Quyết định số 178/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 178/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 178/2004/QĐ-UB về tổ chức thu, nộp phí giao thông trên đường Huỳnh Tấn Phát do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 178/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ Đ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 178/2004/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2004 QUY T Đ NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V T CH C THU, N P PHÍ GIAO THÔNG TRÊN ĐƯ NG HUỲNH T N PHÁT. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí ; Thông tư s 109/2002/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2002 c a B Tài chính quy nh thu phí i v i t t c các lo i phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b và xe máy chuyên dùng tham gia giao thông ư ng b ; Căn c Ngh quy t s 48/2004/NQ-H ngày 09 tháng 01 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph t i kỳ h p l n th l n th 14 khóa VI t ngày 06 n ngày 09 tháng 01 năm 2004 ; Xét ngh c a S Giao thông Công chánh (Công văn s 1366/GT-GT ngày 20 tháng 7 năm 2004) ; QUY T NNH i u 1. Nay quy nh v t ch c thu, n p phí giao thông trên ư ng Huỳnh T n Phát v i nh ng n i dung chính sau ây : 1. M c ích thu phí : T o ngu n thu hoàn v n u tư d án C i t o nâng c p Liên t nh l 15 giai o n 2 (nay là ư ng Huỳnh T n Phát), trong ó t ng chi phí u tư công trình ph i kh u tr chi phí x lý sai ph m v cao trình m t ư ng hoàn công. 2. Cơ quan t ch c thu phí : Công ty Phát tri n ô th và khu công nghi p (URBIZ) thu c T ng Công ty u tư phát tri n ô th và khu công nghi p-B Xây d ng. 3. Tên tr m thu phí : Tr m thu phí ư ng Huỳnh T n Phát.
  2. 4. a i m thu : B trí 02 tr m thu chính và 08 i m thu ph trên tuy n ư ng d án : - Tr m thu chính s 1 trên ư ng Huỳnh T n Phát, trư c i m giao v i ư ng Lưu Tr ng Lư. - Tr m thu chính s 2 trên ư ng Huỳnh T n Phát, trư c i m giao v i ư ng Nguy n Th Th p. - Các i m thu ph : + i m s 1 t i ư ng Hoàng Di u, qu n 4. + i m s 2 trên ti u o t i giao l ư ng Tôn Th t Thuy t và ư ng Nguy n T t Thành, qu n 4. + i m s 3 trên ư ng B n Nghé i vào c m c ng B n Nghé, c ng VICT ..., qu n 7. + i m s 4 trên ư ng Lưu Tr ng Lư, qu n 7. + i m s 5 t i c ng dành cho xe t i, xe container vào khu ch xu t Tân Thu n, cách ư ng Huỳnh T n Phát 100m. + i m s 6 trên ư ng Nguy n Th Th p, g n i m giao v i ư ng Huỳnh T n Phát. + i m s 7 trên ư ng Ph m Văn L u, g n i m giao v i ư ng Huỳnh T n Phát. + i m s 8 trên ư ng Nguy n Bình, g n i m giao v i ư ng Huỳnh T n Phát. 5. M c thu phí giao thông : Th c hi n b ng m c thu hi n hành t i các Tr m thu phí trên a bàn thành ph . C th như sau : Lo i xe M c thu ( ng/lư t) - Xe lam 03 bánh, xe taxi 5.000 - Xe t i dư i 02 t n, xe buýt, xe du l ch 10.000 - Xe t i t 02 n dư i 04 t n, xe ô tô t 12 n 30 ch ng i 15.000 - Xe t i t 04 n 15 t n, xe ô tô t 31 n 50 ch ng i 20.000 - Xe t i trên 15 t n, xe ô tô trên 50 ch ng i 30.000 - Xe container 20Ft 20.000
  3. - Xe container 40Ft 30.000 6. Các i tư ng ư c mi n thu phí : Th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 109/2002/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2002 c a B Tài chính. C th như sau : Thu phí i v i t t c các lo i phương ti n giao thông cơ gi i và xe máy chuyên dùng tham gia giao thông ư ng b , ch mi n thu phí i v i nh ng trư ng h p sau ây : - Xe c u thương, bao g m c các lo i xe khác ch ngư i b tai n n n nơi c p c u. - Xe c u h a. - Xe máy nông nghi p, lâm nghi p g m máy cày, máy b a, máy x i, máy làm c , máy tu t lúa. - Xe h ê, xe làm nhi m v khNn c p v ch ng l t bão. - Xe chuyên dùng ph c v qu c phòng, an ninh g m xe tăng, xe b c thép, xe kéo pháo, xe ch l c lư ng vũ trang ang hành quân. - Xe chuyên dùng ph c v qu c phòng còn bao g m các phương ti n cơ gi i ư ng b mang bi n s n n màu , ch và s màu tr ng d p chìm có g n các thi t b chuyên dùng cho qu c phòng (không ph i là xe v n t i thùng r ng) như công trình xa, cNu nâng, xi-téc, t máy phát i n … Riêng xe ch l c lư ng vũ trang hành quân ư c hi u là các xe ôtô ca ch khách, xe ôtô t i có mui che và ư c l p t gh ng i trong thùng xe mang bi n s màu (không phân bi t có ch quân hay không ch quân). - oàn xe ưa tang. - oàn xe có xe h t ng, d n ư ng. T m th i chưa thu phí i v i xe g n máy 02 bánh. 7. Th i gian b t u thu phí : T 0 gi 00 ngày 10 tháng 8 năm 2004. i u 2. Cơ quan t ch c thu phí có trách nhi m : - Tri n khai thu úng theo quy nh t i Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph và Thông tư s 109/2002/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2002 c a B Tài chính. - T ch c hư ng d n, b o m an toàn giao thông bình thư ng trong quá trình thu phí.
  4. i u 3. Quy t nh này ư c công b r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng. i u 4. Giám c các S K ho ch và u tư, S Giao thông Công chánh, S Xây d ng, S Tài chính, S N i v , Công an thành ph , C c trư ng C c Thu thành ph , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , y ban nhân dân qu n 4, y ban nhân dân qu n 7 và y ban nhân dân huy n Nhà Bè hư ng d n h tr cho Công ty Phát tri n ô th và khu công nghi p tri n khai th c hi n t t nhi m v thu n p phí, tránh th t thu. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các s -ban-ngành thành ph , Giám c T ng Công ty Xây d ng công trình giao thông 5, Giám c Công ty Phát tri n ô th và khu công nghi p và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này ./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 5 - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - Thư ng tr c H ND. TP PHÓ CH TNCH - TTUB : CT, các PCT - VPH -UB : CPVP - Các cơ quan Báo ài. - Các T NCTH - Lưu ( T/Thg) Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản