Quyết định số 173-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định số 173-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 173-CT về việc phê duyệt dự án tiền khả thi "Rừng phòng hộ môi trường thành phố Hồ Chí Minh" do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 173-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 173-CT Hà N i, ngày 29 tháng 5 năm 1991 QUY T NNH PHÊ DUY T D ÁN TI N KH THI "R NG PHÒNG H M I TRƯ NG THÀNH PH H CHÍ MINH" CH TNCH H I NG B TRƯ NG Xét d án u tư xây d ng r ng phòng h môi trư ng thành ph H Chí Minh theo t trình s 5283-UBNN ngày 19 tháng 11 năm 1990 c a U ban nhân dân thành ph H Chí Minh và t trình s 182-LN/KL ngày 29 tháng 1 năm 1991 c a B Lâm nghi p; Theo ngh c a U ban k ho ch Nhà nư c (văn b n s 409-UB/XD/NL ngày 8 tháng 5 năm 1991) v vi c phê duy t d án u tư này, QUY T Đ NH : Đi u 1. Phê duy t d án ti n kh thi xây d ng r ng phòng h môi trư ng thành ph H Chí Minh theo nh ng m c tiêu và n i dung kinh t k thu t ch y u sau: 1. Tên d án "R ng phòng h m i trư ng thành ph H Chí Minh". 2. Ph m vi t ai và khu v c xây d ng: - Di n tích t dành cho xây d ng r ng phòng h môi trư ng thu c thành ph H Chí Minh kho n 34.985 hécta, bao g m khu v c: Huy n Duyên H i 34.000 hécta Huy n C Chi 350 hécta Huy n Th c 535 hécta Huy n Bình Chánh 100 hécta 3. M c tiêu d án: - T o kh năng phòng h , c nh t, ch ng sói l ven bi n huy n Duyên H i thu c thành ph .
  2. - Góp ph n c i thi n môi trư ng sinh thái c a thành ph , gi m m c ô nhi m do b i bNn và khí th i gây nên. - K t h p phòng h v i t ch c l i s n xu t t o i u ki n n nh và t ng bư c nâng cao i s ng nhân dân trong khu v c. 4. Nhi m v : - Tr ng r ng trên t tr ng kho n 11.700 hécta - Khoanh nuôi r ng hi n có 21.850 hécta - Tr ng cây phân tán n i, ngo i thành kho n 50 tri u cây. 5. Các gi i pháp ch y u: U ban nhân dân thành ph th ng nh t v i B Lâm nghi p quy nh quy trình xây d ng và ph c h i r ng, l a ch n lo i cây tr ng và nh ng gi i pháp k thu t tr ng thích h p. Riêng i v i vi c tr ng cây xanh trên các tuy n ư ng giao thông trong n i thành c n th ng nh t v i quy ho ch ô th và các cơ quan qu n lý giao thông và công trình công c ng b o m k thu t, c nh quan thành ph . i v i vùng ven n i, khuy n khích phát tri n các vư n cây ăn trái, cây công nghi p. i v i vùng duyên h i, c n gi i quy t t t m i quan h v m t t ch c xã h i, kinh t , k thu t gi a xây d ng r ng và kinh doanh thu s n... nh m b o m i s ng nhân dân trong vùng. 6. V n u tư: t m c tiêu các d án, ngoài vi c tr ng r ng ng th i ph i gi i quy t c các v n kinh t - xã h i, k t c u h t ng. Vì v y, c n huy ng nhi u ngu n v n tham gia u tư. V n u tư thu c ngân sách Nhà nư c u tư s ư c xác nh m c h tr khác nhau cho t ng d án c th c a t ng công trình. 7. T ch c th c hi n: - U ban nhân dân thành ph H Chí Minh là ch qu n u tư công trình ch u trách nhi m t ch c ch o th c hi n d án theo úng quy nh c a i u l qu n lý xây d ng cơ b n và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c; ti n hành l p lu n ch ng kinh t k thu t c a t ng khu v c c th th c hi n u tư. - L c lư ng xây d ng ch y u d a vào vi c huy ng lao ng t i ch dư i hình th c giao t, giao r ng, giao m t nư c cho các t ch c và cá nhân, hư ng d n k thu t và h tr v n u tư h th c hi n. Các t ch c Nhà nư c m nhi m các d ch v kinh t k thu t và ki m tra th c hi n d án. - Th i gian th c hi n d án ã trình là 5 năm, b t u t năm 1991. Đi u 2. gi i quy t tri t v n ô nhi m môi trư ng thành ph :
  3. 1. U ban nhân dân thành ph ph i t ch c nghiên c u xây d ng phương an toàn di n gi i quy t v n ô nhi m môi trư ng thành ph . 2. B Lâm nghi p ch o xây d ng phương án quy ho ch m r ng vùng r ng môi trư ng thành ph H Chí Minh có th tri n khai các bư c ti p theo. Đi u 3. Các ông Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, B trư ng các B Lâm nghi p, Tài chình, Ch nhi m các U ban K ho ch Nhà nư c, Khoa h c Nhà nư c và Th trư ng các ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình. ng Sĩ Nguyên ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản