Quyết định số 176/2001/QĐ-TTg về việc tổ chức Thanh tra nhà nước về bưu điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 176/2001/QĐ-TTg về việc tổ chức Thanh tra nhà nước về bưu điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 176/2001/QĐ-TTg về việc tổ chức Thanh tra nhà nước về bưu điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 176/2001/QĐ-TTg về việc tổ chức Thanh tra nhà nước về bưu điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 176/2001/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 176/2001/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ TỔ CHỨC THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ BƯU ĐIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01 tháng 4 năm 1990; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, Tổng Thanh tra Nhà nước và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thanh tra Nhà nước về Bưu điện có chức năng thanh tra Nhà nước và thanh tra chuyên ngành Bưu điện về bưu chính, viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Tổng cục Bưu điện trong phạm vi cả nước. Điều 2. Hệ thống tổ chức của Thanh tra Bưu điện gồm : 1. Thanh tra Tổng cục Bưu điện là cơ quan trực thuộc Tổng cục Bưu điện, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện thực hiện chức năng thanh tra Nhà nước và Thanh tra chuyên ngành Bưu điện về bưu chính, viễn thông, Internet và tần số vô tuyến điện trong phạm vi cả nước; 2. Thanh tra Cục Bưu điện khu vực là cơ quan trực thuộc Cục Bưu điện khu vực, giúp Cục trưởng Cục Bưu điện khu vực thực hiện chức năng thanh tra Nhà nước và thanh tra chuyên ngành Bưu điện về bưu chính, viễn thông, Internet và tần số vô tuyến điện trên địa bàn quản lý của Cục Bưu điện khu vực; 3. Thanh tra Cục Tần số vô tuyến điện là cơ quan trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện, giúp Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện chức năng thanh tra Nhà nước và thanh tra chuyên ngành Bưu điện về tần số và máy phát vô tuyến điện trong phạm vi quản lý của Cục Tần số vô tuyến điện;
  2. 4. Thanh tra Tổng cục Bưu điện, Thanh tra Cục Bưu điện khu vực, Thanh tra Cục Tần số vô tuyến điện có con dấu và tài khoản riêng. Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cụ thể của hệ thống Thanh tra Bưu điện, sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Nhà nước và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 5. Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, Tổng Thanh tra Nhà nước, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản