Quyết định số 178/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 178/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 178/2002/QĐ-UB về việc sát nhập Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng vào Công ty Bê tông và xây dựng Thịnh Liệt trực thuộc sở xây dựng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 178/2002/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 178/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ “VỀ VIỆC SÁT NHẬP CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀO CÔNG TY BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG THỊNH LIỆT TRỰC THUỘC SỞ XẤY DỰNG” UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND; Xét tờ trình số 1598/TT-SXD ngày 22 tháng 11 năm 2002 của Sở Xây dựng về việc vào Công ty Bê tông và xây dựng Thịnh - Liệt; Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Sát nhập Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu vào Công ty Bê tông và xây dựng Thịnh Liệt trực thuộc Sở Xây dựng theo nguyên tắc bàn giao nguyên trạng bao gồm: - Toàn bộ cơ sở vật chất như: tài sản, đất đai, trang thiết bị…hiện công ty đang quản lý. - Các vấn đề vê tài chính hiện tại (bao gồm kể cả các công nợ phát sinh tài chính khác có liên quan nếu có) - Toàn bộ cán bộ, công nhân viên của Công ty. - Không để thất thoát tài sản của Nhà nước và tập thể, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Điều 2: Giao cho Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì cùng với Ban tổ chức chính quyền Thành phố, Sở Tài chính - Vật giá, Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Địa chính – Nhà đất Hà Nội tổ chức kiểm kê và chuyển giao tài sản, thiết bị, cán bộ công nhân viên, tình hình sản xuất kinh doanh, hồ sơ tài liệu…từ Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng vào Công ty Bê tông và xây dựng Thịnh Liệt. Giao cho Giám đốc Công ty Bê tông và Xây dựng Thịnh Liệt chịu trách nhiệm lập đề án tổ chức lại bộ máy quản lý, tổ chức lại sản xuất kinh doanh, bố trí cán bộ của Công ty báo
  2. cáo sở Xây dựng xem xét quyết định theo, phân cấp quản lý tổ chức – cán bộ hiện hành của Thành phố. Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003. Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Ban tổ chức chính quyền thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan, Giám đốc các sở; Xây dựng, Tài Chính - Vật giá, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doang nghiệp, Địa chính – Nhà đất Hà Nội, Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng và Công ty Bê tông và xây dựng Thịnh Liệt thi hành quyết định này. TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thế Quang
Đồng bộ tài khoản