Quyết định số 177/2002/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
118
lượt xem
12
download

Quyết định số 177/2002/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 177/2002/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành khung giá các dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và ngày điều trị của các bệnh, nhóm bệnh điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện điều dưỡng-phục hồi chức năng được bảo hiểm y tế thanh toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 177/2002/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 177/2002/Q -BYT Hà N i, ngày 21 tháng 01 năm 2002 QUY T NNH "V VI C BAN HÀNH KHUNG GIÁ CÁC DNCH V K THU T PH C H I CH C NĂNG VÀ NGÀY I U TRN C A CÁC B NH, NHÓM B NH I U TRN T I CÁC CƠ S KHÁM CH A B NH, B NH VI N I U DƯ NG-PH C H I CH C NĂNG Ư C B O HI M Y T THANH TOÁN" B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11-10-1993 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t ; Căn c i u l B o hi m y t ban hành kèm theo Ngh nh s 58/1998/N -CP ngày 13-8-1998 c a Chính ph và Thông tư s 17/1998/TT-BYT ngày 19-12-1998 c a B Y t hư ng d n khám ch a b nh, s d ng qu khám ch a b nh và thanh toán chi phí khám ch a b nh b o hi m y t ; Căn c Thông tư liên B : Y t - Tài chính - Lao ng và Thương binh-Xã h i- Ban V t giá Chính ph s 14-TTLB ngày 30-9-1995 hư ng d n th c hi n Ngh nh s 95- CP ngày 27-8-1994 c a Chính ph v vi c thu m t ph n vi n phí; Căn c Quy t nh s 102/2002/Q -BYT ngày 14 tháng 1 năm 2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Danh m c các d ch v k thu t ph c h i ch c năng và các b nh, nhóm b nh i u tr t i các cơ s khám ch a b nh, b nh vi n i u dư ng-Ph c h i ch c năng ư c B o hi m y t thanh toán; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính K toán, V trư ng V i u tr - B Y t và T ng Giám c B o hi m y t Vi t Nam, QUY T NNH i u 1. Nay ban hành t m th i Khung giá các d ch v k thu t ph c h i ch c năng và Khung giá ngày giư ng c a các b nh, nhóm b nh i u tr t i các cơ s khám ch a b nh, b nh vi n i u dư ng-PHCN ư c B o hi m y t thanh toán (có Ph l c kèm theo). i u 2. Giao cho Giám c các B nh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t và các b nh vi n thu c các B , ngành khác ch u trách nhi m t ch c th c hi n vi c xây d ng b ng giá c th trình B Y t phê duy t và t ch c thu vi n phí, thanh toán v i cơ quan B o hi m y t theo úng các qui nh hi n hành v thu m t ph n vi n phí và thanh toán b o hi m y t . i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành.
  2. i u 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V : i u tr , Tài chính-K toán, B Y t , T ng Giám c B o hi m y t Vi t Nam, Giám c các b nh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t và các B ngành khác, ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng PH L C KHUNG GIÁ DNCH V K THU T PH C H I CH C NĂNG VÀ NGÀY I U TRN N I TRÚ C A CÁC B NH, NHÓM B NH I U TRN T I CÁC CƠ S KHÁM CH A B NH, B NH VI N I U DƯ NG-PH C H I CH C NĂNG Ư C B O HI M Y T THANH TOÁN (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 177/2002/Q -BYT ngày 21 tháng 1 năm 2002 c a B trư ng B Y t ) I. KHUNG GIÁ CÁC DNCH V K THU T TT D ch v Giá t i thi u Giá t i a ( ng) ( ng) 1 Khám b nh 1000 3000 2 Kéo n n c t s ng và các kh p 6000 15.000 3 T pv n ng cho ngư i b nh (toàn thân, 5000 15.000 30 phút) 4 T pv n ng (m i o n chi, 30 phút) 3000 10.000 5 i n phân 2000 5000 6 i n xung 2000 5000 7 i n t trư ng 3000 6000 8 Siêu âm i u tr 3000 8000 9 Sóng ng n 2000 6000 10 H ng ngo i 2000 5000 11 T ngo i 2000 5000 12 Laser i u tr 3000 7000
  3. 13 Bó Parafin 2000 5000 14 Ng i c u/ Túi chư m 2000 4000 15 Xoa bóp, b m huy t 6000 15.000 16 Châm c u 1000 5000 17 Th y châm (không k ti n thu c) 1500 10.000 18 i n châm 2000 5000 II. KHUNG GIÁ NGÀY GIƯ NG I U TRN C A CÁC B NH, NHÓM B NH Ư C THANH TOÁN Khung giá M t ngày giư ng b nh và M c giá t i a cho m t ngày i u tr n i trú i v i các b nh và nhóm b nh i u tr t i các b nh vi n, Vi n có có giư ng b nh, BV i u dư ng-PHCN ư c BHYT thanh toán, th c hi n theo Khung giá ã qui nh t i Ph n B, Khung giá ban hành kèm theo Thông tư liên B Y t -Tài chính-Lao ng TBXH và Ban v t giá chính ph s 14-TTLB ngày 30-9-1995 hư ng d n th c hi n thu m t ph n vi n phí, theo ph n H ng c th c a t ng b nh vi n.
Đồng bộ tài khoản