Quyết định số 174/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
57
lượt xem
4
download

Quyết định số 174/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 174/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo quy trình “Một cửa, Một dấu” tại Ủy ban nhân dân quận do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 174/2006/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 12 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 174/2006/Q -UBND Qu n 12, ngày 28 tháng 06 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V TRÌNH T , TH T C GI I QUY T H SƠ HÀNH CHÍNH THEO QUY TRÌNH “M T C A, M T D U” T I Y BAN NHÂN DÂN QU N Y BAN NHÂN DÂN QU N 12 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân nhân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 181/2003/Q -TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch th c hi n cơ ch “M t c a” t i cơ quan hành chính Nhà nư c a phương; Căn c Quy t nh s 4461/Q -UB-NC ngày 22 tháng 8 năm 1997 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành Quy ch t ch c và làm vi c c a y ban nhân dân qu n, huy n thu c thành ph H Chí Minh theo cơ ch “M t c a, M t d u”; Xét ngh c a Chánh Văn phòng H i ng nhân nhân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Trư ng Phòng Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành Quy nh v trình t , th t c gi i quy t h sơ hành chính theo quy trình “M t c a, M t d u” t i y ban nhân dân qu n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 07 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 173/2006/Q -UBND ngày 20 tháng 6 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n 12 v vi c ban hành Quy nh v trình t , th t c gi i quy t h sơ hành chính theo quy trình “M t c a, M t d u” t i y ban nhân dân qu n. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Trư ng Phòng Tư pháp, Th trư ng các ơn v liên quan và Ch t ch y ban nhân dân phư ng ch u tránh nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
 2. Lê Văn An QUY NNH V TRÌNH T , TH T C GI I QUY T H SƠ HÀNH CHÍNH THEO QUY TRÌNH “M T C A, M T D U” T I Y BAN NHÂN DÂN QU N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 174/2006/Q -UBND ngày 28 tháng 6 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n 12) Ph n 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Vi c ti p nh n - th lý - giao tr h sơ cho t ch c, công dân ư c th c hi n theo cơ ch “M t c a” t i B ph n Ti p nh n và tr k t qu thu c Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n (g i t t là B ph n TN-TKQ). i u 2. B ph n ti p nh n và tr k t qu (TN-TKQ) thu c Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân có trách nhi m gi i thích, hư ng d n, nh n và giao tr h sơ cho t ch c, cá nhân úng nguyên t c “m t l n”, trư ng h p h sơ c n b sung, i u ch nh, trong th i gian s m nh t cơ quan chuyên môn có hư ng d n y m t l n b ng văn b n cho t ch c, công dân. Th i gian h n l n sau là th i gian gi i quy t h sơ theo quy nh tr th i gian ã gi i quy t l n u. i u 3. Trư ng h p t ch c, công dân n n p h sơ mà b n sao: h khNu, gi y ch ng minh nhân dân chưa ư c ch ng th c, cán b , công ch c, nhân viên làm vi c t i B ph n TN-TKQ có trách nhi m i chi u b n chính và ký xác nh n ã i chi u. Trư ng h p nh ng lo i gi y t quan tr ng thì b n sao ph i có ch ng th c. Ph n 2: TH T C, TH I GIAN GI I QUY T, PHÍ - L PHÍ Chương 1: H SƠ QU N LÝ T AI VÀ CÁC QUY N C A NGƯ I S D NG T i u 4. H sơ chuy n m c ích s d ng t i v i trư ng h p ph i xin phép 1. Thành ph n h sơ: a) ơn xin chuy n m c ích s d ng t (01 b n chính, 01 b n photo theo m u s 11/ K);
 3. b) H khNu thư ng trú, gi y ch ng minh nhân dân c a c v và ch ng (01 b n sao); c) Các gi y t ch ng minh quan h v ch ng ho c gi y xác nh n còn c thân; d) Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (GCN.QSD ) ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các kho n 1, 2, 5 i u 50 Lu t t ai năm 2003 kèm theo: + Ch ng t n p nghĩa v tài chính (b n photo n u có). +B n hi n tr ng v trí (1 b n chính và 1 b n photo). ) Trư ng h p chuy n m c ích s d ng m t ph n th a t: +B n trích o hi n tr ng v trí t l p h sơ s d ng t có ki m nh k thu t (5 b n chính); e) Trư ng h p xin chuy n m c ích s d ng t cơ s s n xu t kinh doanh: + Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh h cá th (01 b n sao); + Báo cáo kinh t k thu t (1 b n chính). f) Trư ng h p i thay ph i có gi y y quy n có công ch ng (01 b n chính). 2. Th i gian gi i quy t: - 10 ngày làm vi c. - Trư ng h p có c p m i GCN: c ng thêm 15 ngày làm vi c. 3. L phí: - L phí c p m i GCN.QSD : 25.000 ng/1 GCN. - L phí ăng ký bi n ng: 15.000 ng/1 trư ng h p. i u 5. H sơ tách th a ho c h p th a t 1. Thành ph n h sơ: a) ơn xin tách th a, h p th a t có ghi rõ lý do (01 b n chính và 01 b n photo); b) H khNu thư ng trú, gi y ch ng minh nhân dân c a c v và ch ng (01 b n sao); c) Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các kho n 1, 2, 5 i u 50 Lu t t ai năm 2003 kèm theo: + Ch ng t n p nghĩa v tài chính (b n photo n u có);
 4. +B n hi n tr ng v trí (01 b n chính, 01 b n photo n u có); d) B n trích o hi n tr ng v trí t l p h sơ s d ng t có ki m nh k thu t (5 b n chính). ) Trư ng h p i thay ph i có gi y y quy n có công ch ng (01 b n chính). 2. Th i gian gi i quy t: 30 ngày làm vi c. 3. L phí: - C p m i GCN.QSD : 25.000 ng/1 GCN. - ăng ký bi n ng: 15.000 ng/1 trư ng h p. i u 6. H sơ ăng ký chuy n như ng quy n s d ng t 1. Thành ph n h sơ: a) H p ng nh n chuy n như ng quy n s d ng t có ch ng nh n c a Phòng Công ch ng ho c ch ng th c c a y ban nhân dân phư ng (01 b n chính). + Trư ng h p t tr ng, b n chính H p ng chuy n như ng ư c lưu l i trong h sơ. b) Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các kho n 1, 2, 5 i u 50 Lu t t ai năm 2003 (n u có) kèm theo: + Ch ng t n p nghĩa v tài chính (01 b n photo n u có); +B n hi n tr ng v trí (01 b n chính, 01 b n photo n u có); c) Trư ng h p ph i c p m i GCN m i: +B n trích o hi n tr ng v trí t l p h sơ s d ng t có ki m nh k thu t (5 b n chính); d) Trư ng h p c n thi t: + H khNu thư ng trú và gi y ch ng minh nhân dân c a c v và ch ng (1 b n sao); + Gi y t ch ng minh quan h v ch ng, ho c xác nh n còn c thân (01 b n sao). ) Trư ng h p i thay ph i có gi y y quy n có công ch ng (01 b n chính). 2. Th i gian gi i quy t: - 5 ngày làm vi c.
 5. - Trư ng h p có c p m i GCN.QSD : c ng thêm 15 ngày. 3. L phí : - L phí ăng ký bi n ng: 15.000 ng/h sơ. - L phí c p m i GCN.QSD (n u có): 25.000 ng/1 GCN. i u 7. H sơ ăng ký tài s n g n li n v i t 1. Thành ph n h sơ: a) ơn ăng ký tài s n g n li n v i t (1 b n chính); b) Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t qui nh t i các kho n 1, 2, 5 i u 50 Lu t t ai năm 2003 (n u có) kèm theo: + Ch ng t n p nghĩa v tài chính (01 b n photo n u có); +B n hi n tr ng v trí (01 b n chính, 01 b n photo n u có); c) Gi y phép xây d ng, b n v thi t k xin phép xây d ng ư c duy t (01 b n chính, 01 b n sao); d) Biên b n nghi m thu hoàn thành công trình do các ơn v có tư cách pháp nhân và ch s d ng ký l p (01 b n chính); ) B n v hoàn công (trư ng h p xây d ng sai phép 01 b n chính, 01 b n sao); e) Quy t nh x lý vi ph m xây d ng kèm gi y t ch ng minh ã th c hi n quy t nh x ph t (n u có); f) Biên lai n p nghĩa v tài chính v xây d ng (01 b n sao); g) Trư ng h p c n thi t: + H khNu thư ng trú và gi y ch ng minh nhân dân c a c v và ch ng (1 b n sao); + Gi y t ch ng minh quan h v ch ng, ho c xác nh n còn c thân (01 b n sao). h) Trư ng h p i thay ph i có gi y y quy n có công ch ng (01 b n chính). 2. Th i gian gi i quy t: 10 ngày làm vi c. 3. L phí: 15.000 ng/h sơ. i u 8. H sơ ăng ký th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t
 6. Các bên tham gia th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t có trách nhi m ăng ký th ch p, b o lãnh trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c k t ngày ký k t h p ng tín d ng. 1. Thành ph n h sơ: a) H p ng th ch p, h p ng b o lãnh b ng quy n s d ng t có ch ng nh n c a Phòng Công ch ng ho c ch ng th c c a y ban nhân dân phư ng (01 b n chính). b) Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (GCN) ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t qui nh t i các kho n 1, 2, 5 i u 50 Lu t t ai năm 2003 (n u có) kèm theo: + Ch ng t n p nghĩa v tài chính (b n photo n u có). +B n hi n tr ng v trí (01 b n chính, 01 b n photo n u có). c) Trư ng h p c n thi t: + H khNu thư ng trú và gi y ch ng minh nhân dân c a c v và ch ng (1 b n sao). + Gi y t ch ng minh quan h v ch ng, ho c xác nh n còn c thân (01 b n sao). d) Trư ng h p i thay ph i có gi y y quy n có công ch ng (01 b n chính). 2. Th i gian gi i quy t: 5 ngày làm vi c. 3. L phí: a) ăng ký th ch p b o lãnh: 60.000 ng/1 trư ng h p. b) ăng ký văn b n thông báo x lý tài s n b o m: 50.000 ng/1 trư ng h p. c) ăng ký gia h n th ch p b o lãnh: 40.000 ng/1 trư ng h p. d) ăng ký thay i n i dung ã ăng ký: 40.000 ng/1 trư ng h p. ) Yêu c u s a ch a sai sót trên ơn ã ăng ký: 10.000 ng/1 trư ng h p. i u 9. H sơ ăng ký xóa ăng ký th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t 1. Thành ph n h sơ: a) ơn ngh xóa ăng ký th ch p-b o lãnh (02 b n chính); b) Thông báo gi i ch p c a bên nh n th ch p-b o lãnh (01 b n chính n u có); c) Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t qui nh t i các kho n 1, 2, 5 i u 50 Lu t t ai năm 2003 (n u có) kèm: Ch ng t ã th c hi n nghĩa v tài chính.
 7. d) Trư ng h p trư c ây có ăng ký th ch p - b o lãnh t i y ban nhân dân phư ng thì n p thêm ơn ã ăng ký t i Phư ng (b n photo); ) Trư ng h p i thay ph i có gi y y quy n có công ch ng (01 b n chính). 2. Th i gian gi i quy t: 5 ngày làm vi c. 3. L phí : không thu. i u 10. H sơ sao l c B n trích o hi n tr ng v trí t có ki m nh k thu t, ho c trích l c B n trích l c b n a chính: 1. Sao l c B n trích o hi n tr ng v trí t có ki m nh (B HTVT) có ăng ký t i Phòng Tài nguyên - Môi trư ng ho c Phòng Qu n lý ô th (trư c ây) h sơ g m: a) Gi y ngh sao l c có ghi rõ s lư ng B HTVT c n sao l c (01 b n theo m u ho c t ghi); b) Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c tài li u liên quan có th hi n s hi u và ngày duy t ăng ký B HTVT (01 b n sao); 2. Trích l c B n trích l c B n a chính: Áp d ng trong trư ng h p có yêu c u trích l c B n a chính theo tài li u o năm 2004 - 2005 (B n s hi n hành). H sơ g m: - Gi y ngh trích l c có ghi rõ s hi u th a t và s t b n c n trích l c, s lư ng b n c n trích l c; (01 b n theo m u ho c t ghi). 3. Th i gian gi i quy t: 5 ngày làm vi c. 4. L phí: 10.000 ng/1 b n i u 11. M t s trình t th t c khác th c hi n theo quy nh t i các i u c a Ngh nh 181/2004/N -CP như sau: 1. i u 129: Trình t th t c chuy n t hình th c thuê t sang giao t có thu ti n s d ng t. 2. i u 149: Trình t , th t c ăng ký cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t. 3. i u 150: Trình t , th t c xóa ăng ký cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t. 4. i u 151: Trình t , th t c th a k quy n s d ng t. 5. i u 152: Trình t , th t c t ng cho quy n s d ng t. 6. i u 155: Trình t , th t c ăng ký góp v n b ng quy n s d ng t. 7. i u 156: Trình t , th t c xóa ăng ký góp v n b ng quy n s d ng t.
 8. 8. i u 157: Trình t , th t c ăng ký quy n s d ng t do x lý h p ng th ch p, b o lãnh, góp v n, kê biên bán u giá quy n s d ng t. 9. i u 158: Trình t , th t c mua bán, cho thuê, th a k , t ng cho tài s n g n li n v i t, th ch p, góp v n b ng tài s n g n li n v i t. Chương 2: H SƠ ĂNG KÝ T TIÊU CHU N MÔI TRƯ NG (nghi m thu, xác nh n h th ng x lý ch t th i, ki m tra ch t lư ng môi trư ng) i u 12. ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng 1. Thành ph n h sơ: a) Phi u ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng (01 b n theo m u); b) Phi u kê khai môi trư ng (01 b n theo m u); c) Gi y phép ăng ký kinh doanh (n u có); d) Phương án x lý ch t th i c a ơn v ; e) K t qu o môi trư ng c a ơn v có ch c năng (n u có); f) H p ng thu gom ch t th i r n (rác sinh ho t, rác công nghi p) v i các ơn v thu gom, v n chuy n và x lý có tư cách pháp nhân. 2. Th i gian gi i quy t: 10 ngày làm vi c. 3. L phí: - i v i công ty: 300.000 ng/1 l n ăng ký. - i v i cơ s : 150.000 ng/l n ăng ký. i u 13. Gia h n t tiêu chuNn môi trư ng 1. Thành ph n h sơ và th i gian gi i quy t: - Tương t như i u 12. 2. Th i gian gi i quy t: 10 ngày làm vi c. 3. L phí: - i v i công ty: 150.000 ng/l n ăng ký. - i v i cơ s : 80.000 ng/l n ăng ký.
 9. i u 14. Xin phép khoan thăm dò khai thác nư c dư i t (lưu lư ng dư i 20 m3) 1. H sơ g m: a) ơn ngh c p phép (01 b n theo m u); b) Thuy t minh khai thác nư c dư i t nơi t công trình khai thác (01 b n); c) Gi y phép hành ngh c a ơn v thi công (01 b n sao); 2. Th i gian gi i quy t: 10 ngày làm vi c. 3. L phí: trong khi ch Thành ph hư ng d n, th c hi n tương t như i u 12. i u 15. Xin phép khai thác nư c dư i t (lưu lư ng dư i 20 m3) Trư ng h p gi ng ã có t trư c, không n m trong khu v c c m và h n ch khai thác ho c gi ng ã ư c y ban nhân dân qu n cho phép khoan thăm dò khai thác nư c dư i t v i lưu lư ng dư i 20 m3. 1. Thành ph n h sơ: a) ơn ngh c p phép (01 b n theo m u); b) Thuy t minh khai thác nư c dư i t và c u trúc gi ng khai thác (01 b n); c) Gi y ch ng nh n quy n s d ng t nơi t công trình khai thác ho c văn b n th a thu n cho phép s d ng t có xác nh n c a y ban nhân dân phư ng; d) ánh giá ch t lư ng nư c dư i t t i gi ng c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c phòng thí nghi m ư c phép ánh giá. 2. Th i gian gi i quy t: 15 ngày làm vi c. 3. L phí: trong khi ch Thành ph hư ng d n th c hi n tương t như i u 12. i u 16. H sơ xin gia h n khai thác nư c dư i t (lưu lư ng dư i 20 m3) 1. Thành ph n h sơ: a) ơn ngh c p phép gia h n khai thác nư c dư i t (01 b n theo m u); b) C u trúc gi ng khoan (n u có thay i); c) ánh giá ch t lư ng nư c dư i t t i gi ng khoan c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c phòng thí nghi m ư c phép ánh giá; d) B n sao Gi y ch ng nh n quy n s d ng t nơi t công trình khai thác ho c văn b n th a thu n cho phép s d ng t có xác nh n c a y ban nhân dân phư ng (n u có thay i);
 10. ) Gi y phép cũ. 2. Th i gian gi i quy t: 15 ngày làm vi c. 3. L phí: trong khi ch Thành ph hư ng d n, th c hi n tương t như i u 13. Chương 3: C P GI Y ĂNG KÝ KINH DOANH H GIA ÌNH CÁ TH LĨNH V C VĂN HÓA VÀ DNCH V VĂN HÓA i u 17. C p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh 1. H sơ g m: a) ơn ăng ký kinh doanh h kinh doanh cá th (m u M -6, 02 b n); b) Ch ng minh nhân dân, h khNu nơi thư ng trú (01 b n sao); c) Gi y ch quy n nhà ho c các gi y t liên quan ch ng minh ch quy n nhà (01 b n sao); d) H p ng thuê nhà có ch ng th c n u là nhà thuê (01 b n chính); ) Ch ng ch hành ngh n u ăng ký kinh doanh ngành ngh kinh doanh có i u ki n (01 b n sao có ch ng th c); e) Trư ng h p i thay ph i có gi y y quy n có công ch ng (01 b n chính); f) i v i ngành ngh kinh doanh h n ch theo quy nh t i Quy t nh 200/2004/Q -UB, ơn ăng ký kinh doanh ph i có xác nh n c a y ban nhân dân phư ng nơi ho t ng kinh doanh như: in l a, in óng ng. 2. Th i gian gi i quy t: 5 ngày làm vi c. 3. L phí: 30.000 ng/trư ng h p. i u 18. ăng ký thay i n i dung kinh doanh 1. H sơ g m: a) Thông báo thay i n i dung kinh doanh (m u MTB-15, 01 b n); b) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (b n chính); c) Trư ng h p thay i a i m kinh doanh: + Gi y ch quy n nhà ho c các gi y t liên quan ch ng minh ch quy n nhà (01 b n có ch ng th c);
 11. +H p ng thuê nhà có ch ng th c n u là nhà thuê (01 b n chính); d) Trư ng h p chuy n sang ăng ký kinh doanh ngành ngh , kinh doanh có i u ki n n p kèm theo Ch ng ch hành ngh (01 b n sao có ch ng th c); ) Trư ng h p i thay ph i có gi y y quy n có công ch ng (01 b n chính). 2. Th i gian gi i quy t: 5 ngày làm vi c. 3. L phí: 20.000 ng/1 trư ng h p. i u 19. ăng ký i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh Gi y phép ư c c p theo quy nh t i Ngh nh s 66/H BT và Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo m u ban hành kèm theo Ngh nh s 02/2000/N -CP n u h gia ình, cá nhân có nhu c u s ư c c p i Gi y ch ng nh n theo m u ban hành kèm theo Thông tư s 03/2004/TT-BKH ngày 29 tháng 6 năm 2004, hư ng d n trình t , th t c ăng ký kinh doanh theo quy nh t i Ngh nh s 109/2004/N -CP ngày 02 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh. 1. H sơ g m: a) Như trư ng h p c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh t i i u 17; b) Gi y phép ho c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cũ (b n chính); c) Trư ng h p i thay ph i có gi y y quy n có công ch ng (01 b n chính); 2. Th i gian gi i quy t: 5 ngày làm vi c. 3. L phí: 30.000 ng/1 trư ng h p. i u 20. ăng ký c p phó b n Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh 1. Trư ng h p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a h gia ình, cá nhân b m t s ư c y ban nhân dân qu n c p phó b n. 2. H sơ g m: a) ơn ăng ký kinh doanh h kinh doanh cá th (m u M -6, 02 b n); b) Gi y ch ng minh nhân dân, h khNu nơi thư ng trú (01 b n có th th c); c) ơn c m t Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có xác nh n c a Công an phư ng (01 b n chính). d) Trư ng h p i thay ph i có gi y y quy n có công ch ng (01 b n chính); 3. Th i gian gi i quy t: 5 ngày làm vi c.
 12. 4. L phí: 20.000 ng/trư ng h p. i u 21. T m ngưng kinh doanh H cá th t m ngưng kinh doanh quá 30 ngày ph i có thông báo v cơ quan c p GCN. KKD, nơi ti p nh n là B ph n TN-THS. Thành ph n h sơ : a) Thông báo t m ngưng kinh doanh (theo m u): b) B n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. i u 22. Tr Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh 1. Thành ph n h sơ: a) Thông báo ngưng ho t ng kinh doanh (theo m u); b) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (b n chính); c) Trư ng h p i thay ph i có gi y y quy n có công ch ng (01 b n chính); 2. Th i gian gi i quy t: 5 ngày làm vi c. 3. L phí: không thu. Chương 4; C P GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ KINH DOANH H GIA ÌNH CÁ TH LĨNH V C KINH T i u 23. C p m i, c p i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh 1. C p m i, c p i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh: - C p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo yêu c u c a cá nhân, h gia ình; - Gi y phép ã c p trư c ây theo quy nh t i Ngh nh s 66/H BT và Gi y ch ng nh n KKD theo m u ban hành kèm theo Ngh nh s 02/2000/N -CP h gia ình, cá nhân theo quy nh ph i làm th t c c p i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 2. H sơ g m: a) ơn ăng ký kinh doanh h kinh doanh cá th (theo m u M -6, 02 b n); b) Gi y ch ng minh nhân dân, h khNu thư ng trú (01 b n sao); c) Trư ng h p a i m kinh doanh không ng th i là nơi thư ng trú: +H p ng thuê nhà (01 b n chính).
 13. + Gi y t pháp lý nhà (01 b n sao). d) Trư ng h p i thay ph i có gi y y quy n có công ch ng (01 b n chính); ) Ngoài ra h sơ còn có nh ng lo i sau: + Các ngành ngh kinh doanh có i u ki n ph i có Ch ng ch hành ngh (01 b n sao); + i v i ngành ngh h n ch kinh doanh theo quy nh t i Quy t nh s 200/2004/Q -UB, Ch th s 17/2001/CT-UB c a y ban nhân dân thành ph , ơn ăng ký kinh doanh ph i có ý ki n c a y ban nhân dân phư ng nơi ăng ký kinh doanh; + i v i h sơ ăng ký kinh doanh t i các ch ph i có xác nh n c a Ban qu n lý ch nơi ăng ký kinh doanh. 3. Th i gian gi i quy t: 5 ngày làm vi c. 4. L phí: 30.000 ng/h sơ. i u 24. ăng ký thay i n i dung kinh doanh 1. Thành ph n h sơ: a) Thông báo thay i n i dung kinh doanh c a h kinh doanh cá th (theo m u MTB- 15, 01 b n); b) B n chính Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; c) Gi y y quy n có công ch ng n u n p h sơ thay ch cơ s ; d) Trư ng h p thay i: + a i m kinh doanh: pháp lý nhà ho c h p ng thuê nhà. + Ngành ngh kinh doanh có i u ki n: kèm theo ch ng ch hành ngh (01 b n sao). ) Trư ng h p i thay ph i có gi y y quy n có công ch ng (01 b n chính). 2. Th i gian gi i quy t: 5 ngày làm vi c. 3. L phí: 20.000 ng/h sơ. i u 25. C p phó b n Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh 1. Thành ph n h sơ: a) ơn ăng ký kinh doanh h kinh doanh cá th (theo m u M -6);
 14. b) ơn c m t Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có xác nh n c a Công an phư ng; c) Gi y ch ng minh nhân dân, h khNu thư ng trú (01 b n sao); d) Trư ng h p i thay ph i có gi y y quy n có công ch ng (01 b n chính). 2. Th i gian gi i quy t: 4 ngày làm vi c. 3. L phí: 10.000 ng/h sơ. i u 26. T m ngưng kinh doanh H cá th t m ngưng kinh doanh quá 30 ngày ph i có thông báo v cơ quan c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. H sơ g m: a) Thông báo t m ngưng kinh doanh (01 b n theo m u); b) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (01 b n sao); c) Trư ng h p i thay ph i có gi y y quy n có công ch ng (01 b n chính). i u 27. Tr Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh 1. Thành ph n h sơ: a) Thông báo ngưng ho t ng kinh doanh (theo m u); b) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (b n chính); c) Trư ng h p i thay ph i có gi y y quy n có công ch ng (01 b n chính). 2. Th i gian gi i quy t: 5 ngày làm vi c. Chương 5: CH NG TH C H P NG, CH KÝ C A CÔNG DÂN VI T NAM TRONG CÁC LO I GI Y T PH C V CHO CÁC VI C TH C HI N CÁC GIAO DNCH DÂN S TRONG NƯ C i u 28. Ch ng th c H p ng y quy n, Gi y y quy n 1. Các lo i gi y t ngư i yêu c u ch ng th c n p kèm theo g m: a) B n sao ch ng minh nhân dân (2 bên ); b) B n sao h khNu (2 bên ); c) B n sao gi y t liên quan n vi c y quy n (ví d : gi y tri u t p ho c thư m i c a Tòa án; gi y ch ng nh n quy n s h u; s b o hi m xã h i...).
 15. 2. Th i gian gi i quy t: 2 ngày làm vi c. i u 29. Ch ng th c H p ng mua bán; mua bán xe; mua bán th y n i a; t ng cho; t ng cho phương ti n th y n i a; t ng cho xe; mư n tài s n; trao i tài s n; thuê tài s n; c m c tài s n; góp v n b ng ng s n 1. Các lo i gi y t ngư i yêu c u ch ng th c n p kèm theo g m: a) B n sao ch ng minh nhân dân (2 bên); b) B n sao h khNu (2 bên); c) B n sao gi y ch ng nh n quy n s h u. 2. Th i gian gi i quy t là: 2 ngày làm vi c. i u 30. Ch ng th c h p ng tc c 1. Các lo i gi y t ngư i yêu c u ch ng th c n p kèm theo g m: a) B n sao ch ng minh nhân dân (2 bên); b) B n sao h khNu (2 bên); c) B n sao gi y t liên quan n u có. 2. Th i gian gi i quy t: 2 ngày làm vi c. i u 31. Ch ng th c văn b n ngh khai nh n di s n th a k ( ng s n dư i 50 tri u) 1. Các lo i gi y t ngư i yêu c u ch ng th c n p kèm theo g m: a) B n sao ch ng minh nhân dân (c a t t c nh ng ngư i th a k ); b) B n sao h khNu (c a t t c nh ng ngư i th a k ); c) T tư ng trình quan h nhân thân có xác nh n c a y ban nhân dân phư ng nơi ngư i khai nh n di s n; d) B n sao khai sinh c a các con ngư i l i di s n; ) B n sao khai t c a ngư i l i di s n; e) B n sao gi y ch ng nh n quy n s h u liên quan tài s n. 2. Th i gian gi i quy t: 35 ngày làm vi c . i u 32. Ch ng th c ch ký ph c v các giao d ch dân s trong nư c
 16. 1. Các lo i gi y t ngư i yêu c u ch ng th c n p kèm theo g m: a) B n sao ch ng minh nhân dân (2 bên); b) B n sao h khNu (2 bên); c) B n sao gi y t liên quan. 2. Th i gian gi i quy t: 2 ngày làm vi c. i u 33. Ch ng th c H p ng h y b h p ng mua bán; h y b h p ng mua bán xe; h y b h p ng mư n tài s n; h y b h p ng trao i tài s n; h y b h p ng thuê tài s n; h y b h p ng y quy n : 1. Các lo i gi y t ngư i yêu c u ch ng th c n p kèm theo g m: a) B n sao ch ng minh nhân dân; b) B n sao h khNu; c) H p ng ã ư c ch ng th c (2 b n). 2. Th i gian gi i quy t: 2 ngày làm vi c. i u 34. Ch ng th c Văn b n ơn phương ình ch th c hi n h p ng y quy n 1. Các lo i gi y t ngư i yêu c u ch ng th c n p kèm theo g m: a) B n sao ch ng minh nhân dân; b) B n sao h khNu; c) B n chính H p ng y quy n (2 b n). 2. Th i gian gi i quy t: 2 ngày làm vi c. i u 35. Ch ng th c văn b n th a thu n chia tài s n chung c a v ch ng; th a thu n khôi ph c ch tài s n chung c a v ch ng; th a thu n nh p tài s n riêng vào tài s n chung c a v ch ng; cam k t v tài s n: 1. Các lo i gi y t ngư i yêu c u ch ng th c n p kèm theo g m: a) B n sao h khNu; b) B n sao gi y ch ng nh n quy n s h u liên quan tài s n. 2. Th i gian gi i quy t: 2 ngày làm vi c. i u 36. Ch ng th c b n sao gi y t , văn b ng, ch ng ch b ng ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài
 17. 1. H sơ g m: a) Các lo i gi y t c n sao y (b n chính); b) B n phôtô các lo i gi y t c n sao y (phôtô dư 01 b n lưu h sơ). 2. Th i gian gi i quy t: trong ngày làm vi c. i u 37. Phí - l phí Phí - l phí các lo i h sơ hành chính liên quan n ch ng th c có b ng li t kê c th kèm theo Quy nh này. Chương 6: C I CHÍNH H TNCH i u 38. ăng ký c p l i b n chính Gi y khai sinh 1. H sơ g m: Ngư i yêu c u c p l i b n chính Gi y khai sinh ph i n p T khai (theo m u quy nh) và b n chính Gi y khai sinh cũ (n u có), Và xu t trình: + Gi y ch ng minh nhân dân. + H khNu thư ng trú ho c Gi y ch ng nh n ăng ký t m trú có th i h n. 2. Th i h n gi i quy t: 05 ngày làm vi c. 3. L phí: 3.000 ng/trư ng h p. i u 39. Th t c ăng ký vi c thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính, b sung h t ch 1. H sơ g m: Ngư i yêu c u thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính, b sung h t ch ph i n p: + T khai (theo m u quy nh); + B n chính Gi y khai sinh c a ngư i c n thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính, b sung h t ch; + Các gi y t liên quan làm căn c cho vi c thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính, b sung h t ch. Và xu t trình: + Gi y ch ng minh nhân dân.
 18. + S h khNu thư ng trú ho c gi y ch ng nh n ăng ký t m trú có th i h n. i v i trư ng h p xác nh l i gi i tính, thì văn b n k t lu n c a t ch c y t ã ti n hành can thi p xác nh l i gi i tính là căn c cho vi c xác nh l i gi i tính. Vi c thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính, b sung h t ch cho ngư i chưa thành niên ho c ngư i m t năng l c hành vi dân s ư c th c hi n theo yêu c u c a cha, m ho c ngư i giám h . i v i vi c thay i h , tên cho ngư i t 9 tu i tr lên và xác nh l i dân t c cho ngư i chưa thành niên t 15 tu i tr lên, thì ph i có s ng ý c a ngư i ó. 2. Th i h n gi i quy t: 05 ngày làm vi c. 3.L phí: 5.000 ng/trư ng h p. i u 40. C p b n sao gi y t h t ch 1. H sơ g m: Ngư i dân có yêu c u c p b n sao gi y t h t ch i n vào Phi u thu th p thông tin (theo m u) n p tr c ti p ho c g i qua ư ng bưu i n n B ph n TN-TKQ thu c Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n. 2. Th i h n gi i quy t: 03 ngày làm vi c. 3. L phí: 2.000 ng/b n. Chương 7: ĂNG KÝ KHAI TRÌNH S D NG LAO NG; BÁO CÁO GI M LAO NG i u 41. ăng ký s d ng lao ng và báo cáo gi m lao ng trong doanh nghi p 1. H sơ g m: a) B n khai trình s d ng lao ng ho c báo cáo gi m lao ng 04 b n (theo m u quy nh); b) Gi y phép ăng ký kinh doanh (01 b n sao n u doanh nghi p m i thành l p). 