Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
235
lượt xem
26
download

Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 178/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 178/2001/Q -TTG NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2001 V QUY N HƯ NG L I, NGHĨA V C A H GIA ÌNH, CÁ NHÂN Ư C GIAO, Ư C THUÊ, NH N KHOÁN R NG VÀ T LÂM NGHI P TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t B o v và Phát tri n r ng ngày 19 tháng 8 năm 1991; Căn c Lu t t ai, ngày 14 tháng 7 năm 1993; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 163/1999/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 c a Chính ph v giao t, cho thuê t lâm nghi p cho t ch c, h gia ình, cá nhân s d ng n nh lâu dài vào m c ích lâm nghi p; Căn c Ngh nh s 01/CP ngày 04 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph v vi c giao khoán t s d ng vào m c ích nông nghi p, lâm nghi p và nuôi tr ng thu s n trong các doanh nghi p Nhà nư c. Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T NNH: Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy t nh này quy nh v quy n hư ng l i, nghĩa v c a h gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c giao, cho thuê, khoán r ng và t lâm nghi p b o v , khoanh nuôi tái sinh và tr ng r ng, nh m t o ng l c kinh t khuy n khích nhân dân tích c c tham gia b o v và phát tri n r ng; làm cho thu nh p t r ng tr thành m t ngu n thu áng k , góp ph n b o m cu c s ng c a ngư i làm ngh r ng; ng th i, làm rõ trách nhi m c a ngư i ư c giao, ư c thuê, nh n khoán r ng i v i vi c b o v và phát tri n r ng. i u 2. Quy t nh này ư c áp d ng i v i h gia ình, cá nhân thu c m t trong các trư ng h p sau ây: 1. ư c Nhà nư c giao r ng và t lâm nghi p theo Ngh nh s 02/CP ngày 15 tháng 1 năm 1994 c a Chính ph ; ư c giao, ư c thuê t lâm nghi p theo Ngh
 2. nh s 163/1999/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 c a Chính ph v giao t, cho thuê t lâm nghi p cho t ch c, h gia ình, cá nhân s d ng n nh lâu dài vào m c ích lâm nghi p. 2. ư c các t ch c Nhà nư c khoán b o v , khoanh nuôi tái sinh và tr ng r ng theo Ngh nh s 01/CP ngày 04 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph v vi c giao khoán t s d ng vào m c ích nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n trong các doanh nghi p Nhà nư c. i u 3. Nguyên t c xác nh quy n hư ng l i và nghĩa v c a h gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c giao, cho thuê, khoán r ng và t lâm nghi p: 1. m b o l i ích hài hoà gi a Nhà nư c v i ngư i tr c ti p b o v , khoanh nuôi tái sinh và tr ng r ng; gi a l i ích kinh t c a r ng v i l i ích phòng h , b o v môi trư ng sinh thái và b o t n thiên nhiên; gi a l i ích trư c m t và lâu dài. 2. Quy n hư ng l i trên t lâm nghi p bao g m: g , các lâm s n ngoài g , s n phNm tr ng xen, ti n công tương x ng v i ti n c a, công s c c a h gia ình, cá nhân ã u tư vào r ng. 3. Quy n hư ng l i và nghĩa v ch ư c th c hi n trong th i h n ư c giao, ư c thuê ho c nh n khoán r ng và t lâm nghi p. Chương 2 QUY N HƯ NG L I, NGHĨA V C A H GIA ÌNH, CÁ NHÂN Ư C NHÀ NƯ C GIAO, CHO THUÊ T LÂM NGHI P i u 4. H gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c giao r ng c d ng qu n lý, b o v và xây d ng: 1. ư c Nhà nư c c p kinh phí th c hi n nhi m v qu n lý, b o v , khoanh nuôi tái sinh và tr ng r ng theo d án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. ư c ti n hành các ho t ng d ch v nghiên c u khoa h c, văn hoá, xã h i và du l ch sinh thái theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. H gia ình, cá nhân ư c giao r ng phòng h qu n lý, b o v , khoanh nuôi tái sinh: 1. ư c Nhà nư c c p kinh phí th c hi n nhi m v qu n lý, b o v và khoanh nuôi tái sinh r ng theo quy nh hi n hành. 2. ư c thu hái lâm s n ph , hoa, qu , d u, nh a..., trong quá trình b o v , khoanh nuôi tái sinh r ng theo quy nh hi n hành. 3. ư c khai thác cây g ch t khô, cây g y, cây sâu b nh theo thi t k khai thác do S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t và c p gi y phép. Lâm s n nói trên ư c t do lưu thông khi có th t c theo quy nh.
 3. 4. ư c khai thác tre, n a v i cư ng t i a 30% khi r ng t che ph 80% trên di n tích t ư c giao theo quy ch khai thác lâm s n hi n hành; ư c hư ng toàn b giá tr lâm s n thu ư c sau khi n p thu . 5. ư c khai thác g theo phương th c ch t ch n v i cư ng khai thác không quá 20% khi r ng phòng h ư c phép khai thác (tr nh ng ng v t, th c v t n m trong danh m c th c v t r ng, ng v t r ng quý, hi m theo quy nh c a Chính ph và danh m c ng v t, th c v t ghi trong ph l c công ư c v buôn bán qu c t các loài ng v t, th c v t hoang dã nguy c p - CITES ) theo thi t k ư c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t và c p gi y phép khai thác. Vi c khai thác ph i tuân theo quy ch khai thác lâm s n hi n hành. H gia ình, cá nhân ư c hư ng t 85% - 90% s n phNm khai thác sau khi n p thu , ph n còn l i n p ngân sách Nhà nư c. i u 6. H gia ình, cá nhân ư c giao t lâm nghi p chưa có r ng thu c quy ho ch r ng phòng h : 1. ư c Nhà nư c c p kinh phí tr ng và chăm sóc r ng theo quy nh hi n hành. 2. ư c s d ng cây nông nghi p lâu năm làm cây tr ng chính r ng phòng h ho c tr ng xen v i cây r ng b n a lâu năm theo thi t k tr ng r ng ư c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t. 3. ư c hư ng 100% s n phNm khai thác t cây phù tr , cây tr ng xen, s n phNm t a thưa theo thi t k ư c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t và ph i mb o tàn che c a r ng trên 0,6 sau khi t a thưa. 4. ư c s d ng t i a không quá 20% di n tích t lâm nghi p chưa có r ng s n xu t nông nghi p và ngư nghi p. 5. ư c khai thác g theo phương th c ch t ch n v i cư ng khai thác không quá 20% khi r ng phòng h ư c phép khai thác theo thi t k ư c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t và c p gi y phép khai thác. Giá tr s n phNm khai thác sau khi n p thu ư c phân chia theo t l như sau: h gia ình, cá nhân ư c hư ng t 90 - 95%, ph n còn l i n p ngân sách Nhà nư c. 6. Trư ng h p h gia ình, cá nhân t u tư v n tr ng r ng thì ư c hư ng 100% s n phNm khi r ng t tu i khai thác, m i năm ư c phép khai thác không quá 10% di n tích do ch r ng ã gây tr ng thành r ng theo quy trình, quy ph m k thu t hi n hành. i u 7. H gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c giao r ng t nhiên quy ho ch r ng s n xu t: 1. ư c tr ng xen các cây nông nghi p, cây dư c li u, chăn th gia súc và khai thác các l i ích khác c a r ng phù h p v i quy ch qu n lý r ng s n xu t. 2. ư c t n d ng s n phNm trong quá trình th c hi n các bi n pháp k thu t lâm sinh theo quy trình, quy ph m hi n hành.
 4. 3. ư c khai thác lâm s n gi i quy t nhu c u gia d ng (tr nh ng ng v t, th c v t n m trong danh m c th c v t r ng, ng v t r ng quý, hi m theo quy nh c a Chính ph và danh m c ng v t, th c v t ghi trong ph l c công ư c v buôn bán qu c t các loài ng v t, th c v t hoang dã nguy c p - CITES ). N u có nhu c u làm nhà m i tách h ho c thay th nhà cũ, s a ch a l n nhà cho mình t i xã nơi có r ng, h gia ình, cá nhân ph i làm ơn g i U ban nhân dân xã xác nh n, trình U ban nhân dân huy n xét duy t, c p gi y phép khai thác không quá 10 m3 g tròn cho 1 h . Ph i khai thác theo s hư ng d n và giám sát c a xã. Nghiêm c m m i hành vi l i d ng vi c khai thác g làm nhà buôn bán. 4. Khi r ng ư c phép khai thác chính, h gia ình, cá nhân làm ơn xin phép khai thác g i U ban nhân dân xã xem xét, trình S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn duy t và c p gi y phép khai thác. Vi c khai thác ph i tuân theo quy ch khai thác lâm s n hi n hành. Căn c vào hi n tr ng r ng khi giao cho h gia ình, cá nhân, giá tr lâm s n khai thác chính sau khi n p thu ư c phân chia theo t l như sau: a. i v i r ng g : - R ng th sinh nghèo ki t: H gia ình, cá nhân ư c hư ng 100%. - R ng ph c h i sau nương r y ho c sau khai thác v i cây g có ư ng kính ph bi n dư i 20 cm: H gia ình, cá nhân ư c hư ng t 70% - 80%, ph n còn l i n p ngân sách Nhà nư c. - R ng có tr lư ng còn m c trung bình ho c gi u, l n hơn 100 m3/ha, t lúc giao n khi khai thác, m i năm H gia ình, cá nhân ư c hư ng 2%, ph n còn l i n p ngân sách Nhà nư c. b. i v i r ng tre, n a: ư c phép khai thác theo quy trình, quy ph m k thu t hi n hành. Sau khi n p thu , h gia ình, cá nhân ư c hư ng 95%, n p ngân sách Nhà nư c 5%. i u 8. H gia ình, cá nhân ư c giao r ng s n xu t là r ng tr ng b ng v n ngân sách Nhà nư c: 1. ư c hư ng các quy n l i quy nh t i các kho n 1,2,3, i u 7 c a Quy t nh này. 2. ư c phép khai thác khi r ng t tiêu chuNn khai thác và ư c hư ng t 75 - 85% giá tr lâm s n khai thác sau khi n p thu , tuỳ theo c p tu i r ng tr ng lúc ư c giao, ph n còn l i n p ngân sách Nhà nư c. i u 9. H gia ình, cá nhân ư c giao t lâm nghi p chưa có r ng thu c quy ho ch r ng s n xu t gây tr ng r ng: 1. ư c Nhà nư c h tr kinh phí tr ng r ng theo quy nh hi n hành.
 5. 2. N u nh n v n h tr c a các d án gây tr ng r ng thì ư c hư ng các quy n l i theo quy nh t i quy ch các d án ó. 3. N u t b v n tr ng r ng thì ư c quy n t quy t nh m c ích và phương th c gây tr ng r ng (khoanh nuôi xúc ti n tái sinh ho c tr ng r ng m i), l a ch n loài cây tr ng, k thu t tr ng; ư c quy n t quy t nh vi c khai thác và s d ng lâm s n. 4. M i s n phNm khai thác t r ng ư c t do lưu thông. 5. ư c s d ng m t ph n t lâm nghi p chưa có r ng s n xu t nông nghi p, nuôi tr ng thu s n nhưng không quá 20% di n tích t ư c giao. i u 10. H gia ình, cá nhân ư c thuê t lâm nghi p chưa có r ng thu c quy ho ch r ng s n xu t gây tr ng r ng: 1. ư c quy n t quy t nh m c ích và phương th c gây tr ng r ng (khoanh nuôi xúc ti n tái sinh ho c tr ng r ng m i), l a ch n loài cây tr ng, k thu t tr ng; ư c quy n t quy t nh vi c khai thác và s d ng lâm s n. 2. N u h gia ình, cá nhân nh n v n h tr c a các d án gây tr ng r ng thì ư c hư ng các quy n l i theo quy nh t i quy ch các d án ó. 3. M i s n phNm khai thác t r ng ư c t do lưu thông. 4. ư c s d ng m t ph n t lâm nghi p chưa có r ng s n xu t nông nghi p, nuôi tr ng thu s n nhưng không quá 20% di n tích t chưa có r ng ư c thuê. i u 11. H gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c cho thuê t r ng c d ng, t r ng phòng h kinh doanh c nh quan, du l ch, ngh dư ng dư i tán r ng: 1. ư c s d ng sinh c nh c a r ng kinh doanh du l ch sinh thái, ngh dư ng; ư c xây d ng cơ s d ch v du l ch, ngh dư ng dư i tán r ng theo d án ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 2. Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh pháp lu t v qu n lý, b o v r ng c d ng, r ng phòng h ; nghiêm c m các ho t ng gây ô nhi m và có h i n sinh trư ng và phát tri n bình thư ng c a các loài ng, th c v t r ng. i u 12. H gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c giao, cho thuê t lâm nghi p có nh ng nghĩa v sau ây: 1. Qu n lý, b o v , s d ng r ng và t lâm nghi p ư c giao, ư c thuê úng m c ích, úng ranh gi i ã ghi trong quy t nh giao, cho thuê t lâm nghi p c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 2. B o toàn và phát tri n v n r ng ư c giao, ư c thuê. Ph i th c hi n các bi n pháp tái t o r ng trong vòng 1 năm sau khi khai thác. 3. Th c hi n y các nghĩa v tài chính theo quy nh c a pháp lu t.
 6. Chương 3 QUY N HƯ NG L I, NGHĨA V C A H GIA ÌNH, CÁ NHÂN Ư C CÁC T CH C NHÀ NƯ C KHOÁN B O V , KHOANH NUÔI TÁI SINH VÀ TR NG R NG i u 13. H gia ình, cá nhân nh n khoán tr ng, b o v , khoanh nuôi tái sinh r ng c d ng: 1. ư c nh n ti n công khoán tr ng, b o v , khoanh nuôi tái sinh theo h p ng khoán. 2. ư c Ban qu n lý Khu r ng c d ng t o i u ki n tham gia các ho t ng d ch v , du l ch. i u 14. H gia ình, cá nhân nh n khoán b o v , khoanh nuôi tái sinh r ng t nhiên nh ng vùng phòng h u ngu n: 1. ư c nh n ti n công khoán b o v , khoanh nuôi tái sinh r ng theo h p ng khoán. 2. ư c thu hái lâm s n ph , hoa, qu , d u, nh a.. ., trong quá trình b o v , khoanh nuôi tái sinh r ng theo hư ng d n c a Bên giao khoán. 3. ư c khai thác cây g ch t khô, cây g y, cây sâu b nh, s n phNm t a thưa theo thi t k do Bên giao khoán l p, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t và c p gi y phép khai thác. Lâm s n nói trên ư c t do lưu thông. 4. ư c khai thác tre, n a v i cư ng t i a 30% khi r ng m b o che ph trên 80% di n tích nh n khoán theo s hư ng d n và giám sát c a Bên giao khoán. Giá tr lâm s n thu ư c sau khi n p thu , h ư c hư ng t 80 - 90%, ph n còn l i n p Bên giao khoán. 5. ư c khai thác g theo phương th c ch t ch n v i cư ng khai thác không quá 20% khi r ng phòng h ư c phép khai thác theo thi t k do Bên giao khoán l p, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thNm nh, trình U ban nhân dân t nh phê duy t và c p gi y phép khai thác. Căn c vào hi n tr ng r ng khi h gia ình, cá nhân nh n khoán, giá tr g khai thác sau khi n p thu ư c phân ph i như sau: - R ng th sinh nghèo ki t: H gia ình, cá nhân ư c hư ng 95%, ph n còn l i n p Bên giao khoán. - R ng ph c h i sau nương r y ho c sau khai thác v i cây g có ư ng kính ph bi n dư i 20 cm: H gia ình, cá nhân ư c hư ng t 75% - 85%, ph n còn l i n p Bên giao khoán. - R ng có tr lư ng còn m c trung bình ho c giàu, l n hơn 100m3/ha: t lúc nh n khoán n khi khai thác m i năm h gia ình, cá nhân ư c hư ng 2%, ph n còn l i n p Bên giao khoán.
 7. Trư ng h p h nh n khoán t u tư v n khoanh nuôi ph c h i r ng ư c hư ng 100% giá tr g khai thác sau khi n p thu . H gia ình, cá nhân ph i t u tư tái t o r ng trong vòng 1 năm sau khi khai thác. i u 15. H gia ình, cá nhân nh n khoán tr ng, chăm sóc, b o v r ng vùng phòng h u ngu n: 1. ư c Nhà nư c c p kinh phí tr ng, chăm sóc, b o v r ng theo quy nh hi n hành. 2. ư c s d ng cây nông nghi p lâu năm làm cây tr ng chính r ng phòng h ho c tr ng xen v i cây r ng b n a lâu năm theo thi t k tr ng r ng do Bên giao khoán l p, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t. 3. ư c hư ng 100% s n phNm khai thác t cây phù tr , cây tr ng xen, s n phNm t a thưa, nhưng ph i m b o tàn che c a r ng trên 0,6 sau khi t a thưa. 4. ư c thu hái lâm s n ph , hoa, qu , d u, nh a..., theo hư ng d n c a Bên giao khoán. 5. ư c s d ng t i a không quá 20% di n tích t lâm nghi p chưa có r ng s n xu t nông nghi p và ngư nghi p theo s hư ng d n c a Bên giao khoán. 6- ư c khai thác ch n khi cây tr ng chính c a r ng ư c phép khai thác v i cư ng không quá 20% theo thi t k do Bên giao khoán l p, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thNm nh trình U ban nhân dân t nh phê duy t và c p gi y phép khai thác. Giá tr s n phNm khai thác sau khi n p thu ư c phân chia theo t l như sau: a. N u h gia ình, cá nhân nh n kinh phí h tr c a Nhà nư c tr ng, chăm sóc, b o v r ng thì ư c hư ng t 80 - 90%, ph n còn l i n p Bên giao khoán. b. N u h gia ình, cá nhân nh n khoán t u tư tr ng, chăm sóc, b o v r ng thì ư c hư ng 100% giá tr s n phNm sau khi n p thu . c. H gia ình, cá nhân nh n khoán ph i t u tư tái t o r ng trong vòng 1 năm sau khi khai thác. i u 16. H gia ình, cá nhân nh n khoán gây tr ng, b o v các khu r ng phòng h ch n gió, ch n cát bay; r ng phòng h ch n sóng l n bi n, b o v môi trư ng sinh thái: 1. ư c Nhà nư c c p kinh phí tr ng, chăm sóc và b o v r ng theo quy nh hi n hành. 2. ư c tr ng xen cây nông nghi p v i cây r ng và hư ng toàn b s n phNm cây tr ng xen.
 8. 3. ư c thu hái lâm s n ph , hoa, qu , d u, nh a..., theo hư ng d n c a Bên giao khoán. 4. ư c t n thu lâm s n trong quá trình th c hi n các bi n pháp k thu t lâm sinh theo quy trình, quy ph m k thu t hi n hành. 5. ư c khai thác khi r ng ư c phép khai thác theo thi t k do Bên giao khoán l p, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thNm nh trình U ban nhân dân t nh phê duy t và c p gi y phép khai thác. M i năm khai thác, h gia ình, cá nhân nh n khoán ư c khai thác không quá 10% di n tích ã tr ng thành r ng. Giá tr s n phNm khai thác sau khi n p thu ư c phân chia như sau: a. N u nh n kinh phí h tr c a Nhà nư c tr ng và chăm sóc r ng thì h gia ình, cá nhân ư c hư ng t 60 - 70%, ph n còn l i n p Bên giao khoán. b. N u t b v n tr ng, chăm sóc, b o v r ng thì h gia ình, cá nhân ư c hư ng 100% giá tr s n phNm sau khi n p thu . H gia ình, cá nhân ph i t u tư tái t o l i r ng trong vòng 1 năm sau khi khai thác. i u 17. H gia ình, cá nhân nh n khoán tr ng, chăm sóc, b o v r ng phòng h vùng r ng ng p nư c: 1. ư c Nhà nư c c p kinh phí tr ng, chăm sóc theo quy nh hi n hành. 2. ư c ánh b t thu , h i s n trên t r ng nh n khoán theo s hư ng d n c a Bên giao khoán; ư c t n thu lâm s n trong quá trình th c hi n các bi n pháp k thu t lâm sinh theo quy trình, quy ph m k thu t hi n hành. 3. ư c s d ng không quá 30% di n tích t nh n khoán k t hơp nuôi tr ng thu s n, nhưng không làm nh hư ng x u t i cây r ng, ph i tuân theo quy ho ch c a ngành, a phương và s hư ng d n c a Bên giao khoán. 4. ư c khai thác ch n khi r ng ư c phép khai thác v i cư ng không quá 20% theo thi t k do Bên giao khoán l p, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thNm nh, trình U ban nhân dân t nh phê duy t và c p gi y phép khai thác. Giá tr lâm s n khai thác sau khi n p thu ư c phân chia như sau: a. N u nh n v n h tr c a Nhà nư c tr ng và chăm sóc r ng thì h gia ình, cá nhân ư c hư ng t 80 - 90%, ph n còn l i n p Bên giao khoán. b. N u t b v n tr ng, chăm sóc, b o v thì h gia ình, cá nhân ư c hư ng 100% giá tr s n phNm sau khi tr thu . H gia ình, cá nhân ph i t u tư tái t o l i r ng trong vòng 1 năm sau khi khai thác.
 9. i u 18. H gia ình, cá nhân nh n khoán b o v r ng s n xu t là r ng t nhiên: 1. ư c t n d ng lâm s n trong quá trình th c hi n các bi n pháp k thu t lâm sinh theo quy trình, quy ph m k thu t hi n hành; ư c khai thác lâm s n ph . 2. ư c tr ng xen các lo i cây c s n r ng, cây nông nghi p và chăn th gia súc dư i tán r ng, kho ng tr ng trong r ng nhưng không ư c làm nh hư ng x u n s sinh trư ng c a r ng. 3. Khi r ng t tiêu chuNn khai thác, Bên giao khoán th ng nh t v i h gia ình, cá nhân nh n khoán ti n hành khai thác theo thi t k ư c U ban nhân dân t nh phê duy t và c p gi y phép khai thác. Giá tr lâm s n khai thác sau khi n p thu ư c phân chia như sau: H gia ình, cá nhân nh n khoán ư c hư ng t 1,5 - 2 % cho m i năm nh n khoán b o v r ng, ph n còn l i n p Bên giao khoán. i u 19. H gia ình, cá nhân nh n khoán ph c h i r ng t nhiên là r ng s n xu t b ng bi n pháp khoanh nuôi xúc ti n tái sinh k t h p tr ng b sung: 1. ư c Bên giao khoán c p kinh phí khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng theo quy nh hi n hành. 2. ư c s n xu t nông, lâm k t h p dư i tán r ng theo hư ng d n c a Bên giao khoán. 