Quyết định số 173-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 173-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 173-HĐBT về việc phân vạch địa giới một số phường và thị trấn thuộc thành phố Hà Nội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 173-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 173-H BT Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 1982 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 173-H BT NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 1982 V VI C PHÂN V CH NA GI I M T S PHƯ NG VÀ THN TR N THU C THÀNH PH HÀ N I H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 16 c a Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Theo ngh c a U ban nhân dân thành ph Hà n i, QUY T NNH i u 1.- Thành l p phư ng Kim Giang và Thanh Xuân B c thu c qu n ng a; 1. Phư ng Kim Giang bao g m 13 héc ta t c a thôn Kim Giang, xã i Kim huy n Thanh Trì và o n ư ng ven theo sông Tô L ch (t phư ng Thư ng ình t i xã i Kim). .............. .............. (1) 2. Phư ng Thanh Xuân B c có di n tích là 116 héc ta g m t c a ba thôn Phùng Khoang; xã Trung Văn, huy n T Liêm, thôn Tri u Khúc, xã Tân Tri u huy n Thanh Trì và thôn C Chính, xã Nhân Chính, huy n T Liêm (ph n t còn l i c a thôn C Chính sáp nh p vào phư ng Thanh Xuân cùng qu n ). ............ ............ (1) i u 2.- Thành l p phư ng Mai ng thu c qu n Hai Bà Trưng; - Phư ng Mai ng bao g m thôn Mai ng và xóm Mơ Táo c a xã Hoàng Văn Th thu c huy n Thanh Trì ............
  2. ............ (1) - Sáp nh p xóm Mã C c a xã Hoàng Văn Th thu c huy n Thanh Trì vào phư ng Tương Mai thu c qu n Hai Bà Trưng. i u 3.- Thành l p m t s th tr n thu c các huy n sau ây: 1. Huy n Gia Lâm: a) Thành l p th tr n Sài ng. Th tr n Sài ng có di n tích là 79 héc ta g m t c a ba xã Th ch Bàn, Gia Thu và H i Xá. a gi i c a th tr n Sài ng phía ông b c giáp xã H i Xá, phía tây giáp xã Gia Thu , phía ông nam giáp xã Th ch Bàn. b) Thành l p th tr n c Giang. Th tr n c Giang có di n tích là 133 héc ta, g m m t ph n t c a các xã Thư ng Thanh, Vi t Hưng, th tr n Yên Viên và th tr n Gia Lâm. a gi i c a th tr n c Giang phía ông giáp xã Vi t Hưng, phía tây giáp xã Thư ng Thanh, phía nam giáp th tr n Gia Lâm, phía b c giáp th tr n Yên Viên. 2. Huy n ông Anh: Thành l p th tr n ông Anh: Th tr n ông Anh có di n tích là 797,2 héc ta g m t c a 4 xã Xuân N i, Nguyên Khê, Tiên Dương và Uy N . a gi i c a th tr n ông Anh phía ông giáp xã Vi t Hùng và xã Xuân N i phía tây giáp xã Nguyên Khê và xã Tiên Dương, phía nam giáp xã Uy N , phía b c giáp xã Nguyên Khê và xã Xuân N i. 3. Huy n T Liêm: a) Thành l p th tr n Nghĩa ô. Th tr n Nghĩa ô bao g m t c a xã Nghĩa ô, trư ng Nguy n Ái Qu c Trung ương, Vi n khoa h c xây d ng và b nh vi n E. a gi i c a Nghĩa ô phía ông giáp phư ng Bư i, qu n Ba ình, phía tây giáp xã C Nhu , phía nam giáp xã D ch V ng, phía b c giáp xã Xuân La. b) Thành l p th tr n C u Gi y. Th tr n C u Gi y có di n tích là 120 héc ta, g m t c a xã D ch V ng và xã Yên Hoà.
  3. a gi i c a th tr n C u Gi y phía ông giáp phư ng C u Gi y qu n Ba ình, phía tây giáp th tr n C u Di n, phía nam và phía b c giáp xã D ch V ng. c) Thành l p th tr n C u Di n Th tr n C u Di n có di n tích là 143 héc ta g m m t ph n t c a ba xã Mai D ch, Phú Minh và M ình. a gi i c a th tr n C u Di n phía ông giáp th tr n C u Gi y, phía tây giáp xã Phú Minh, phía nam giáp xã M ình, phía b c giáp xã Mai D ch. i u 4.- U ban nhân dân thành ph Hà N i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n H u Th ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản