Quyết định số 175/2001/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định số 175/2001/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 175/2001/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định chuyên môn trong công tác xét nghiệm máu phòng lây nhiễm HIV/AIDS do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 175/2001/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 175/2001/Q -BYT Hà N i, ngày 18 tháng 01 năm 2001 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “QUY NNH CHUYÊN MÔN TRONG CÔNG TÁC XÉT NGHI M MÁU PHÒNG LÂY NHI M HIV/AIDS” B TRƯ NG B YT - Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh v nhi m v , quy n h n và t ch c c a b máy c a B Y t ; - Căn c i u 14 Pháp l nh phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS) ngày 31/5/1995; Căn c Ngh nh s 34/CP ngày 01/6/1996 c a Chính ph hư ng d n thi hành Pháp l nh phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS); - Theo ngh c a ông V trư ng V Y t d phòng, V trư ng V i u tr - B Y t , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh chuyên môn trong công tác xét nghi m máu phòng lây nhi m HIV/AIDS” i u 2. Quy t nh này ư c áp d ng cho các cơ s khám b nh, ch a b nh c a Nhà nư c, tư nhân, bán công, dân l p, các cơ s khám b nh, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. i u 4. Các ông, bà: Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V thu c B Y t , C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, Giám c S y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t và Th trư ng Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT.B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm
  2. QUY NNH CHUYÊN MÔN TRONG CÔNG TÁC XÉT NGHI M MÁU PHÒNG LÂY NHI M HIV/AIDS (Ban hành kèm theo Q s : 175 /2001/Q -BYT ngày 18/ 01/2001 c a B trư ng B Yt ) I. CÁC QUY NNH CHUNG: Quy nh này hư ng d n vi c xét nghi m sàng l c HIV i v i các trư ng h p truy n máu, th tinh nhân t o, c y ghép mô ho c m t b ph n cơ th ngư i: 1. i v i các trư ng h p truy n máu, không xét nghi m ngư i cho máu, ch xét nghi m sàng l c HIV ngay trên túi máu, chai máu ( ư c g i chung là túi máu). 2. i v i các trư ng h p th tinh nhân t o, ghép mô ho c b ph n cơ th ngư i: Ph i xét nghi m sàng l c HIV i v i máu c a ngư i cho tinh trùng, ngư i cho mô, b ph n cơ th . II. CÁC QUY NNH C TH : 1. Quy nh v xét nghi m sàng l c HIV/AIDS: 1.1. Các túi máu trư c khi truy n ph i ư c làm xét nghi m sàng l c HIV, k c trong trư ng h p c p c u. 1.2. Ngư i cho tinh trùng, cho mô ho c b ph n cơ th ph i ư c xét nghi m sàng l c HIV trư c khi cho. 1.3. Vi c xét nghi m sàng l c HIV ph i ư c th c hi n b ng các lo i sinh phNm chNn oán HIV ã ư c B Y t c p gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành t i Vi t Nam. 2. Quy nh v xét nghi m sàng l c các b nh nhi m trùng khác lây qua ư ng truy n máu: Vi c xét nghi m sàng l c các b nh nhi m trùng khác lây qua ư ng truy n máu ph i th c hi n theo úng quy nh t i i u l nh truy n máu ban hành t i Quy t nh s 937/BYT-Q ngày 04/09/1992 c a B trư ng B Y t . 3. Quy nh v vi c ghi chép, lưu tr phi u xét nghi m: 3.1. Các trư ng h p xét nghi m HIV ph i ư c ghi chép y vào h sơ b nh án. N u HIV dương tính ph i ghi rõ b ng ch "dương tính" ho c n u HIV âm tính ph i ghi rõ b ng ch "âm tính". 3.2. Túi máu không nhi m HIV ph i ư c ghi rõ b ng ch "âm tính" lên phi u xét nghi m. Phi u xét nghi m ph i ghi y các n i dung sau:
  3. a. Ngày, tháng, năm làm xét nghi m. b. Nơi làm xét nghi m. c. K thu t viên làm xét nghi m. d. K thu t xét nghi m. e. Sinh phNm xét nghi m. f. K t qu xét nghi m. Phi u xét nghi m ph i ghi b ng m c không nhòe, ư c dán ho c ính ch t trên túi máu ã xét nghi m. 3.3. Sau khi truy n túi máu cho ngư i b nh, các cơ s khám, ch a b nh ph i gi l i phi u xét nghi m và lưu vào h sơ b nh án theo "Quy ch b nh vi n" ư c ban hành t i Quy t nh s 1895/Q - BYT ngày 19/9/1997 c a B trư ng B Y t . 4/ Quy nh v báo cáo các trư ng h p HIV dương tính: Khi xét nghi m sàng l c phát hi n HIV dương tính, các cơ s khám ch a b nh ph i g i m u máu ó n nơi có i u ki n kh ng nh các trư ng h p HIV dương tính theo Quy t nh s 3052/2000/Q -BYT ngày 29/8/2000 c a B trư ng B Y t xét nghi m. Sau khi xét nghi m và kh ng nh, cơ s xét nghi m ph i thông báo cho cơ s khám ch a b nh bi t tư v n i v i ngư i cho máu, cho tinh trùng, mô ho c b ph n cơ th , ng th i th c hi n vi c báo cáo theo úng quy nh trong "thư ng quy giám sát HIV/AIDS Vi t Nam" ư c ban hành t i Quy t nh s 1418/2000/Q -BYT ngày 04/5/2000 c a B trư ng B Y t .
Đồng bộ tài khoản