Quyết định số 1751/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
89
lượt xem
4
download

Quyết định số 1751/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1751/2005/QĐ-UBND về việc quy định chế độ trợ cấp đối với dân quân tự vệ do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1751/2005/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH AN GIANG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1751/2005/Q -UBND Long Xuyên, ngày 15 tháng 06 năm 2005 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH TR C P I V I DÂN QUÂN T V Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Dân quân t v ngày 29/4/2004; Căn c Ngh nh s 184/2004/N -CP ngày 02/11/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Dân quân t v ; Căn c Thông tư s 46/2005/TTLT-BQP-BKH& T-BTC-BL TB&XH ngày 20/4/2005 c a B Qu c phòng - B K ho ch và u tư - B Tài chính - B Lao ng thương binh và xã h i; Xét ngh c a Ch huy trư ng B ch huy quân s t nh và Giám c S Tài chính, QUY T NNH i u 1: Nay quy nh ch tr c p i v i cán b , chi n s dân quân trong th i gian th c hi n nhi m v theo m nh l nh c a c p có thNm quy n ư c hư ng ch như sau: - M i cán b , chi n s dân quân ư c tr c p ngày công lao ng theo m c b ng 0,07 so v i lương t i thi u quy nh t i th i i m ư c hư ng; n u làm nhi m v vào ban êm t 22 gi n 06 gi sáng thì ư c tính g p ôi; - Khi làm nhi m v cách xa nơi cư trú, không có i u ki n i, v hàng ngày thì ư c cơ quan quân s c p ra quy t nh huy ng b trí nơi ngh , h tr phương ti n, chi phí i l i ho c thanh toán ti n tàu xe m t l n i, v ; ư c h tr ti n ăn theo m c b ng 0,04 so v i m c lương t i thi u quy nh t i th i i m ư c hư ng. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . Các ch chính sách khác i v i l c lư ng dân quân t v ư c th c hi n theo Pháp l nh Dân quân t v , Ngh nh s 184/2004/N -CP ngày 02/11/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c thi hành Pháp l nh Dân quân t v ; Thông tư s 46/2005/TTLT-BQP-BKH& T-BTC-BL TB&XH ngày 20/4/2005 c a B Qu c phòng - B K ho ch và u tư - B Tài chính - B Lao ng thương binh và xã h i.
  2. i u 3: Chánh Văn phòng UBND t nh, Ch huy trư ng B Ch huy quân s t nh, Giám c S Tài chính, Th trư ng các s , ban ngành c p t nh, Ch t ch UBND huy n, th xã, thành ph và Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Minh Tùng
Đồng bộ tài khoản