Quyết định số 178/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
9
download

Quyết định số 178/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 178/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Séc về nhận trở lại công dân hai nước và Nghị định thư thực hiện hiệp định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 178/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 178/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA SÉC V NH N TR L I CÔNG DÂN HAI NƯ C VÀ NGHN NNH THƯ TH C HI N HI P NNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2007; Căn c Lu t ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t ngày 14 tháng 06 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Ngo i giao t i T trình s 3977/TTr-BNG-LS ngày 12 tháng 11 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hòa Séc v nh n tr l i công dân hai nư c và Ngh nh thư th c hi n Hi p nh, ký ngày 12 tháng 09 năm 2007 t i Praha, C ng hòa Séc. i u 2. Hi p nh và Ngh nh thư ư c áp d ng toàn b n i dung trong th i gian th c hi n. i u 3. B Ngo i giao ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Hi p nh và Ngh nh thư. i u 4. B Ngo i giao hoàn thành th t c i ngo i theo quy nh và thông báo cho các cơ quan liên quan c a ta bi t ngày b t u có hi u l c c a Hi p nh và Ngh nh thư nêu trên./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - TTCP, các PTT ( b/c); - B Ngo i giao; - B Công an; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : NC, TH, Ban XDPL; Website Chính ph ; - Lưu: VT, QHQT (3). 27 Ph m Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản