ m b o ch t lư ng th c t p c a h c sinh, các trư ng c n xây d ng và hoàn thi n các phòng th c hành, phòng th c t p ti n lâm sàng.... Trong trư ng h p nhà trư ng chưa đ các phòng th c hành theo các môn h c nhà trư ng có th liên h v i các cơ s trong và ngoài ngành Y t đ t o ra các cơ s th c t p cho h c sinh. H c sinh đư c đánh gía k t q a th c t p b ng đi m h s 1 ho c h s 2 và đư c tính vào đi m t ng k t môn h c. 3.3- Th c t p t i b nh vi n - Th i gian: T ng s th i gian th c t p lâm sàng t i b nh vi n là 920 gi , đư c b trí vào các bu i sáng c a H c kỳ I năm th Nh t (5 tu n), H c kỳ II năm th Nh t (12 tu n), H c kỳ I năm th Hai (16 tu n) và H c kỳ II năm th Hai (13 tu n). - Đ a đi m: Các khoa c a B nh vi n đa khoa, B nh vi n chuyên khoa tuy n t nh ho c trung ương B nh vi n huy n, Phòng khám đa khoa khu v c. - N i dung: + N i dung ch y u c a th i gian th c t p lâm sàng t i b nh vi n là th c hành các k năng chăm sóc ngư i b nh, phát hi n tri u ch ng, ch n đoán, đi u tr các b nh thu ng g p. + Tuyên truy n giáo d c s c kho , tư v n cho ngư i b nh và ngư i thân nhân ngư i b nh + Ph tá các Bác s th c hi n các k thu t trong khám, ch a b nh + Tham gia tr c t i B nh vi n + Ghi chép, s p x p h sơ, s sách, d ng c thuôc men tai khoa- phòng th c t p. + Tham gia các ho t đ ng qu n lý và ho t đ ng chung c a Khoa/Phòng và B nh vi n
 11. Ph n th c t p lâm sàng t i các b nh vi n là ph n quan tr ng nh t trong chương trình đào t o Y s đa khoa nh m hình thành k năng ngh nghi p cho ngư i Y s . M i ph n th c t p lâm sàng t i b nh vi n đư c b trí thành m t môn h c riêng, th hi n b ng h s môn h c, x p lo i môn h c (môn thi- môn ki m tra). Th i gian th c t p t i b nh vi n đư c b trí tương ng v i th i đi m các môn h c chuyên môn đ h c sinh th c hành và ng d ng nh ng ki n th c đã h c vào th c t lâm sàng. - T ch c th c t p: Căn c vào kh i lư ng th i gian, n i dung th c t p đã phân b theo t ng H c kỳ và tình hình th c t c a các cơ s th c t p c a trư ng và đ a phương, Hi u trư ng nhà trư ng b trí các l p h c sinh thành t ng nhóm (không quá 15 h c sinh), quy đ nh th i gian th c t p t i m i cơ s đ h c sinh có th luân phiên th c t p các cơ s nh m hoàn thi n năng l c ngh nghi p toàn di n c a h c sinh. T i m i cơ s th c t p ho c m i đ t th c t p, Hi u trư ng quy đ nh ch tiêu th c hành cho h c sinh c n ph i th c hi n. Trong th i gian h c sinh th c t p t i b nh vi n ph i có giáo viên c a nhà trư ng ho c giáo viên kiêm ch c tr c ti p hư ng d n h c sinh. - Đánh giá: + Ki m tra thư ng xuyên: M i tu n th c t p t i b nh vi n đư c đánh giá b ng m t đi m h s 1. + Ki m tra đ nh kỳ: K t thúc m i ph n trong môn h c đư c đánh giá b ng m t đi m h s 2. Ki m tra thư ng xuyên, ki m tra đ nh kỳ là bài thi th c hành (khám b nh, ch a b nh, l p và ghi chép b nh án, k thu t chăm sóc ngư i b nh....). + Đánh giá k t thúc: Th c hi n theo quy đ nh môn thi/môn ki m tra và h s môn h c đã đư c ghi trong Chương trình khung. Đi m thi ho c ki m tra môn h c là đi m c a bài thi th c hành (th c hi n 1 hay m t s quy trình k thu t trong khám b nh, đi u tr , chăm sóc ngư i b nh..) k t h p v i đi m hoàn thành các ch tiêu th c hành và đi m ki m tra s th c t p c a h c sinh. 3.4- Th c t p t i c ng đ ng: Th i gian th c t p t i c ng đ ng là 2 tu n (80 gi ) th c hi n vào cu i h c kỳ I năm th Hai và đư c xác đ nh là m t môn h c ki m tra có h s 2. Đ a đi m th c t p c ng đ ng t i các Tr m y t xã và c ng đ ng dân cư trong xã. N i dung th c t p t i c ng đ ng là v n d ng các ki n th c, k năng đã h c t i trư ng vào th c t chăm sóc s c kho t i c ng đ ng, tham gia các ho t đ ng khám, ch a b nh t i Tr m y t xã. Ngay t đ u khoá h c nhà trư ng c n xác đ nh các đ a đi m h c sinh s đ n th c t p. Căn c vào m c tiêu h c t p toàn khoá, Hi u trư ng xác đ nh m c tiêu, n i dung h c t p, ch tiêu th c hành t i c ng đ ng, phân công giáo viên c a trư ng, b i dư ng giáo viên th nh gi ng, chu n b cơ s v t ch t, h u c n....và l p k ho ch c th cho m i đ t th c t p t i c ng đ ng cho các khoá đào t o. H c sinh th c t p t i c ng đ ng nh t thi t ph i có giáo viên nhà trư ng ho c k t h p v i giáo viên kiêm ch c đ hư ng d n, qu n lý, đánh giá h c sinh. Không đư c "khoán tr ng" công vi c hư ng d n h c sinh cho Cán b y t xã. Trong th i gian th c t p, m i tu n h c sinh làm 1 bài ki m tra th c hành (ki m tra đ nh kỳ - h s 2). Cu i đ t th c t p, m i h c sinh làm m t b n báo cáo k t qu th c hi n các n i dung th c t p, k t qu hoàn thành các ch tiêu th c t p và trình s th c t p. Giáo viên nhà trư ng k t h p v i giáo viên kiêm ch c ch m đi m ki m tra môn h c (h s 3). 4- Th c t p t t nghi p - Th i gian: 8 Tu n vào cu i h c kỳ II c a năm th Hai H c sinh th c t p c ngày t i cơ s th c t p - Đ a đi m: + Tr m Y t xã/phư ng: 2 tu n + B nh vi n thu c Trung tâm y t huy n: 2 tu n + B nh vi n t nh ho c b nh vi n trung ương: 4 tu n - T ch c th c t p: Hi u trư ng quy t đ nh đ a đi m, th i gian th c t p t i m i đ a đi m, n i dung và ch tiêu th c hành c a h c sinh trong th i gian th c t p t t nghi p. - N i dung:
 12. H c sinh th c hi n ch c năng, nhi m v c a ngư i Y s trung h c dư i s hư ng d n cu giáo viên nhà trư ng và giáo viên kiêm ch c. - Đánh giá: + Ki m tra đ nh kỳ: K t thúc th i gian th c t p t i tuy n xã, tuy n huy n và tuy n t nh (ho c trung ương) h c sinh th c hi n 1 bài ki m tra th c hành (h s 2). + Thi môn h c: Cu i đ t th c t p t t nghi p m i h c sinh th c hi n m t bài thi th c hành ho c trình bày m t ti u lu n. N i dung ki m tra đ nh kỳ và thi môn h c do Hi u trư ng quy đ nh. Đi m th c t p t t nghi p đư c tính như m t môn thi (h s môn h c là 4) và là m t trong nh ng đi u ki n đ xét d thi t t nghi p. 5- Thi t t nghi p - Th i gian ôn thi và thi t t nghi p: 4 tu n - Môn thi t t nghi p: + Lý thuy t t ng h p: Thi vi t, th i gian làm bài: 150 - 180 phút S d ng câu h i thi truy n th ng k t h p v i câu h i thi tr c nghi m. N i dung đ thi: t ng h p các môn chuyên môn. + Th c hành ngh nghi p: Thí sinh làm m t b nh án và th c hi n m t hay m t s quy trình k thu t khám, ch a b nh, chăm sóc ngư i b nh (do Hi u trư ng trư ng quy đ nh). + H i đ ng thi t t nghi p: Th c hi n theo Quy t đ nh s 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 c a B trư ng B Giáo D c và đào t o. Trên đây là m t s hư ng d n th c hi n chương trình khung đào t o Y s đa khoa. Trong quá trình th c hi n khoá h c, Hi u trư ng các trư ng c n căn c vào các quy ch đào t o trung h c chuyên nghi p c a B Giáo d c & Đào t o và B Y t đ v n d ng vào nhà trư ng cho phù h p nh m đ m b o m c tiêu và ch t lư ng đào t o. Nh ng ý ki n góp ý và đ ngh c a các trư ng xin g i v V Khoa h c đào t o - B Y t , V Trung h c chuyên nghi p và D y ngh - B Giáo d c & Đào t o đ nghiên c u, hư ng d n và gi i quy t. V KHOA H C ĐÀO T O B YT
Đồng bộ tài khoản