Quyết định số 173/2005/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
29
lượt xem
3
download

Quyết định số 173/2005/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 173/2005/qđ-ubnd về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động hội sở hữu trí tuệ thành phố hồ chí minh do ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 173/2005/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 173/2005/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH V PHÊ DUY T I U L T CH C VÀ HO T NG H I S H U TRÍ TU THÀNH PH H CHÍ MINH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Lu t quy nh v quy n l p H i ; Căn c Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i; Căn c H sơ xin phê duy t k t qu i h i thành l p H i S h u trí tu thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Ch t ch H i S h u trí tu thành ph H Chí Minh t i ơn xin phê duy t k t qu i h i ngày 24 tháng 6 năm 2005 và c a Giám c S N i v t i T trình s 563 /TTr-SNV ngày 14 tháng 9 năm 2005; QUY T NNH: i u 1. Nay phê duy t và ban hành kèm theo Quy t nh này i u l v t ch c và ho t ng c a H i S h u trí tu thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Ch t ch Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t, Th trư ng các S - ngành có liên quan và Ch t ch H i S h u trí tu thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: KT. CH TNCH - Như i u 3 ; - Thư ng tr c Thành y ; PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - TTUB : CT, PCT/TT, VX ; - y ban MTTQ thành ph - S N i v TP (2b) - VP.H -UB : PVP/VX, KT; - T VX, CNN ; - Lưu (CNN-HH) D. Nguy n Thi n Nhân
 2. I UL T CH C VÀ HO T NG H I S H U TRÍ TU THÀNH PH H CHÍ MINH (Kèm theo Quy t nh s : 173/2005/Q -UBND ngày 21 tháng 9 năm 2005 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: I U KHO N CHUNG i u 1. Tên H i: “H i S h u trí tu Thành ph H Chí Minh” - Tên giao d ch c a H i: “Intellectual Property Association of HoChiMinh City”. - Tên vi t t t c a H i: “IPA - HCMC”. i u 2. H i S H u trí tu là m t t ch c xã h i - ngh nghi p, phi l i nhu n c a các cá nhân, t ch c có chung m c ích t p h p nh m oàn k t h i viên; b o v quy n và l i ích h p pháp c a h i viên; h tr nhau ho t ng hi u qu trong lĩnh v c sáng t o các thành qu trí tu , b o h và th c thi quy n s h u trí tu và phát tri n ho t ng ngh nghi p d ch v v s h u trí tu t i thành ph H Chí Minh góp ph n vào vi c phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph H Chí Minh. H i là thành viên t nguy n c a Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t thành ph H Chí Minh và các t ch c xã h i - ngh nghi p có liên quan. H i ư c t ch c và ho t ng theo nguyên t c t nguy n, t qu n và t trang tr i, tuân th theo quy nh c a pháp lu t nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và i u l c a H i ư c Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. H i ch u s qu n lý Nhà nư c c a cơ quan Nhà nư c thu c lĩnh v c. i u 3. H i có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng. Tr s chính c a H i t t i thành ph H Chí Minh. Chương 2: NHI M V -QUY N H N i u 4. H i có các nhi m v và quy n h n sau : 4.1. Tuyên truy n cho m c ích, ho t ng c a H i; 4.2. i di n cho h i viên trong m i quan h i n i, i ngo i có liên quan n ch c năng, nhi m v c a H i; 4.3. B o v quy n, l i ích h p pháp c a H i và h i viên;
 3. 4.4. T ch c, ph i h p ho t ng gi a các h i viên vì l i ích chung c a H i; hoà gi i các tranh ch p gi a các h i viên; 4.5. Ph bi n ki n th c, cung c p thông tin, hu n luy n k năng cho h i viên thông qua vi c t ch c các h i th o, h i ngh , các khoá t p hu n ào t o và xu t b n các t p chí, t p san và các n phNm khác theo quy nh c a pháp lu t; 4.6. Th c hi n các ho t ng ph n bi n và giám nh xã h i các v n thu c ph m vi ho t ng c a H i theo ngh c a cơ quan Nhà nư c và các t ch c, cá nhân; 4.7. óng góp cho vi c xây d ng, hoàn thi n và th c thi pháp lu t SHTT thông qua các văn b n ki n ngh , các cu c h i th o, to àm.v.v…; 4.8. Ph i h p v i các cá nhân, cơ quan, t ch c có liên quan trong quá trình th c hi n nhi m v c a H i; Giao lưu, h p tác, liên k t ho t ng v i các t ch c xã h i - ngh nghi p khác trong nư c cũng như qu c t trao i và giúp l n nhau v ki n th c và kinh nghi m ho t ng. 4.9. Gây qu ho t ng cho h i trên cơ s thu h i phí c a h i viên và thu phí d ch v theo quy nh c a pháp lu t cũng như ti p nh n các ngu n tài tr h p pháp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t t trang tr i kinh phí ho t ng. Chương 3: H I VIÊN i u 5. H i viên c a H i bao g m: 5.1. H i viên chính th c g m h i viên cá nhân và h i viên t ch c tán thành i u l H i, t nguy n xin gia nh p và làm ơn xin gia nh p. H i viên cá nhân là công dân Vi t Nam, không phân bi t dân t c, ng phái, tôn giáo; Ho t ng ho c quan tâm n lĩnh v c sáng t o và s h u trí tu ; H i viên t ch c là các pháp nhân thành l p theo pháp lu t Doanh nghi p Vi t Nam (Doanh nghi p Nhà nư c, Công ty TNHH, Công ty c ph n, Doanh nghi p tư nhân, …v.v.), các văn phòng lu t sư, công ty lu t h p danh, các Vi n nghiên c u, trư ng i h c, các t ch c xã h i - ngh nghi p ư c thành l p t i Vi t Nam (sau ây g i là t ch c Vi t Nam). 5.2. H i viên danh d c a H i bao g m các cơ quan qu n lý Nhà nư c v s h u trí tu , các chuyên gia, các nhà ho t ng trong các lĩnh v c chính tr , xã h i, khoa h c và văn h c ngh thu t tán thành i u l H i, có nguy n v ng tham gia H i và ư c Ban Ch p hành H i nh t trí m i làm h i viên danh d . 5.3. H i viên liên k t bao g m các t ch c xã h i ngh nghi p và các t ch c kinh t có y u t nư c ngoài (Ví d : doanh nghi p ư c thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam) cùng u tư, h tr tài chính và các i u ki n v t ch t khác th c hi n ho t ng c a H i.
 4. i u 6. tr thành h i viên chính th c công dân Vi t Nam và các t ch c Vi t Nam ph i h i các i u ki n sau: - Tán thành i u l H i ; - T nguy n xin gia nh p H i; - N p phí gia nh p và phí h i viên; - Có ơn xin gia nh p g i Ban Thư ng tr c H i và ư c s ch p nh n c a trên 50% thành viên Ban Thư ng tr c H i. Th th c k t n p h i viên do Ban ch p hành H i quy nh. i u 7. H i viên có các quy n: 7.1. ư c tham gia các ho t ng c a H i; 7.2. ư c th o lu n, bi u quy t, ch t v n và phê bình công tác c a H i, tham gia i h i, b u c và ng c vào cơ quan lãnh o c a H i (h i viên liên k t, h i viên danh d không có quy n ng c và b u c ); 7.3. ư c h i b o v quy n l i h p pháp c a mình; 7.4. ư c h i giúp v v t ch t, tinh th n, giúp b i dư ng nâng cao trình chuyên môn và nghi p v trong ph m vi kh năng c a H i; 7.5. Giám sát ho t ng c a các t ch c, cá nhân có tránh nhi m c a H i; 7.6. ư c quy n xin ra kh i h i khi xét th y không th ho c không mu n ti p t c tham gia H i. Khi xin ra kh i H i, h i viên ph i có ơn g i Ban Thư ng tr c H i; i u 8. H i viên có nh ng nghĩa v : 8.1. Tuân th i u l H i, ngh quy t c a i h i, quy t nh c a Ban Ch p hành và Ban Thư ng tr c H i, tích c c tham gia th c hi n các Ngh quy t, Quy t nh c a H i; 8.2 . Th c hi n có hi u qu nhi m v do H i giao; 8.3. Tham gia sinh ho t H i u n và óng phí gia nh p và h i phí hàng năm y , úng h n; h i viên danh d không ph i óng h i phí (tr trư ng h p h i viên t nguy n); 8.4. oàn k t, h p tác v i các h i viên khác cùng nhau th c hi n m c ích c a H i, góp ph n xây d ng H i ngày càng v ng m nh; 8.5. Luôn coi tr ng vi c gi gìn và nâng cao uy tín c a b n thân nói riêng và c a H i nói chung;
 5. 8.6. Tuyên truy n phát tri n h i viên m i. i u 9. Tư cách h i viên s ch m d t n u x y ra m t trong các trư ng h p sau : 9.1. Có ơn xin ra kh i H i. 9.2. Theo quy t nh c a Ban Thư ng tr c v i s nh t trí quá bán c a các thành viên Ban Thư ng tr c H i khi h i viên vi ph m m t trong các n i dung sau: a) Ho t ng trái v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; b) Ho t ng trái v i m c ích c a H i, gây t n h i n uy tín c a H i; 9.3. Vi ph m i u l H i, không th c hi n y các nghĩa v c a h i viên. 9.4. Cá nhân ch t ho c b Toà án tuyên b ch t ho c m t tích; 9.5. T ch c b ình ch ho t ng; b gi i th hay b tuyên b phá s n. Chương 4: T CH C HO T NG C A H I i u 10. T ch c H i g m có: 1. i h i toàn th H i viên; 2. Ban Ch p hành H i; 3. Ban Thư ng tr c; 4. Ban Ki m tra H i; 5. Văn phòng H i, các Ban chuyên môn; 6. Các chi h i cơ s ; 7. T ch c tr c thu c H i ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. i h i toàn th : 11.1. i h i toàn th là cơ quan lãnh o cao nh t c a H i. i h i toàn th ư c ti n hành thư ng l 5 năm m t l n khi có ít nh t ½ t ng s h i viên có m t, do Ban Ch p hành khóa trư c tri u t p. i h i toàn th có th h p b t thư ng theo quy t nh c a Ban Ch p hành ho c theo ngh c a hơn ½ t ng s h i viên ho c theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 11.2. N i dung chính c a i h i toàn th :
 6. a) Thông qua báo cáo nh kỳ, Báo cáo nhi m kỳ công tác c a Ban Ch p hành H i, quy t toán tài chính; b) Thông qua phương hư ng và chương trình công tác c a H i trong nhi m kỳ t i; c) Th o lu n và quy t nh nh ng v n quan tr ng c a H i vư t quá thNm quy n gi i quy t c a Ban Ch p hành; d) B u Ban Ch p hành, Ban ki m tra H i; e) S a i, b sung i u l H i (n u c n); f) Gia nh p Liên hi p các H i cùng lĩnh v c ho t ng; g) Chia, tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th h i (n u có); h) Quy t nh v tài chính c a H i; i) Quy t nh v l phí gia nh p và h i phí c a h i viên. 11.3. i h i có th bi u quy t b ng hình th c giơ tay ho c b phi u kín. Hình th c bi u quy t do i h i quy t nh. Vi c bi u quy t thông qua các quy t nh c a i h i ph i có ư c s tán thành c a trên ½ (m t ph n hai) t ng s h i viên bi u quy t có m t t i i h i. Trư ng h p gi i th H i, s a i b sung i u l t 2/3 s h i viên có m t bi u quy t tán thành. i u 12. H i ngh hàng năm : H i t ch c H i ngh hàng năm, m i năm m t l n, do Ban Ch p hành H i tri u t p. N i dung chính c a H i ngh hàng năm: a) ánh giá vi c th c hi n k ho ch công tác năm, tri n khai k ho ch công tác năm ti p theo; quy t toán tài chính năm; b) Th o lu n và gi i quy t các công vi c c n thi t liên quan n ho t ng c a H i; c) Mi n nhi m và b u l i y viên Ban Ch p hành và ho c b u b sung y viên Ban Ch p hành n u xét th y c n thi t. i u 13. Ban Ch p hành và Ban Thư ng tr c H i : 13.1. Ban ch p hành H i là cơ quan lãnh o cao nh t c a H i gi a hai kỳ i h i. Ban ch p hành g m có: - Ch t ch; - (Các) Phó Ch t ch; - T ng Thư ký H i;
 7. - Các y viên. 13.2. S lư ng thành viên c a Ban Ch p hành H i do i h i toàn th quy nh. Ban Ch p hành do i h i toàn th h i viên b u tr c ti p. Ngư i c c ph i t trên 50% s phi u h p l . Nhi m kỳ ho t ng c a Ban Ch p hành H i là 05 năm. 13.3. Ban Ch p hành H i h p thư ng kỳ 6 tháng m t l n sơ k t tình hình ho t ng c a H i, ki m i m công tác, Ban ch p hành có th h p t xu t khi có yêu c u. Các quy t nh c a Ban ch p hành H i ư c l y bi u quy t theo a s thành viên có m t. Trong trư ng h p s phi u ngang nhau thì ý ki n c a Ch t ch H i mang tính ch t quy t nh. 13.4. Ban Ch p hành có nhi m v và quy n h n sau : - T ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t c a i h i toàn th ; Xây d ng và giám sát th c hi n chương trình, k ho ch ho t ng hàng năm; quy t toán tài chính hàng năm; - Quy t nh thành l p và cơ c u t ch c, b máy c a H i trên cơ s ngh quy t c a i h i; Phân công các y viên Ban ch p hành ph trách t ng nhi m v c th ; B u c và bãi mi n các ch c danh lãnh o c a H i: Ch t ch, (các) Phó Ch t ch, T ng thư ký; ra quy ch k t n p h i viên, xu t m c phí gia nh p và h i phí hàng năm c a h i viên; - Xây d ng Quy ch làm vi c c a Ban Ch p hành; - Quy t nh thành l p, gi i th các t ch c tr c thu c, giám sát công vi c c a các t ch c tr c thu c; - ChuNn b n i dung và tri u t p i h i thư ng kỳ cũng như b t thư ng c a H i; - Xét k t n p, khen thư ng, khai tr , k lu t h i viên; - Quy t nh b sung hay mi n nhi m y viên Ban Ch p hành v i s ch p thu n c a ít nh t 2/3 t ng s y viên Ban ch p hành. S u viên ư c b sung hay thay th không quá 1/3 s y viên do i h i b u ra. i u 14. Ban Ch p hành có Ban Thư ng tr c g m Ch t ch, Các Phó Ch t ch và T ng Thư ký H i là b ph n Thư ng tr c gi i quy t các ho t ng thư ng xuyên c a H i, th c hi n các ý ki n ch o c a Ban Ch p hành H i, và ph i báo cáo ki m i m công tác trong các kỳ h p c a Ban Ch p hành. i u 15. Ban Ki m tra c a H i do Ban Ch p hành H i b u ra. Ban có m t Trư ng ban và các y viên. Trư ng ban là y viên Ban Ch p hành c a H i. Ban Ki m tra có nhi m v : - Ki m tra vi c ch p hành i u l H i - Ki m tra vi c th c hi n Ngh quy t c a i h i, m i ho t ng c a Ban ch p hành và các t ch c tr c thu c.
 8. - Ki m tra tài chính, tài s n c a H i. - ThNm nh báo cáo t ng k t c a Ban Ch p hành Ban Thư ng tr c H i và thNm tra tư cách i bi u tham d i h i. - xu t v i Ban ch p hành v vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a h i viên. i u 16. Ch t ch H i có quy n h n và trách nhi m: a) i di n pháp nhân c a H i trư c pháp lu t gi a hai nhi m kỳ i h i; b) T ch c tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a i h i và các quy t nh c a Ban ch p hành, chương trình công tác hàng năm; c) Tri u t p và ch trì các cu c h p c a Ban ch p hành H i và Ban Thư ng tr c H i; d) Ch u trách nhi m trư c Ban ch p hành H i và toàn th H i viên v các ho t ng c a H i; Ch t ch H i ho t ng theo Quy ch do Ban ch p hành thông qua. (Các) Phó Ch t ch H i là ngư i giúp vi c cho Ch t ch, ư c Ch t ch phân công gi i quy t t ng v n c th và có th ư c y quy n i u hành công vi c c a Ban ch p hành H i khi ch t ch v ng m t. i u 17. T ng Thư ký H i là ngư i i u hành tr c ti p m i ho t ng c a Văn phòng H i; T ng thư ký H i có trách nhi m: - Xây d ng Quy ch ho t ng c a Văn phòng H i, Quy ch qu n lý tài chính, tài s n c a H i trình Ban Ch p hành H i phê duy t; - nh kỳ báo cáo cho Ban Ch p hành H i v các ho t ng c a H i; - L p báo cáo hàng năm, báo cáo nhi m kỳ c a Ban Ch p hành H i; - Qu n lý danh sách, h sơ và tài li u v h i viên và các t ch c tr c thu c; - Ch u trách nhi m trư c Ban ch p hành H i và trư c pháp lu t v ho t ng c a Văn phòng H i. i u 18. Văn phòng H i : 18.1. Văn phòng H i là cơ quan giúp vi c cho Ban ch p hành và Ban Thư ng tr c H i, ư c t ch c và ho t ng theo Quy ch do T ng Thư ký H i trình Ban ch p hành H i phê duy t. Văn phòng H i ư c t t i tr s c a H i; 18.2. Văn phòng H i ư c i u hành b i T ng thư ký H i. Các nhân viên c a Văn phòng H i ư c tuy n d ng làm vi c theo quy nh c a pháp lu t. Kinh phí ho t ng c a Văn phòng do Ban ch p hành H i duy t theo ngh c a T ng Thư ký H i. i u 19. Chi h i cơ s :
 9. 19.1. Chi h i cơ s ho t ng theo a bàn qu n, xã ho c theo lĩnh v c ho t ng, ư c thành l p theo quy t nh c a Ban ch p hành H i. M i Chi h i có m t Chi h i Trư ng và m t Chi h i Phó. Quy ch ho t ng c a Chi h i cơ s do Ban ch p hành H i phê duy t. 19.2. Chi h i cơ s có nhi m v và quy n h n: a) Tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a i h i, Ngh quy t c a Ban ch p hành H i và các nhi m v do Ban ch p hành và Ban Thư ng tr c H i giao n h i viên; b) T p h p các ý ki n c a h i viên báo cáo Văn phòng H i và Ban ch p hành và Ban Thư ng tr c H i; c) T ch c m i hình th c sinh ho t cho h i viên và làm c u n i gi a h i viên, Văn phòng H i, Ban ch p hành và Ban Thư ng tr c H i; d) Thu h i phí và n p v văn phòng H i theo quy nh c a Quy ch ho t ng c a Chi h i Cơ s ; e) Báo cáo k t qu ho t ng theo nh kỳ 6 tháng, m t năm và t xu t cho Văn phòng H i; f) Th c hi n công tác phát tri n h i viên. i u 20. Tùy theo nhu c u H i ư c thành l p các ơn v tr c thu c h i theo quy nh c a Pháp lu t: - Trung tâm thông tin, tuyên truy n và xu t b n n phNm; - Các t ch c d ch v kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; Nhi m v , quy n h n, cơ c u, t ch c và ho t ng c a các ơn v tr c thu c H i ư c th c hi n theo Quy ch do Ban ch p hành H i quy t nh và tuân th theo quy nh c a pháp lu t. i u 21. H i gi i th trong các trư ng h p sau: a) T gi i th : - Theo ngh c a quá ½ t ng s h i viên chính th c; - Trong trư ng h p quá th i h n 1 năm không t ch c i h i theo úng quy nh c a i ul . b) Do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh. Vi c gi i quy t tài s n, tài chính c a h i khi gi i th ư c th c hi n theo quy nh pháp lu t. Chương 5:
 10. QU N LÝ TÀI S N, TÀI CHÍNH i u 22. Ngu n tài chính: H i có tài chính riêng và ho t ng t ch . Các ngu n thu c a H i bao g m: - L phí gia nh p H i và H i phí hàng năn c a h i viên; - Các kho n thu t ho t ng d ch v c a H i ho c c a các b ph n, ơn v d ch v c a H i; - Các kho n h tr c a Nhà nư c (n u có), oàn th , các kho n óng góp t nguy n c a h i viên, các t ch c trong nư c; - Các ngu n tài tr c a t ch c qu c t , các qu c gia, t ch c và cá nhân nư c ngoài. Vi c qu n lý tài chính, tài s n c a H i ư c th c hi n theo quy nh pháp lu t và i u l c a H i. i u 23. Kho n chi : 23.1. Trang b cơ s v t ch t, phương ti n t i văn phòng c a H i; 23.2. Chi phí hành chính c a văn phòng H i; 23.3. Chi phí cho ho t ng c a H i; 23.4. Chi lương cho nhân viên văn phòng, thù lao cho c ng tác viên c a H i; 23.5. hi h tr cho các chương trình trong lĩnh v c s h u trí tu c a H i; 23.6. Chi khen thư ng cho các h i viên có thành tích xu t s c và óng góp nhi u cho H i; 23.7. Các kho n chi khác. Chương 6: KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 24. Các t ch c tr c thu c H i, h i viên, t ch c và cá nhân khác có thành tích xu t s c trong ho t ng H i s ư c H i khen thư ng. Hình th c khen thư ng do Ban ch p hành H i quy nh. H i cũng có th ngh Nhà nư c và các t ch c khác khen thư ng. i u 25. Các t ch c tr c thu c H i, h i viên, vi ph m i u l và các ngh quy t c a BCH H i, H i s b k lu t. Hình th c k lu t do BCH H i quy t nh. M c x lý k lu t g m khi n trách, c nh cáo trư c toàn th h i viên, ph t và khai tr kh i H i.
 11. Trư ng h p t ch c và h i viên vi ph m pháp lu t xâm ph m n quy n l i c a H i thì Ban ch p hành H i s yêu c u cơ quan pháp lu t can thi p. Chương 7: ĐI U KHO N THI HÀNH i u 26. Ch có i h i tòan th m i có quy n s a i, b sung i u l H i v i 2/3 s i bi u tham d tán thành và ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t m i có giá tr thi hành. i u 27. i u l này có hi u l c thi hành k t ngày ư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph phê duy t. Ban ch p hành H i có trách nhi m hư ng d n thi hành i u l này./- Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản