Quyết định số 175-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định số 175-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 175-CP về việc đổi tên xã Nghĩa Phú thuộc thị xã Quảng Nghĩa, tỉnh Nghĩa Bình, thành xã Nghĩa Lộ do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 175-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ****** S : 175-CP Hà N i, ngày 23 tháng 4 năm 1979 QUY T NNH V VI C I TÊN XÃ NGHĨA PHÚ THU C THN XÃ QU NG NGHĨA, T NH NGHĨA BÌNH, THÀNH XÃ NGHĨA L H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 74 c a Hi n pháp năm 1959 quy nh các quy n h n c a H i ng Chính ph ; ……………………………………………………. …………………………………………………… Theo ngh c a y ban nhân dân t nh Nghĩa Bình, QUY T NNH: i u 1. – Nay phê chuNn vi c i tên xã Nghĩa Phú thu c th xã Qu ng Nghĩa, t nh Nghĩa Bình, thành xã Nghĩa L . i u 2. – y ban nhân dân t nh Nghĩa Bình ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. VÀ TH A Y NHI M C A H I NG CHÍNH PH B TRƯ NG PH TH TƯ NG Vũ Tuân
Đồng bộ tài khoản