Quyết định số 1754/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
8
download

Quyết định số 1754/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1754/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động của Tổ liên ngành xử lí các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1754/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA - VŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TÀU ------- ----- Số: 1754/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 26 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ LIÊN NGÀNH XỬ LÍ CÁC VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lí phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 737/TTr-SNV ngày 05 tháng 05 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chấm dứt hoạt động của Tổ liên ngành xử lí các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được kiện toàn theo Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều 2. Giao Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, xử lí theo quy định đối với các vướng mắc, kiến nghị do cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phản ánh đến Tổ liên ngành hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh giao xử lí trước khi ban hành Quyết định này. Điều 3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau: 1. Hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 2. Tiếp nhận và xử lí các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lí của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
  2. Trực tiếp phụ trách hoạt động của Văn phòng tiếp doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 3216/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 3. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo quy định. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí. Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hồ Văn Niên
Đồng bộ tài khoản