2. Th i gian gi i quy t: 07 ngày làm vi c. i u 42. ăng ký s d ng lao ng trong các cơ s kinh doanh d ch v nhà hàng, khách s n, vũ trư ng, massage, karaoke, khách s n nhà tr 1. H sơ g m: a) B n khai trình s d ng lao ng: 04 b n (theo m u quy nh);
 19. b) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (01 b n sao); c) 01 b n h p ng lao ng/1 lao ng (t t c s lao ng ăng ký); d) 01 b n lý l ch cá nhân c a ngư i lao ng ho c s ăng ký t m trú có ch ng nh n c a Công an phư ng kèm theo 01 b n sao gi y ch ng minh nhân dân. 2. Th i gian gi i quy t: 07 ngày làm vi c. i u 43. ăng ký thang lương, b ng lương Doanh nghi p có s lao ng dư i 100 ăng ký t i y ban nhân dân qu n. 1. H sơ g m: a) Văn b n ngh ăng ký thang lương, b ng lương ghi rõ l n th m y, s lao ng hi n có (03 b n); b) H th ng thang lương, b ng lương (03 b n); c) Các lo i ph c p (03 b n); d) Quy ch tr lương, nâng lương và quy ch thư ng trong doanh nghi p (n u có). 2. Th i gian gi i quy t: 07 ngày làm vi c. i u 44. ăng ký n i quy lao ng 1. H sơ g m: a) Văn b n ngh ăng ký n i quy lao ng l n th m y (04 b n); b) Quy t nh ban hành n i quy lao ng (04 b n); c) B n n i quy lao ng (04 b n); d) Các văn b n quy nh c a doanh nghi p có liên quan n k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t (n u có 04 b n). 2. Th i gian gi i quy t: 10 ngày làm vi c. i u 45. ăng ký th a ư c lao ng t p th : i v i nh ng doanh nghi p ã thành l p t ch c Công oàn: i di n c a t p th ngư i lao ng (Ban ch p hành Công oàn cơ s ho c Ban ch p hành Công oàn lâm th i) s thương lư ng và ký k t Th a ư c lao ng t p th v i ngư i s d ng lao ng (Giám c doanh nghi p ho c ngư i ư c y quy n b i Giám c doanh nghi p). 1. H sơ g m:
 20. a) ơn ăng ký Th a ư c lao ng t p th (4 b n); b) Biên b n l y ý ki n t p th lao ng v n i dung Th a ư c t p th (4 b n); c) B n Th a ư c lao ng t p th ã ký k t (4 b n). 2. Th i gian gi i quy t: 10 ngày làm vi c. Chương 8: XIN PHÉP T N T I CÔNG TRÌNH XÂY D NG VI PH M (Theo Quy t nh s 207/2005/Q -UBND ngày 01 tháng 12 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ) i u 46 . i v i nhà riêng l 1. Thành ph n h sơ: a) ơn xin phép t n t i công trình có xác nh n c a y ban nhân dân phư ng nơi công trình t a l c (01 b n theo m u); b) B n kê khai có xác nh n c a y ban nhân dân phư ng nơi công trình t a l c (01 b n theo m u); c) Hai b n v hi n tr ng công trình có th hi n các thành ph n sau: + H a v trí công trình xây d ng, t l 1/200 ho c 1/500 có ghi rõ s lô, th a t, a ch xây d ng. Có th hi n ranh quy ho ch. + M t b ng các t ng, m t c t, m t ng chính i n hình c a công trình xây d ng t l 1/100 ho c 1/200. Có th hi n ph n phù h p, không phù h p quy ho ch. d) B n sao các quy t nh x lý vi ph m xây d ng c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n (n u có); ) Biên lai óng ti n ph t theo quy t nh x lý vi ph m (n u công trình ã ư c x lý vi ph m); e) B n sao Gi y phép xây d ng và b n v thi t k xây d ng ư c duy t kèm theo gi y phép (n u công trình xây d ng sai Gi y phép xây d ng ư c c p); f) i v i các công trình xây d ng trên ph n khuôn viên t chưa có gi y ch ng nh n quy n s d ng t ph i có t tư ng trình ngu n g c nhà t và ư c xác nh n c a y ban nhân dân phư ng xác nh n ph n t này ch u tư s d ng n nh không tranh ch p, không l n chi m t công do Nhà nư c tr c ti p qu n lý; g) Trư ng h p i thay ph i có gi y y quy n có công ch ng (01 b n chính); 2. Th i gian gi i quy t: 45 ngày làm vi c.
Đồng bộ tài khoản