Quyết định số 178-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
84
lượt xem
8
download

Quyết định số 178-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 178-CP về việc chia huyện A Yun Pa thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum thành huyện A Yun Pa và huyện Krong Pa do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 178-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p – T do – H nh phúc ******* S : 178-CP Hà N i, ngày 23 tháng 04 năm 1979 QUY T NNH V VI C CHIA HUY N A YUN PA THU C T NH GIA LAI – KON TUM THÀNH HUY N A YUN PA VÀ HUY N KRONG PA H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 74 c a Hi n pháp năm 1959 quy nh các quy n h n c a H i ng chính ph ; Theo ngh c a y ban nhân dân t nh Gia Lai – Kon Tum và Ban t ch c c a Chính ph . QUY T NNH i u 1. Nay phê chuNn vi c chia huy n A Yun Pa thu c t nh Gia Lai – Kon Tum thành hai huy n l y tên là huy n A Yun pa và huy n Krong Pa. - Huy n A Yun Pa g m có các xã P Tó, Chư A Thai, Ia Tul A, Mron, Ia Rtô, Ia Rbol, Ia Piar, Ia Hyao và th tr n A Yun Pa. - Huy n Krong Pa g m có các xã Ia Rsai, Chư răng, Ia Rmôk, t B ng, Ia Dréh và Krông Năng. i u 2. y ban nhân dân t nh Gia Lai – Kon Tum và Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. H I NG CHÍNH PH KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Lê Thanh Ngh
Đồng bộ tài khoản