Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Chương trình thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp và giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế Quận 12 giai đoạn (2006 - 2010)” do Ủy ban nhân dân Quận 12 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N 12 c l p - T do - H nh phúc ****** ******* S : 178/2006/Q -UBND Qu n 12, ngày 12 tháng 9 năm 2006 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T “CHƯƠNG TRÌNH THÚC Y CHUY N DNCH CƠ C U KINH T THEO HƯ NG PHÁT TRI N DNCH V - CÔNG NGHI P - NÔNG NGHI P VÀ GI I PHÁP CHUY N DNCH CƠ C U KINH T QU N 12 GIAI O N (2006 - 2010)” Y BAN NHÂN DÂN QU N 12 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t i h i i bi u l n th VIII ng b thành ph H Chí Minh ra nhi m v xây d ng, phát tri n và b o v thành ph giai o n (2006 - 2010); Căn c Ngh quy t i h i i bi u l n th III ng b qu n 12 ra phương hư ng, m c tiêu xây d ng, phát tri n Qu n nhi m kỳ III giai o n (2005 - 2010); Theo ngh c a Trư ng Phòng Kinh t qu n, QUY T NNH: i u 1. Nay phê duy t Chương trình thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng phát tri n D ch v - Công nghi p - Nông nghi p và gi i pháp chuy n d ch cơ c u kinh t qu n 12 giai o n (2006 - 2010). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 7 (b y) ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Trư ng Phòng Kinh t , Th trư ng các phòng, ban, oàn th có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lưu Nghĩa
 2. CHƯƠNG TRÌNH THÚC Y CHUY N DNCH CƠ C U KINH T THEO HƯ NG PHÁT TRI N DNCH V - CÔNG NGHI P - NÔNG NGHI P VÀ GI I PHÁP CHUY N DNCH CƠ C U KINH T QU N 12 GIAI O N (2006 - 2010) (Kèm theo Quy t nh s 178/2006/Q -UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n 12) Ph n 1: CHƯƠNG TRÌNH THÚC Y CHUY N DNCH CƠ C U KINH T TRÊN NA BÀN QU N I. KHÁI QUÁT C I M CHUNG QU N 12 1. V trí a lý Qu n 12 ư c tách ra t huy n Hóc Môn vào tháng 4 năm 1997 v i di n tích là: 5.270 ha v i 10 phư ng, v trí n m phía tây b c thành ph v hư ng Tây Ninh, ông giáp qu n Th c và t nh Bình Dương, tây giáp xã Bà i m và xã Tân Xuân huy n Hóc Môn; b c giáp xã ông Th nh huy n Hóc Môn; nam giáp qu n Bình Th nh, qu n Gò V p và qu n Th c. V trí qu n 12 có nhi u thu n l i trong vi c phát tri n kinh t xã h i, là c a ngõ phía tây b c thành ph n i li n v i t nh Tây Ninh và Campuchia b ng tuy n ư ng Xuyên Á, trong tương lai qu n có kh năng tr thành u m i quan tr ng c a thành ph trong vi c giao thương v i các nư c trong kh i ASIAN b ng ư ng b . i u này t o i u ki n qu n phát tri n m nh v TM-DV, là qu n ven v a ti p giáp v i huy n ngo i thành v a ti p giáp các qu n trung tâm thành ph nên qu n 12 là vùng m quan tr ng góp ph n phát tri n kinh t xã h i khu v c tây b c thành ph . 2. V dân s Dân s tăng khá nhanh trong nh ng năm v a qua, năm 1997 có 125.582 ngư i n nay có kho ng 300.000 ngư i m t dân s kho ng 5.700 ngư i/km2 tăng dân s ch y u do tăng cơ h c. 3. Th c tr ng cơ c u ngành kinh t S lư ng cơ s s n xu t kinh doanh theo lo i hình ho t ng (tính n h t năm 2005): Lo i hình Công nghi p TM-DV T ng s Cty TNHH 635 731 1.366 DNTN 127 299 426 Cty C Ph n 45 100 145 H cá th 1.774 6.272 8.046
 3. H p tác xã 0 13 13 Nhà nư c và có v n nư c 128 0 128 ngoài T ng s 2.709 7.415 10.124 * Thương m i - d ch v Doanh thu t 157.778 tri u ng trong năm 2005, t c tăng trư ng so v i năm 2004 là 19,3% chi m 56,16% trong cơ c u kinh t qu n. * Công nghi p - ti u th công nghi p Giá tr s n lư ng t 1.177.584 tri u ng trong năm 2005, t c tăng trư ng so v i năm 2004 là 18,2% chi m 41,65% trong cơ c u kinh t qu n, t p trung m t s ngành ch l c: d t may, th c phNm ăn u ng, s n xu t s n phNm t g , bao bì, cơ khí. * Nông nghi p - Năm 2005, giá tr s n xu t nông lâm ngư nghi p t 62 t (giá c nh năm 1994), gi m 0,7% so v i năm 2004, trong ó tr ng tr t chi m 22,4%, chăn nuôi 72,7%, th y s n 0,97%... - Di n tích gieo tr ng hàng năm 1.074 ha, trong ó di n tích tr ng rau u 818 ha, ng c 52 ha, hoa cây ki ng 154 ha. - àn bò s a có 8.380 con, heo 8.687 con. 4. T n t i - V các lo i hình TM - DV: các lo i hình d ch v chưa phong phú a d ng, hi n nay ch y u là các lo i d ch v ph c v mang tính ch t thông thư ng, chưa mang tính chuyên nghi p, h th ng thương m i còn y u kém chưa ngang t m v i m t qu n có v trí thu n l i v giao thông th y b . Các i m mua bán t p trung t i các ch t m, các lo i hình d ch v cao c p ph c v cho phát tri n b n v ng như: h tr s n xu t, chăm sóc s c kh e, giáo d c ch t lư ng cao, tài chính, ngân hàng, gi i trí… còn h n ch . V cơ s h t ng c a qu n nhìn chung còn nhi u y u kém chưa áp ng k p t c ô th hóa, nh t là nh ng h t ng tr ng i m áp ng nhu c u phát tri n kinh t xã h i c a qu n trư c m t và lâu dài. - V s n xu t công nghi p: hi n nay trên a bàn qu n ngoài khu công nghi p Tân Th i hi p ã ư c u tư quy ho ch g n hoàn ch nh, còn l i a s s n xu t công nghi p, ti u th công nghi p c a qu n là cơ s nh hình thành m t cách t phát, manh mún, thi u h t lao ng và gây ô nhi m môi trư ng không m b o y u t tăng trư ng b n v ng trong môi trư ng ô th cũng như không phù h p v i nh hư ng phát tri n chung c a thành ph . - V s n xu t nông nghi p:
 4. Tình tr ng úng ng p v n thư ng x y ra vào các tháng mùa mưa hàng năm vùng d c ven sông Sài Gòn do tri u cư ng, x lũ gây tr ng i l n cho s n xu t . Tình tr ng ô nhi m ngu n nư c chưa ư c c i thi n, m t s nơi m c ô nhi m ngày càng gia tăng. Vi c chuy n như ng t ai, chuy n i m c ích s d ng làm chia c t t nông nghi p thành nh ng m ng nh , manh mún xen l n trong các khu dân cư gây tr ng i cho u tư s n xu t. M t s nơi do c i m t nhiên v t ai, năng su t cây tr ng th p, s n xu t kém hi u qu . Giá c th trư ng nông s n luôn bi n ng cũng là y u t b t l i l n cho s n xu t và u tư s n xu t m r ng. V n còn nhi u nông dân chưa thích ng v i cơ ch th trư ng nên chưa nhanh nh y trong vi c xác nh cho mình m t mô hình s n xu t h p lý trong nh ng giai o n nh t nh. Ngư i s n xu t ít có kh năng phân tích và d báo th trư ng nên khi g p r i ro thua l thư ng b dao ng thi u m nh d n u tư cho k ho ch ti p theo. II. N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH THÚC Y CHUY N DNCH CƠ C U KINH T 1. M c tiêu chung - Xác nh cơ c u kinh t là “D ch v - Công nghi p - Nông nghi p”. T p trung phát tri n các ngành d ch v m b o t tr ng phát tri n d ch v : t 60% tr lên, công nghi p 37%, nông nghi p 3%, hư ng t i các lo i d ch v cao c p và hi n i, ph c v tích c c cho s n xu t cũng như nhu c u giao lưu qu c t như các lo i d ch v tài chính, tín d ng ngân hàng, bưu chính vi n thông, xây d ng các kho hàng, b n bãi, siêu th , trung tâm thương m i... - nh hư ng cho s phát tri n c a qu n trong nh ng năm t i m t cách khoa h c giúp doanh nghi p, các nhà u tư l a ch n phương án u tư, xây d ng k ho ch phát tri n hi u qu phù h p v i quy ho ch chung c a qu n, thành ph và kh năng c a m i doanh nghi p. Phát huy th m nh các ngành ch l c b ng vi c u tư m i thi t b , công ngh s c c nh tranh các s n phNm cùng lo i nh m phát huy l i th so sánh trong xu th h i nh p kinh t trong khu v c và th gi i. - Ny m nh t c tăng trư ng kinh t trên cơ s khai thác t t nh t l i th c a qu n, thu hút u tư t bên ngoài, phát tri n kinh t i ôi v i gi i quy t các v n xã h i, t o nhi u vi c làm, nâng cao i s ng c a nhân dân. - Ti p t c phát tri n nông nghi p nông thôn ngo i thành giai o n 2006 - 2010 và Chương trình hành ng c a Thành y, Qu n y v Ngh quy t Trung ương 5 khóa IX v các chương trình m c tiêu nông nghi p nông thôn. Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p nông thôn th i kỳ 2001 - 2010.
 5. 2. Các ch tiêu chuy n d ch: - Lĩnh v c công nghi p - TTCN: T c tăng trư ng bình quân hàng năm giai o n 2006 - 2010 là: 14 - 16%. Phát huy th m nh các ngành ch l c trên a bàn chú ý các ngành có s n phNm ch a hàm lư ng k thu t cao, s n phNm xu t khNu, không gây ô nhi m môi trư ng, ti t ki m năng lư ng, các ngành gi i quy t nhi u vi c làm cho ngư i lao ng - Lĩnh v c TM - DV: T c tăng trư ng d ch v giai o n 2006 - 2010 là 20%. Trong ó t ng m c hàng hóa bán ra chi m 70 - 75%, doanh thu d ch v chi m 25 - 30%. Ny nhanh ti n th c hi n d án ch , trung tâm TM, siêu th , h th ng bán l hình thành h th ng thương nghi p m t cách ng b . Ưu tiên phát tri n kinh doanh các ngành hàng nông s n th c phNm, v t li u xây d ng, trang trí n i th t, kinh doanh xăng d u, vàng b c á quý; m r ng h th ng d ch v áp ng cho nhu c u sinh ho t và s n xu t kinh doanh. - Lĩnh v c nông nghi p: T c phát tri n bình quân giai o n 2006 - 2010 gi m: 3% - 4%, trong ó: tr ng tr t gi m 4%, chăn nuôi gi m 4%, th y s n tăng 0,5%, d ch v nông nghi p tăng 3%. Năm 2005 di n tích t nông nghi p là 1.270 ha. D ki n s d ng t nông nghi p n năm 2010 là: 600 ha. Trong ó vùng nông thôn ô th (vùng này s phát tri n kinh t vư n có di n tích kho ng 400 ha g m các phư ng An Phú ông, Th nh L c, Th nh Xuân và m t ph n c a phư ng Th i An). nh hư ng chuy n i cơ c u cây tr ng v t nuôi giai o n này: trong i u ki n t nông nghi p ang d n b thu h p nên chăn nuôi v n là ngành chính chi m t tr ng cao trong cơ c u kinh t nông, lâm, ngư. 3. N i dung th c hi n th ng l i nh ng m c tiêu nhi m v ã ra trong năm năm t i và thúc Ny phát tri n kinh t qu n 12 theo cơ c u DV - CN - NN c n t p trung th c hi n các n i dung sau: i v i TM-DV: 1. T p trung phát tri n các ngành D ch v : doanh s thương m i d ch v hàng năm tăng t 20% tr lên trong giai o n này. T p quán kinh doanh c a ngư i dân còn u tư phát tri n thương m i trên m t ti n các ư ng ph do ó khuy n khích hình thành các tuy n ư ng chuyên kinh doanh m t s lo i m t hàng trang trí n i th t g , chuyên các m t hàng i n - i n t ; chuyên các m t hàng ăn u ng, khu v c văn phòng cao c… t o i u ki n thu n l i trong giao d ch, t o s c nh tranh tích c c trong thương m i. T ng bư c tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c, gi m b t và ngăn ng a nh ng tiêu c c d phát sinh như hàng gian, hàng gi , ki m soát ch t ch các ngành ngh nh y c m, d phát sinh t n n xã h i. 2. Thúc y xây d ng m i các trung tâm TM-DV:
 6. - Thúc Ny xây d ng các trung tâm thương m i, siêu th như: h tr ch u tư xây d ng siêu th Metro Cash & Cary t i ngã tư Tân Th i Hi p (v n u tư nư c ngoài 100%), xây d ng ch ngã tư Ga - Th nh L c theo lo i ch truy n th ng k t h p siêu th b ng phương th c BOT (xây d ng - khai thác - chuy n giao); siêu th Co-op Mart khu v c ngã tư An Sương, t ó hình thành u m i thương m i d ch v cung ng nguyên ph li u, s n phNm. - C th hóa các chương trình h tr c a thành ph n các doanh nghi p, cung c p trao i thông tin kinh t trong và ngoài nư c: thông tin v nguyên li u s n xu t, thông tin v thi t b công ngh , thông tin v th trư ng tiêu th s n phNm... Xây d ng thương hi u và văn hóa doanh nhân. - Xây d ng m i các siêu th . Ti p t c tri n khai c i t o, nâng c p, xây d ng m i các ch theo ch trương xã h i hóa. Xây d ng văn minh thương m i trong ph c v , t ng bư c thay i thói quen tiêu dùng c a ngư i dân theo hư ng văn minh, hi n i. Gi i quy t tri t các i m kinh doanh t phát, l n chi m lòng l ư ng. 3. G n v i vi c quy ho ch t ng th chi ti t c a qu n ã ư c thành ph phê duy t s p x p các ngành ngh kinh doanh và quy ho ch ch nh trang ô th t i các tuy n ư ng chính trong qu n. Nh m Ny nhanh t c chuy n d ch cơ c u kinh t và t o i u ki n cho các nhà u tư phát tri n các lo i hình d ch v phù h p v i a bàn, qu n 12 xác nh các lo i hình ư c ưu tiên và t o i u ki n phát tri n, ó là: d ch v giáo d c - ào t o; văn hóa - th thao, v i các trư ng d y ngh ; câu l c b văn hóa - ngh thu t; nhà thi u; sân bãi t p luy n… d ch v ô th v i kho bãi, khách s n, nhà hàng, cao c văn phòng, d ch v tài chính tín d ng, ngân hàng, bưu chính, vi n thông; d ch v chăm sóc s c kh e v i các b nh vi n, phòng khám; d ch v du l ch v i du l ch sinh thái vư n và ngh dư ng cu i tu n… i v i công nghi p: M c dù trong th i gian t i, t tr ng c a ngành công nghi p có gi m áng k trong t ng giá tr s n lư ng kinh t c a qu n, nhưng ngành công nghi p c a qu n v n óng vai trò cơ b n, tích c c trong thúc Ny quá trình chuy n d ch cơ c u kinh t . Qu n ti p t c khuy n khích và t o i u ki n các ngành may m c, d t, da giày phát tri n. Bên c nh ó, tích c c kêu g i u tư vào các ngành công nghi p có hàm lư ng k thu t cao như công ngh thông tin, cơ khí chính xác, cơ khí thi t b ph tùng, s n xu t i n gia d ng, i n t , ngành ch bi n g gia d ng, g m ngh , ch bi n th c phNm…T p trung phát tri n khu v c quy ho ch c m công nghi p, ưu tiên các ngành công nghi p s ch, ti t ki m năng lư ng, các doanh nghi p có gi i pháp b o v môi trư ng, ti t ki m năng lư ng. i v i nông nghi p: 1. Chăn nuôi: T ng bư c chuy n mô hình chăn nuôi quy mô nh phân tán sang hình th c nuôi quy mô thích h p s n xu t con gi ng ch t lu ng cao (gi ng bò, heo hư ng n c, cá c nh), v i thi t k chu ng tr i ki u m i nh m ti t ki m di n tích, h n ch ô nhi m, ng d ng
 7. ti n b khoa h c công ngh nâng cao năng su t v t nuôi, hi u qu kinh t , hi u qu xã h i. Nâng cao t tr ng ngành chăn nuôi, ti p t c ưa chăn nuôi lên ngành s n xu t chính chi m t l cao trong cơ c u kinh t n i b ngành. Ny m nh s n xu t các lo i gi ng m i ph c v cho thành ph và các vùng lân c n (bò, heo) c bi t chú ý n các gi ng có năng su t cao ch t lư ng t t. T p trung phát tri n con bò s a theo hư ng s n xu t gi ng, ây là v t nuôi chính. àn bò s a năm 2005 là: 8.380 con, d ki n n năm 2010 là 5.000 con. àn heo năm 2005 là 8.687 con, d ki n n năm 2010 là 6.000 con (do t ai thu h p và gi i quy t v n ô nhi m ch t th i chăn nuôi, ch y u s n xu t gi ng có ch t lư ng cao). Phát tri n nuôi cá s u, g n v i vi c phát tri n làng ngh nuôi và ch bi n da cá s u t i phư ng Th nh L c và Th nh Xuân. Phát tri n vi c nuôi sinh v t c nh trong ó chú tr ng n cá c nh ti n t i xây d ng làng ngh trong lĩnh v c kinh t này. 2. Ngành tr ng tr t: t nay n 2010 s chú ý n vi c phát tri n cây ăn trái ph c v du l ch sinh thái, hoa ki ng. Gi m di n tích tr ng cây lài, rau các lo i, lúa do hi u qu th p. * Cây ăn trái: Chuy n di n tích cây tr ng kém hi u qu như lúa, lài, rau mu ng nư c sang tr ng cây ăn trái. T p trung phát tri n các vùng ven sông Sài Gòn g n v i khu kinh t nhà vư n, du l ch sinh thái ti p t c th c hi n chương trình c i t o vư n t p và tr ng m i các lo i cây phù h p v i t ai, i u ki n t nhiên có ch t lư ng hi u qu phù h p v i nhu c u th trư ng. Di n tích cây ăn trái năm 2005 là 300ha n năm 2010 là 150ha. * Cây lài: Là lo i cây c s n c a vùng phư ng Th nh L c, Th nh Xuân, An Phú ông v lâu dài n m trong khu kinh t nhà vư n. Năm 2005 ư c kho ng 270ha, d ki n n năm 2010 còn 65ha. * Cây hoa ki ng: + Hoa: phát tri n các lo i hoa n n: cúc, v n th , các lo i h ng, hoa lan. + Ki ng: g m các lo i cây ki ng công trình, bon sai, ki ng c c bi t là mai ghép truy n th ng. Năm 2005 ư c di n tích kho ng 250ha, n năm 2010 duy trì kho ng 250ha. * Cây rau:
 8. Năm 2005 là 700ha d ki n n năm 2010 còn kho ng 40ha vì a s t tr ng rau n m trong vùng ô th hóa nên nh ng năm cu i c a giai o n này di n tích tr ng rau còn l i không áng k . * Cây c : áp ng th c ăn thô cho àn bò s a trong nh ng năm t i di n tích tr ng c ph c v chăn nuôi d ki n s b trí t 10 - 15ha. 3. Lâm nghi p: Cây xanh và ai r ng phòng h (vùng ven sông Sài Gòn) ã và ang có tác ng trong vai trò c i t o môi trư ng c nh quan trên cơ s hình thành các khu du l ch sinh thái, làm công viên văn hóa, di tích l ch s , cây bóng mát. Ph n u t che ph 20%. Di n tích tr ng cây xanh d ki n n năm 2010 là 50ha, b trí ven sông Sài Gòn, sông Vàm Thu t, các tr c l giao thông. 4. Th y s n: Trong i u ki n ô nhi m ngu n nư c do v y s khuy n khích theo hư ng phát tri n m nh cá gi ng, cá c nh và m t s lo i th y s n có giá tr kinh t cao như: cá s u, ba ba... D ki n b trí t 20ha cho lĩnh v c này. Ph n 2: GI I PHÁP TH C HI N I. GI I PHÁP CƠ B N: 1. Nhóm gi i pháp v quy ho ch và huy ng ngu n v n u tư phát tri n: - Xác nh là qu n n i th , các ngành kinh t c a qu n c n ư c i u ch nh l i cho phù h p v i quy ho ch c a thành ph , h n ch các ngành công nghi p n ng gây ô nhi m trong môi trư ng ô th . nh hư ng phát tri n ngành công nghi p c a qu n trong nh ng năm t i chú tr ng n nh ng ngành công nghi p s ch, ti t ki m năng lư ng, có hàm lư ng trí tu và giá tr kinh t cao. Quy ho ch, rà soát quy ho ch các khu công nghi p, c m công nghi p, m ng lư i ch , siêu th - TTTM, bán l và nông nghi p: trên cơ s quy ho ch có k ho ch m i g i u tư th c hi n các d án theo quy ho ch nh m m b o bư c i, cách th c th c hi n theo úng nh hư ng. - D báo các i u ki n và s phát tri n v dân cư, h t ng cơ s , nhu c u xã h i v nhà , d ch v ô th Ny m nh ti n th c hi n các d án: g m các d án n m d c tr c QL1A như ch An Sương, Trung tâm thương m i ngã tư Tân Th i Hi p, ch Ngã Tư Ga; các d án n m d c theo các tr c t nh l như ch Tân Chánh Hi p, Trung tâm thương m i Th i An và các d án n m nh ng khu v c trung tâm c a các phư ng như ch Th nh Xuân, ch An Phú ông. ng th i u tư s a ch a nâng c p các ch hi n h u còn t n t i lâu dài và ngăn ch n vi c xu t hi n các ch t phát nh m m b o tr t t , m quan ô th và văn minh thương nghi p.
 9. - Hình thành ngũ lao ng có tay ngh cao thông qua ào t o, d y ngh nh m áp ng công cu c phát tri n kinh t . Có chính sách m i g i u tư, thông tin quy ho ch và tư v n h tr các nhà u tư n m b t thông tin v nhu c u phát tri n kinh t - xã h i t o thu n l i cho vi c u tư. u tư xây d ng h th ng giao thông nh m t o h t ng k thu t thu n l i cho phát tri n kinh t nh t là lĩnh v c thương m i d ch v , xác nh nh ng tuy n tr ng i m, mang tính huy t m ch. - Phát tri n các lo i hình d ch v y t , giáo d c, v n t i… m b o nâng cao ch t lư ng cu c s ng, t o môi trư ng lành m nh giúp nhân dân an tâm tham gia vào quá trình phát tri n kinh t . - Ti p t c tri n khai và kêu g i u tư xây d ng các d án giao thông nông thôn, c p nư c, thoát nư c, b o v môi trư ng, nâng cao năng l c qu n lý Nhà nư c, qu n lý quy ho ch s d ng t nông nghi p. - Chương trình chuy n d ch cơ c u kinh t ngành kinh t ư c ti n hành m t cách th n tr ng có l trình rõ ràng, phân theo t ng giai o n tránh tình tr ng làm nóng v i thi u tr ng tâm, tr ng i m, gây lãng phí. ng th i ph i n nh công ăn vi c làm cho ngư i lao ng, m b o ngu n thu cho ngân sách. 2. Phát tri n h th ng d ch v , cơ s h t ng t o môi trư ng thu hút u tư thúc y thương m i - Hoàn ch nh và công khai quy ho ch chi ti t v TM - DV trên a bàn qu n. - Khuy n khích u tư vào các lo i hình d ch v ph c v các nhu c u thi t y u c a ngư i dân, t o ngu n thu trên a bàn, ng th i làm cơ s phát tri n các lo i hình d ch v mang tính chuyên nghi p, ch t lư ng cao trong nh ng giai o n ti p theo. - Thúc Ny nhanh các d án h t ng tr ng i m giai o n 2005 - 2010 t o i u ki n thúc Ny kinh t thông qua tranh th ngu n v n u tư h t ng c a thành ph , cũng như công tác xã h i hóa. Trong ó, chú tr ng nâng c p và m r ng các tuy n ư ng liên phư ng, m r ng l gi i… nh a hóa m t s tuy n ư ng các phư ng có s n xu t nông nghi p t o i u ki n phát tri n nông nghi p nông thôn. Ny nhanh ti n thi công xây d ng công trình th y l i b h u ven sông Sài Gòn t ó t o i u ki n cho doanh nghi p u tư vào các d án mang tính chi n lư c phát tri n nông nghi p nông thôn có kh năng làm chuy n bi n di n m o ô th . 3. V ào t o nâng cao trình qu n lý và năng l c s n xu t: - Trư c h t chú tr ng ào t o ki n th c qu n lý Nhà nư c v kinh t cho cán b qu n lý trên cơ s n m v ng pháp lu t và chính sách c a Nhà nư c i v i ho t ng s n xu t kinh doanh c a các thành ph n kinh t . K p th i n m b t tình hình ho t ng c a các doanh nghi p, th y ư c nh ng thu n l i cũng như nh ng khó khăn vư ng m c c a doanh nghi p có bi n pháp tháo g t o i u ki n phát tri n s n xu t - kinh doanh. - Tri n khai các chương trình do thành ph t ch c v b i dư ng ki n th c qu n lý c a các ch doanh nghi p nâng cao trình và năng l c qu n lý i u hành ho t ng s n xu t - kinh doanh. B i dư ng ki n th c v th trư ng, ki n th c pháp lu t,
 10. c bi t là pháp lu t v kinh t , thu , lao ng… nh m làm cho các doanh nghi p th y ư c nghĩa v và quy n l i c a mình trong ho t ng s n xu t kinh doanh, v n ng tham gia các h i ch , tri n lãm hàng hóa, máy móc thi t b giúp doanh nghi p ti p c n ư c nh ng công ngh tiên ti n và có cơ h i qu ng bá s n phNm. - T ch c ho t ng tư v n v khoa h c k thu t, quy trình công ngh s n xu t: gi ng, thú y, b o v th c v t… Khuy n khích và hư ng d n nông dân ng d ng có ch n l c các thành t u khoa h c k thu t trong nông nghi p, làm t t các công tác khuy n nông, thông tin y qua các kênh thông tin. G n k t nhà nghiên c u khoa h c v i nhà qu n lý - nhà s n xu t và nhà tiêu th . 4. Nhóm gi i pháp h tr , thông tin kinh t và s n ph m: - Phát huy th m nh các ngành s n xu t ch l c, khuy n khích các nhà u tư m r ng s n xu t, thay i thi t b , công ngh hư ng n nâng cao ch t lư ng s n phNm, gi m chi phí, h giá thành nh m nâng cao năng l c c nh tranh. c bi t chú ý phát tri n các ngành ngh s n xu t không gây ô nhi m và s n phNm có giá tr cao. - C th hóa các chương trình h tr c a thành ph n các doanh nghi p, cung c p trao i thông tin kinh t trong và ngoài nư c: thông tin v nguyên nhiên li u ph c v s n xu t, thông tin v thi t b công ngh , thông tin v th trư ng cung - c u… Xây d ng thương hi u và văn hóa doanh nhân. - T ch c lãnh o y ban nhân dân qu n g p g các doanh nghi p tháo g khó khăn, vư ng m c ho c ki n ngh thành ph h tr . - Tăng cư ng v n tín d ng trung và dài h n cho nông dân và các h s n xu t v i các th t c, i u ki n vay thu n l i hơn i v i các lĩnh v c: chuy n i cơ c u cây tr ng v t nuôi (cây ăn trái, bò s a, hoa ki ng, cá c nh), ng d ng ti n b k thu t và gi ng m i, phát tri n ngành ngh phi nông nghi p nông thôn. H tr các HTX ư c vay v n thu n l i, n nh và phát tri n s n xu t kinh doanh. - T o i u ki n thông thoáng thu hút u tư trong và ngoài nư c, nh t là chính sách v thu , th t c h p th c hóa nhà xư ng, chính sách giao thuê t, chính sách ưu ãi u tư theo Ngh nh s 51/CP n các doanh nghi p làm ng l c cho các doanh nghi p i m i công ngh , u tư m r ng s n xu t, t o nhi u s n phNm a d ng, phong phú ch ng lo i v i ch t lư ng cao, giá thành th p nâng cao năng l c c nh tranh v i nh ng s n phNm cùng lo i c a các nư c trong khu v c và trên th gi i. II. GI I PHÁP C TH Cơ s c a gi i pháp: - Th c t c p qu n không qu n lý kinh t toàn di n cũng không ph i là c p ra cơ ch Nhà nư c mà là c p quy ho ch nh hư ng và qu n lý hành chính trên a bàn. Cơ quan qu n lý Nhà nư c có trách nhi m h tr v m t pháp lý, th t c và t o i u ki n cho các doanh nghi p ti p c n các ngu n v n u tư, các chương trình d án u tư trong nư c và nư c ngoài giúp cho doanh nghi p th c hi n chuy n i ngành ngh kinh t theo nh hư ng chung.
 11. - Vi c u tư chuy n i cơ c u kinh t ngành ngh s do các doanh nghi p, t ch c kinh t xã h i ch ng th c hi n trên cơ s nh hư ng c a qu n. Qu n không tr c ti p th c hi n chuy n d ch ngành ngh thay cho doanh nghi p, cá nhân. Trên tinh th n ó, các gi i pháp c th t p trung vào m t s ý tư ng như sau: + Quy ho ch, nh hư ng, ra gi i pháp th c hi n và gi v ng quy ho ch. + Gi i thi u và kêu g i u tư. + xu t cơ ch , tranh th s ng h c a thành ph . + T p trung v n ngân sách u tư h t ng và các công trình công c ng, gi i quy t các v n v môi trư ng s ng, nâng cao trình dân trí. + Thúc Ny cơ c u kinh t DV - CN - NN ã ư c xác l p phát tri n v chi u sâu, b n v ng theo hư ng d ch v chuyên nghi p d a trên cơ s hàng hóa d i dào, a d ng, ch t lư ng cao i ôi v i h t ng k thu t phát tri n ng b , th a mãn nhu c u th c t c a ngư i dân, doanh nghi p trên a bàn. + Xem c i cách hành chính là công c cơ b n, ch y u, có ý nghĩa s ng còn iv i quá trình thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t . Nhi m v tr ng tâm c a giai o n 2006 - 2010: Th i gian còn l i c a giai o n là không nhi u (tính t th i i m quý 3 năm 2006), không th dàn tr i quá nhi u n i dung th c hi n. Qu n c n t p trung gi i quy t 4 v n tr ng tâm mang tính òn bNy trong chuy n d ch cơ c u kinh t : + Các v n v quy ho ch: quy ho ch t ng th , quy ho ch treo, th i gian th c hi n. + C i cách hành chính. + C i thi n ch t lư ng môi trư ng s ng. + C i t o, nâng c p, xây d ng m i các công trình h t ng k thu t: giao thông, i n, c p - thoát nư c. Bên c nh ó, ti p t c duy trì s tăng trư ng n nh, úng quy ho ch c a các ngành d ch v , công nghi p, ti u th công nghi p, nông nghi p và du l ch. 1. Quy ho ch s d ng t và công khai thông tin quy ho ch kêu g i xã h i hóa trong lĩnh v c u tư: - Nhìn vào t ng th m t b ng hi n h u c a qu n thì s lư ng t tr ng dành cho phát tri n ngành TM - DV c a qu n còn h n ch . C n ngh Thành ph Ny nhanh ti n xác l p quy ho ch t ng th , quy ho ch chi ti t a bàn qu n, gi i quy t tình tr ng quy ho ch treo. Mu n phát tri n TM - DV, c n chú tr ng quy ho ch v trí t thu n l i doanh nghi p s m có d án, k ho ch u tư vào nh ng công trình d ch v , công nghi p.
 12. - Ti p t c kêu g i u tư t p trung vào các tuy n ư ng Trư ng Chinh, Qu c l 1A và Hà Huy Giáp là các tuy n thu n l i cho quan h giao d ch; kho bãi - v n t i; trung tâm thương m i, y t , giáo d c, th d c th thao… s kích ho t thúc Ny nhanh quá trình chuy n d ch cơ c u kinh t c qu n. - Xây d ng khu v c Th i An tr thành trung tâm hành chính - thương m i c a qu n. - T ch c giao vi c theo hư ng m t u m i giúp doanh nghi p, nhà u tư n m b t k p th i ch trương c a thành ph và qu n trong lĩnh v c phát tri n kinh t c a a phương. M t khác hư ng d n k các khung pháp lý theo quy nh cho các d án u tư cũng như các chính sách ưu ãi u tư theo t ng lĩnh v c ngành d ch v , th t c u tư như: thu t ai, nhà xư ng, th t c c p phép u tư xây d ng… - T ch c h i ngh các doanh nghi p trong cùng 1 c m kinh t , th ng nh t xác nh l i th so sánh c a qu n, l a ch n các phương án u tư t i ưu mang tính ng b , cách th c tri n khai các d án theo c thù. 2. Tăng cư ng qu n lý lĩnh v c ch , siêu th , trung tâm thương m i, h th ng bán l : - Gi i quy t d t i m tình tr ng ch t phát, ch t m, i m kinh doanh t phát. Kêu g i, ph i h p cùng các doanh nghi p tri n khai xây d ng h th ng phân ph i hàng hóa, bán l nh m t ng bư c thay th vai trò c a ch , nâng cao ch t lư ng ph c v , thay i thói quen tiêu dùng c a ngư i dân theo hư ng văn minh, hi n i. - Năm 2006 t ch c u th u thí i m m t s ch (hai ch Tân Chánh Hi p và Hi p Thành) theo Quy t nh s 216/2004/Q -UB ngày 15 tháng 9 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph , trên a bàn qu n qu n lý và khai thác s d ng có hi u qu . - Rà soát các d án ch , trung tâm thương m i theo Quy t nh s 144/2003/Q -UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph . Ny nhanh ti n xây d ng và ưa vào ho t ng các d án ã ư c phê duy t như: ch An Sương, siêu th Metro Cash & Cary, Co-op Mart, trung tâm thương m i k t h p ch truy n th ng khu v c Ngã Tư Ga, trung tâm thương m i khu v c Th i An. - Tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c v ch m b o ch i vào ho t ng n nh, doanh thu cao, t ng bư c i vào chính quy, văn minh, hi n i. - Khuy n khích u tư v n xây d ng và khai thác ch , siêu th theo mô hình “doanh nghi p qu n lý ch ”. Tri n khai th c hi n t t vi c n bù, h tr trong gi i t a, di d i, tái b trí ti u thương t i các ch n m trong quy ho ch. 3. i u ch nh, s p x p l i ho t ng ngành công nghi p: - Chuy n d ch ngành ngh s n xu t theo hư ng s ch hơn, ti t ki m năng lư ng, hi u qu kinh t ch t lư ng cao hơn thông qua kh o sát toàn b các cơ s và phân lo i ra nhóm doanh nghi p có tác ng thúc Ny. - Nhóm thu c lo i di d i qu n hư ng d n cho doanh nghi p l a ch n a i m di d i thích h p, phù h p v i ngành ngh s n xu t.
 13. - Nhóm có kh năng thay i thi t b công ngh và x lý môi trư ng thì qu n và thành ph s nh hư ng cho doanh nghi p u tư vào thi t b công ngh nào hi u qu kinh t cao, phù h p v i i u ki n và kh năng c a doanh nghi p, tránh u tư lãng phí không hi u qu . - i v i nhóm chuy n i ngành ngh , c n hư ng d n, h tr cho doanh nghi p, cơ s chuy n d ch ngành ngh s n xu t hay kinh doanh phù h p v i quy ho ch và nh hư ng phát tri n trên a bàn. K t h p vi c chuy n d ch ngành ngh v i ch nh trang m quan ô th và h n ch tăng dân s cơ h c. 4. u tư h t ng k thu t, c i thi n môi trư ng s ng: - Thúc Ny nhanh các d án h t ng tr ng i m giai o n 2005 - 2010 t o i u ki n thúc Ny kinh t b ng s tranh th ngu n v n u tư h t ng c a thành ph . - L a ch n d án có kh thi, có hi u qu kinh t cao, th i gian thu h i v n nhanh kêu g i u tư trư c nh m t o s tin tư ng c a các nhà u tư vào d án c a qu n. - Tranh th ngu n v n ưu tiên h tr c a thành ph và xã h i hóa, nâng c p và m r ng các tuy n ư ng liên phư ng, m r ng l gi i… nh a hóa m t s tuy n ư ng các phư ng có s n xu t nông nghi p t o i u ki n phát tri n nông nghi p nông thôn. C i t o, nâng c p, xây d ng m i các công trình giao thông c n chú ý k t h p v i phát tri n các h t ng k thu t khác: i n, c p - thoát nư c, vi n thông, truy n d n,… - Ny nhanh ti n thi công xây d ng công trình th y l i b h u ven sông Sài Gòn t ó t o i u ki n cho doanh nghi p u tư vào các d án mang tính chi n lư c phát tri n nông nghi p nông thôn có ch c năng làm chuy n bi n rõ r t di n m o ô th . - C i thi n ch t lư ng môi trư ng: kênh Tham Lương, xây d ng bô rác khép kín, gi i quy t tình tr ng rác lưu cũ, ô nhi m không khí, ngu n nư c, ý th c c a ngư i dân trong x lý rác th i sinh ho t. Kiên quy t không ti p nh n u tư m i các doanh nghi p gây ô nhi m n u không có gi i pháp x lý h u hi u, di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m ra kh i a bàn v các khu t p trung có h th ng x lý. 5. H tr , thông tin kinh t , tăng cư ng qu n lý Nhà nư c: - nh kỳ t ch c các bu i g p g gi a lãnh o y ban nhân dân qu n và doanh nghi p n m b t tình hình, ng th i tháo g khó khăn vư ng m c ho c ki n ngh thành ph giúp (v thu , i n, nhà xư ng, giao thông…). - Trư c h t chú tr ng ào t o ki n th c qu n lý Nhà nư c v kinh t cho cán b qu n lý, n m v ng pháp lu t và chính sách c a Nhà nư c i v i ho t ng s n xu t kinh doanh c a các thành ph n kinh t , k p th i n m b t và hi u ư c tình hình ho t ng c a các doanh nghi p, th y ư c nh ng thu n l i cũng như nh ng khó khăn vư ng m c c a doanh nghi p có bi n pháp tháo g , h tr doanh nghi p phát tri n. - Tri n khai các chương trình b i dư ng v ki n th c qu n lý trong tình hình m i cho các ch doanh nghi p, ki n th c v h i nh p kinh t qu c t , b i dư ng ki n th c pháp lu t, c bi t là pháp lu t v kinh t , thu , lao ng…
 14. - Tháo g nh ng vư ng m c trong gi i ngân các ngu n v n vay ưu ãi c a thành ph : x lý n t n ng, h tr l p án, v n tài s n th ch p, b o lãnh vay v n, vay thông qua các t ch c oàn th ,… Tìm ki m, xây d ng quy ch qu n lý các ngu n v n vay khác: qu u tư, cho thuê tài chính… - T o i u ki n thông thoáng thu hút u tư trong và ngoài nư c, nh t là chính sách v thu , th t c h p th c hóa nhà xư ng, chính sách giao, cho thuê t, chính sách ưu ãi u tư theo Ngh nh s 51/CP n các doanh nghi p làm ng l c cho các doanh nghi p i m i công ngh , u tư m r ng s n xu t, t o nhi u s n phNm a d ng phong phú ch ng lo i v i ch t lư ng cao, giá thành th p, nâng cao năng l c c nh tranh v i nh ng s n phNm cùng lo i c a các nư c trong khu v c và trên th gi i. III. T CH C TH C HI N: 1. Phân kỳ th c hi n: Giai o n 1: n h t năm 2006 - Các ngành ch c năng thu c qu n và y ban nhân dân các phư ng th c hi n công tác i u ch nh quy ho ch, i u tra v n u tư, c i ti n th t c hành chính t o i u ki n s n sàng th c hi n chương trình chuy n d ch cơ c u kinh t c a qu n. - Các ngành ch c năng và y ban nhân dân các phư ng g i báo cáo sơ k t 9 tháng vào ngày 30 tháng 9 năm 2006 (v Phòng Kinh t ) và g i báo cáo năm vào ngày 15 tháng 01 năm 2007 t ch c t ng k t. Giai o n 2: t tháng 01 năm 2007 tr i: - Xây d ng các k ho ch chi ti t c a t ng ơn v theo t ng năm, giai o n d a trên chương trình ã ư c thông qua, ra nh ng nhi m v c th , bi n pháp th c hi n hư ng n m c tiêu chung. - Ny m nh tuyên truy n, gi i thi u ti m năng c a qu n trong phát tri n kinh t nh m thu hút t i a các ngu n l c. Song song ó, ti p t c Ny m nh công tác c i cách hành chính, ào t o ngu n nhân l c. - nh kỳ t ch c sơ, t ng k t nh m rút ra bài h c kinh nghi m, có hư ng i u ch nh, b sung k p th i. 2. Phân công các ơn v t ch c th c hi n chương trình thúc y chuy n d ch cơ c u kinh t : 2.1. Phòng Kinh t : - Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c, tham mưu cho y ban nhân dân qu n ch o theo t ng th i gian, phát tri n ng b các lo i hình thương m i - d ch v , s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p, nông nghi p - phát tri n nông thôn. - Ti p nh n nh ng ph n nh v nh ng khó khăn trong s n xu t, kinh doanh ki n ngh lãnh o qu n và thành ph tháo g khó khăn cho doanh nghi p và h gia ình.
 15. - xu t y ban nhân dân qu n ki n ngh thành ph i u ch nh Quy t nh s 03/2005/Q -UB ngày 10 tháng 01 năm 2005 v phê duy t quy ho ch m t s ngành ngh thương m i và d ch v trong lĩnh v c văn hóa - xã h i “nh y c m” trên a bàn qu n 12 n năm 2005 nh m áp ng nhu c u phát tri n a d ng các lo i hình d ch v . - Ph i h p v i S Thương m i s p x p, i u ch nh m ng lư i kinh doanh xăng d u nh m áp ng nhu c u phát tri n, ng th i m b o an toàn cháy n , v sinh môi trư ng và an ninh tr t t trên a bàn. - T o i u ki n cho doanh nghi p ti p c n các chương trình h tr doanh nghi p do thành ph tri n khai nh m giúp doanh nghi p tìm hi u th trư ng, công ngh tiên ti n và mô hình qu n lý hi u qu , m b o phát tri n m nh và b n v ng theo xu hư ng tăng hàm lư ng k thu t, ch t xám trong s n phNm. - Tham mưu Thư ng tr c y ban nhân dân qu n t ch c sơ, t ng k t hàng năm v tình hình th c hi n chương trình phát tri n D ch v - Công nghi p và bi n pháp h tr doanh nghi p phát tri n s n xu t theo cơ c u kinh t qu n. 2.2. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng: - Th c hi n vi c ki m tra giám sát ch t ch tình hình ô nhi m môi trư ng trên a bàn. xu t y ban nhân dân qu n x lý các trư ng h p vi ph m và hư ng d n doanh nghi p u tư thi t b công ngh tiên ti n vào s n xu t. - Rà soát, c p nh t quy ho ch, s d ng t trên a bàn qu n làm cơ s xây d ng các k ho ch m b o th c hi n chương trình chuy n d ch cơ c u kinh t . 2.3 Phòng Qu n lý ô th : - Th c hi n úng ti n i u ch nh quy ho ch chung c a qu n và i u ch nh quy ho ch chi ti t v i 10 phư ng. - K p th i công b các khu v c ã ư c phê duy t i u ch nh quy ho ch nhân dân, các thành ph n kinh t yên tâm u tư phát tri n thương m i - d ch v , s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p. 2.4. Phòng Th ng kê: - T ch c i u tra, thu th p, t ng h p và phân tích s li u th ng kê chi ti t các ngành kinh t hàng năm, ng th i m b o c p nh t thư ng xuyên các s li u cơ b n có cơ s d li u ánh giá tình hình phát tri n kinh t c a qu n theo cơ c u m i. - D báo tình hình phát tri n kinh t c a qu n trong th i gian t i, c bi t là k ho ch phát tri n kinh t c a qu n giai o n 2: 2007 - 2010. 2.5. Phòng Tài chính - K ho ch: - Th c hi n kêu g i u tư trên các lĩnh v c c a qu n, hư ng d n quy trình th t c u tư. Tham mưu y ban nhân dân qu n có chính sách h tr u tư. Tích c c tìm
 16. ki m các ngu n v n h tr phát tri n ngoài ngân sách. Xây d ng và t ch c th c hi n quy ch qu n lý v n u tư. - T ch c công tác u th u, u giá và hư ng d n c p phư ng th c hi n t t công tác u th u, u giá. 2.6. Ban Qu n lý d án - Ny nhanh ti n th c hi n các công trình h t ng k thu t trên a bàn, nh t là các công trình giao thông, thoát nư c... - Hoàn ch nh các d án v thương m i, ch trên a bàn qu n theo úng ti n yêu c u. - nh kỳ hàng quý báo cáo ti n tri n khai th c hi n các d án, ki n ngh gi i quy t nhanh các vư ng m c nh m nhanh chóng hoàn t t các d án, ưa vào ho t ng. xu t các bi n pháp nh m nâng cao hi u qu qu n lý d án u tư. 2.7. Các phòng, ban, oàn th : Ny m nh công tác tuyên truy n sâu r ng trong qu n chúng, v n ng nhân dân tích c c cùng chính quy n hoàn ch nh và ưa chương trình thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t i vào i s ng. Th c hi n t t trách nhi m c a mình trên lĩnh v c qu n lý. Tri n khai c i cách hành chính i vào th c ch t, tránh hình th c, nh m mang l i hi u qu thi t th c cho phát tri n kinh t - xã h i. Hư ng d n và t o i u ki n giúp các thành ph n kinh t yên tâm u tư phát tri n ngành ngh . 2.8. y ban nhân dân 10 phư ng: - Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c trên a bàn, ph i h p cùng các ngành ch c năng c a qu n i u ch nh quy ho ch, s p x p l i vi c phát tri n kinh t c a phư ng theo cơ c u thương m i - d ch v và s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p, nông nghi p. - Xây d ng k ho ch thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t trên a bàn, ng th i n m b t chi ti t tình hình di dân và di n bi n chuy n d ch t nhiên trên a bàn. - T ch c thu th p th ng kê v tình hình s n xu t kinh doanh c a các thành ph n kinh t trên a bàn phư ng. nh kỳ 6 tháng, có báo cáo s li u, tình hình các phòng ch c năng t ng h p, báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân. - Khuy n khích, t o i u ki n thu n l i cho nhân dân a phương yên tâm u tư phát tri n kinh t a ngành, a ngh theo k ho ch chuy n i cơ c u kinh t c a phư ng và qu n phù h p v i ti m năng s n có.
Đồng bộ tài khoản