3. ư c t n d ng lâm s n trong quá trình th c hi n các bi n pháp k thu t lâm sinh theo quy trình, quy ph m k thu t hi n hành. 4. ư c khai thác khi r ng t tiêu chuNn khai thác theo thi t k do Bên giao khoán l p, U ban nhân dân t nh phê duy t và c p gi y phép khai thác. Giá tr lâm s n khai thác sau khi n p thu ư c phân chia như sau: H gia ình, cá nhân nh n khoán ư c hư ng t 1,5 - 2% cho m i năm nh n khoán khoanh nuôi tái sinh r ng, ph n còn l i n p Bên giao khoán; n u h gia ình, cá nhân nh n khoán t u tư khoanh nuôi xúc ti n tái sinh thì ư c hư ng t 2,5 - 3% cho m i năm nh n khoán khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng. i u 20. H gia ình, cá nhân nh n khoán tr ng, chăm sóc, b o v r ng s n xu t: 1. ư c Bên giao khoán c p kinh phí tr ng, chăm sóc và b o v r ng theo quy nh hi n hành. 2. ư c tr ng xen cây nông nghi p v i cây r ng khi r ng chưa khép tán; ư c s n xu t nông, lâm k t h p dư i tán r ng nhưng không ư c làm nh hư ng x u n sinh trư ng c a cây r ng; ư c hư ng toàn b s n phNm tr ng xen. 3. ư c t n d ng lâm s n trong quá trình th c hi n các bi n pháp k thu t lâm sinh theo quy trình, quy ph m k thu t hi n hành.
 10. 4. Khi r ng t tiêu chuNn khai thác, H gia ình, cá nhân nh n khoán th ng nh t v i Bên giao khoán th i i m và phương th c khai thác. Giá tr lâm s n khai thác sau khi n p thu ư c phân chia như sau: H gia ình, cá nhân nh n khoán ư c hư ng t 2 - 2,5 % cho m i năm nh n khoán b o v r ng; ph n còn l i n p Bên giao khoán. N u h gia ình, cá nhân t b v n tr ng, chăm sóc, b o v thì ư c hư ng 95% giá tr s n phNm khai thác sau khi n p thu , ph n còn l i n p Bên giao khoán. N u H gia ình, cá nhân nh n khoán cùng u tư v i Bên giao khoán thì phân ph i theo t l góp v n và ngày công lao ng c a m i bên quy thành ti n. i u 21. H gia ình, cá nhân nh n khoán b o v r ng, khoanh nuôi tái sinh và tr ng r ng (tr r ng c d ng) ư c phép s d ng m t ph n t nh n khoán không quá 200 m2 làm nhà trông nom khu r ng nh n khoán, nhưng ph i ư c Bên giao khoán tho thu n b ng văn b n và ph i ăng ký v i U ban nhân dân xã s t i. i u 22. H gia ình, cá nhân nh n khoán b o v , khoanh nuôi tái sinh và tr ng r ng có nghĩa v sau ây: 1. S d ng r ng và t lâm nghi p nh n khoán úng m c ích, úng k ho ch ã ghi trong h p ng khoán. 2. Bán s n phNm s n xu t ra trên t nh n khoán theo h p ng khoán. 3. N u vi ph m h p ng gây thi t h i cho Bên giao khoán thì ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4 I U KHO N THI HÀNH i u 23. Ph n giá tr lâm s n n p ngân sách theo quy nh t i Quy t nh này ư c l i cho xã và ch y u ư c s d ng vào vi c qu n lý, b o v và phát tri n r ng. Ph n giá tr lâm s n n p cho Bên giao khoán ư c s d ng như sau: 1. i v i Ban qu n lý r ng c d ng, Ban qu n lý r ng phòng h và các t ch c Nhà nư c khác: là m t kho n thu và ch y u ư c s d ng vào vi c qu n lý, b o v và phát tri n r ng. 2. i v i các doanh nghi p Nhà nư c: là kho n thu t ho t ng kinh doanh lâm nghi p, ph c v tr c ti p cho vi c qu n lý, b o v và phát tri n r ng. i u 24. T ch c thi hành: 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B Tài chính, các B , ngành có liên quan hư ng d n thi hành Quy t nh này.
 11. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ quan có liên quan và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. i u 25. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký, nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . Nguy n Công T n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản