Quyết định số 174-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định số 174-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 174-HĐBT về việc đặc cách công nhận chức vụ khoa học cho các cán bộ thuộc các bộ môn khoa học Mác - Lênin do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 174-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 174-H BT Hà N i, ngày 15 tháng 11 năm 1988 QUY T NNH V VI C C CÁCH CÔNG NH N CH C V KHOA H C CHO CÁC CÁN B THU C CÁC B MÔN KHOA H C MÁC - LÊNIN H I NG B TRƯ NG Căn c Quy t nh s 162-CP ngày 11-9-1976 c a H i ng Chính ph v h th ng ch c v khoa h c và tiêu chu n các ch c v khoa h c trong lĩnh v c công tác gi ng d y i h c và công tác nghiên c u khoa h c; Căn c Quy t nh s 271-CP ngày 1-10-1977 c a H i ng Chính ph v vi c công nh n ch c v Giáo sư và Phó Giáo sư trong lĩnh v c gi ng d y i h c và nghiên c u khoa h c; Xét ngh c a H i ng Trung ương xét công nh n ch c v khoa h c các b môn Mác - Lênin (thành l p theo Quy t nh s 30-Q /TƯ ngày 28-10-1987 c a Ban Bí thư Trung ương ng). QUY T NNH: i u 1. Nay c cách công nh n ch c v khoa h c Giáo sư (Giáo sư c p II) cho 14 cán b và Phó Giáo s (Giáo sư c p 1) cho 87 cán b làm công tác gi ng d y i h c và nghiên c u khoa h c thu c các b môn khoa h c Mác - Lênin (có danh sách kèm theo). i u 2. B trư ng các B và Th trư ng các cơ quan có liên quan và các cán b có tên trong danh sách kèm theo ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Mư i ( ã ký) DANH SÁCH CÁN B KHOA H C CÁC B MÔN MÁC - LÊNIN Ư C C CÁCH CÔNG NH N CH C V KHOA H C (Kèm theo Quy t nh s 174-H BT ngày 15-11-1988 c a H i ng B trư ng)
  2. A- GIÁO SƯ (GIÁO SƯ C P II) 1- B môn Tri t h c. 1. Tr n H ng Chương, T p chí C ng s n 2. Lê Xuân L u, B Qu c phòng 3. Nguy n Duy Quý, Ban Khoa giáo Trung ương 4. Ph m Thành, Nhà xu t b n S th t 5. H Văn Thông, H c vi n Nguy n Ái Qu c 6. Tư, H c vi n Nguy n Ái Qu c. 2- B môn Kinh t chính tr : 7. Bùi Ng c Chư ng, H c vi n Nguy n Ái Qu c 8. Tr n Xuân Trư ng, B Qu c phòng 9. Lê Xuân Tùng, H c vi n Nguy n Ái Qu c. 3- B môn L ch s ng: 10. Ki u Xuân Bá, B i h c, trung h c chuyên nghi p và d y ngh 11. Lê Ng c, H c vi n Nguy n Ái Qu c 12. Nguy n Văn Phùng, Vi n Mác - Lênin. 4- B môn Xây d ng ng: 13. u Th Bi u, H c vi n Nguy n Ái Qu c 14. ào Duy C n, Vi n Mác - Lênin. B- PHÓ GIÁO SƯ (GIÁO SƯ C P I): 1- B môn Tri t h c: 1. Nguy n Ng c B o, B Qu c phòng 2. Văn Cương, B Qu c phòng 3. Ph m Văn Duyên, B i h c, trung h c chuyên nghi p và d y ngh 4. Hoàng ôn, B i h c, trung h c chuyên nghi p và d y ngh
  3. 5. Lương Thái Hà, B i h c, trung h c chuyên nghi p và d y ngh 6. Mai Trung H u, H c vi n Nguy n Ái Qu c 7. Ngô Hi n, Ban Tuyên hu n Trung ương 8. Nguy n c Hi p, B i h c, trung h c chuyên nghi p và d y ngh 9. Hà Ng c H i, Ban Tuyên hu n Trung ương 10. Tô Hưng, Ban Tuyên hu n Trung ương 11. Vũ Nh t Kh i, H c vi n Nguy n Ái Qu c 12. Nguy n ình Khâm, Ban tuyên hu n Trung ương 13. inh H u Khoá, Ban khoa giáo Trung ương 14. Ph m Minh Lăng, B i h c, trung h c chuyên nghi p và d y ngh 15. Hoàng Linh, B Qu c phòng 16. Nguy n Ng c Long, H c vi n Nguy n Ái Qu c 17. Nguy n Văn Long, B i h c, trung h c chuyên nghi p và d y ngh 18. Cao Xuân Long, Ban Tuyên hu n Trung ương 19. H ng Long, Vi n Mác - Lênin 20. Hà Thúc Minh, Ban Tuyên hu n Trung ương 21. Lê H u Nghĩa, H c vi n Nguy n Ái Qu c 22. Ph m Vi t Nguyên, B i h c, trung h c chuyên nghi p và d y ngh 23. Ph m Nam Ninh, Ban Tuyên hu n Trung ương 24. Nguy n Thái Ninh, Ban Tuyên hu n Trung ương 25. Tr n Văn N i, B Giáo d c 26. Mai Tr ng Ph ng, H c vi n Nguy n Ái Qu c 27. Lê H ng Quang, B Qu c phòng 28. Ph m Ng c Quang, H c vi n Nguy n Ái Qu c 29. Bùi Thanh Qu t, B i h c, trung h c chuyên nghi p và d y ngh
  4. 30. Lê Văn Sáng, ban Tuyên hu n Trung ương 31. Tr n Văn Sinh, B i h c, trung h c chuyên nghi p và d y ngh 32. Lê Doãn Tá, Ban Tuyên hu n Trung ương 33. Tr nh Quang Tân, B Qu c phòng 34. Phan Sĩ T n, B Giáo d c 35. Ph m Văn Thái, B i h c, Trung h c chuyên nghi p và d y ngh 36. Vũ Văn Thanh, B Y t 37. T Văn Thành, H c vi n Nguy n Ái Qu c 38. Hoàng Văn Th ng, B i h c, Trung h c chuyên nghi p và d y ngh 39. Nguy n Quang Thông, B i h c, trung h c chuyên nghi p và d y ngh 40. Tr n H u Ti n, H c vi n Nguy n Ái Qu c 41. L i Văn Toàn, Ban Tuyên hu n Trung ương 42. Tòng, Ban Tuyên hu n Trung ương 43. Nguy n Văn Trung, B Qu c phòng 44. Nguy n B ng Tư ng, Ban Tuyên hu n Trung ương 45. ng Quang UNn, H c viên Nguy n Ái Qu c 46. H Ki n Vi t, B Qu c phòng 47. Nguy n H u Vui, B i, h c trung h c chuyên nghi p và d y ngh . 2- B môn kinh t chính tr : 48. ng Biên, Ban Khoa giáo Trung ương 49. Vũ Ch n, B Qu c phòng 50. Nguy n Quang Di u, B i h c trung h c chuyên nghi p và d y ngh 51. Lê Duy, Ban Tuyên hu n Trung ương 52. Nguy n Vi t Dũng, B Giáo d c 53. Nguy n Văn ng, T p chí C ng s n
  5. 54. Nguy n Văn ính, H c vi n Nguy n Ái Qu c 55. H ng Giao, H c vi n Nguy n Ái Qu c 56. Hoàng Kim Giao, B i h c, trung h c chuyên nghi p và d y ngh 57. Tr n Duy H nh, B Qu c phòng 58. Tr n Ng c Hiên, H c vi n Nguy n Ái Qu c 59. ng Hiên, B i h c, trung h c chuyên nghi p và d y ngh 60. Tr n H , T p chí C ng s n 61. Khiêm, B i h c, trung h c chuyên nghi p và d y ngh 62. Lê Thành Khoa, H c vi n Nguy n Ái Qu c 63. Ngô Ngân, H c vi n Nguy n Ái Qu c 64. Vũ H u Ngo n, H c vi n Nguy n Ái Qu c 65. oàn Tr ng Nhã, H c vi n Nguy n Ái Qu c 66. Hà Quang Nh t, Ban Tuyên hu n Trung ương 67. Nguy n Văn Ninh, Ban Tuyên hu n Trung ương 68. Nguy n Văn Phách, Ban Tuyên hu n Trung ương 69. Phan Thanh Ph , B i h c, trung h c chuyên nghi p và d y ngh 70. Nguy n Xuân Quang, Ban Tuyên hu n Trung ương 71. Nguy n Quân Sĩ, B Qu c phòng 72. Mai T t, Ban Tuyên hu n Trung ương 73. Vũ Th Thanh, Ban Tuyên hu n Trung ương 74. Dương Minh Thi, Ban Khoa giáo Trung ương 75. Hoàng Anh Thu, B i h c, trung h c chuyên nghi p và d y ngh 76. Lê H ng Ti m, H c vi n Nguy n Ái Qu c 77. Th Tùng, H c vi n Nguy n Ái Qu c 78. Lê Xuân Vũ, T p chí C ng s n.
  6. 3- B môn L ch s ng: 79. Vũ Văn Bân, Vi n Mác - Lênin 80. Nguy n Văn Hi n, B Y t 81. Lê Văn Kh , Ban Tuyên hu n Trung ương 82. Lê Th L ng, Ban Tuyên hu n Trung ương 83. Hoàng Tr ng Lưu, H c vi n Nguy n Ái Qu c 84. Thái Phong, H c vi n Nguy n Ái Qu c 85. ng Kim Thành, H c vi n Nguy n Ái Qu c. 4- B môn Xây d ng ng: 86. Vũ Quang Chí, Ban Tuyên hu n Trung ương 87. Lê Văn Lý, H c vi n Nguy n Ái Qu c
Đồng bộ tài khoản