Quyết định số 1733/1999/QĐ-BGTVT về việc quy định về giảm tải trong mùa lũ đối với phương tiện vận tải thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 1733/1999/QĐ-BGTVT về việc quy định về giảm tải trong mùa lũ đối với phương tiện vận tải thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1733/1999/QĐ-BGTVT về việc quy định về giảm tải trong mùa lũ đối với phương tiện vận tải thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1733/1999/QĐ-BGTVT về việc quy định về giảm tải trong mùa lũ đối với phương tiện vận tải thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1733/1999/Q -BGTVT Hà N i, ngày 12 tháng 07 năm 1999 QUY T Đ NH QUY Đ NH V GI M T I TRONG MÙA LŨ Đ I V I PHƯƠNG TI N V N T I THU N I Đ A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh 22/CP ngày 22 tháng 03 năm 1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh 40/CP ngày 5 tháng 7 năm 1996 v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a và Ngh nh 77/1998/CP-N v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 40/CP c a Chính ph ; Căn c Quy t nh 581-TTg ngày 25 tháng 7 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch báo bão, lũ; Xét ngh c a các ông V trư ng V Pháp ch V n t i, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam; QUY T Đ NH: i u 1. 1- Nay quy nh t t c các lo i phương ti n v n t i thu ho t ng trên ư ng thu n i a u ph i gi m 10% tr ng t i trong mùa lũ theo t ng khu v c như sau: a- Trên các sông thu c B c b : t 15 tháng 6 n 15 tháng 10; b- Trên các sông t Thanh Hoá n Hà Tĩnh : t 15 tháng 7 n 15 tháng 11; c- Trên các sông t Qu ng Bình n Bình Thu n : t tháng 1 tháng 9 n 30 tháng 11; d- Trên các sông thu c Nam b và Tây Nguyên : t 15 tháng 6 n 30 tháng 11. 2 - Phương ti n thu ho t ng trên các khu v c sau ây không ph i gi m t i theo Quy t nh này: h , v nh, ven bi n, ư ng ra o, ư ng n i các o, o n sông phía h lưu ra bi n không b nh hư ng c a lũ. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay cho Quy t nh 2049 Q /PC c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành ngày 6 tháng 8 năm 1996.
  2. i u 3. Các ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c ư ng sông Vi t nam, Giám c các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính, T ng giám c các T ng công ty ư ng sông mi n B c, mi n Nam và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B GTVT Nơi nh n: - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph ( b/c) - U ban ATGTQG - Các B N.v , Q.phòng, NN&PTNT Tư pháp, X.d ng, C.nghi p, T.s n - TC Du l ch ào ình Bình - C c KVN - Công báo - Lưu VP, PCVT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản