Quyết định số 178/2003/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 178/2003/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 178/2003/QĐ-BCN về việc đổi tên Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II thành Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp II do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 178/2003/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 178/2003/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CÔNG NGHIỆP KHU VỰC II THÀNH TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CÔNG NGHIỆP II BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; Căn cứ Quyết định số 114/2003/QĐ-BCN ngày 04 tháng 7 năm 2003 của Bộ Công nghiệp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp (Tờ trình số 298 /TTr- KTAT ngày 24 tháng 9 năm 2003); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Đổi tên Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực II thành Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp II (sau đây gọi là Trung tâm) trực thuộc Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp. Điều 2. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân; được phép thu phí và lệ phí theo quy định của pháp luật; được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước; có con dấu riêng để hoạt động, giao dịch theo nhiệm vụ được giao. Địa bàn hoạt động của Trung tâm từ tỉnh Khánh Hoà trở vào phía Nam. Trụ sở chính: Số 35, phố Tôn Đức Thắng, quận I, thành phố Hồ Chí Minh; Điều 3. Trung tâm có các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 1. Thực hiện kiểm định các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong ngành công nghiệp theo Danh mục do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành; các máy,thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành theo Danh mục do Bộ Công nghiệp ban hành.
  2. Khám nghiệm lần đầu, khám nghiệm định kỳ chai chứa khí và khí hoá lỏng của các cơ quan, doanh nghiệp. 2. Cấp giấy chứng nhận bảo đảm an toàn kỹ thuật cho các đối tượng đã được kiểm định theo quy định của pháp luật. 3. Thực hiện giám định kỹ thuật trong chuyển giao công nghệ, chế tạo, lắp đặt, sửa chữa các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các thiết bị có yêu cầu an toàn khác trong ngành công nghiệp theo yêu cầu của cơ quan, doanh nghiệp. 4. Thực hiện các dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật an toàn như kiểm tra kim loại bằng phương pháp không phá huỷ, kiểm tra an toàn điện, tiếp địa - chống sét, thiết bị đo điện, thiết bị đo áp suất, kiểm tra hệ thống báo cháy theo yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp. 5. Tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận về kỹ thuật an toàn cho công nhân vận hành nồi hơi, thiết bị áp lực, thiết bị lạnh, thiết bị nâng, thiết bị điện; đào tạo công nhân hàn áp lực theo yêu cầu của các doanh nghiệp. 6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp theo quy định của pháp luật. 7. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp. Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm , gồm có: 1. Lãnh đạo: a) Giám đốc, b) Các Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Các Phó Giám đốc giúp việc phụ trách từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Bộ trưởng uỷ quyền Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động, bổ nhiệm và miễn nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc Trung tâm. 2. Bộ máy giúp việc Giám đốc Trung tâm, gồm có: a) Một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ,
  3. b) Các Văn phòng đại diện, các Trạm khám nghiệm kỹ thuật an toàn ở một số địa phương, Các Trưởng, Phó phòng; Trưởng Văn phòng đại diện; Trưởng, Phó Trạm do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm và miễn nhiệm. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ và bố trí, sắp xếp cán bộ, nhân viên bảo đảm nguyên tắc gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 19/1997/QĐ-BCN ngày 26 tháng 12 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp II chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như Điều 5, - Văn phòng Chính phủ, - Bộ Công an, - Bộ Nội vụ, - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, - Bộ Lao động,Thương binh &Xã hội, - Bộ Tài chính Đỗ Hữu Hào - Kho bạc Nhà nước,, - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, - Công báo, - Lưu: VP, TCCB .
Đồng bộ tài khoản