Quyết định số 178-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 178-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 178-QĐ về việc ban hành mười tiêu chuẩn Nhà nước do Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 178-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K THU T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NHÀ NƯ C Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 178-QĐ Hà N i, ngày 16 tháng 6 năm 1983 QUY T Đ NH C A CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 178-QĐ NGÀY 16-6- 1983 BAN HÀNH MƯ I BA TIÊU CHU N NHÀ NƯ C Căn c ngh đ nh s 141-HĐBT ngày 24-8-1982 c a H i đ ng b trư ng ban hành v Đi u l công tác tiêu chu n hoá; Xét đ ngh c a T ng c c hoá ch t trong văn s 578-HC/KT5 ngày 4-10-1982, QUY T Đ NH Đi u 1. - Nay ban hành các tiêu chu n Vi t Nam: TCVN 3793 - 83. Natri hidroxit k thu t. Yêu c u k thu t; TCVN 3794 - 83. Natri hidroxit k thu t. Phương pháp l y m u; TCVN 3795 - 83. Natri hidroxit k thu t. Phương pháp xác đ nh hàm lư ng natri hidroxit, t ng lư ng bazơ và natri cacbonat; TCVN 3796 - 83. Natri hidroxit k thu t. Phương pháp xác đ nh hàm lư ng natri clorua; TCVN 3797 - 83. Natri hidroxit k thu t. Phương pháp so màu xác đ nh hàm lư ng s t; TCVN 3798 - 83. Natri hidroxit k thu t. Phương pháp xác đ nh hàm lư ng natri clorat; TCVN 3799 - 83. Natri hidroxit k thu t. Phương pháp xác đ nh hàm lư ng natri sunfat; TCVN 3800 - 83. Natri hidroxit k thu t. Phương pháp ph c ch t xác đ nh t ng hàm lư ng canxi và magiê; TCVN 3801 - 83. Natri hidroxit k thu t. Phương pháp xác đ nh hàm lư ng kim lo i n ng tính chuy n ra chì; TCVN 3802 - 83. Natri hidroxit k thu t. Phương pháp so màu xác đ nh hàm lư ng axit silixic; TCVN 3803 - 83. Natri hidroxit k thu t. Phương pháp so màu xác đ nh hàm lư ng nhôm; TCVN 3804 - 83. Natri hidroxit k thu t. Phương pháp so màu xác đ nh hàm lư ng thu ngân. TCVN 3805 - 83. Natri hidroxit k thu t. Bao gói, ghi nhãn, v n chuy n và b o qu n. Đi u 2. - Các tiêu chu n trên ban hành đ chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1-7-1984 và ph i đư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các đ a phương có liên quan. Đoàn Phương (Đã ký) FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N
  2. TCVN 3793 - 83 TCVN 3794- 83 TCVN 3795-83 TCVN 3796-83 TCVN 3798-83 TCVN 3799-83 TCVN 3800-83 TCVN 3801-83 TCVN 3802-83 TCVN 3803-83 TCVN 3804-83 TCVN 3805-83
Đồng bộ tài khoản