Quyết định số 1748/1997/QĐ-GTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 1748/1997/QĐ-GTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1748/1997/QĐ-GTVT về Quy định tạm thời về tổ chức quản lý và cấp giấy phép vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1748/1997/QĐ-GTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1748/1997/Q -GTVT Hà N i, ngày 12 tháng 7 năm 1997 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH T M TH I V T CH C QU N LÝ VÀ C P PHÉP V N T I Ư NG B B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c ngh nh 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B trư ng b Giao thông v n t i; Nh m tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c i v i lĩnh v c v n t i b ng ư ng b ; Theo ngh c a các Ông V trư ng V Pháp ch - v n t i và C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh t m th i v t ch c qu n lý va c p gi y phép v n i ư ng b ". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 3: Ông C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam có trách nhi m t ch c, tri n khai th c hi n qui nh này. i u 4: Ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V pháp ch -v n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i (GTCC) và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Bùi Văn Sư ng ( ã ký) QUY NNH T M TH I V T CH C QU N LÝ VÀ C P GI Y PHÉP V N T I Ư NG B (Ban hành kèm theo quy t nh s 1748 Q /GTVT ngày 12/7/1997 c a B trư ng B Giao thông v n t i
  2. Nh m tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c trong lĩnh v c t ch c qu n lý ho t ng kinh doanh v n t i b ng ư ng b , m b o s bình ng v trách nhi m, quy n l i và nghĩa v c a các t ch c, cá nhân tham gia kinh doanh v n t i, m b o tr t t k cương và không ng ng nâng cao ch t lư ng v n t i, áp ng m c tiêu "An toàn, thu n ti n, văn minh và l ch s ", B GTVT ban hành b n quy nh t m th i v t ch c qu n lý và c p phép v n t i ư ng b . Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: 1- Ban Quy nh này áp d ng cho các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t , các t ch c, cá nhân có v n liên doanh ho c liên k t v i nư c ngoài ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép kinh doanh v n t i, s d ng phương ti n v n t i chuyên ch hàng hoá ho c hành khách (k c khách di l ch) trên lãnh th nư c CHXHC Vi t Nam. 2- Ban Quy nh này cũng ư c áp d ng cho vi c v n t i liên v n qu c t gi a nư c CHXHCN Vi t Nam v i các nư c khác trong khu c c n u n i dung c a Quy nh không trái v i n i dung c a Hi p nh, Ngh nh thư v v n t i ư ng b gi a Vi t Nam và các nư c có liên quan. 3- Không áp d ng qui nh này i v i: - Phương ti n v n t i s d ng ph c v m c ích an ninh, qu c phòng. - Phương ti n c a các doanh nghi p ho c ch kinh doanh s d ng v n t i n i b ph c v dây chuy n s n xu t trong ph m vi nhà máy, công, nông, lâm trư ng, h m m ... mà không ho t ng trên ư ng giao thông công c ng. i u 2: M i phương ti n c a t ch c, cá nhân khi tham gia v n t i trên ư ng b u ph i có Gi y phép v n t i hành khách ho c Gi y phép v n t i hàng hoá. Gi y phép này có giá tr pháp lý xác nh n quy n ư c c n t i hàng hoá ho c hành khách c a ch phương ti n và ph m vi ho t ng c a phương ti n. M i phương ti n kinh doanh v n t i u ph i ho t ng theo lu ng tuy n c th ( i v i xe ca ch khách), theo khu v c ( i v i xe t i, xe ch y theo h p ng, xe du l ch, xư taxi) do s phân công c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v GTVT. i u 3: Các t ch c, cá nhân vi ph m qui nh này, tuỳ theo m c , s b x lý theo Pháp l nh x ph t hành chính và các quy nh khác c a Pháp lu t có liên quan. i u 4: Trong văn b n này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: - "Ôtô" là các lo i xe t ch y b ng ng cơ, có s bánh nhi u hơn 3 (ba) và do ngư i i u khi n.
  3. - "Phương ti n kinh doanh v n t i": là ô tô ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p gi y phép v n t i hàng hoá ho c hành khách (k c khách du l ch bao g m: + Phương ti n v n t i công c ng. + Phương ti n v a v n t i công c ng, v a v n chuy n hàng hoá ho c hành khách c a chính ch phương ti n. + Phương ti n c a các doanh nghi p ho c c a các ch kinh doanh dùng ch hàng hoá ho c hành khách c a chính ch phương ti n tr phương ti n nh có 4-5 gh (k c gh c a lái xe) ph c v công tác. - "Tuy n v n t i" là ph m vi mà phương ti n kinh doanh v n t i ho t ng. Có các tuy n v n t i n i t nh, thành ph , thành ph , tuy n v n t i liên t nh và tuy n v n t i qu c t . Tuy n v n t i hành khách ư c xác nh b i i m u, các i m tuy n i qua và i m cu i. Chương 2: T CH C QU N LÝ TUY N V N T I VÀ C P PHÉP V N T I Ư NG B i u 5: Vi c t ch c qu n lý tuy n v n t i và c p phép v n t i ư ng b ư c quy nh như sau: 1- B Giao thông v n t i qu n lý th ng nh t các tuy n v n t i hành khách liên t nh trong ph m vi c nư c và các tuy n v n t i qu c t . 2- C c ư ng b Vi t Nam. a- ư ng B Giao thông v n t i u quy n th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i v n t i ư ng b . b- C p các lo i gi y phép v n t i: hàng hoá, hành khách cho các ơn v , công ty v n t i tr c thu c C c ư ng b Vi t Nam và các ơn v công ty tr c thu c B GTVT óng t i Hà N i. C p gi y phép v n t i khách du l ch theo phân c p t i Quy t nh s 2418/Q -LB ngày 4/12/1993 c a Liên B Giao thông v n t i và T ng c c du l ch, c p gi y phép liên v n ư ng b n u Ngh nh thư có qui nh ho c ư c B Giao thông v n t i u quy n c p gi y phép liên v n ho c gi y phép liên t nh. c- Qu n lý th ng nh t m u các lo i gi y phép v n t i ư ng b trong toàn qu c sau khi ã ư c B Giao thông v n t i xét duy t. Trư c m t cho phép s d ng m u xác lo i gi y phép v n t i hi n hành. 3- Các S GTVT (GTCC) a- Qu n lý và phân c p v n t i hành khách các tuy n n i t nh, thành ph thu c a phương mình qu n lý.
  4. b- C p các lo i gi y phép v n t i: hàng hoá, hành khách cho các phương ti n óng trên a bàn (tr các i tư ng quy nh t i m c 2b i u 5 c a Qui nh này), c p gi y phép v n t i khách du l ch theo phân c p t i Quy t nh s 2418/Q -LB ngày 4/12/1993 c a Liên B Giao thông v n t i và T ng c c du l ch. C p gi y phép liên v n ư ng b n u Ngh nh thư có qui nh ho c ư c B Giao thông v n t i u quy n c p gi y phép liên v n ho c gi y phép liên t nh. c- Căn c các qui nh c a Chính ph và c a B Giao thông v n t i, d th o các văn b n có liên quan n t ch c qu n lý ho t ng v n t i i v i các lo i xe t i, xa ca, xe buýt, xe taxi... thu c a bàn qu n lý trình UBND t nh, thành ph tr c thu c TW ban hành th c hi n trong ph m vi a phương. Chương 3: TH T C XIN THAM GIA HO T NG TRÊN TUY N HO C NG NG HO T NG TRÊN TUY N VÀ C P GI Y PHÉP V N T I i u 6: Khi xin tham gia ho t ng trên tuy n ho c ng ng ho t ng trên tuy n v n chuy n hành khách, ch phương ti n ph i l p h sơ g i n cơ quan có thNm quy n theo quy nh t i Kho n 2 ho c Kho n 3 i u 5 Qui nh này. 1- H sơ xin tham gia ho t ng trên tuy n g m có: a- ơn xin tham gia ho t ng trên tuy n v n chuy n hành khách (n u g i n C c ư ng b Vi t Nam thì ph i có xác nh n c a S GTVT (GTCC) a phương). b- Phương án t ch c v n chuy n hành khách trên tuy n, bao g m: phương án ch y xe, s chuy n lư t trong ngày (hay tu n, tháng), th i gian bi u ch y xe, b n i, b n n, các tr m d ng d c ư ng, giá vé, s lư ng xe tham gia v n chuy n. c- Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (b n sao có công ch ng). 2- H sơ xin ng ng ho t ng trên tuy n g m có: a- ơn xin ng ng ho t ng trên tuy n v n chuy n hành khách (n u g i n C c ư ng b Vi t Nam thì ph i có xác nh n c a S GTVT (GTCC) a phương). b- Thuy t minh các nguyên nhân d n n vi c ng ng ho t ng trên tuy n. i u 7: Sau khi ti p nh n h sơ xin tham gia ho t ng ho c ng ng ho t ng trên tuy n v n chuy n hành khách do ch phương ti n g i n: - C c ư ng b Vi t Nam căn c vào quy ho ch các tuy n v n t i hành khách công c ng liên t nh ho c liên v n qu c t , năng l c th c t c a ch phương ti n, thNm tra và có văn b n trình B xem xét quy t nh trong th i h n không quá 20 ngày. - Các S GTVT (GTCC) căn c vào quy ho ch các tuy n v n t i hành khách công c ng, năng l c th c t c a ch phương ti n xem xét quy t nh cho phép ơn v v n t i ư c tham gia ho c ng ng ho t ng trên tuy n trong th i h n không quá 7 ngày.
  5. i u 8: H sơ xin c p gi y phép v n t i hàng hoá ho c gi y phép v n t i hành khách ư ng b g m có: 1- ơn c a ch phương ti n xin c p gi y phép v n t i hàng hoá ho c gi y phép v n t i hành khách ư ng b . 2- Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (b n sao có công ch ng). 3- Gi y ch ng nh n ăng ký s h u phương ti n (b n photocopy). Trư ng h p ch phương ti n xin c p Gi y phép v n t i hành khách c n có thêm quy t nh cho phép tham gia ho t ng trên tuy n c a Cơ quan có thNm quy n. Trư ng h p ch phương ti n xin c p Gi y phép v n t i hàng hoá ho c hành khách ư ng b cùng m t l n cho nhi u phương ti n thì l p b ng kê t ng h p và kèm theo h sơ các phương ti n. Trong cùng năm dương l ch, trư ng h p xin c p l i Gi y phép v n t i hàng hoá ho c hành khác ư ng b thì h sơ ư c mi n n p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. i u 9: Th i h n hi u l c c a Gi y phép ư c quy nh như sau: - M t năm i v i các phương ti n v n chuy n c a các Doanh nghi p Nhà nư c, HTX v n t i, Công ty liên doanh. Công ty c ph n. Công ty TNHH. Doanh nghi p tư nhân chuy n kinh doanh v n t i hàng hoá ho c hành khách ư ng b . - Sáu tháng i v i các phương ti n v n chuy n c a các t ch c, cá nhân còn l i. i u 10: Ph m vi ho t ng ư c qui nh trong Gi y phép v n t i hàng hoá, Gi y phép v n t i hành khách c th như sau: 1- i v i phương ti n v n t i hàng hoá: - C a các Doanh nghi p ư c thành l p theo các Lu t doanh nghi p Nhà nư c, Lu t Công ty, Lu t Doanh nghi p tư nhân, Lu t HTX và Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c ho t ng trong ph m vi khu v c ho c trong ph m vi toàn qu c. - C a cá nhân, th c hi n theo Thông tư 19 TT/PCVT ngày 20/01/1995 c a B Giao thông v n t i. 2- i v i phương ti n v n t i hành khách: - C a các Doanh nghi p ư c thành l p theo các Lu t doanh nghi p Nhà nư c, Lu t Công ty, Lu t Doanh nghi p tư nh n, Lu t HTX và Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c ho t ng trên các lu ng tuy n do cơ quan có thNm quy n ã cho phép, nhưng t i a không quá 03 tuy n cho m i phương ti n. - C a cá nhân th c hi n theo Thông tư 19 TT/PCVY ngày 20/01/1995 c a B Giao thông v n t i.
  6. i u 11: Cơ quan c p gi y phép v n t i ư c thu và s d ng l phí c p gi y phép theo quy nh c a B Tài chính. Chương 4: I U KHO N CU I CÙNG i u 12: 1- Các t ch c, cá nhân có phương ti n kinh doanh v n t i hàng hoá hi n ã ư c c p Gi y phép v n t i hàng hoá ư ng b còn giá tr thì v n ư c s d ng cho n khi h t h n gi y phép. 2- Các t ch c, cá nhân có phương ti n kinh doanh v n t i hành khách hi n Gi y phép v n t i hành khách còn giá tr ph i ti n hành th t c theo qui nh t i văn b n này ch m nh t là ngày 1/1/1998 i u 13: S GTVT (GTCC) có th v n d ng qui nh t m th i này trong vi c c p gi y phép v n t i hàng hoá, v n t i hành khách cho các lo i phương ti n thô sơ, cơ gi i nh (2 ho c 3 bánh).
Đồng bộ tài khoản