Quyết định số 178/2005/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 178/2005/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 178/2005/QĐ-UBTDTT về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 178/2005/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 178/2005/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 01 tháng 04 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BÃI B VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T H T HI U L C B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 06 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh inh s 22/2003/N -CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c th thao; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: i u 1. Nay công b Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do y ban Th d c th thao ban hành n ngày 31 tháng 12 năm 2004 h t hi u l c pháp lu t g m 36 văn b n (Có danh m c kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ơn v thu c y ban Th d c th thao có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Nguy n Danh Thái DANH M C
  2. CÁC VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T H T HI U L C (ban hành kèm theo Quy t nh s 478/2005/Q -UBTDTT ngày 01 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao) 1. Quy t nh s 78/Q -TC T ngày 17/01/1997 ban hành Quy ch qu n lý i tuy n th thao qu c gia. 2. Quy t nh s 231/Q -QC ngày 18/02/1997 ban hành Quy ch khung v t ch c và ho t ng c a Câu l c b th d c th thao cơ s . 3. Quy t nh s 155/Q -TT ngày 24/02/1997 ban hành tiêu chuNn c p b c v n ng viên b n súng. 4. Quy t nh s 183/Q -TDTT ngày 28/02/1997 v vi c ban hành tiêu chuNn phong cáp v n ng viên c tư ng c p qu c gia. 5. Quy t nh s 184/Q -TDTT ngày 28/02/1997 v vi c ban hành tiêu chuNn phong c p v n ng viên c vua c p qu c gia. 6. Quy t nh s 265/Q -TT ngày 18/3/1997 v vi c ban hành tiêu chuNn c p b c v n ng viên bơi l n. 7. Quy t nh s 89/Q -QC ngày 29/5/1997 ban hành Quy ch ho t ng Câu l c b Patanh. 8. Quy t nh s 297/Q ngày 02/4/1997 v vi c s p x p l i các c m t nh v th d c th thao t năm 1997 - 2000. 9. Quy t nh s 567/Q -TT ngày 18/7/1997 quy ính tiêu chuNn c p b c v n ng viên c t . 10. T trình s 152/TT ngày 12/9/1997 ban hành Quy ch qu n lý nhà nư c c a T ng c c th d c th thao i v i các Liên oàn th thao qu c gia. 11. Ch th s 61/1998/CT-UBTDTT ngày 18/4/1998 v vi c tăng cư ng ch o và t ch c th c hi n chương trình phát tri n khoa h c công ngh ngành th d c th thao t nay n năm 2000. 12. Quy t nh s 494/1998/Q -UBTDTT ngày 17/6/1998 ban hành Quy ch mua nhà khu Lý Văn Phúc. 13. Quy t nh s 551/1998/Q -UBTDTT ngày 04/7/1998 v chương trình xây d ng văn b n QPPL trong giai o n 1998 - 2000. . 14. Quy t nh s 776/1998/Q -UBTDTT ngày 13/8/1998 v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a V Th d c th thao qu n chúng. 15. Quy t nh s 769/1998/Q -UBTDTT ngày 13/8/1998 v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng y ban Th c th thao.
  3. 16. Quy t nh s 770/1998/Q -UBTDTT ngày 13/8/1998 v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a V K ho ch - Tài chính. 17. Quy t nh s 771/1998/Q -UBTDTT ngày 13/8/1998 v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a V Quan h qu c t . 18. Quy t nh s 772/1998/Q -UBTDTT ngày 13/8/1998 v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a V Th thao thành tích cao I. 19. Quy t nh s 778/1998/Q -UBTDTT ngày 13/8/1998 v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a V Th thao thành tích cao II. 20. Quy t nh s 774/1998/Q -UBTDTT ngày 13/8/1998 v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a V Pháp ch . 21. Quy t nh s 775/1998/Q -UBTDTT ngày 13/8/1998 v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a V T ch c cán b - ào t o. 22. Thông tư s 236/1998/TT-UBTDTT ngày 11/9/1998 quy nh ch qu n lý thu chi tài chính i v i H i thi th thao văn ngh nông dân toàn qu c l n th nh t. 23. Quy t nh s 1862/1998/Q - UBTDTT ngày 05/12/1998 v ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a Trư ng i h c Th d c th thao I. 24. Quy t nh s 363/1998/Q -UBTDTT ngày 05/12/1998 v ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a Trư ng i h c Th d c th thao II. 25. Quy t nh s 1364/1998/Q -UBTDTT ngày 05/12/1998 v ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a Trư ng Cao ng Th d c th thao à N ng. 26. Quy t nh s 1365/1998/Q -UBTDTT ngày 05/12/1998 v ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a Nhà Xu t b n Th d c th thao. 27. Quy t nh s 1366/1998/Q -UBTDTT ngày 05/12/1998 v ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a Vi n Khoa h c Th d c th thao. 28. Quy t nh s 1367/1998/Q -UBTDTT ngày 05/12/1998 v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Báo Th thao Vi t Nam. 29. Quy t nh s 1368/1998/Q -UBTDTT ngày 05/12/1998 v ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia I. 30. Quy t nh s 1369/1998/Q - UBTD Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia II. 31. Quy t nh s 1370/1998/Q - UBTDTT ngày 05/12/1998 v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia III. 32. Quy t nh s 1371/1998/Q -UBTDTT ngày 05/12/1998 v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm th thao Ba ình.
  4. 33. Quy t nh s 26/1999/Q -UBTDTT ngày 12/01/1999 v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Công ty Th thao Vi t Nam. 34. Thông tư liên t ch s 12/1999/UBTDTT- TNCSHCM ngày 27/5/1999 v Ny m nh phong trào th d c th thao trong thanh thi u niên giai o n 1999 - 2000. 35. Quy t nh s 54/1999/Q -BQL ngày 24/8/1999 v vi c ban hành Quy ch làm vi c c a Ban qu n lý d án khu liên h p th thao qu c gia. 36. Quy t nh s 267/2000/Q -UBTDTT ngày 08/3/2000 v vi c ban hành quy ch xét t ng huy chương vì s nghi p th d c th thao. T ng s : 36 văn b n./.
Đồng bộ tài khoản