Quyết định số 178/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 178/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 178/2003/QĐ-UB về việc giao kế hoạch vốn cho chương trình di dời Xí nghiệp gây ô nhiễm năm 2003 từ nguồn vốn ngân sách tập trung do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 178/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 178/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V/V GIAO K HO CH V N CHO CHƯƠNG TRÌNH DI D I XÍ NGHI P GÂY Ô NHI M NĂM 2003 T NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 16/01/2003 c a H i ng nhân dân thành ph v thu chi ngân sách ; Theo ngh c a Thư ng tr c Ban ch o di d i các cơ s s n xu t kinh doanh gây ô nhi m môi trư ng thành ph t i công văn s 724/BC ngày 18/8/2003 ; Theo ngh c a Giám c S Tài chánh-V t giá t i công văn s 3253/TCVG- TSC ngày 08/9/2003 v b trí k ho ch v n năm 2003 cho chương trình di d i ô nhi m c a thành ph ; QUY T NNH i u 1. Giao cho Ban ch o di d i các cơ s s n xu t kinh doanh gây ô nhi m môi trư ng thành ph ch tiêu k ho ch v n chi h tr theo chương trình di d i ô nhi m năm 2003 ngu n v n ngân sách t p trung, v i t ng s ti n là : 200 t (Hai trăm t ) ng, trong ó : - Chuy n cho Qu gi m thi u ô nhi m môi trư ng thành ph : 20 t (Hai mươi t ) chi h tr di d i khác và cho vay không lãi su t i v i các d án u tư gi m thi u ô nhi m môi trư ng c a các cơ s s n xu t kinh doanh ư c quy ho ch t i ch (không ph i di d i). - S còn l i 180 t chi cho các chính sách h tr di d i ô nhi m ã quy nh trong quy t nh s 81/2002/Q -UB ngày 08/7/2002 c a y ban nhân dân thành ph , cho các ơn v th c hi n vi c di d i theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph . i u 2. Ban ch o di d i (S Tài chánh-V t giá) ti n hành chuy n cho Qu gi m thi u ô nhi m môi trư ng thành ph 20 t ng; phân b cho các qu n huy n ư c phân c p chi h tr di d i ô nhi m theo quy t nh s 08/2003/Q -UB ngày 10/01/2003 c a y ban nhân dân thành ph và hoàn tr l i ngu n v n ngân sách ã t m c p theo công văn s 2934/UB-CNN ngày 27/6/2003 c a y ban nhân dân thành ph .
  2. Giám c các S , Ch t ch y ban nhân dân các qu n huy n ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3. Giao S K ho ch và u tư ph i h p v i Thư ng tr c Ban ch o di d i ô nhi m thành ph theo dõi và xu t vi c ghi v n k ho ch hàng năm và b sung v n (n u có ) cho chương trình di d i ô nhi m năm 2003. i u 4. Giao S Tài chánh-V t giá ph i h p v i Thư ng tr c Ban ch o di d i ô nhi m thành ph , Kho b c Nhà nư c thành ph , y ban nhân dân các qu n huy n và các ơn v có liên quan Ny nhanh ti n gi i ngân, nh m t o i u ki n thu n l i các ơn v th c hi n t t k ho ch di d i ô nhi m theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph . i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Thư ng tr c Ban ch o di d i ô nhi m, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c các S , T ng Công ty, Th trư ng các cơ quan liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các qu n huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 5 - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - Thư ng tr c H ND. TP PHÓ CH TNCH - TT/UBND thành ph - Văn phòng Thành y - Ban KTNS/H ND. TP - VPH -UB : các PVP - T CNN, TM - Lưu (CNN-T) Mai Qu c Bình
Đồng bộ tài khoản