Quyết định số 175-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 175-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 175-QĐ về việc ban hành ba tiêu chuẩn Nhà nước do Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 175-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 175-Q Hà N i, ngày 15 tháng 6 năm 1983 QUY T NNH C A U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 175-Q NGÀY 15- 6-1983 BAN HÀNH BA TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c ngh nh s 141-H BT ngày 24-8-1982 c a H i ng b trư ng ban hành i u l v công tác tiêu chu n hoá; Xét ngh c a T ng c c K thu t B Qu c phòng trong công văn s 3032-KT ngày 26-11-1981, QUY T NNH i u 1. - Nay ban hành các tiêu chuNn Vi t Nam: TCVN 3790 - 83. Nhiên li u. Phương pháp xác nh áp xu t hơi bão hoà. TCVN 3791 - 83. Xăng. Phương pháp xác nh chu kỳ c m ng. TCVN 3792 - 83. M c. Phương pháp xác nh gi i h n b n. i u 2. - Các tiêu chuNn trên ban hành chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1- 7-1984 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan. oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản