Quyết định số 1773/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
23
lượt xem
1
download

Quyết định số 1773/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1773/2006/QĐ-BYT về việc thành lập Ban Thông tin - Tuyên truyền Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1773/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1773/2006/Q -BYT Hà N i, ngày 19 tháng 5 năm 2006 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN THÔNG TIN - TUYÊN TRUY N B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Th c hi n Công văn s 737/CP-VX ngày 2/6/2003 c a Chính ph v vi c ph i h p công tác trong giao ban báo chí; Theo ngh c a ông V trư ng V T ch c cán b , ông Chánh Văn phòng B Y t , QUY T NNH i u 1. Thành l p Ban Thông tin - Tuyên truy n B Y t g m các ông, bà có tên sau: 1.Ông Tr nh Quân Hu n - Th trư ng B Y t - Trư ng ban 2.Ông Dương Qu c Tr ng - Chánh Văn phòng B - Phó Ban Thư ng tr c 3.Ông Lý Ng c Kính - V trư ng V i u tr - y viên 4.Ông Tr n áng - C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm - y viên 5.Ông Tr n Quang Trung – Chánh Thanh tra B Y t - y viên 6.Ông Tr n c Long - Phó V trư ng V Pháp ch - y viên 7.Ông Nguy n Hoàng Long - Phó V trư ng V K ho ch-Tài chính - y viên 8.Ông Tr n c Phu - Phó C c trư ng C c Y t D phòng Vi t Nam - y viên 9.Ông Nguy n Văn Thanh – Phó C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam - y viên 10.Ông ng Qu c Vi t - Phó Giám c Trung tâm Truy n thông giáo d c s c kh e B Y t - y viên 11.Ông Tr n S Tu n - T ng biên t p Báo S c kh e & i s ng - y viên
  2. Thành l p t thư ký giúp vi c Ban Thông tin – Tuyên truy n g m các ông, bà có tên sau: 1. Bà Ph m Thanh Bình – Q. Trư ng Phòng T ng h p, Văn phòng B Y t . 2. Ông Tr n Thanh Dương - Trư ng Phòng Ki m soát b nh truy n nhi m và V c xin sinh phNm, C c Y t D phòng Vi t Nam. 3. Ông Nguy n Thanh Phong – Trư ng Phòng Truy n thông, C c An toàn v sinh th c phNm. 4. Ông Nguy n c Bôn, Phó Chánh Văn phòng – C c Qu n lý Dư c Vi t Nam. 5. Ông Nguy n Tr ng Khoa – Chuyên viên V i u tr . 6. Ông Ph m Tu n Hùng – Chuyên viên V Pháp ch . i u 2. Ban Thông tin - Tuyên truy n có trách nhi m xây d ng k ho ch hành ngc th , các quy ch ho t ng th c hi n các nhi m v sau: 1. T ng h p và tuyên truy n v quan i m, ư ng l i c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, văn b n quy ph m pháp lu t v lĩnh v c b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân; nh ng k t qu t ư c c a ngành y t ch ng cung c p k p th i cho các phương ti n thông tin i chúng. 2. Thu th p các thông tin v lĩnh v c b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân trên các phương ti n thông tin i chúng, c bi t v nh ng i m nóng, k p th i xu t các bi n pháp gi i quy t. 3. Tranh th s h tr c a các t ch c trong và ngoài nư c v các ho t ng thông tin, tuyên truy n c a ngành y t . 4. Tham mưu k p th i cho B trư ng B Y t nh ng n i dung c n công b trên các phương ti n thông tin i chúng trong các trư ng h p thiên tai, th m ho , d ch b nh khNn c p ho c gi i quy t các v n nh y c m c a xã h i. i u 3. Quy t nh này thay th các Quy t nh s 5193/Q -BYT ngày 3/10/2003 v vi c thành l p Ban Thông tin-Tuyên truy n c a B Y t ; Quy t nh s 6122/Q - BYT ngày 26/11/2003 v vi c b sung thành viên Ban Thông tin-Tuyên truy n c a B Y t ; Quy t nh s 1359/Q -BYT ngày 17 tháng 4 năm 2004 v vi c thành l p t công tác c bi t giúp B trư ng v công tác thông tin báo chí. i u 4. Thành viên Ban Thông tin-Tuyên truy n làm vi c theo ch kiêm nhi m. - Trong trư ng h p c n thi t, Ban Thông tin-Tuyên truy n m i lãnh o các ơn v , chuyên gia thu c các lĩnh v c chuyên ngành phát ngôn v nh ng v n có liên quan.
  3. - Kinh phí ho t ng c a Ban Thông tin – Tuyên truy n B Y t l y trong ngân sách ho t ng thư ng xuyên c a B Y t và các ngu n kinh phí h p pháp khác. i u 5: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. i u 6: Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch – Tài chính và các ông, bà có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản